Кафедра філософії та основ загальногуманітарного знання

Характеристика кафедри філософії та основ загально гуманітарного знання.

Кафедра була створена у 1980 р. Тоді вона мала назву «кафедра філософії гуманітарних факультетів». Першим завідувачем стала проф. Попова Ірина Марківна, а з 1985 р. доцент Погорелов О.Ф. 12 грудня 1990 р. відбулося злиття кафедри філософії гуманітарних факультетів (завідувач кафедри доцент О. Ф. Погорєлов) і кафедри атеїзму, етики та естетики (завідувач кафедри професор П. К. Лобазов). Завідувачем кафедри став кандидат філософських наук, професор кафедри Олег Федорович Погорєлов. На 1992 р. до складу кафедри входило 10 викладачів: Погорелов О.Ф., Матковська І.Я., Лобазов П.К. Цофнас А.Ю., Сумарокова Л.Н., Секундант С.Г., Бевзюк Н.П., Карпенко М.В., Іванова-Георгієвська Н.А., Можегова Л.В.

У 90-і та наступні роки кафедра здійснила велику за обсягом і надзвичайно складну за змістом роботу щодо радикальної реорганізації викладання всього комплексу філософських дисциплін, перебудови навчальних планів і програм, методичного, інформаційного і наукового забезпечення навчального процесу. Центральним напрямком навчально-методичної роботи стали розробка та читання оригінальних авторських курсів і спецкурсів, які мали втілювати особистісне бачення та узагальнення викладачем світового і вітчизняного філософського досвіду на базі його власних наукових досліджень.

В період з 1993 по 1997 р. членами кафедри на базі філологічного факультету була створена філософська спеціалізація. До цієї спеціалізації було залучено близько 15 студентів. З них три студентки (Карпенко М.В., Матюшіна І., Дорбройер Н.) захистили кандидатські дисертації з філософії, а одна випускниця (Кондратенко Н.) – докторську дисертацію з філології.

У 1999 р. кафедра була перейменована у кафедру філософії і основ загальногуманітарного знання. У період 1999-2017 рр., тобто з моменту створення філософського факультету, кафедра почала читати нові навчальні курси: "Історія філософії України", "Філософія Сходу", «Німецька класична філософія»; спецкурси: "Феномен світогляду і особливості світопізнання", "Філософські проблеми гуманітарних наук", "Основи герменевтики", "Феноменологія Е. Гуссерля", "Проблеми індійської філософії і релігії", "Історія християнської церкви в Україні", «Релігійно-суспільні рухи в західній Європи», «Класична і сучасна логіка», «Сучасні етичні теорії», «Моральні і естетичні цінності», «Філософсько-методологічні проблеми історико-філософського дослідження», «Сучасні концепції історії філософії», «Теорія і практика аргументації», «Основи теоретичної біографістики», «Проблеми сучасної антропології», «Архівні студії в філософії», «Методологія і стилістика гуманітарного знання».

Кафедра забезпечує підготовку аспірантів гуманітарних факультетів до складання кандидатських іспитів з філософії.

З 2012 року кафедру очолює доктор філософських наук, доцент Секундант Сергій Григорович.

Співробітники

Основні напрямки наукової діяльності кафедри філософії та основ загально гуманітарного знання

З 1991 р. колектив кафедри розробляв кафедральні наукові теми без цільового фінансування. З 1991 по 1994р. професорсько-викладацький склад кафедри працював над виконанням кафедральної наукової теми "Культура й особливості її розвит­ку в епоху НТП", з 1995 по 1998 р. — над кафедральною науковою темою "Пробле­ма духовності людини: онтологічний, культурологічний і соціальний аспекти". Результати науково-дослідної роботи друкувалися в наукових виданнях. Вийшов збі­рник, сформований, головним чином, з кафедральних матеріалів, — "Проблеми философии. Гуманизация, культура й мировоззрение" (1991), а також низка статей в наукових збірниках "Національна ментальність і культура", "Слов'янський збірник", "Філософські пошуки", щорічнику Українського феноменологічного товариства "Резонанс" та часописах "Вопросы философии", "Філософська і соціологічна думка", "Філософські науки", "Філософська думка", "Перспективи", "Наукове пізнання", «Докса», «Sententiae», «Эпистемология и философия науки» (Москва), «Кантовский сборник» (Калиниград).

