Кафедра філософії та методології пізнання

chaykovskiy18

Завідувач кафедрою, кандидат філософських наук,
доцент Чайковський Олександр Владиславович

Персональний склад викладачів:

 • Петриківська Олена Сергіївна, к.філос.н., доцент
 • Терентьєва Людмила Миколаївна,д.філос.н., професор
 • Довгополова Оксана Андріївна, д.філос.н., професор
 • Шевцов Сергій Павлович,д.філос.н., професор
 • Воробйов Сергій Григорович,ст. викладач
 • Готинян Віталія Віталіївна,к.філос.н., доцент
 • Загребельна Олена Тимофіївна,к.філос.н., доцент
 • Кравченко Віктор Артемович,к.філос.н., доцент
 • Кругляк Наталія Юхимівна,к.х.н., ст. викладач
 • Ляльчук Костянтин Мефодійович,к.філос.н., доцент
 • Мартинюк Едуард Іванович,к.філос.н., доцент
 • Ніколенко Олег Володимирович,к.філос.н., доцент
 • Райхерт Костянтин Вільгельмович, к.філос.н., доцент
 • Старовойтова Ірина Іванівна,к.філос.н., доцент
 • Тихомирова Фарида Ахнявівна,к.філос.н., доцент
 • Чекан Наталья Іванівна, старший викладач.

Усього штатних викладачів 17, у тому числі: 3 доктора наук, професора; 13 кандидатів наук, доцентів; 2 кандидата наук, старших викладачів; 1 старший викладач.

Iсторiя кафедри:

Кафедра заснована у лютому 1981 року під час розділу кафедри філософії університету на дві кафедри. Тоді вона мала назву «Філософії природничих факультетів». Першим завідувачем кафедри був доктор філософських наук, професор Сетров Михайло Іванович. З 1988 року і до 2015 року кафедру очолював кандидат філософських наук, доцент, Відмінник освіти України, Чайковський Олександр Владиславович. Пішов з посади завідуючого у зв'язку із забороною поєднання цієї посади з посадою декана. В 1995 р. кафедра виконала основну роботу по відкриттю спеціальності "Філософія" і створенню філософського відділення, а у 2000 р. – по створенню філософського факультету ОНУ.

У 2016 р. кафедра була перейменована у кафедру «Філософії та методології пізнання».

Кафедра є випусковою за напрямом та спеціальністю «Філософія».

Навчально-методична робота

У 1990-і та наступні роки кафедра здійснила велику роботу щодо радикальної реорганізації викладання всього комплексу філософських дисциплін, перебудови навчальних планів і програм, методичного, інформаційного і наукового забезпечення навчального процесу. У 1995 р. кафедра виконала основну роботу по відкриттю спеціальності "Філософія" і створенню філософського відділення. У період 1995-2004 рр. кафедрою започатковано читання таких нових навчальних курсів: "Логіка", „Філософська пропедевтика”, „Антична філософія”, „Філософія Нового часу”, „Німецька класична філософія”, "Сучасна зарубіжна філософія", „Метафізика”, "Епістемологія", „Філософська антропологія”, „Філософія релігії”, „Основи системних досліджень”, „Наука і теологія”, „Філософія науки”, „Компаративістське релігієзнавство”, „Основи аксіології”, "Соціальна філософія", "Риторика", „Соціальна екологія” та багато інших. До створення на основі частини професорсько-викладацького складу кафедри у 2002 році нової кафедри - кафедри культурології, було започатковано багато нових культурологічних курсів.

Кафедра забезпечує багато курсів на філософському факультеті, та філософські курси на природничих факультетах (для майбутніх бакалаврів й магістрів) та в Інституті соціальних наук ОНУ. Кафедра проводить велику навчально-методичну роботу з аспірантами природничих факультетів та філософського факультету - лекції, семінарські заняття, консультації, рецензування рефератів, прийом вступних й кандидатських іспитів. З 2016 року кафедра забезпечує викладання обов’язкового університетського аспірантського курсу «Методологія та філософія наукових досліджень», спрямованого на формування загальнометодологічної і філософської культури аспіранта і забезпечує розвиток критичного рефлексивного мислення.

При кафедрі працює аспірантура і докторантура.

