Анотації курсів кафедри Історії України

Анотація спецкурсів до освітнього рівня бакалавр, освітньої програми «Історія України в світовому контексті»

Історія українського козацтва та його світових аналогів
(проф. Бачинська О. А.)

В умовах розвитку історичної науки з’являються нові галузі досліджень. Вони розвиваються, дозволяють по новому переглянути вже існуючи сторінки різних історичних тем та досліджень.

Важко знайти в історії України тему, якій присвячена така кількість видань, досліджень, монографій, ніж тема історії козацтва. Козацтво зіграло одну з провідних ролей в історичному процесі в Україні, тому вивчення даної теми дозволяє ширше та ґрунтовніше дослідити історію України XV–ХХ ст. Курс ставить за мету комплексно вивчити проблеми виникнення, становлення та розвитку українського козацтва. В зв’язку з метою ставляться наступні задачі: опрацювати основну джерельну базу та проаналізувати історіографію теми, порівняти теорії виникнення українського козацтва, розкрити основні етапи розвитку козацтва, схарактеризувати діяльність видатних козацьких отаманів, визначити роль і значення українського козацтва в історії України: військовій, соціальній та політичній.

Під час вивчення курсу пропонується порівняти українське козацтво з відповідними воєнізованими формуваннями в Європі та світі (донське козацтво, гайдуки, граничари, яничари, самураї).

Основи наукових досліджень
(доц. Синявська О. О.)

Спеціальний курс “Основи наукових досліджень” згідно освітньої програми спеціальності «Історія та археологія», читається на другому курсі історичного факультету у межах третього семестру для студентів денної форми навчання. Зміст програми спеціального курсу «Основи наукових досліджень» передбачає вільне володіння студентами знаннями з загального курсу історії України, історіографії історії України, філософії, джерелознавства.

Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів:

 1. Теоретичні основи наукової діяльності.
 2. Основи методології наукового дослідження.
 3. Методика написання наукового дослідження.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи, питання методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто формування теоретичного й практичного підґрунття для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень студентами. Метою викладання спеціального курсу «Основи наукових досліджень» є ознайомити студентів з основами методології наукового дослідження, дати загальний огляд історичного розвитку наукових шкіл, визначити завдання вивчення історії України на сучасному етапі, навчити студентів науково підходити до написання та оформлення історичного дослідження.

Основними завданнями вивчення спеціального курсу «Основи наукових досліджень» є:

 1. опанування фундаментальною, загальнонауковою, конкретно-науковою методологією та історичними методами дослідження з метою забезпечення реалізації в навчальному процесі принципів історизму, об'єктивності в оцінці фактів, явищ, подій;
 2. навчитися розробляти наукові проблеми, писати наукові статті, роботи, застосовуючи при цьому нові інформаційні технології;
 3. сприяти реалізації знань, навичок, творчого мислення в навчальному процесі, навчально-дослідницької та подальшої науково-дослідницької діяльності майбутніх спеціалістів-істориків.

Анотація до курсу «Архівознавство»
(доцент Синявська О.О.)

Курс «Архівознавство» викладається для студентів 3-го курсу бакалаврату за спеціальністю 032 «Історія та археологія». На сучасному етапі розвитку історичної науки особливого значення набуває підготовка студентів-істориків з джерелознавства, що потребує глибоких знань і практичних навичок роботи з усіма видами історичних джерел, основні з яких – архівні документи. Загальне завдання курсу полягає в тому, щоб дати майбутнім фахівцям систему актуальних знань з історії архівної справи, формування архівної системи та діяльність провідних архівів, основні принципи комплектування документальних матеріалів, проведення раціонального обліку, класифікації, відбору документів для зберігання з метою найкращого їх використання як для наукових, так і практичних потреб. Мета викладання курсу – формування знань і навичок щодо цілісного професійного розуміння процесів і явищ, закономірностей та особливостей історії архівної справи, її сучасної організації; ознайомлення з підходами до формування Національного архівного фонду, описування, зберігання документів і використання відомостей, що знаходяться в них. Вивчення курсу повинно допомогти студентам навчитися логічно мислити і робити аргументовані висновки, викладати матеріал, оволодівати навичками аналізу, користуватися довідковою літературою. Студентам необхідно засвоїти насамперед найбільш важливі питання теорії архівознавства, звернутися до проблем історіографії архівознавства, його джерельної бази. Особливу увагу варто звернути на проблеми архівної україніки, історіографії до кожної окремої теми курсу; студенти повинні оволодіти навичками роботи з історичними джерелами і науковою літературою, систематизації і компаративного аналізу історичного матеріалу.

