Мартинюк Едуард Іванович

martynuk

Доцент, кандидат філософських наук

Народився 06.06.1948 у м. Одеса (УРСР). У 1974 році закінчив юридичний факультет Одеського Державного Університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «правознавство». У 1988 р. захистив дисертацію на тему: «Вплив релігійних уявлень на правосвідомість віруючих у СРСР»

Здійснює наукові розробки для теоретичного обґрунтування курсів: “Філософія релігії”, “Релігієзнавство” та спецкурсів: “Конвергентні процеси в релігійному житті другої пол. ХХ сторіччя”, “Компаративістське релігієзнавство”, “Релігія, політика, право”, «Проблеми сучасного релігієзнавства».

Керує секцією “Релігієзнавство” у викладацьких та студентських наукових конференціях філософського факультету ОНУ.

Керівник науково-дослідного центру «Компаративістських досліджень релігії» філософського факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
Під керівництвом Мартинюка Е.І. було захищено три дисертації на здобуття ступеню кандидата філософських наук.

Мартинюк Едуард Іванович є випускником програми RSEP (Regional Scholars Exchange Program United States of America (State College) – August, 25, 1999 – December, 25, 1999 with Research Program “Convergent processes in Religious Life in the second part of the XX century. Americanization”. Це програма уряду США по обміну вченими. Його проект мав назву «Конвергентні процеси у релігійному житті другої половини ХХ ст. Американізація».

Участь у проекті „Філософське і теологічне дослідження діалогу між наукою і релігією та його впливу на процес демократизації України” (Науковий керівник доцент Е.І.Мартинюк). Це був сумісний проект філософського факультету, Одеської богословської семінарії та фонду “Світсько-церковної злагоди” (керівник доктор історичних наук, професор П.К.Лобазов). Робота по виконанню запланованих завдань завершена. В ході досліджень видано 11 випусків збірника наукових статей під загальною назвою „Компаративістські дослідження релігії”. Збірник такого роду – перший у південно-українському регіоні.

У рамках виконання завдань Фонду Джона Темплентона викладачами факультету, окрім підготовки нових учбових курсів та спецкурсів з відповідними публікаціями, зроблено 4 телевізійних передачі під загальною назвою "Своя віра".

Зазначений відеоматеріал використовується в курсах "Основи релігієзнавства", "Історія релігій", "Проблеми сучасного релігієзнавства".

Уперше в науковий обіг сучасного релігієзнавства введена нова система висвітлення та аналізу головних тенденцій у релігійному житті сучасності під загальною назвою „Конвергентні процеси у релігійному житті епохи постмодерну” (автор концепції доцент Е.І.Мартинюк).

Участь у другій міжнародній релігієзнавчий школі «Вайшнавізм скрізь століття», Маяпур Інститут (Західна Бенгалія, Індія) 25.01 - 08.02 2013 року.

Головну увагу приділяє зараз аналізу проблем філософії релігії, концепту «конвергентні процеси в релігійному житті другої пол. ХХ сторіччя», компаративістське релігієзнавство, проблеми взаємодії релігії, політики, права та іншим питанням сучасного релігієзнавства.

Монографії

 1. Мартинюк Е., Никитченко О. Конвергентные процессы в современной религиозной жизни/ Е. Мартинюк, О. Никитченко/Вопросы религии и религиоведения. Вып.VI: Антология отечественного религиоведения: Религиоведение Украины [Текст]: сборник. Часть 2:Религиоведение Украины конца ХХ-начала ХХІ в. / сост. и общ. ред.Колодного А.Н., Филипович Л.А., Климова В.В., Шмидта В.В. - М.: ИД"МедиаПром", 2010. – С.309-317 .
 2. Мартинюк Е.І., Никитченко О. Е Конвергентні процеси в релігійному житті нашого часу / Е. Мартинюк, О. Никитченко/// Релігія-Світ-Україна. Кол. монографія в 3-х книгах за наук. ред. проф. А.Колодного і Л.Филипович. Книга ІІІ. Релігійні процеси в перспективі їх виявів//УР. - к,: УАР, 2012. № 61.- 550 с. - С.368-375.
 3. Мартинюк Е.І., Никитченко О.Е. Політика та релігія в Україні (між суспільними та груповими інтересами) / Е. Мартинюк, О. Никитченко/ Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку [Текст] : научное издание / М-во культури України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.] ; за ред.: В. Д. Бондаренка, І. М. Мищака]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - 518 с. ; с. 316-325;