У 2000 р. затверджено ще одну кафедральну тему "Філософсько-методологічне дослідження гуманітарного знання", яку завершено в 2004 р. У цьому науковому напрямку підготовлено 4 кандидатські дисертації. Надруковано 4 монографії, опубліковано 27 наукових статей і тез доповідей, зроблено 19 доповідей на наукових конференціях. З 2011 по 2015 кафедра вела наукові дослідження в рамках факультетської теми: «Дослідження філософсько-методологічних, культурологічних та теоретико-системних аспектів знання ті пізнання» (номер державної реєстрації НДР: 011U005724). У вересні 2016 р. затверджено нову кафедральну тему «Історико- філософські, світоглядні та філософсько-методологічні проблеми гуманітарного пізнання», яка є частиною факультетської наукової теми, що запланована на 2017-2021 рр.: «Дослідження процесів інтеграції й диференціації в сучасному науковому та філософському знанні».

На кафедрі розробляються наступні оригінальні наукові напрямки, в межах яких досягнуті вагомі результати, що мають наукову новизну:

 • методологія історії філософії; історія та філософія історії філософії, історія логіки, філософської методології й епістемології (доктор філос. наук, доц. Секундант С.Г.). Перевага віддається розробці нормативного аналізу філософських, епістемологічних і методологічних доктрин, проблемам філософської аргументації та критичного методу в філософії.
 • теоретична біографістика та філософська архівістика (доктор філос. наук, проф. І. В. Голубович) розроблені теоретико-концептуальні підстави та методологічна програма таких субжанрів історії філософії як історико-філософська біографістика та історико-філософська архівістика. На відміну від усталених трактувань цих субжанрів як допоміжних, другорядних, несамостійних обґрунтовується першопорядковість, самостійне пріоритетне значення їх для вивчення історико-філософської традиції. Представлені теоретичні рамки історико-філософської біографістики та історико-філософській архівистики, які відповідюсть природі та специфіці вітчизняної філософії та гуманітаристики.
 • Онтологія і духовна творчість (Погорелов О.Ф.)
 • Релігійна філософія і теологія (к.і.н., доцент Бевзюк Н.П.). Перевага віддається протестантській філософії і теології, зокрема теології Карла Барта та Пауля Тілліха. Розглядаються проблеми буття людини, часу і вічності, віри і релігії, есхатологічні уявлення та інші.
 • російська релігійна філософія (Карпенко М.В.)
 • системні дослідження, методологія та діалектика пізнання (ст. викладач Галиновський С.О.), перевага надається вивчення прогностичних можливостей ЗТС та можливостям її практичного застосування
 • логіка та теорія аргументації (Секундант С.Г., Можегова Л.В., Галиновський С.О.)

Результати наукової роботи кафедри сприяють удосконаленню діяльності науково-дослідних центрів, семінарів та груп, які працюють на філософському факультеті:

 1. Центр "Логіки та методології науки": керівник - проф. Терентьєва Л. М.
 2. Центр компаративістських досліджень релігії: керівник - доцент Мартинюк Е.І.
 3. Науково-дослідний й освітній Центр імені Георгія Флоровського: керівники – доцент О.С.Петриківська, проф. І.В.Голубович.
 4. Науковий семінар „Філософія багатомірності”: керівник - проф. Богата Л.М.
 5. Науково-освітній семінар Scola classica з антикознавства та вивчення класичної традиції: керівник - проф. Шевцов С. Г.
 6. Науково-освітній семінар „Есхатос: філософія історії в контексті ідеї „межі”: керівник – проф. О. А. Довгополова.
 7. Центр «Дослідження німецької філософії» : керівник – доц. Секундапнт С.Г.

Теоретичні доробки проблематики філософської архівістики та memory studies ї втілені в діяльності комплексної наукової програми ОНУ «Феномен тоталітаризму та шляхи його подолання» (кер. Доц. Л. В. Ковальчук).

Результати наукової роботи факультету впроваджуються у публичному просторі, в межах міських, регіональних, всеукраїнських соціокультурних проектів, вони мають сутнісний суспільно-громадянський потенціал.