Науково-дослідна робота

Викладачі кафедри очолюють такі наукові центри й семінари факультету:

Викладачі кафедри очолюють такі наукові центри й семінари факультету:

 • Центр "Логіки та методології науки": керівник - проф. Терентьєва Л. М.
 • Центр компаративістських досліджень релігії: керівник - доцент Мартинюк Е.І.
 • Науково-дослідний й освітній Центр імені Георгія Флоровського: керівники – доцент О.С. Петриківська, проф. І.В. Голубович [http://www.philosof.onu.edu.ua/centre/index.htm].
 • Науково-освітній семінар Scola classica з антикознавства та вивчення класичної традиції: керівник - проф. Шевцов С. Г.
 • Науково-освітній семінар „Есхатос: філософія історії в контексті ідеї „межі”: керівник – проф. О. А. Довгополова.
 • Факультатив з юдаїки (партнери проекту (договір про співробітництво з ОНУ) – Ізраїльський культурний центр у м. Одесі, Центр Чейза з розвитку юдаїки (Єврейський університет Єрусалима). Керівники: проф. Довгополова О. А., доцент Петриківська О. С.

З 2011 по 2015 кафедра вела наукові дослідження в рамках факультетської теми: «Дослідження філософсько-методологічних, культурологічних та теоретико-системних аспектів знання ті пізнання» (номер державної реєстрації НДР: 011U005724). У вересні 2016 р. затверджено нову кафедральну тему «Дослідження процесів інтеграції й диференціації в сучасному науковому та філософському знанні», яка буде виконуватися на протязі п’яти років, з 01.01.2017 по 31.12. 2021 р. (номер комплексної теми 165, наказ ректора ОНУ імені І. І. Мечникова № 3217-18 від 13. 12. 2016 р.). Тема буде виконуватися спільно співробітниками усіх кафедр факультету. Науковий керівник теми – декан філософського факультету, доцент О.В.Чайковський, відповідальний виконавець – проф. Голубович І.В.).

Викладачі кафедри активно беруть участь у виконанні факультетської наукової комплексної теми „Дослідження філософсько-методологічних, культурологічних та теоретико-системних аспектів пізнання та знання”(термін виконання 01.06.2011 – 31.12.2015, № комплексної темі -224, № наказу 1268-Р від 13.05.2011, № держреєстрації – 011U005724). культурології. Науковий керівник теми – завідувач кафедри, декан філософського факультету, доцент О.В.Чайковський, відповідальний виконавець – проф. Голубович І.В.)

Викладачі кафедри приймали активну участь у виданні збірок наукових праць:

 1. Фахового видання філософського факультету Δοξα (Докса): збірник наукових праць з філософії та філології [http://doxa.onu.edu.ua/].
 2. Збірка наукових статей за матеріалами Наукових читань пам’яті А.І Уйомова: Уёмовские чтения I - IV (2013 – 2016): материалы Научных чтений памяти Авенира Уёмова / отв. ред. К. В. Райхерт. – Одесса: Печатный дом, 2016. – 470 с.
 3. Збірка статей П міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» 5 лютого – 5 березня 2015 р. / За наук. ред. Яремчук О.В. – Одеса: Одеський національний університет, 2015.
 4. Посвящения Марату. Сборник статей памяти Марата Николаевича Верникова/ Составители: Л. Н. Богатая, С. М. Повторева. – Одесса: Печатний дом, 2012. – 176 с.
 5. Curriculum Vitae. – Вып. 2: Творчество П.М. Бицилли и феномен гуманитарной традиции Одесского университета.[зб. наук. праць/ наук. ред. Довгополова О.А.] – Одесса: ФОП Фридман О.С., 2010. – 226 с.
 6. Curriculum vitae. Вип. 1. Біографічний метод у гуманітарному знанні/ [зб. наук. праць/ наук. ред. Довгополова О.А., Голубович І.В.] - Одеса: ФОП “Фридман”, 2009. - 220 с.
 7. Параметрическая общая теория систем и ее применения. Сборник трудов, посвященный 80-летию проф. А.И.Уёмова. Под редакцией А.Ю.Цофнаса. – Одесса, Астропринт. – 2008. – 244 с.
 8. «У философии женское лицо…». Сборник научных статей. – Одесса: ФЛП Фридман, 2008. – 112 с.

