Співробітники кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання

Секундант Сергій Григорович, д.філос.н., доцент.

В 1978 р. закінчив філософський факультет Московського державного університету імені М.В. Ломоносова за спеціальністю «філософія», отримавши кваліфікацію «філософ, викладач філософських дисциплін», а в 1981 р. він закінчив аспірантуру кафедри історії зарубіжної філософії Московського державного університету імені М.В. Ломоносова. З 1982 р. працює в Одеському державному університеті імені І.І. Мечникова, спочатку на посаді викладача, ст. викладача, а з 1988 р. на посаді доцента. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію «Проблема обоснования научного знания в методической философии Гуго Динглера». З 1989 по 1992 р. був докторантом кафедри історії зарубіжної філософії Московського державного університету імені М.В. Ломоносова. У 2015 р. захистив докторську дисертацію «Нормативно-критичні підстави епістемології Ляйбніца».

Стаж науково-педагогічної роботи – 35 років.

Секундант Сергій Григорович, д.філос.н. на гуманітарних факультетах викладав курси «Філософія», «Логіка», «Історія філософії», на філософському факультеті викладає курси «Філософія Сходу», «Німецька класична філософія», «Проблеми індійської філософії», «Філософсько-методологічні проблеми історико-філософських досліджень», «Феноменологія Гусерля», «Сучасні концепції історії філософії»; «Теорія та практика аргументації» здійснює наукове керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами студентів філософського факультету, а також аспірантів.

Наукова спеціалізація – історія філософії. Основними напрямками досліджень Секунданта С.Г. є історія філософської методології, логіки й епістемології, теорія аргументації, філософські та методологічні проблеми історії філософії. До сфери його головних інтересів входить також дослідження природи філософського та релігійного знання, становлення та специфіки давньоіндійської філософії та релігії, порівняльний аналіз філософської та релігійної традиції Сходу та Заходу.

Автор більш ніж 100 наукових публікацій, у т.ч. статті у фахових наукових виданнях України та Росії, має також публікації в іноземних виданнях англійською та німецькою мовами (Німеччина, Індія). Автор двох індивідуальних монографій: «Критика та метод. Проблема критичного методу в німецькій філософії XVII – XVIII ст. (Київ: Дух і літера. 2012); «Эпистемология Лейбница в ее нормативно-критических основаниях» (Одесса: Печатный дом, 2013).

Співавтор підручнику для студентів вищих навчальних закладів «Релігієзнавство» за ред. П.К. Лобазова (Харків: Одисей, 2005), затвердженого Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

Секундант С.Г. є членом редколегії двох фахових журналів «Епістемологія і філософія науки» (Росія) та «Sententiae» (Україна), а також щорічної збірки дослідників вайшнавізму «Вайшнавізм крізь століття».

Член Вченої ради філософського факультету, співорганізатор міжнародної релігієзнавчої школи «Вайшнавізм крізь століття», керівник «Центру дослідження німецької філософії» при філософському факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова.

Лауреат національної премії з філософії 2016 р. (організатори – Інститут філософії НАН України імені Г. С. Сковороди, Український філософський фонд, Соціологічний центр імені Н. В. Паніної) в номінації імені Марії Злотіної «За кращу філософську монографію».


Голубович Інна Володимирівна, д. філос. н., професор.

В 1989 році закінчила історичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю «Історія». 1990-1995 роки – навчання в очній, а потім заочній аспірантурі на кафедрі філософії та основ загальногуманітарного знання Одеського державного університету імені І. І. Мечникова. В 1997 році захистила кандидатську дисертацію „Методологічні проблеми ситуаційного підходу та його застосування в сучасних гуманітарних дослідженнях”, спеціальність – соціальна філософія та філософія історії. З 1993 по 2005 рр. працювала на кафедрі філософії Одеського державного медичного університету на посадах – старший лаборант, викладач, старший викладач, доцент. В 2005 році поступила в докторантуру кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. В 2009 році захистила докторську дисертацію на тему „Біографія як соціокультурний феномен. Філософсько-методологічний аналіз”, спеціальність – соціальна філософія та філософія історії. З 2005 року працює на філософському факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова: до 2010 року – на посаді доцента, з 2010 року – на посаді професора кафедри філософії природничих факультетів.

Виконує обов’язки заступника декана філософського факультету з наукової роботи, є членом і заступником голови спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями „Діалектика і методологія пізнання”, „Соціальна філософія та філософія історії” в ОНУ імені І. І. Мечникова. Керівник науково-дослідного та просвітницького Центру імені Г. В. Флоровського. Член Південноукраїнського відділення Соціологічної Асоціації України, член правління громадського науково-просвітницького товариства „Одеська гуманітарна традиція”. Член редколегій наукових фахових журналів «Докса», «Актуальні проблеми духовності», «Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філософія. Політологія», «Актуальні проблеми філософії та соціології», міжнародний часопис "Evropský filozofický a historický diskurz" («Європейський філософський та історичний дискурс), який індексується в міжнародній науковометричній базі даних International Scientific Indexing.

Навчальні курси: філософія, релігієзнавство, соціологія, логіка, методологія гуманітарного знання, прикладна культурологія, методика викладання культурології, методика викладання філософії, теоретична біографістика, архівні студії в філософському дослідженні, феноменологія, проблеми сучасної антропології.