Історія освіти та науки в Україні
(доц. Синявська О. О.)

Спеціальний курс “Історія освіти та науки в Україні” згідно освітньої програми спеціальності «Історія та археологія», читається на третьому курсі історичного факультету у межах шостого семестру для студентів денної форми навчання спеціалізації «Історія України у світовому контексті».

Вивчення історії освіти та науки в Україні є одним із нагальних на сьогодні завдань, які стоять перед сучасними дослідниками. Історія освіти тісно пов'язана з загальною історією суспільства, з одного боку, та, з другого, з історією науки та вищої школи.

Зміст програми спеціального курсу «Історія освіти і науки в Україні» передбачає вільне володіння студентами знаннями з загального курсу історії України, загальних курсів з педагогіки та історії педагогіки, знаннями курсів інших гуманітарних наук (історії української та зарубіжної культури, філософії) та спеціальних історичних дисциплін (етнографії, історіографії, джерелознавства, генеалогії тощо). Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

 1. Традиції освіти та наукових знань (ІХ – початок ХХ ст.)
 2. Система освіти та наукові досягнення у новітній час.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є виникнення, розвиток та трансформація навчальних закладів та наукових установ різного типу в межах сучасної України з найдавніших часів до сьогодення.

Метою викладання спеціального курсу «Історія освіти і науки в Україні» є дослідити розвиток освіти і науки в Україні, його особливості на протязі всієї історії українського суспільства, розкрити становлення національної системи освіти та наукових закладів.

Основними завданнями вивчення спеціального курсу «Історія освіти і науки в Україні» є: опрацювати основну джерельну базу і літературу по даній дисципліні, проаналізувати важливі суспільно-політичні події минулого України та визначити фактори, що впливали на розвиток освіти і науки, прослідкувати виникнення та розвиток освітніх і наукових закладів, їх трансформацію та еволюцію, охарактеризувати урядову політику стосовно освіти і науки в різні періоди історії України, з’ясувати основні напрямки розвитку освіти та наукових досліджень.

Історія етнічних (національних) меншин України
(доц. Новікова Л. В.)

Мета спецкурсу визначається сучасними підходами до предмету історії України та потребою формування європейських цінностей у сфері міжнаціональних відносин. Вона полягає у формуванні у студентів понять стосовно багатомірності як загальної історії України, так і її окремих регіонів, а також щодо складної структури соціальної спадщини, у творенні якої приймали участь всі народи, що проживали на українських землях поряд з етнічними українцями. Відповідно спецкурс присвячено, з одного боку, розгляду загальної історії етнічних (національних) меншин України як історії формування етнічної структури населення, визначаються чинники та наслідки цього процесу в межах різних історичних періодів. З іншого боку, розглядається історія окремих етнічних (національних) меншин від їх появи на території України до початку ХХІ ст. Особлива увага приділяється Південній Україні та місту Одесі.

Політичні діячі України ХХ століття
(проф. Вінцковський Т. С.)

Спеціальний курс “Політичні діячі України ХХ століття” згідно освітньої програми спеціальності «Історія та археологія», читається на четвертому курсі історичного факультету у межах восьмого семестру для студентів денної форми навчання. Зміст програми спеціального курсу «Політичні діячі України ХХ століття» передбачає володіння студентами знаннями з загального курсу модерної історії України, історіографії та джерелознавства історії України, комплексу міждисциплінарних знань у межах гуманітаристики. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

 1. Політичні діячі України в епоху національної революції.
 2. Державні та політичні діячі в умовах формування тоталітарного режиму та посттоталітарних трансформацій.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історична біографістика, вивчення формування особистості в умовах суспільно-політичної дійсності Російської та Австро-Угорської імперій, СРСР, другої Речі Посполитої, вплив родинного, освітнього, інтелектуального середовища на кристалізацію ідеологічних пріоритетів індивідуума.