Видання Центру компаративістських досліджень релігії факультету (Науковий редактор – доцент кафедри Мартинюк Е.І.):

 1. Наука і релігія: Проблеми діалогу. - Одеса: АО “БАХВА”, 2002. - 120 с.
 2. Кравченко В.А. Проблема детерминизма и индетерминизма в науке, теологии и философии. Одеса: АО “БАХВА”, 2002. – 92 с.
 3. Доброер А. Межконфессиональный диалог в современной Украине (опыт богословського анализа). Одеса: АО “БАХВА”, 2003. – 144 с.
 4. Наука і релігія: проблеми діалогу. Випуск 2. – Одеса: Наука і техніка, 2004. – 208 с.
 5. Соціально-філософські аспекти релігієзнавства. – Одеса: “Наука і техніка”, 2005. - 172 с.
 6. Сучасні процеси в релігійному житті світу та України / [зб.наук.праць / наук. ред. Мартинюк Е.І. та ін.] . - Одеса: ФОП “Фридман”, 2010. - 288 с.
 7. Проблеми втілення свободи совісті в діяльності національно-релігійних меншин в сучасній Україні / Одеськ. нац. університет ім. І.І. Мечникова: Науково – дослідн. центр “Компаративістські дослідження релігії”// [Е.І. Мартинюк (гол. ред..), О.А. Івакін, В.А. Кравченко та ін.]. – Одеса: ФОП «Фрідман О.С.», 2011. – 195 с.
 8. Конвергентні та дівергентні процеси в сучасному релігійному житті світу та України / Одеськ. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова: наук.-дослідн. центр "Компаративістські дослідження релігії"; ред. кол.: Е. І. Мартинюк (гол.ред.), О. А. Івакін, В. А. Кравченко та ін. - Вип. 10. - Одеса: ФОП "Фрідман О. С.", 2012. – 158 с.
 9. Сучасні процеси в релігійному житті світу та України. Випуск 11.(Збірка наукових статей). – Одеса: ФОП «Фрідман О. С.», 2014. – 211 с.

Видання Науково-дослідного й освітнього Центру імені Георгія Флоровського:

 1. Актуальні питання творчої спадщини Г.В.Флоровського. – Одеса: Фенікс, 2009. – 216 с.
 2. ЭСХАТОС. Философия истории в предчувствии конца истории / Под ред. О. А. Довгополова, А. А. Каменских. – Одесса: ФОП Фридман О. С., 2011. – 336 с.
 3. „Мама городов Израилевых...” Сборник статей по итогам факультатива по иудаике и израилеведению Одесского национального университета имени И. И. Мечникова/ Под ред. О.А. Довгополова, М. Довев, И. В. Голубович, Э. И. Мартынюк, Е. С. Петриковская. – Одесса: ФОП Фридман О. С., 2011. – 146 с.
 4. ЭСХАТОС - II. Философия истории в контексте идеи «предела»: сб. статей/ Под ред. О. А. Довгополова, А. А. Каменских. – Одесса: ФОП Фридман О. С., 2012. – 280 с.
 5. Иудаика в Одессе: Сборник статей по итогам работы программы по иудаике и изралиеведению Одесского национального университета имени И. И. Мечникова/ редкол.: И.В.Голубович, О.А.Довгополова, Э.И.Мартынюк, Е. С. Петриковская. – Вып. 2. – Одеса: Фенікс, 2013. – 218 с.
 6. Иудаика в Одессе: Сборник статей по итогам работы программы по иудаике и изралиеведению Одесского национального университета имени И. И. Мечникова/ редкол.: И.В.Голубович, О.А.Довгополова, Э.И.Мартынюк, Е. С. Петриковская. – Выпуск 3. – Одесса: Фенікс, 2015. – 232 с.
 7. Иудаика в Одессе: Сборник статей по итогам работы программы по иудаике и изралиеведению Одесского национального университета имени И. И. Мечникова/ редкол.: И.В.Голубович, О.А.Довгополова, Э.И.Мартынюк, Е. С. Петриковская. – Выпуск 4 (у друці).