 1. Філософська спілка м. Одеси (сумісно з Будинком вчених м. Одесі): керівник – проф. Л. М. Терентьєва.
 2. Науково-просвітницька спілка «Одеська гуманітарна традиція» (керівник: доц. Левченко В. Л.).
 3. Втілення теоретичних доробок у діяльності Громадської ради Державного архіву Одеської області (І. В. Голубович – член правління Громадської Ради ДАОО) .
 4. Міський освітній семінар “Intellectuarium” (керівник: проф. І. В. Голубович)

Результати наукової роботи були використані викладачами кафедри під час щорічної звітної конференції професорсько-викладацького складу, студентами та аспірантами філософського факультету під час виступів на ХІХ студентсько-аспірантських наукових читаннях пам’яті Г.В. Флоровського (жовтень 2016 р.), участі у роботі Малої академії наук з філософії та релігієзнавства, наукових читань пам’яті професора А.І.Уйомова, засідань та семінарів науково-дослідних центрів і груп філософського факультету; щомісячних семінарів комплексної наукової програми ОНУ «Феномен тоталітаризму та шляхи його подолання», в діяльності спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій по спеціальностям 09.00.02 – діалектика та методологія пізнання, 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії, яка працює на філософському факультеті.

Результати були також представлені на таких наукових форумах:

організовані філософським факультетом ОНУ імені І. І. Мечникова

 • ХІІ міжнародна наукова конференція «Про природу сміху» (квітень 2016 р.) (Україна, Німеччина, Молдова, Росія).
 • IV наукові читання пам'яті проф. А. І. Уйомова (квітень 2016 р., Україна, Польща)
 • Всеукраїнська наукова конференція студентів й аспірантів філософських факультетів – ХІХ читання пам’яті Г. Флоровського (жовтень 2016 р.)
 • Філософські читання пам'яті Марата Верникова (червень 2016 р.)
 • Міжнародна релігієзнавча школа «Вайшнавізм крізь століття» (серпень 2016).

інші

 • Х Internationaler Leibniz-Kongress, Hannover 18. – 23. Juli 2016.
 • Peter Chaadaev: Between the Love of Fatherland and the Love of Truth. International Conference Krakow Meetings 2016 (організатори: Філософський факультет Папского університету імені Иоана Павла Другого в Кракові – червень 2016 р.).
 • Meaning – Sence – Symbol. Theology, Philosophy and Aesthetics at the Turn of the Century. International Scientific Conference. 28-30 October 2016. ­– Kineret, Israel.
 • XVІ міжнародні Успенські читання «Довіра. Гідність. Милосердя». Київ, (НАУКМА , 28-30 вересня 2016).
 • Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: Міжнародний круглий стіл (м. Львів,)
 • Історія, проблеми та необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, Львівська фундація суспільних наук 29–30 січня 2016 року).
 • IV науково-практична конференція «Феномен тоталітаризму, його прояві и шляхи подолання»(м. Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 13 – 16 квітня 2016 року).
 • Міжнародна науково-практичнаї конференція «О.П. Блаватська і сучасність. Духовні аспекти» (Дніпро, Дніпропетровський національний університет, 6-7 травня 2016 року).
 • Знання. Освіта. Освіченість. Збірник матеріалів 3 міжнародної науково-практичної конференції( м. Вінниця, Вінницький національний університет, 28 – 29 вересня 2016 р.)/
 • Філософський дискурс XXI століття: спроба теоретичного прогнозу. Міжвузівський круглий стіл, Одеса, Одеський інститут внутрішніх справ, 18 листопада 2016 року.
 • XII міжнародні Пригожинські читання. Постнекласичне знання і спадщина І. Пригожина, Одеса, Одеський національний медичний університет, вересень, 2016.
 • Дні науки філософського факультету Київського національного університету, (20-21 квітня 2016 р.).
 • Науково-практична конференція «Науковi абриси III тисячолiття, iндустрiальний хай-тек та проблеми iнновацiйноï освiти в умовах кросс-культурних взаємодiй», Сумський державний педагогічний університет iменi А.С.Макаренка, 17-18 червня 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми культурної ідентичності в актуальному мистецтві та музейній практиці» (Одеса, Одеський національний технічний університет, 14-16 вересня 2016 р.)
 • «XXVІІІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського», Міжнародна наукова конференція (Львів, Львівська політехніка, січень 2016 р.).
 • «Україна на шляху державотворення: історія та сучасність (до 25-ї річниці незалежності України)»: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів ( Харків, Харьківський національний університет ім. Н. Каразина, квітень, 2016 р.)

У науково-дослідній роботі бере участь весь склад кафедри.