Публікації

Перші наукові статі вийшли друком у кінці 70-х років ХХ ст. Зараз їх більш ста видань, серед останніх:

 1. Мартинюк Е., Никитченко О. Рационализация культовых деяний как конвергентный процесс современной религиозной жизни/Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. – Одеса, Фенікс, 2013. – Вип 18. - 292с. - 115-118 с.;
 2. Martyniuk E., Nykytchenko O. The veltization as convergent process of modern religious life/EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE. - Volume 2. - Issue 2. - 2016, р.63-68 (укр. мовою);
 3. Мартинюк Е., Никитченко О. Зростання інклюзівізму як конвергентний процес сучасного релігійного життя/Е.І. Мартинюк, О.Е. Никитченко/Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць. - Одеса: Фенікс, 2016. - Вип. № 11 – 224с.; с.83-91;
 4. Мартинюк Е., Никитченко О. Віртуалізація як конвергентний процес сучасного релігійного життя. /Е.І. Мартинюк, О.Е. Никитченко/Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць. - Одеса: Фенікс, 2016. - Вип. № 12 – 176с.; с.76-81.;
 5. Мартинюк Е., Никитченко О. Конвергентні процеси в сучасному релігійному житті та свобода совісті/Релігійна свобода: на перехресті епох, країн і культур. - Науковий щорічник № 19., за загальною редакцією проф. А.Колодного. – К.: УАР, 2015-2016. – 216 с.

Методичні розробки

 1. Религиозная жизнь во второй половине XX в. (Методическое пособие для учителей по всемирной истории для 11 класса. - Одеса: ИПКУ, 1995, (2,1 д.а.)
 2. Особенности религиозной жизни во второй половине XX в. (Методическое пособие для учителей по всемирной истории и религиоведения для 11 класса. - Одеса: ИПКУ, 1997, (2,1 д.а.).
 3. Статті: Абеляр, екстрасенс, еманація, касти, Книга змін, Книга мертвих, релігійна хронологія, Махабхарата.- Релігійний словник. Київ: Четверта хвиля, 1996.
 4. Конвергентные процессы в религиозной жизни во второй половине XX в.// Науково – дослідний центр компаративістських досліджень релігій філософського факультету ОНУ, Одеса, 2002, с.37- 48.
 5. Сторінка редактора. // Наука і релігія: Проблеми діалогу. Вип. 2./ Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова: Наук.-дослід. Центр „Компаративістські дослідження релігії”. – Одеса : “Наука і техніка”, 2004., С. 3-4.
 6. Програма курсу „Конвергентні процеси в релігійному житті другої половини ХХ століття.”// Наука і релігія: Проблеми діалогу. Вип. 2./ Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова: Наук.-дослід. Центр „Компаративістські дослідження релігії”. – Одеса : “Наука і техніка”, 2004., С. 132-180
 7. Религиоведение: Учебное пособие / П. К. Лобазов, А. Г. Баканурский, Э. И. Мартинюк, О. П. Панченко, С. Г. Секундант и др./ Под ред. проф. Лобазова П. К. – Одеса: ВМВ, 2007. - 448с., Раздел 11,16 - с. 260-283, с. 369-400 (у співавторстві з Никитченко О. Е.), (3 д.а.)
 8. Методичні матеріали з комп’ютерного тестування відповідно до програми вступних екзаменів у 2008 році (соціально – політичні та історико-культурні питання)/ Укладачі: Е.І. Мартинюк, О.В. Матвієнко, І.Л. Росколотько, О. П. Якубовський. – Одеса: ОРІДУ, 2008. – С. 48 -56.
 9. Література з питань релігії та релігієзнавства. Науково – допоміжний бібліографічний покажчик з 192-2001 роки/Упорядник І.В. Бабушкіна, науковий керівник Е.І. Мартинюк. – ОННБ ім. М.Горького, Одеса. – 211 с.

Участь у редколегіях

 1. Науковий редактор та переднє слово до українського видання: Келлі, Дональд Р. “Людський вимір буття: Суспільна думка в західній правовій традиції, Пер. з англ. – Одеса: АО Бахва, 2002, с. 5-7.
 2. Головний редактор 12 видань „Компаративістські дослідження релігії”
 3. Член ред. колегії «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. Праць»
 4. Член ред. колегії збірки „Мама городов Израилевых...”

Контактные данные (телефон, e-mail)

телефон робочий 7132513
телефон мобільний 0674885794
електронна адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f2e2f1b6c6e018806999151596862235
title_5f2e2f1b6c7e75453013351596862235
title_5f2e2f1b6c8e814655600801596862235
Top