Надруковані такi монографії:

 1. Долгополова О.А. Другое, Чужое, Отторгаемое как элементы социального пространства. – Одесса: СПД Фридман, 2007. – 300 с.
 2. Голубович І.В. Біографія: силует на фоні Humanities (методологія аналізу в соціогуманітарному знанні). – Одесса: СПД Фридман, 2008. – 420 с.
 3. Арабаджи А.Д. Очерки христианского символизма. – Одесса: Друк, 2008. – 547 с.
 4. Петриковская Е.С. Историческая психология в контексте антропологизации знания. Историческая психология: истоки и современное состояние: коллективная монография: под ред. И.Н.Коваля, В.И.Подшивалкиной, О.В.Яремчук. – Одесса: ОНУ, 2012 - С. 18-38.
 5. Кравченко В.А. Идеальное и материальное / В.А. Кравченко. – Одеса : Освіта України, 2013. – 371 с.
 6. Шевцов С. П. Метаморфозы права . – Одесса : Освіта України, 2013. – 448 с.
 7. Философ Уёмов. – Warszawa: Wydawnictwo Universitas rediviva, 2014. – 374 с.
 8. Шевцов С. П. Метаморфозы права. Право и правовая традиция. - Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 408 с.

Надруковані такі підручники

 1. Шевцов С. П. Курс лекций по истории философии. Часть 1. Античность и Средние века: Навчальний посібник С. П. Шевцов /. – Одеса, 2009. – 330 с.
 2. Уёмов А., Сараева И., Цофнас А. Общая теория системдля гуманитариев. – Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva, 2001. – 276 с. Религиеведение / Под ред. П. К. Лобазова. — Изд. 4-е. - Херсон: "ГРИНЬ". 2013. - 448 с. (із грифом МОН України).
 3. Религиеведение / Под ред. П. К. Лобазова. — Изд. 4-е. - Херсон: "ГРИНЬ". 2013. - 448 с. (із грифом МОН України);
 4. Філософія: базовий підручник для студентів ВНЗ // кол. авторів за ред. Л.В.Губерського: Суліма Є.М., Кремень В.Г., Міхальченко М.І., Чайковський О.В. і др. – Харків: Фоліо, 2013. - 510 с. (із грифом МОН України).
 5. Культурологія: базовий підручник для студентів ВНЗ // кол. авторів за ред. А.Є. Конверского: Оніщенко О.С., Попович М.В., Русін М.Ю., Старовойтова І.І. і др. – Харків: Фоліо, 2013. - 863 с. (із грифом МОН України).
 6. Голубович И.В., Петриковская Е.С., Тихомирова Ф.А. Проблемы современной антропологии. Часть 1. Самоопределение антропологии. Структура антропологического знания : учеб. пособ. для студентов философского ф-та/ И. В. Голубович, Е. С. Петриковская, Ф. А. Тихомирова; Одесский национальный университет шимени И.И. Мечникова. – Одесса: «Акватория», 2015. – 132 с.

Надруковані такі посібники

 1. Философия науки: системный аспект. Учебное пособие для преподавателей, аспирантов, магистров философских и нефилософских специальностей / А. И. Уйомов, Л. Н. Терентьева, А. В. Чайковский, Ф. А. Тихомирова. - Одесса: Астропринт, 2010. - 360с.
 2. Петриковская Е.С. Христианская антропология в сравнительном изучении (различные подходы к проблеме человека в западном и восточном христианском сознании). Учебно-методические материалы к курсам «История религии», «Философская антропология» // Сравнительное изучение религиозных традиций: Россия, Восточная Европа, постсоветское пространство. – Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2010. - С. 115-134. – 440 с.
 3. Довгополова О.А. Философия средних векав: способ мыслить. Учебное пособие для студентов специальности «Философия». – Одесса: Фенікс, 2014. – 136 с.
 4. Готинян-Журавльова В. В. Навчально-методичний посібник до вирішення задач з логіки для студентів заочного відділення філософського факультету та студентів нефілософських факультетів. – Одеса: ОНУ, 2014. – 141 с.
 5. Довгополова О.А. Антропология исторического: учебное пособие для студентов специальности «Философия» и «Культурология». – Одесса: Фенікс, 2015. – 102 с.
 6. Чайковський О.В. Методичні рекомендації до курсу "Філософська пропедевтика" для студентів І курсу. Вип. 1-8. ОНУ, 2016.
 7. Терентьева Л.Н. Природа философского и логического знания. – Одесса: ОНУ имени И.И. Мечникова, 2016. – 81 с.
 8. Готинян-Журавльова В.В. Короткий словник з логіки до тем «Поняття», «Судження», «Дедуктивні умовиводи». – Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2016. – 60 с.
 9. Готинян-Журавльова В.В. Сучасна філософія науки: методичні вказівки для студентів нефілософських факультетів. – Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2016. – 36 с.

