Кафедра нової та новітньої історії

Завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор Дьомін Олег Борисович

Комплексна наукова тема

«Дослідження персональної історії та соціально-політичних структур в контексті суспільних перетворень нового та новітнього часу», номер державної реєстрації 0112U008013 (дійсний в 2012 – 2016 рр.).

Завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор Дьомін Олег Борисович

Кафедра нової та новітньої історії – одна з найстаріших в університеті. Серед членів кафедри Всесвітньої історії в дореволюційний період були такі відомі вчені, як О.Г.Брікнер, В.К.Надлер, О.С.Трачевський, Є.М.Щепкін, В.Е.Крусман, Г.О.Афанасьєв та ін. За радянських часів кафедру очолювали професори К.П.Добролюбський, К.Д.Петряєв, М.Д.Дихан, С. Матвеєв, Д.П.Урсу, С.Й.Аппатов. Складні процеси, що відбувалися в Україні на початку 1990-х рр., позначилися і на діяльності кафедри. Сучасна кафедра виникла після приєднання до кафедри нової та новітньої історії ліквідованої кафедри історії Росії. З одного боку, нові реалії суспільно-політичного життя в країні визначали уточнення навчальних планів, відмову від багатьох традиційних форм організації навчального процесу, виховної роботи; з іншого – більш сприятливі умови склалися для проведення наукових досліджень. Нині підготовка студентів здійснюється на кафедрі по двох спеціалізаціях – “Нова і новітня історія” і “Історія Росії”. З 2016 р. введено нову спеціалізацію «Європейські студії» (разом із кафедрою Стародавнього світу та середніх віків).

Кафедра нараховує 10 викладачів: з них 3 доктори історичних наук і 7 кандидатів історичних наук (з них 6 - доценти), більшість викладачів – випускники історичного факультету Одеського університету ім. І.І.Мечникова.

 • д.і.н., проф. Дьомін Олег Борисович
 • д.і.н., проф. Грєбцова Ірена Свєтозарівна
 • д.і.н., проф. Барвінська Поліна Іванівна
 • к.і.н., доц. Ковальський Станіслав Валентинович
 • к.і.н., доц. Ковальська Марина Сергіївна
 • к.і.н., доц. Мілевич Світлана Володимирівна
 • к.і.н., доц. Поспєлов Андрій Сергійович
 • к.і.н., доц. Черних Ірина Дмитрівна
 • к.і.н., доц. Шкляєв Ігор Миколайович
 • к.і.н., викл. Вегерчук Сергій Максимович

Рівень професійної підготовки студентів на кафедрі зумовлює те, що її випускники виявляються готовими до роботи в найрізноманітніших сферах суспільного життя, починаючи від закладів освіти і закінчуючи державними структурами. Зокрема, чимало випускників кафедри по різних регіонах України виконують службу у міліції і службі безпеки, серед вихованців кафедри є військові, бізнесмени, працівники державних архівів і музеїв, державні службовці та професійні політики.

Останні роки на кафедрі читаються загальні курси з всесвітньої історії нового і новітнього часу:

 • “Нова історія країн Європи та Америки” (доц. С.В. Ковальський, доц. М.С. Ковальська)
 • “Нова історія країн Азії й Африки” (доц. І.Д.Черних )
 • “Новітня історія країн Європи й Америки” (доц. А.С. Поспєлов)
 • “Новітня історія країн Азії та Африки” (доц. І.Д.Черних)
 • “Історія Росії” (проф. І.С. Грєбцова, доц. С.В. Мілевич)
 • “Історія СРСР” (проф. П.І. Барвінська)
 • “Історія південних і західних слов'ян” (проф. О.Б. Дьомін)
 • та інші;

викладаються фундаментальні курси:

 • “Методика викладання історії” (асист. С.М. Вегерчук)
 • “Основи педагогічної майстерності” (асист. С.М. Вегерчук)
 • “Теорія і методологія історії” (доц.. І.Д. Черних)
 • “Історія міжнародних відносин” (проф. О.Б. Дьомін)
 • та інші;

а також спеціальні історичні дисципліни:

 • “Історіографія” (доц. М.С. Ковальська)
 • “Джерелознавство” (проф. І.С. Грєбцова)
 • “Генеалогія” (доц. С.В. Мілевич)
 • “Історичне краєзнавство” (доц. І.М. Шкляєв).

Студентам денної і заочної форми навчання пропонується ряд спецкурсів з актуальних проблем всесвітньої історії:

 • «Новгородська боярська республіка та великі удільні князівства Північно-Східної Русі ХІІ – ХV ст.» (доц. С.В. Мілевич)
 • «Історія культури Європи». (проф. І.С. Грєбцова)
 • «Зовнішня політика Англії в процесі формування світової системи держав» (проф. О.Б. Дьомін)
 • «Сучасні політичні системи зарубіжних країн» (доц. П.І. Барвінська)
 • «Історичні портрети: канцлери Німеччини» (доц. П.І. Барвінська)
 • «Громадянська війна на постімперському російському просторі: регіональний аспект». (доц. І.М. Шкляєв)
 • «Соціокультурні параметри традиційних азіатських суспільств». (доц. І.Д. Черних)
 • «Великі держави і локальні конфлікти. 1970-1990-і рр.». (доц. А.С. Поспєлов)
 • «Історія соціальних та демократичних рухів». (доц. М.С. Ковальська)
 • та інші.