Метою викладання спеціального курсу «Політичні діячі України ХХ століття» є вивченя політичних біографій державних, громадських та релігійних діячів України. Він знайомить з особливостями політичної боротьби, протистояннями різних сил, концепцій, партій тощо. Метою спецкурсу є також виявлення ролі особистості в історії України, проекція на події з позиції мікроісторії.

Основними завданнями вивчення спеціального курсу «Політичні діячі України ХХ століття» є: 1) розглянути формування особистості, політичних поглядів та діяльності найзнаковіших державних та партійних діячів України в новітній період її історії; 2) проаналізувати роль мікроісторії в становленні історичних уявлень студентів, 3) формувати навики біоісторичних досліджень.

Українське джерелознавство та археографія
(доц. Петровський Е. П.)

Спеціальний курс «Українське джерелознавство та археографія» згідно з освітньою програмою спеціальності «Історія та археологія», читається на другому курсі історичного факультету у межах третього семестру для студентів денної форми навчання спеціалізації «Історія України у світовому контексті».

Метою викладання навчальної дисципліни є завдання як суто наукові так і суспільно-політичні. З висоти ХХІ століття людство дедалі пильніше оглядає й осмислює свою багатовікову історію, її повчальні уроки. Спираючись на досвід минулого, воно шукає відповідей на болючі проблеми й намагається визначити оптимальні шляхи розв’язання насущних завдань сьогодні. Ось чому неухильно зростає роль історичної науки, усі надбання якої ґрунтуються на обширній джерельній базі. Вивченню джерел, теорії і практики їх використання присвячений даний спецкурс, який належить до фундаментальних навчальних дисциплін у системі підготовки бакалаврів. Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні й прикладні аспекти українського джерелознавства та археографії.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Українське джерелознавство та археографія» є підвищення професійної підготовки студентів-істориків, допомога в опануванні теорії й практики пошуку, виявлення, пізнання, аналізу й використання джерел як у науково-дослідній, так і в педагогічній діяльності, оволодіння сучасними методами опрацювання джерел, здобування джерельної інформації, перевірка її достовірності. Для цього студенти мають ознайомитись з проблемами теорії і методології джерелознавства й археографії, їх історією і науковою практикою та набути навички роботи з основними групами джерел з історії України та археографічними публікаціями з історії України.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА Й АРХЕОГРАФІЇ.
 2. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА Й АРХЕОГРАФІЇ.
 3. ОСНОВНІ ТИПИ ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧОВИХ, ЗОБРАЖАЛЬНИХ, ФОНІЧНИХ І ВЕРБАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ.

У процесі роботи над спеціальним курсом згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні оволодіти знаннями про: комплекс джерел та історіографічний доробок до курсу; джерельну базу історії України і її особливості; основні та актуальні проблеми тематики даного курсу; вузлові теоретико-методологічні питання: теорію джерела, його природу, зв’язок з історичним фактом, джерельну інформацію тощо; сучасні підходи до класифікації історичних джерел; класифікацію археографічних публікацій та основні етапи здійснення археографічної публікації; методику пошуку, виявлення, опрацювання джерел, способів встановлення їх автентичності, здобуття інформації, перевірки її достовірності.

До сформованих під час роботи над спеціальним курсом вмінь і навичок належать: творчо осмислювати відповідний матеріал; співставляти й аналізувати різні точки зору; аналізувати джерела з історії України різних історичних епох; науково пояснювати теоретичні проблеми джерелознавства, аналізувати процес розвитку українського джерелознавства; визначати основні тенденції археографічної думки та практики в різні періоди; робити висновки з вивчених тем.

Анотація курсів до освітнього рівня магістри

Українська складова в спеціальних галузях історичної науки
( проф. Бачинська О. А.)

Під час вивчення курсу студенти ознайомляться з такими спеціальними галузями історичної науки та їхньою українською складовою як: історична географія, історична хронологія, палеографія, кодикологія, просопографія, геральдика, сфрагістика, вексилологія (прапорознавство). Генеалогія, історична демографія, історіософія тощо. Курс пропонує розробку власного гербу та навчання тайнопису.