Участь в міжнародних проектах. В 1999 році була координатором виконання проекту „Регіональні комуналістські зв’язки за місцем проживання та їх роль в трансформуванні громадянського суспільства в Україні” (Програма Малих грантів Всесвітнього банку). В 2002 році брала участь у роботі Міжнародної філософської школи «Глобалізація і трансформація сучасного світу» (Інститут відкритого суспільства (Будапешт), Програма Фулбрайт, Український філософський фонд). У 2006 році брала участь в програмі Центрального Європейського університету “Thinking and Moving Forward: Action and Direction”. 2007-2010 роки – участь у Регіональному семінарі „Excellence in Teaching” (Higher Education Program of the Open Society Institute), який проводився в Центрі вивчення античної філософії та класичної традиції Новосибірського державного університету за програмою - “Teaching Classics: Fundamental Values in Changing World”(м. Новосибірськ, Росія). З 2010 року до цього часу – беру участь у Регіональному семінарі „Excellence in Teaching” (Higher Education Program of the Open Society Institute), який проводить Центр вивчення античної філософії та класичної традиції Новосибірського державного університету за програмою „TEXNH: Theoretical Foundation of Art, Sciences and Technology in the Greco-Roman World”. В 2011 році брала участь в семінарі “Testimonies and Teaching: New Sources and Methodologies for Jewish Studies and Visual History Archive” (Curriculum Resource Center. , Central European University). Участь у міжнародних проектах: «Пошук витоків. Історія багатонаціонального городу». Міжнародний науково-освітній семінар (Одеса – Штутгарт (Німеччина), Інститут «Haus der Heimat», травень – серпень 2012 р.); «Границі в Європі». Міжнародний науковий семінар «Jewish Experience and European Crises: Negotiating Jewish-European Borders in History, Literature and Art» (Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова – Університет Бергена, Норвегія за участю Посольства Норвегії в Україні, жовтень 2013 р.). Стажування в рамках Програми академічних обменів Фулбрайт в Україні (США, Нью-Йорк, Університет Нью-Йорка, 2013-2014 навчальний рік). Має сертифікат літній школи British Council “English for Univtrsities Project” (2016 р.).

Погорелов Олег Федорович, кандидат філософських наук, професор.

Працює в Одеському державному університеті з 1964 р. В 1972 р. захистив кандидатську дисертацію по темі "Поняття генезису" (09.00.01 - "Діалектичний і історичний матеріалізм"). З 1985 по 2012 р. був завідуючим кафедри. З 2003 р. професор кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання. У 1966 - 1968 р. викладав філософію на Кубі в Гавнаском університеті, а з 1986 по 1989 р. в Анголі. Має 4 захищених аспіранта. Викладає курс «Філософія», та спецкурс «Світогляд як духовна об’єктивація свідомості» Більше 55 публікацій. Основні напрями наукових інтересів: онтологія і духовна творчість, теорія світогляду і світоглядна творчість.

Бевзюк Наталя Петрівна, кандидат історичних наук, доцент.

В 1985 р. закінчила історичний факультет Одеського державного університету імені за спеціальністю «Історія», отримавши кваліфікацію «історик, викладач історії та суспільствознавства», В 1988 р. закінчила аспірантуру кафедри атеїзму, етики та естетики Одеського державного університету імені І.І.Мечникова. С 1988 р. працювала спочатку на кафедрі атеїзму, етики та естетики на посаді асистента, а потім на кафедрі філософії та основ загальногуманітарного знання. На посаді доцента з 1994р. У1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Українська автокефальна православна церква в роки громадянської війни: заснування і діяльність» (на матеріалах України)».
Стаж науково-педагогічної роботи – 28 років.

Бевзюк Н.П. викладає курси «Філософія», «Релігієзнавство», «Основи герменевтики», «Історія християнської церкви в Україні», «Релігійно-суспільні рухи в Західній Європі Нового Часу», «Релігійна філософія і теологія», здійснює наукове керівництво бакалаврськими роботами студентів філософського факультету.

Основними напрямками досліджень Бевзюк Н.П. є релігійна філософія і теологія. До сфери її головних інтересів входить особливості протестантської теології ХХ століття, теологія Карла Барта.
Автор більше ніж 60 наукових праць, в тому числі у фахових наукових виданнях.

Карпенко Мирослава Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент.

У 1997 р. закінчила філологічний факультет Одеського національного університету И.И. Мечникова, спеціалізувалася за філософією. З 2000 р. працює на кафедрі, спочатку асистентом, старшим викладачем, а з 2008 р. доцентом. У 2007 р. захистила дисертацію на тему "Концепція духовної реальності П. О. Флоренського". Читає курси " Філософія", "Історія української філософії". Має 7 публікацій. Область наукових інтересів : російська і українська філософія.

Можегова Лариса Василівна, старший викладач.

У 1967 р. закінчила Московський державний університет імені М.В. Ломоносова. З 1967 по 1970 була в аспірантурі при кафедрі філософії Одеського державного університету М.В. Ломоносова (науковий керівник Уемов А.И.). З 1970 р. асистент, а з 1971 р. страший викладач кафедри. Викладає курси " Логіка", " Етика", " Філософія", "Історія філософії". Має більш ніж 30 публкацій.

Область наукових інтересів : логіка і етика. Має більше 30 публікацій

Галиновський Станіслав Олександрович. – старший викладач

у 2009 році закінчив філософський факультет ОНУ Мечнікова. У 2012 році закінчив аспірантуру на кафедрі філософії природничих факультетів. З 2013 року почав працювати в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова на посаді ст. викладача. Стаж науково-педагогічної роботи – 5 років. Галиновський С.О. викладає курси «Релігієзнавство», «Філософія», «Етика та естетика», «Феноменологія».
Наукова спеціалізація діалектика та методологія пізнання. До сфери його головних інтересів входить також арабомовна середньовічна філософія

Має 7 публікацій у фахових виданнях.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c7212bb66bfe2401730191550979771
title_5c7212bb66d1715893848941550979771
title_5c7212bb66e2a4916329201550979771
title_5c7212bb66f457862528171550979771
Top