Сторінка абітурієнта

УВАГА!!!

У 2017 році історичний факультет отримав ліцензію на підготовку магістрів зі спеціальності 032 Історія та археологія
Термін навчання – 1,5 роки
Наявність бюджетних місць !!!

Після закінчення навчання випускники отримують наступні кваліфікації:
- історик, консультант з питань історії;
- археолог;
- викладач університетів та вищих навчальних закладів;
- викладач історії середніх загальноосвітніх навчальних закладів, методист;
- науковий співробітник (історія та археологія).

Переваги факультету та спеціальностей

Історичний факультет ОНУ є одним з найдавніших в Україні. Факультет готує фахівців зі спеціальності „Історія та археологія”. На факультеті існує чотири кафедри: археології та етнології України, історії стародавнього світу та середніх віків, історії України, нової та новітньої історії. Рівні освіти: перший (бакалавр; тривалість навчання 4 роки) та другий (магістр, тривалість навчання 2 роки). Існує заочна форма навчання з можливість отримати рівень магістра (тривалість навчання на заочному відділенні – 7 років).

Навчання за спеціальністю “Історія та археологія” надасть вам змогу поглибити свої знання у галузі Вітчизняної історії на основі ґрунтовного опанування джерел та історіографічної спадщини, а також шляхом вивчення окремих її аспектів – суспільно-політичного життя, розвитку культури, державотворення, військової, економічної історії тощо. Спеціальність “Історія та археологія” передбачає: підготовку викладачів вищих учбових закладів; фахівців наукових установ; працівників історичних, археологічних, краєзнавчих та етнографічних музеїв наукових археологічних установ; експертів культурних цінностей; спеціалістів державних установ, зокрема консультантів з питань міжнаціональних відносин.

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

Найменування дисципліниКількість кредитів ECTSЗагальний обсяг годин
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
Дисципліни загальної підготовки
Українська мова
390
Історія української культури260
Іноземна мова5150
Філософія390
Політологія260
Всього18540
Фізична культура10300
Дисципліни професійної підготовки
 Вступ до фаху
390
Історія давньої та середньовічної України6180
Історія України в новий час6180
Новітня історія України6180
Загальна етнологія4120
Українська етнологія4120
Археологія України5150
Історія первісного суспільства5150
Історія стародавнього Сходу2120
Історія стародавньої Греції та Риму5150
Історія середніх віків4120
Історія пізнього середньовіччя4120
Нова історія Західної Європи та Північної Америки8240
Новітня історія Західної Європи та Північної Америки5150
Історія Центрально-Східної Європи в новий час9270
Історія Центрально-Східної Європи в новітній час5150
Історія країн Азії та Африки6180
Історія міжнародних відносин4120
Дипломна робота260
Державний іспит130
Археологічна/Етнологічна практика (Навчальна практика)6180
Музейна практика (Навчальна практика)390
Архівна практика (Виробнича практика)390
Педагогічна практика (Виробнича практика)9270
Всього
1173510
Разом за циклом нормативних дисциплін:
1354050
Вибіркова частина
Дисципліни вибору ВНЗ
Стародавні мови. Модуль 1. Латинська мова
260
Стародавні мови. Модуль 2. Старослов’янська мова260
Педагогіка390
Методика викладання історії4120
Музеєзнавство/Пам’яткознавство4120
Архівознавство/Генеалогія4120
Джерелознавство390
Основи антропології390
Археологія Європи4120
Археологічні субдисципліни й методи390
Нумізматика/Етнодемографічна історія Європи в cередні віки4120
Історична географія390
Історичне краєзнавство390
Історіографія390
Всього
451350
Дисципліни вільного вибору студентів
Блок «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини»
Курсова робота
4120
ОНД4120
Інформаційні технології в археології та етнології4120
Стать та вік в традиційних культурах4120
Північно-Західне Причорномор’я у первісну добу4120
Українці Порубіжжя Лісостепу і Степу4120
Археологічний та етнографічний туризм й музейництво4120
Теорія й методи соціокультурної антропології4120
Ранні кочівники Північного Причорномор’я4120
Тюркські народи Східної Європи4120
Етноісторичні аспекти формування української нації4120
Стандарти та практики пам’яткоохоронної справи4120
Античний світ Північного Причорномор’я4120
Духовна культура та обрядовість населення Південно-Західної України4120
Антропологія міста та міські субкультури4120
Всього601800
Блок «Історія України у світовому контексті»
Курсова робота
4120
ОНД4120
Історія Одеського (Новоросійського) університету4120
Українське джерелознавство та археографія4120
Історія українського козацтва та його світових аналогів4120
Сучасні проблеми музеології та туристичного краєзнавства в Україні4120
Економічна історія України в світових процесах ІХ-ХХ ст.4120
Історія релігії та церкви в Україні в національному та європейському контекстах4120
Історія освіти і науки в Україні4120
Українське національне відродження в процесі формування модерних європейських націй (кінець ХVІІІ – початку ХХ ст.)4120
Український історіографічний процес в контексті еволюції світової науки4120
Політичні діячі України ХХ століття4120
Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання в Україні4120
Історія етнічних (національних) меншин в Україні4120
Історія української діаспори4120
Всього
601800
Блок «Європейські студії»
Курсова робота
4120
ОНД4120
Монетні системи та грошовий обіг в античному світі4120
Історія Візантії4120
Історія письма та картографування4120
Еволюція територіально-політичного простору Східної Європи (XІІ-початок XX ст.)4120
Зовнішня політика Англії та становлення європейської системи держав (середина XVI – початок XVIІ ст.)4120
Історичні портрети державних та культурних діячів Франції XVIІІ ст.4120
Історія культури модерної Європи4120
Велика Британія у вікторіанську добу: суспільна думка та імперія4120
Західноєвропейська політична думка XVI - першої половини XVII ст.4120
Громадянська війна на постімперському російському просторі: регіональний аспект4120
Модернізація в світі: європейський та азіатський варіанти4120
Великі держави та локальні конфлікти (1946-1991 рр.)4120
Історичні портрети політичних та державних діячів зарубіжних країн ХХ ст.4120
Всього
601800
Разом вибіркова частина:
1053150
Разом2407200
 