Політична культура української еліти
(проф. Бачинська О. А., проф. Гончарук Т. Г.)

Важко знайти тему, якій присвячена така кількість видань, досліджень, монографій, ніж тема формування та розвитку еліт. Дослідження формування та розвитку української еліти на різних етапах історії розпочалось досить недавно. Політична культура української еліти зіграла одну з важливих ролей в історичному процесі в Україні, у формування поглядів на державу та державність зокрема, на місце української держави у європейському просторі. Тому вивчення даної теми дозволяє ширше та грунтовніше доповнити різні курси з культурології та історії України протягом ІX– початку ХХ ст. Предметом даної дисципліни є вивчення орінтирів української еліти на політичну систему та її складові протягом доби середньовіччя та нового часу.

Спецкурс ставить за мету вивчити проблеми виникнення, становлення та розвитку українського еліти протягом епохи середньовіччя та нової доби. В зв’язку з метою ставляться наступні задачі: опрацювати основну джерельну базу та проаналізувати історіографію теми, порівняти теорії виникнення української еліти, розкрити основні етапи її розвитку, схарактеризувати діяльність видатних політичних і духовних діячів, визначити роль і значення української еліти в історії України: військовій, соціальній та політичній.

Національні процеси в Україні: загальні тенденції та регіональні особливості
(доц. Новікова Л. В.)

Метою викладання спецкурсу є формування у студентів поняття стосовно особливостей національних процесів в Україні в їх історичному розвитку впродовж широкого хронологічного періоду. Національні процеси розглядаються на основі новітніх теоретичних підходів до визначення шляхів утворення окремих європейських націй, виражених у працях Б.Андерсона, М. Гроха та ін. Особлива увага приділяється чинникам внутрішньої національної інтеграції, співставленню загального та регіональний рівнів національних процесів, порівняльному аналізу національних процесів в Україні та за її межами. Також розглядаються процеси національної інтеграції серед окремих етнічних (національних) меншин України у ХІХ - на початку ХХ ст., визначаються їх спільні та відмінні риси у порівнянні з українським національним процесом цього періоду.

Україна у національному та світовому інтеграційному процесах
(проф. Діанова Н. М., доц. Новікова Л. В.)

Метою викладання спецкурсу є формування у студентів поняття стосовно особливостей національних процесів в Україні в їх історичному розвитку впродовж широкого хронологічного періоду. Національні процеси розглядаються на основі новітніх теоретичних підходів до визначення шляхів утворення окремих європейських націй, виражених у працях Б.Андерсона, М. Гроха та ін. Особлива увага приділяється чинникам внутрішньої національної інтеграції, співставленню загального та регіональний рівнів національних процесів, порівняльному аналізу національних процесів в Україні та за її межами. Також розглядаються процеси національної інтеграції серед окремих етнічних (національних) меншин України у ХІХ - на початку ХХ ст., визначаються їх спільні та відмінні риси у порівнянні з українським національним процесом цього періоду.

Анотація курсів для докторантів

Дослідження місцевої історії України, кінець XVIII – початок XX ст.: персоналії, історична реконструкція та інтерпретація
(доц. Новікова Л. В.)

Мета спецкурсу полягає у формуванні уявлення щодо особливостей дослідження історії окремих українських регіонів, а також населених пунктів в межах цих регіонів у період українського національного відродження. В основу курсу покладено теоретичні здобутки сучасної історичної регіоналістики, представлені в працях Я.Верменич та ін. Відповідно меті курсу розкриваються головні чинники розвитку місцевих історичних досліджень, запропонована їх періодизація. Визначається регіональна специфіка досліджень. Розкривається внесок окремих дослідників у вивчення проблем місцевої історії, висвітлюється їх роль у здійсненні історичної реконструкції та з’ясовується характер запропонованих ними інтерпретацій історії населених пунктів та регіонів України. Приділяється увага значенню історичних досліджень в галузі місцевої історії для розширення інформаційного простору в сфері історичних знань та для формування суспільної свідомості.

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5aadfd25177e33401657841521351973
title_5aadfd25178fd16613481171521351973
title_5aadfd2517a1110209588181521351973
title_5aadfd2517b2812904549751521351973
Top