За останні роки членами кафедри підготовлені кілька підручників і навчальних посібників:

 • Дьомін О.Б. Історія міжнародних відносин. Методичний посібник для студентів ІІІ курсу історичного факультету. – Первомайськ-Одеса, 2003;
 • Шкляєв І.М. Историческое краеведение Одещины. – Одесса, 2004;
 • Мілевич С.В. Навчально-методичний посібник по вивченню курсу історії Росії для студентів ІІ-ІІІ курсів історичного факультету усіх форм навчання “Еволюція державного устрою монархічної Росії»
 • Грєбцова І.С. Методичний посібник для студентів історичного факультету зі спецкурсу “Історія культури Європи ХVІІ – І половини ХІХ ст.” – Одеса, 2004;
 • Самойлов Ф.О. Історія Одещини та Одеси ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст. Навчальний посібник. – Одеса, 2006.
 • Черних І.Д. Історія країн Азії періоду нового часу (XVI – 60-ті рр. ХІХ ст.). – Навчальний посібник. – Одеса, 2007.
 • Самойлов Ф.О. Нариси з історії культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Навчальний посібник. – Одеса, 2008.

З початку ХХІ століття членами кафедри індивідуально чи в співавторстві підготовлена та видана низка монографій:

 • Калмакан І.К. Идея Учредительного собрания в программных и теоретических документах всероссийских и всеукраинских политических партий (1905-1918 гг.) (у співавторстві). – Одесса, 2000.
 • Дьомін О.Б. Біля витоків англійського атлантизму. Зовнішня політика Англії кінця 50 – кінця 80-х років ХVІ ст. – Одеса, 2001. Дьомін О.Б. «Мы пришли дать вам СЛОВО». Кирилл и Мефодий в истории славянской культуры. – Одесса, 2003.
 • Гребцова І.С. Периодическая печать в общественном развитии Южного степного региона Российской империи (Вторая треть ХІХ в. – Одеса, 2002; Грєбцова І.С., Грєбцов В.В. Становлення державного піклування та громадянської добродійності в Одесі в кінці XVIII – 60-ті рр. ХІХ ст. – Одеса, 2006.; Грєбцова І.С., Накаєва С.А. Нариси розвитку жіночого благодійного руху на півдні Російської імперії (перша половина ХІХ ст.) – Одеса, 2007.; Грєбцова І.С. Новоросійський університет у розвитку благодійності в Одесі (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.). – Одеса, 2009.
 • Попова Т.М. Історіографія в особах, проблемах, дисциплінах: Із історії Новоросійського університету. – Одеса, 2007.
 • Урсу Д.П. Бекир Чобан-заде. Жизнь. Судьба. Эпоха. – Симферополь, 2004.
 • Шкляєв І.М. История Одесской губ. ЧК. – Одесса, 2002.; Шкляєв І.М. Одесса в смутное время. – Одесса, 2004.; Шкляєв І.М. Историческое краеведение Одещины. – Одесса, 2004.
 • та інші.

Робота над створенням та публікацією нових фундаментальних робіт та монографій постійно триває.

На кафедрі проходили підготовку студенти та стажисти з країн далекого зарубіжжя. Так, у 2000 р. стажування на кафедрі проходила стажистка Таня Пентер (США), у 2002 р. - студент Гамбурзького університету Збройних Сил Німеччини Арндт Гюнтер; підготовку в магістратурі при кафедрі проходили студенти з Сирії Лоранс Аль-Хасан Аль-Бархо (2002 р.) і Салех Двай (2004 р.). У 2009 р. стажувався Рендалл Лоу з гуманітарного факультету Бермігенського коледжу, штату Алабама, США.

Наукові дослідження членів кафедри розвертаються по трьох напрямках:

 1. Актуальні проблеми нової та новітньої історії країн Європи та Америки, Азії та Африки, історія міжнародних відносин (проф. О.Б. Дьомін, доц. І.Д. Черних, доц. А.С. Поспєлов, доц. С.В. Ковальський). Увага дослідників цього напрямку зосереджується на з'ясуванні, розкритті соціально-економічних, політичних, дипломатичних, військових, гендерних аспектів всесвітньої історії нового і новітнього часу як у глобальному, так і в регіональних вимірах.
 2. Проблеми історії і теорії історичної науки та історіографії (проф. П.І. Барвінська, проф.. Дьомін О.Б., доц. М.С. Ковальська, доц. І.Д. Черних).
 3. Проблеми соціально-економічного розвитку, ідейно-політичних рухів і історії культури на межі ХІХ – ХХ століть (проф. І.С. Грєбцова, доц. С.В. Мілевич, доц. І.М. Шкляєв). Дослідники аналізують та розкривають закономірності розвитку суспільства на основі нових підходів до вивчення взаємозв'язку суспільно-політичних рухів і культурного життя із соціально-економічними проблемами переломної епохи.

За останні роки на базі кафедри було проведено декілька наукових конференцій різного рівня – від регіонального до міжнародного: «Маразліївські читання», «Гуситські читання», «Історіографічні читання», «Воронцовские чтения», «Причорномор’я у військових конфліктах XVIII – XX ст.», «Одеські читання» (за матеріалами конференції виходила збірка наукових праць «Одіссос»).

Результати науково-дослідної роботи членів кафедри широко використовуються в навчальному процесі: у лекціях із загальних і спеціальних курсів, на спецсемінарах і спецпрактикумах, у курсових і випускних роботах. На кафедрі діє студентський науковий гурток “Нової та новітньої історії”, двічі на рік (восени на навесні) проводяться святкування Дня кафедри нової та новітньої історії.

Докладніше про актуальні спецкурси та загальні дисципліни, які викладаються, та наукову діяльність викладачів можна дізнатися на сайті кафедри нової та новітньої історії modernhistory.onu.edu.ua

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c962e501e44f13809071071553346128
title_5c962e501e56611317945981553346128
title_5c962e501e67c7441741671553346128
title_5c962e501e78f990722461553346128
Top