Було опубліковано монографії:

 • Каушанский П. Л. Религия й грозящая катастрофа. — С.-Пб.: ВИТА, 1994.
 • Каушанский П. Л. На пути к Третьому Храму. — С.-Пб.: ЕТС, 1997.
 • Цофнас А. Ю. Теория систем й теорія познания. — Одесса: Астропринт, 1999
 • Довгополова О.А.Другое, чужое, отторгаемое как элементы социального пространства. - Одесса : Фридман, 2007. - 298 с.
 • Лобазов П.К. Христианская мораль. Путеводитель по Библии (2009).
 • Голубович И.В. Биография как социокультурный феномен. – Одесса: 2009.
 • Соболевская Е.К. Искусство – художник – жизнь. – Одесса: Астропринт, 2010. – 224 с.
 • Лобазов П.К. Мусульманская мораль. Путеводитель по Корану» (2011)
 • Лобазов П.К. Портрет современного верующего.Том 1. Баптизм и баптисты (2012).
 • Секундант С.Г. Критика та метод. Ідея критичного методу в німецькій філософії 17-го – 18 ст.». Київ: Дух і літера, 2012. – 364 с.
 • Секундант С.Г. Эпистемология Лейбница в ее нормативно-критических основаниях» (2013). – 556 c
 • Галчева Т.Н., Голубович И.В. «Понемногу приспособляюсь к независящим обстоятельствам»: П. М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции: Монография. - София: Изд-во «Солнце», 2015. – 320 с.
 • Голубович И.В. та інші. Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога – професора Миколи Яковича Грота (1883-1886).– Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 456 с.
 • Голубович І.В. є членом Спеціалізованої вченої раді Д 41.051.09 у Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова, а також членом редколегії трьох фахових журналів («Докса», «Актуальні проблеми духовності», «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія»).

Члени кафедри взяли участь у підготовці підручника з грифом МОН: Религиеведение/ Под ред. П. К. Лобазова. — Харків: Одисей, 2005 та навчального посібника "Общая теория систем для гуманитариев" (Варшава, 2001 — за участю проф. А. Ю. Цофнаса).

За період 1991-2013 рр. кафедрою видано такі методичні розробки до курсів, що читають викладачі кафедри:

Матковська І. Я. Методические указания для студентов-иностранцев, изучающих историю философии. Ч. II(1991); Матковська І. Я. Феномен національної філософії (2003); Бевзюк Н. П. История древних религий (1992); Бевзюк Н. П. Религии Мезоамерики (1992); Бевзюк Н. П. Искусство стран Древнего Востока (1993); Бевзюк Н. П. Автокефальное движение на Украине (1994); Бевзюк Н. П. Роль православного духовенства в культурной й общественно-политическойжизни Украиньї ХУІ-ХУИ вв. (1994); Бевзюк Н. П. Функции й социальная роль религий (2001); Бевзюк Н. П. Історія християнської церкви в Україні (період до кінця XIXст.) (2002); Бевзюк Н. П. Історія християнської церкви в Україні XXстоліття (2003); Овчаренко С. В. Религия й музика (1994); Овчаренко С. В. А. Тойнби: концепция культури (1994); Цофнас А. Ю. Що таке знання (2002); Цофнас А. Ю. 50 термінів з методоло­гії пізнання (2003); Іванова-Георгієвська Н. А. Філософія культури. Ч. І. Філософські концепції культури (2002); Соболевська О. К. Философско-зстетическая природа художественного творчества (2003).Грізова І.А. Интеллигенция и интелигентность, их сущность и роль в социальной системе (2005), Соболевская Е.К. Искусство и феноменологія (2012), Бевзюк Н.П. «Реформация и европейский мир» (2012).

Тривалий час на кафедрі успішно функціонує аспірантура і докторантура. У період з 1991 аспірантуру закінчили: Ю. В. Опалько (1991), Н. В. Білоус (1992), Л. О. Катаєва (1992), О. Р. Личковська (1993), М. С. Вознюк (1993), А. В. Худенко (1993), О. М. Барановська (1994), О. А. Панков (1994), Т. О. Хамардюк (1994), 3. В. Коваль (1995), І. В. Голубович (1996), А. О. Голошубова (1996), О. А. Довгополова (1996), А. М. Ребенко (1997), В. В. Савченко (1997), Г. Г. Долженкова (1998), О. Ф. Зіньковський (1998), О. В. Мохов (1998), М. В. Карпенко (2000), Т. В. Куриленко (2000), Н. Ю. Данюкова (2001), Т. М. Кухарук (2001), С. П. Черба (2001), О. Л. Просолович (2001), В. В. Козачинська (2003), Ю. М. Томашевська (2003), А. А. Федоров (2003), 1.1. Матюшина (2003), Н. В. Веселаго (2003), В. С. Безнисько (2004), Н. В. Доброєр(2004), Гапоненко Е.Л. (2014), Очкин Д. (2014).