Теми захищених дисертацій

 1. Скалацька О.В. Основні детермінанти виникнення релігійного конфлікту в сучасній Україні (на прикладі нових релігій): соціально-філософський вимір.
 2. Гольд О.Ф. «Американізація» як конвергентний процес у релігійному житті сучасності: соціально-філософський аспект.
 3. Тихомирова Ф. А. Логіко-системні засади інтеграції та диференціації наукового знання.
 4. Райхерт К.В. Філософсько-методологічні засади двоїстого системно-параметричного моделювання.
 5. Шевцов С.П. Соціальні основи формування правосвідомості (докторська дисертація).
 6. Голубицька Г.В. Історичний час в філософії історії Г. В. Флоровського.
 7. Чекан Н.І. Філософське осмислення метафори (методологічний аспект).
 8. Ткаченко О.В. «Розриви» історичного часу як об’єкт філософсько-історичного дослідження.
 9. Ткаченко Н.О. Феномен альтернативної історії у сучасній історичній свідомості.

За останні роки розроблені і удосконалюються такі факультетські документи й методичні матеріали (автор – доцент О.В.Чайковський):

 1. "Вимоги до письмових робіт студентів"
 2. "Як писати реферат"
 3. "Як писати курсову роботу на молодших курсах"
 4. "Як готувати курсову роботу зі спеціальності"
 5. "Методичні вказівки студентам філософського факультету по підготовці кваліфікаційної роботи бакалавра. Загальні вимоги"
 6. "Література до кваліфікаційної роботи"
 7. "Структура й оформлення кваліфікаційної роботи"
 8. "Методичні вказівки студентам філософського факультету по підготовці дипломної роботи. Загальні вимоги до дипломної роботи"
 9. "Методичні вказівки студентам філософського факультету по підготовці магістерської роботи. Загальні вимоги до магістерської роботи"
 10. "Методичні вказівки студентам філософського факультету по підготовці магістерської і дипломної роботи. Література до дипломної і магістерської роботи"
 11. "Методичні вказівки студентам філософського факультету по підготовці магістерської і дипломної роботи. Структура й оформлення дипломної або магістерської роботи"

Основні напрями наукових досліджень:

 • Філософія науки.
 • Сучасна логіка.
 • Системно-параметрична загальна теорія систем.
 • Філософія права.
 • Компаративістські дослідження релігії.
 • Філософські проблеми сучасної антропології.
 • Актуальні проблеми сучасної соціальної філософії та філософії історії.

Особливу увагу кафедра приділяє спадщині видатного філософа та логіка сучасності, голови Одеської філософської школи системних досліджень, професора кафедри філософії природничих факультетів ОНУ, вченого зі світовим ім`ям – А. І. Уйомова (1928 – 2012). Створено персональний архів видатного філософа, який в 2015 році був переданий в фонд Наукової бібліотеки ОНУ; відкрита меморіальна дошки славетному вченому (Головний корпус ОНУ, вул. Дворянська, 2). Інноваційний розвиток системної теорії А. І. Уйомова продовжується на щорічних Міжнародних наукових читаннях пам’яті професора А.І.Уйомова.

Співробітництво, гранти:

· Доц. Ніколенко О.В. отримав грант за кращий учбовий курс «Наука і теологія» від Центру теології і природничих наук, Берклі, Каліфорнія (1996).

· Доц. Ніколенко О.В. отримав грант для розвитку здобутків учбового курсу «Наука і теологія» від Консультативної ради Європейського Центру теології і природничих наук, Сан Франциско, Каліфорнія (1998).

