Кузнєцов В’ячеслав Олександрович


 

Науковий ступінь (рік присвоєння): Кандидат історичних наук (07.00.07, Історія науки й техніки) Диплом ДК 004530 від 17.11.2012 р.

Короткі відомості про навчання у внз (рік закінчення): Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, біологічний факультет (1978-1983), Аспірантура ОДУ ім. І.І. Мечникова, кафедра педагогіки (13.00.01, «Теорія і історія педагогіки») (1986-1989).

Тема кандидатської дисертації (дата захисту): «Становлення та функціонування наукових мікробіологічних шкіл у Новоросійському(Одеському) університеті (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століть). 21.10.2011

Членство в наукових товариствах, організаціях:

 • Почесний член Міжнародної слов’янської академії освіти імені Я.А. Коменського. (Диплом №0032 від 12.09.2010 р.).
 • Дійсний член Міжнародної академії БЖД. (Диплом №00408 від 06.12.2013 р.).
 • Директор центру досліджень з історії освіти, науки та техніки на півдні України імені академіка В.І. Липського (Наказ № 1, від 27.08.2009 р.).

Сфери наукових інтересів:

 • Історія освіти, науки і техніки на півдні України.

Загальні та спеціальні курси, які читає на історичному факультеті та в інших підрозділах:

 1. «Історія Одеського національного університету імені І.І. Мечникова»
 2. «Історія біології»
 3. «Історія створення дендроагроценозів у сухостепових ландшафтах України»

Нагороди

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти» (№ 178, Наказ МОН № 270-к, від 22.09.2020р.).
 • Почесна грамота МОН України (№ 109032, Наказ МОН № 962 – к, від 06.05.2005 р.).
 • Почесні грамоти Управління освіти і наукової діяльності Облдержадміністрації.
 • Почесний доктор наук Міжнародної академії природничої історії (Євросоюз) № 0707.

Загальна кількість публікацій (монографій, археографічних видань, брошур, наукових статей тощо)

143 публікації

Бібліографічні данні про всі опубліковані науковцем монографії, археографічні видання, брошури, наукові статті:

 1. Кузнецов В.А., Кузнецова Н.В. Профессор Юрий Петрович Мирюта: жизнь и научно-педагогическая деятельность (25.02.1905-22-10.1976) // Мірюта Юрій Петрович – видатний генетик вавіловської плеяди вчених (до 110 річчя від дня народження) / За ред. Ф.М. Парій. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – 278 с. – С. 28-62. (1,97 п. л.).
 2. Кузнєцов В.О. Буремні події Другої світової. Одеський державний університет у 1941-1944 роках // Одеський національний університет імені І.І. Мечникова : історія та сучасність (1865-2015) / кол. авт.; гол. ред І.М. Коваль ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова.  Одеса : ОНУ, 2015. – 962 с.іл. - С. 340-366 (2,7 п.л.).
 3. Синявська О.О., Петровський Е.П., Кузнєцов В.О. Методичні рекомендації щодо організації та проходження архівної практики (для студентів історичного факультету). Одеса : Фенікс, 2015. - 42 с.
 4. Кузнєцов В.О. Прокіп Леонтійович Іванченко (14.07.1907 – 25.01.1975) як представник радянської мічурінської біологічної науки / В.О. Кузнєцов. //Селекційно-генетична наука і освіта: матер. Міжнар. наук. конф. / редкол. : О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.  Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С.187-195. (0,83 д.а.).
 5. Кузнєцова Н.В., Кузнєцов В.О. Роль учених Одеського (Новоросійського) університету у становленні й розвитку експериментальної психології: М.Я. Грот, М.М. Ланге, Г.І. Челпанов.  Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 3 до Вип. 36, Т. 1 (17): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис, 2016. – С. 7- 20. (1,07 д.а).
 6. Кузнєцова Н.В., Кузнєцов В.О. Роль учених Одеського університету у становленні й розвитку експериментальної психології. Директор школи, ліцею, гімназії. 2016. № 1-3. С. 28-32. (0,4 д.а.).
 7. Кузнєцов В.О. Одеський період життя та наукової діяльності академіка Д.К. Заболотного. Мікробіологія і біотехнологія.  2016. № 4.  С. 108-118. (0,8 д.а).
 8. Кузнєцов В.О. Іван Миколайович Сагайдак (06.1918-12.1964) – вихованець лисенківської антинаукової школи біологів-мічурінців. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали VI міжнародної наукової конференції / [Редкол.: О.О. Непочатенко (відповід. ред.) та ін.].  Умань: Видавець «Сочінський».  2017.  С. 142-146. (0,4 д.а.).
 9. Kuznetsov V.O., Kuznetsov D.V. The life and scientific-pedagogical activity of L. V. Pisarzhevsky in the Novorosiysk (Odessa) University and the Kiev Polytechnic Institute (1874 -1916) // European Applied Sciences, March-April, 2017, 2 - pp. 10-14. (0,7 д.а.).
 10. Кузнецов В.А., Ткаченко Ф.П. История развития альгологической школы в Одесском университете в период 1865-1890 гг.  Альгология, 2018, №1. С 95-106 (0,8 д.а.)
 11. Кузнєцов В.О., Кузнєцова Н.В. Перший ректор Одеського державного університету Матвій Харитонович Фарбер (1892-1942) // Південь України у вітчизняній та європейській історії: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції : [зб. наук. праць] (13-14 верес.2018 р., м. Одеса) / ред. кол. : В.Л. Цубенко (гол. ред.), Остапенко П.В. Хмарський В.М. [та ін.]. Одеса : Екологія, 2018. С.135-142.(0,4 д.а.).
 12. Кузнецова Н.В., Кузнецов В.О. Професійно-педагогічна освіта у класичних університетах України : Історія, теорія і виклики часу. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільна місія класичного університету в сучасному світі», приуроченої до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара / ред. кол. М.В. Поляков (голова) та ін.  Дніпро : ДНУ, 2018. С. 225-227. (0,2 д.а.).
 13. Кузнєцов В.О. Ректор Одеського (Новоросійського) університету доктор церковної історії, професор Олександр Павлович Доброклонський (1856-1937). Православ’я в Україні: Збірник за матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції «Українська Церква в історії українського державотворення». До 100-ліття Української революції, державного органу в справах релігій та боротьби за автокефалію / Під ред. д. богосл. н., проф., митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка), д. іст. н. Г.В. Папакіна, Н.М. Куковальської та ін. К. : [Київська православна богословська академія], 2018.  С. 263-272 (0,45 д.а.).
 14. Кузнєцов В.О., Кузнєцова Н.В. Життя та служіння заслуженого професора богослов’я протоієрея Василя Мироновича Войтковського (05.03.1823-24.02.1904) Православ’я в Україні : Збірник за матеріалами ІХ Міжнародної наукової конференції. До 1050-річчя упокоєння святої рівноапостольної Ольги, великої княгині Руси-України та 30-річчя з часу відродження Київської православної богословської академії / Під ред. д. н. з богосл., проф., Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, д. н.  з богосл., проф., прот. Олександра Трофимлюка, д. іст. н. Г.В. Папакіна, Н.М. Куковальської та ін. К. : [Київська православна богословська академія], 2019. С. 276-285. (0,7 д.а).
 15. Кузнецов В.А., Ткаченко Ф.П. Альгологические исследования в Одесском университете в период  1890-1933 гг. Альгология. Т.29. 2019, №1. С. 108-124 (1,2 п.л.). (СКОПУС)
 16. Кузнєцов В.О., Шевчук С.М., Булава Л.М. Фарбер Матвій Харитонович // Генез освіти зі спеціальностей факультету історії та географії : Зб. ст., матер. і біограф. довідок / За ред. П.А. Кравченка, Л.М. Булави.  Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. С. 91-92. (0,1 д.а.).
 17. Кузнєцов В.О. Савчук Микола Панасович /В.О. Кузнєцов, В.Д. Севастьянов // Професора Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : біогр.  довід. : в 2 т. / Одес. Нац. Ун-т. ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; гол. Ред І.М. Коваль.  Одеса : ОНУ, 2020. Т.1: Ректори (1865-2020). - С. 97-101.
 18. Кузнєцов В.О. Іванченко Прокіп Леонтійович. // Професора Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : біогр.  довід. : в 2 т. / Одес. Нац. Ун-т. ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; гол. Ред І.М. Коваль. Одеса : ОНУ, 2020. Т.1: Ректори (1865-2020). - С. 102-106.
 19. Кузнєцов В.О. Левашов Сергій Васильович // Професора Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : біогр.  довід. : в 2 т. / Одес. Нац. Ун-т. ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; гол. Ред І.М. Коваль.  Одеса : ОНУ, 2020. Т.1: Ректори (1865-2020). - С. 62-67.
 20. Кузнєцов В. О. Життя та науково-педагогічна діяльність заслуженого професора церковного права Олексія Степановича Павлова (24.05.1832 – 28.08.1898). //  Під ред. д. н. з богосл., проф., Митрополита Київського і всієї України Епіфанія та ін. – К. : [Київська православна богословська академія], 2020. С.. (0,9 д.а).
 21. Кузнецов В.О., Кузнєцова Н.В, Ткаченко Ф.П. Внесок учених Одеського університету в становлення методики викладання біології: Л.С. Ценковський та Д.К. Третьяков. // Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи : збірник матеріалів ІІ всеукраїнської науково-методичної конференції / за ред. В. В. Заморова, С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко.  Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. С. 5-10. (0,25 д.а.).
 22. Кузнєцов В.О., Вендель А.О. Про особливості підготовки садівників в Одеській школі садівництва заслуженим професором механіки В.М. Лігіним. / Всеукраїнська науково-практична конференція «Колесніковські читання», присвячена пам’яті професора О.І. Колеснікова. – Харків, ХНУ імені О.М. Бекетова, 25 листопада 2020 р. (0,2 д.а).

Електронна поштова скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top