Захистили кандидатські дисертації аспіранти, які працюють в інших закладах: Білоус Н. В. Особенности інженерного творчества (1993); Панков О. А. Состояние религиозности в условиях кризисна общества (методологические проблеми социологического анализа) (1996); Личковська О. Р. Информированность в системе обиденньіх представлений (теоретический аспект исследования) (1996); Голубович І. В. Философско-мєтодологические проблеми содержания й применения ситуационного подхода в гуманитарной культурологии (1997); Довгополова О. А. Принцип толерантности в контексте духовной культури (1997); Худенко А. В. Феномен повседневного й пути обновлення общества (2001); Ребенко А. М. Проблема человеческой активности в философских ученнях Запада й Востока (2001); Козачинська В. В. Соціально-філософські та етико-гуманістичні аспекти проблеми смерті й безсмертя (на матеріалі історії української духовної культури кінця XVI— початку XVIIIст.) (2004); Барановська О. М. Методология познания ренессансных процессов в культуре (2004); Веселаго Н. В. Соціально-філософські проблеми взаємодії греко-като-лицького світосприйняття та економічних процесів (2004); Голошубова А.А. (2005), Безнисько В.С. (2006), Просолович А.Л. (2006), Чернега Т.Н. (2006), Матюшина И.И. (2007), Якушевич И.А. (2007), Карпенко М.В. (2007), Крыжановская Т.А. (2010), Парцхваныдзе О.В. «Онтологічний статус свідомості» (2013), Голубицкая А.В. «Історичний час в філософії історії Г.В.Флоровського». (2014).

Захистили докторські дисертації члени та докторанти кафедри: І. Я. Матковська на тему "Проблемы развития гуманистического сознания России второй пол. XVIII— XIXст."(1991); А. Ю. Цофнас на тему "Системний подход к анализу гносеологических проблем" (1999). Докторские диссертации также за щитили: Овчаренко С.В. на тему «Проблема жанра в классической и неклассической эстетике» (1999), Довгополова О.А. на тему «Другое, чужое, отторгаемое как элементы соціального пространства» (2008), Голубович И.В. «Биография как социокультурный феномен (философско-методологический аналіз)» (2009) и Соболевская Е.К. «Взаимодействие культуры и действительности в культуре серебрянного века: философско-антропологическое измерение» (2013), Секундант С.Г. «Нормативно-критичні підстави епістемології Ляйбніца» (2015)

Міжнародна діяльність — виїзди за кордон викладачів кафедри:

доцент С. Г. Секундант перебував на стажуванні у Німеччині в університеті Регенсбург (1997, 1999, 2003 і 2010), прийняв участь у IX Всесвітньому міжнародному Ляйбніціанському конгресі в м. Ганновер (Німеччина) в 2005 та 2010 роках, а також в Міжнародної релігіознавчої школі «Вайшнавізм крізь століття» (25.01 – 08.02. 2013 р.) в Республіці Індія і Іберо-Амеріканскому конгресі Ляйбніц (квітень 2014), X Всесвітньому міжнародному Ляйбніціанському конгресі в м. Ганновер (Німеччина) (липень 2016 р.). в 2013 – 2014 р. Голубович І.В. виграла грант и пройшла стажування згідно з програмою академічного обміну Фулбрайт в Україні (Visiting Scholar), США, Нью-Йоркський університет Certificate of Competition Fulbright Scholarship Program – State for Education and Cultural Affairs USA

З 2006 р. при кафедрі діє «Центр дослідження німецької філософії», який очолив доц. Секундант С.Г. Центром було видано більш ніж 30 статтей і дві монографії.

Визнання заслуг викладачів кафедри

Голубович І. В., д.філос.н., професор кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання нагороджена Почесною грамотою Одеської обласної ради.

Секундант С. Г., д.філос.н., завідувач кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання – лауреат національної премії з філософії 2016 р. (організатори – Інститут філософії НАН України імені Г. С. Сковороди, Український філософський фонд, Соціологічний центр імені Н. В. Паніної) в номінації імені Марії Злотіної «За кращу філософську монографію».

Кадровий склад кафедри філософії та основ загально гуманітарного знання включає на сьогоднішній день 2 докторів наук, професорів, 5 кандидатів наук, доцентів і старших викладачів.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c6b90f524afd18025405431550553333
title_5c6b90f524c1613096068581550553333
title_5c6b90f524d3015533708331550553333
title_5c6b90f524e4717441856191550553333
Top