· У 2002-2004 рр. колектив кафедри виконував дослідження за проектом "Філософсько-теологічне дослідження діалогу науки і релігії та її вплив на процеси демократизації в Україні", який виграв грант Європейського центру теології і природознавства (фонд Джона Темплтона).

· У березні 2004 р. підписано "Додаток до договору між Одеським національним університетом та Жешувським університетом" "Про наукову співпрацю між філософським факультетом Одеського національного університету імені I.I.Мечникова й Інститутом фiлософiї Жешувського університету". Розпочата реалiзацiя науково-дослідної програми "Фiлософiя у слов’янських країнах" і налагоджена співпраця з метою видання Журналу фiлософiв слов’янських країн.

· Кафедра фiлософiї природничих факультетів у квітні 2005 року у числі 12 кафедр України, Росії і Молдови виграла грант "Академічні стипендії для вузівських кафедр" Інституту відкритого суспільства при Центральноєвропейському університеті (Будапешт). У 2005 - 2006 роках відповідно до цієї програми на факультеті викладали - проф. Том Сорель (Великобританія, університет Ессекса) й проф. Є.В. Афонасін (Росія, Новосибірський університет).

· На запрошення Католицького університету ім. Івана Павла II (м. Люблін) 26 лютого – 1 березня 2006 року доц. Мартинюк Е.І. та доц. Петриківська О.С. відвідали теологічний факультет цього університету, де проводили заняття для студентів старших курсів та аспірантів з проблем релігієзнавства.

· Доц. Ніколенко О.В. отримав грант для участі в розробці концепції «Теорія розуму: філософія дії і релігійна дія» від Селесіанського університету, Італія (2006).

· Професор Довгополова О.А., доцент Шевцов С.П. прийняли участь у роботі міжнародного семінару з вдосконалення викладання у вищій школі «Teachingclassics. Fundamental values in the Changing World». Академмістечко, Новосибірськ, Росія, серпень 2009, травень 2010 р. В ході двох сесій учасники виступали модераторами круглих столів та презентували результати досліджень. Отримано кваліфікаційні сертифікати.

· Доцент Петриківська О.С. прийняла участь у роботі міжнародного проекту «Comparative and Interdisciplinary History of Religious Traditions in Eastern, Central and South-Eastern Europe» (2008 – 2010 рр.) з метою вдосконалення викладання у вищій школі (Higher Education Support Program) за підтримкою Сentral European University. Отримала кваліфікаційний сертифікат.

· Проф. О.А. Довгополова взяла участь в організації та проведенні четвертого наукового семінару дослідницької групи «Границі Європи» (університет Бергена, Норвегія). Семінар на тему «Культурні меншості в Європі: література, мова, мистецтво» було проведено в Одесі при підтримці київської Амбасади Королівства Норвегія 3-4 жовтня 2013 р.

· Проф. О.А. Довгополова виступила організатором міжнародного науково-освітнього семінару «Феномен університету та доля гуманітарних традицій (пам’яті П. Біциллі та Г. Флоровського)» (ОНУ імені І.І. Мечникова, Центр імені Г. Флоровського, 5 жовтня 2013 р.). В роботі семінару брали участь дослідники п’яті країн (Україна, Болгарія, Італія, Росія, Швейцарія), визнані спеціалісти з історії інтелектуальних традицій першої половини ХХ століття.

· Професором О.А.Довгополовою спільно з колегами з Пермського відділення Вищої школи економіки (Росія, Пермь) в листопаді 2013 р. отримано грант Російського державного фонду наукових досліджень на проведення наукового семінару з філософії історії «Людський вимір часу», запланований на серпень 2014 р. Згоду на участь у семінарі отримано від двадцяти визнаних спеціалістів в різних сферах філософії історії з України, Росії, Ізраїлю, Франції, Нідерландів, Узбекистану, Швейцарії.

· Професором О.А. Довгополовою було отримано грант ASEEES-MAG на організацію панелі «Віддзеркалення минулого та майбутнього в дзеркалі Іншого: досвід пострадянських країн» на міжнародному конгресі ASEEES-MAG «Образи Іншого», що проходив 26-28 червня 2016 г. (Український Католицький Університет, Львів, Україна).