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА

Найменування дисциплінКількість кредитів ECTSЗагальний обсяг годин
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
Дисципліни загальної підготовки
Цивільний захист130
Інтелектуальна власність130
Екологічна історія4120
Історична інформатика4120
Охорона праці в галузі130
Всього11330
Дисципліни професійної підготовки
Теорія та методологія історії4120
Методика викладання історії та педагогіка у вищій школі4120
Українська складова в спеціальних галузях історичної науки4120
Україна в національному та світовому інтеграційних процесах4120
Сучасне міжнародне становище390
Асистентська практика4120
Переддипломна практика4120
Дипломна робота в т.ч. захист10300
Державний іспит260
Всього391170
Разом за циклом нормативних дисциплін:501500
Вибіркова частина
Дисципліни вибору ВНЗ
Актуальні проблеми вивчення та викладання історії України4120
Актуальні проблеми археології4120
Актуальні проблеми давньої та середньовічної історії390
Актуальні проблеми історичної науки: Нова культурна історія4120
Всього15450
Дисципліни вільного вибору студентів
Соціальні та релігійні свята античних полісів Стародавньої Греції390
Історія європейської науки і техніки4120
Політична культура української еліти середньовіччя та модерної доби4120
Образотворче мистецтво українців Південно-Західної України390
Розвиток освіти та суспільної думки в Західній Європі доби середньовіччя та раннього модерного часу4120
Етнополітологія4120
Історія Одеси пізнього середньовіччя та нового часу: загальноукраїнський і світовий контекст390
Всього25750
Разом вибіркова частина:401200
Разом902700

Технічне забезпечення навчального процесу

На трьох поверхах історичного факультету ОНУ для послуг студентів 28 аудиторії, в тому числі три великі аудиторії.

Комп'ютерний клас оснащено 11 новими ПК з підключенням до мережі Інтернет. До навчального процесу залучається мультимедійне обладнання.

Кафедри мають спеціалізовані бібліотеки (зокрема електронні). Крім того, в межах пішої ходи розташовані дві найбільші бібліотеки міста – Наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова та Наукова бібліотека імені М. Горького.

 history_slide3_thumb history_slide4_thumb history_slide5_thumb

Кількість стипендій, їх розмір, іменні стипендії

Кожного року факультет набирає біля 60 студентів денного відділення на бюджетну форму навчання. В разі успішного виконання навчального плану, вони отримують стипендію. Крім того, кожного року 4-5 студентів удостоюються іменних стипендій, зокрема стипендії Кабінету міністрів України, стипендії фонду братів Кличко та інш.