· Професором О.А. Довгополовою було отримано грант Federal Agency for Civic Education (Німеччина) на участь у міжнародній конференції «Mapping Memories. Contested Memories of the Difficult Past», що проходила 30 вересня-2 жовтня 2016 р. у Києві.

· Професор О.А. Довгополова брала участь у реалізації гранту Міністерства Іноземних Справ ФРН (Програми підтримки країн Східного Партнерства) на проведення проекту «Від конфліктів до діалогу та подолання травми»; брала участь у організації громадянських форумів «Подолання» в Одесі та Харькові 6-8 грудня 2016 р.

Участь науковців кафедри у міжнародних заходах:

 1. Доц. Ніколенко О.В. пройшов стажування: Оксфордський університет, коледж Св. Катерини, Великобританія (1996), Центрально - Європейський університет, Угорщина, (1997), Ян Ремсі центр, Оксфордський університет, Великобританія (1998).
 2. Декан філософського факультету доц. Чайковський О.В. прийняв участь у VІІ міжнародній конференції Міжнародного Інституту філософії слов’янських країн Жешувського університету "Людина та її пізнання" - червень 2010 р.
 3. Викладач Райхерт К.В. опублікував тези у матеріалах Міжнародної наукової конференції "Сучасна логіка: проблеми теорії та історії", Санкт-Петербург (Росія) - червень 2010 р.
 4. Професори Уйомов А.І. й Терентьєва Л.М. опублікували статтю у матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції "Развитие и динамика иерархических (многоуровневых) систем. Теоретические и прикладные аспекты". Казань (Росія) - листопад 2010 р.
 5. Доцент Мартинюк Е.І. виступив з доповіддю на Міжнародній науково-практичній конференції „Релігія як соціальний феномен” – Москва, вересень 2011 р. Тема доповіді: Конвергентні процеси в сучасному релігійному житті”.
 6. Старший викладач Тихомирова Ф.А. брала участь у Всеросійській науковій конференції «История и философско-методологические проблемы химии, химической технологии и смежных областей научно-технического знания», Казанський національний дослідницький технологічний університет, м. Казань (Росія), квітень 2012 р.
 7. Старший викладач Тихомирова Ф. А. прийняла участь в міжнародній конференції „Імперативи творчості і гармонії в проектуванні людиномірних систем”, м. Мінськ (Білорусь), жовтень 2012 р.
 8. Доцент Ніколенко О. В. прийняв участь у міжнародній конференції з нейроетики "Питання досліджень мозку : Значення на перехресті неврології, психіатрії та психології", Клівленд, Огайо (США), жовтень 2012 р.
 9. Доцент Шевцов С. П. виступив з доповіддю на міжнародній школі «PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS». Зимова сесія. (Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching), м. Львів, грудень 2012 р.
 10. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції «Теоретичні та практичні наукові інновації», м. Краків (Польща), січень 2013 р.
 11. Доцент Ніколенко О. В. брав участь у роботі 23-й щорічній конференція з нейронаук Байкрест "Пластичність мозку та нейрореабілітація", Торонто (Канада), березень, 2013 р.
 12. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції«Science – від теорії до практики», м. Сопот (Польща), березень 2013 р.
 13. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції «Вплив наукових досліджень», м. Бидгощ (Польща), квітень 2013 р.
 14. Доцент О. В. Ніколенко прийняв участь у 81-й щорічній науковій конференції ААНХ 2013 (Американської асоціації нейрохірургів), Новий Орлеан, Луїзіана, США, квітень-травень 2013 р.
 15. Проф. Довгополова О. А. прийняла участь в колоквіумі «Абсурд: стратегії зображення та описання» в рамках ІІ Міжнародного телеологічного конгресу «Історія дослідження сміху в Росії та СРСР: наукові школи та окремі дослідники» (СПбГУ), м. Санкт-Петербург (Росія), травень 2013 р.
 16. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції «Наука у світлі сучасності», м. Лодзь (Польща), травень 2013 р.
 17. Доцент Ніколенко О. В. прийняв участь у 48-му щорічному конгресі канадської федерації неврологічних наук, Монреаль, Квебек (Канада), червень 2013 р.
 18. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної науки», м. Варшава (Польща), червень 2013 р.
 19. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-конференції «Теорія та практика – значення наукових досліджень», м. Люблін (Польща), липень 2013 р.
 20. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-конференції «Тренди сучасної науки», м. Гданськ (Польща), серпень 2013 р.
 21. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції «Наукові дослідження Нашого часу», м. Катовіце (Польща), жовтень 2013 р.
 22. Доцент Ніколенко О. В. брав участь у роботі Конгресу неврологічних хірургів, Сан Франциско (Каліфорнія, США), жовтень 2013 р.
 23. Доцент Петриківська О.С. взяла участь у роботі Міжнародної конференції «Творчість О.Ф.Лосєва у контексті вітчизняної та європейської культурної традиції. До 120-річчя зі дня народження та 25-річчя зі дня смерті» (ХІV «Лосєвські читання»). Доповідь на тему «Особливості рецепції античної традиції в філософській спадщині О.Ф.Лосєва», м. Москва (Росія), жовтень 2013 р.
 24. Проф. Довгополова О.А., та доц. Петриківська О.С. неодноразово брали участь у International Conference Krakow Meetings (організатори: Філософський факультет Папського університету імені Иоана Павла Другого в Кракові), червень 2010 – 2016 рр.
 25. Проф. Довгополова О. А. виступила з доповіддю «Petr Bitsilly’s philosophy of history in context of theological discussions of early XX century» на міжнародній науково-практичній конференції «Meaning – Sence – Symbol. Theology, Philosophy and Aesthetics at the Turn of the Century». Жовтень, 2016. ¬– Кинерет, Ізраїль.

Партнери кафедри

 1. Будинок вчених Одеси, де кожного місяця проводяться засідання Філософської спілки м. Одеси; керівник – проф. А. І. Уйомов (з 1968 р. до 2012 р.), проф. Л. М. Терентьєва.
 2. Міжнародне співробітництво з Єврейським Університетом Єрусалиму в межах угоди про освітянське співробітництво між Ізраїльським культурним центром (м. Одеса, Україна) та ОНУ імені І.І. Мечникова. Основна тема співробітництва – реалізація роботи університетського факультативу «Сучасна юдаїка та ізраїлезнавство».
 3. Співробітництво з Balkan Institute for Faith and Culture (Macedonia). Президент інституту д-р Костаке Мілков щорічно виступає з лекціями перед студентами філософського факультету.
 4. Співробітництво з Babi Yar Holocaust Memorial Center, виконавчим директором якого є випускниця кафедри Яна Барінова.
 5. Співробітництво з Музеєм сучасного мистецтва Одеси.
 6. Співучасть у роботі EdClaster Impact Hub Odessa, керівництво роботою групи неформальної освіти Hubs of History (проф. О. А. Довгополова).
 7. Розробка на основі теоретичного концепту «інклюзивного» нарративу онлайн-курсу «Мости та портали», присвяченого історії Одеси для середніх шкіл (проф. О. А. Довгополова).
 8. Експертиза з питань історичної пам’яті у міжнародному проекті «Подолання» (робота в громадських форумах «Подолання» в Одесі та Харкові в грудні 2016 р.), що проводився при підтримці Міністерства іноземних справ Німеччини (проф. Довгополова О. А.).
 9. О.А. Довгополова є членом МАГ (Міжнародна Асоціація Гуманітаріїв).
 10. Доц. О.С. Петриківська є членом Міжнародної Асоціації істориків релігії (Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Росія).
 11. Доц. Е.І. Мартинюк і доц. О.С. Петриківська є членами Української Асоціації релігієзнавців (УАР). УАР в 2016 р. стала членом Європейської асоціації дослідження релігії (EASR). Завдяки членству в УАР релігієзнавці кафедри мають можливість задіяти інформаційні та комунікативні ресурси EASR, отримувати нові гранти на дослідження.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c721332ec98a2071371371550979890
title_5c721332ecaa26312978141550979890
title_5c721332ecbb74193309201550979890
title_5c721332ecccb4436104871550979890
Top