Міжнародні відносини, обмін студентами, закордонні практики

Історичний факультет підтримує дружні відносини з низкою закордонних університетів, серед яких університети міст Бєлгород та Ростов-на-Дону (РФ), Ополє (Польша), Сегед (Угорщина), університет Ка'Фоскарі (Венеція, Італія), Нижньодунайський університет (Галац, Румунія). В Одесі вивчають історію студенти з Молдови, Придністров'я, Китаю, Іраку та інших країн.

Завдяки співпраці з інощемними університетами, студенти історичного факультету ОНУ мають змогу проходити практику в Італії та Польщі, наявний досвід проведення практики в Угорщині.

Культура та спорт

На факультеті з 2000 року функціонують студентський фольклорно-етнографічний колектив «Джерело», який своїми виступами, у тому числі й на телебаченні, популяризують народну культуру, удосконалюють свої вміння організації і проведення виховних заходів.

Популярними серед студентів є конкурси «Пан і Пані» (щорічно восени), «День факультету» (щорічно навесні), святкування «Дня факультету», де студенти демонструють свої таланти й акторські здібності. З кожним роком збільшується кількість різних форм проведення вільного часу, серед них «Що? Де? Коли?», кінолекторії за участю письменників і поетів.

З 1997 року двічі на рік проводиться відкритий чемпіонат історичного факультету з мініфутболу. На факультеті діє футбольна рада у складі як викладачів так і студентів. Друкується листок спортивних новин «Футболіст».

Практики

Археологічна практика

Після першого курсу студенти історичного факультету проходять археологічну практику під час якої знайомляться з методикою дослідження археологічних пам’яток, опановують техніку розкопок стародавніх поховань, житлових і господарських комплексів різних епох.
Археологічна практика проходить на поселеннях палеоліту, студенти беруть участь у розкопках поселення і могильника раннього залізного віку у Нижньому Подунав’ї, давньогрецького поселення Кошари на березі Тилігульського лиману, в Криму.

Етнографічна практика

Під час етнографічної практики після закінчення першого курсу студенти вивчають традиційну культуру народів, що проживають на теренах Одещини. Студенти мають змогу, залежно від уподобань і наукових інтересів, досліджувати народну культур албанців, болгар, гагаузів, кримських татар, росіян у тому числі й старообрядців, молдавського населення та українців безпосередньо за місцем їх проживання. На основі зібраних матеріалів студенти-етнографи відтворюють календарні обряди (колядування, щедрування, весілля інші), популяризують їх серед населення міста і області.

Музейна практика

Здійснюється після ІІ курсу. Студенти вивчають організацію музейної справи, знайомляться з шедеврами художнього мистецтва в музеях Одеси, Києва, Львова, історичними пам’ятками Криму. З 2007 року студенти історичного факультету проходять музейну практику в містах Польщі (Ополє, Вроцлав, Краков інших).

Архівна практика

Для наукової роботи необхідно знати архівну справу. Після ІІІ курсу студенти-історики в державному архіві Одеської області опрацьовують архівні документи з історії Одеси, культури багатоетнічного міста, історії українського козацтва, історії Півдня України. В Ізмаїльському архіві студенти вивчають історію і культуру народів Буджацького краю.

Педагогічна практика

Випускники історичного факультету опановують не тільки методику наукових досліджень, а стають підготовленими викладачами історії. Важливе місце при підготовці викладача відводиться педагогічній практиці. Під час педагогічної практики студенти набувають навичок викладача, організатора позакласної і позашкільної роботи.

Наукова робота студентів

Студенти історичного факультету мають можливість вповні проявити себе на науковому проприщі. З першого ж курсу вони долучаються до роботи щорічних студентських конференцій, наукових гуртків.

Результати студентських досліджень регулярно публікуються в "Записках історичного факультету", матеріалах щорічної студентської наукової конференції, часопису студентського гуртка військової історії "НОВИК". Виходить також студентська газета "Щ12".

Контактна інформація

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Історичний факультет. вул. Єлисаветинська, 12, Одеса, 65082

тел. 7-23-62-87 – Деканат
тел. 7-23-62-14 – Кафедра археології та етнології України
тел. 7-23-55-22 – Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, Комп'ютерний класс

Адреса Приймальної комісії

Французький бульвар, 24/26, каб. 16
Телефон для довідок: (0482) 68 12 84
Режим роботи: з 10:00 до 16:00 крім суботи та неділі.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5aade1fc059cd12807010761521345020
title_5aade1fc05aeb12311322591521345020
title_5aade1fc05bfe6037406821521345020
title_5aade1fc05d1717449865871521345020
Top