Готинян-Журавльова Віталія Віталіївна

gotinyan

 • В 2001 році закінчила магістратуру Одеського національного університету імені І. І.Мечникова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізика» та здобула кваліфікацію фізика.
 • З 2001 р по 2004р. навчалась в денній аспірантурі філософського факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова під керівництвом д.філос.н., проф. Терентьєвої Л.М. В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Логіко-системні аспекти проблеми вимірювання» за спеціальністю 09.00.02 – діалектика та методологія пізнання і отримала науковий ступінь кандидата філософських наук.
 • В 2012 році присвоєно вчене звання доцент.

Наукова і викладацька діяльність:

З вересня 2004 року зарахована на посаду асистента кафедри філософії природничих факультетів філософського факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. З вересня 2006 року переведена на посаду старшого викладача кафедри. З квітня 2008 року переведена на посаду доцента кафедри філософії природничих факультетів.

За цей час розробила навчальні програми, читала лекції, проводила семінарські заняття з курсів: «Епістемологія», «Метафізика», «Основи логіки» (для студентів факультету історії та філософії, освітній рівень «бакалавр»), «Сучасна філософія науки» (для студентів біологічного факультету, освітній рівень «магістр»), «Логіка» (для студентів МВПС (спеціальність «Політологія», «Соціологія»), освітній рівень «бакалавр»), «Філософія» (для студентів ІМЕМ (спеціальність «Механіка», «Математика»), освітній рівень «бакалавр»), «Філософія» (для студентів біологічного факультету, освітній рівень «бакалавр»).
Наукові інтереси: логіка, теорія аргументації, мистецтво суперечки, риторика, епістемологія, сучасна філософія науки, методологія пізнання, зокрема використання в науці методу безеталонного вимірювання.

З 18 жовтня 2010 року по 18 листопада 2010 року проходила стажування на кафедрі філософії і методології пізнання Одеського національного політехнічного університету під керівництвом д. філос. н., професора Цофнаса А. Ю.

З 10 листопада 2014 по 10 грудня 2014 року проходила стажування на кафедрі філософії та українознавства Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова під керівництвом д. філос. н., професора Пунченка О. П.

У період з 19 по 30 листопада 2018 року пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Сучасний процес реформування освіти в галузі суспільних наук в Україні та країнах ЄС» за фахом «Філософські науки» в обсязі 5 кредитів (180 годин) в Університеті економіки в Стальовій Волі (Республіка Польща). Має відповідний Сертифікат.

Опубліковано розділ у колективній монографії.

Успішно закінчила повний курс Майстерні ораторського мистецтва і риторики Школи майстрів Альбіни Овчинникової під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора Овчинникової А.П. й отримала відповідний Сертифікат.

На протязі всього часу після захисту кандидатської дисертації продовжує дослідження в галузі логіки і методології пізнання. Є автором понад 80 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 5 розділів у колективних монографіях (2 закордонні монографії), 1 навчального посібника (в співавторстві з д.філос.н., проф. Цофнасом А. Ю.), 1 навчально-методичного посібника, 2 словників з логіки, 3 методичних вказівок, понад 70 статей і матеріалів конференцій (тому числі в закордонних виданнях та у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз).

Розділи у колективних монографіях:

 1. Про необхідність визначення безеталонного вимірювання // Философия, лингвистика и литература: вчера, сегодня, завтра: монография/[авт.кол.: В.В. Готинян-Журавлёва, П.В. Гуторова, Ю.В. Корнейчук и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2014. – 168с.
 2. Про необхідність застосування альтернативних методів вимірювання // Наука и инновации в современном мире: философия, литература и лингвистика, культура и искусство, архитектура и строительство, история.: монография / [авт.кол.: Бетильмерзаева М.М., Древаль И.В., Мишенина Т.М. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017. – С. 7-26.
 3. Системно-параметричний аналіз процедури вимірювання // Научное окружение современного человека: Образование и воспитание, Философия, Культура и искусство, Юриспруденция, История, Архитектура и строительство: монографія / [авт..кол.: И.Я.Львович, Ю.П.Олексин, А.П.Преображенский, А.В.Толбатов, О.Н.Чопоров и др.]. – Одесса: Куприенко СВ, 2018. – С. 97-108.
 4. Методологічні особливості вимірювання якості знань // Scientific and pedagogic internship “Modern process of reforming education in social science in Ukraine and EU countries”: Internship processing, November 19-30, 2018. Stalowa Wola. – pp. 4-9.
 5. Актуальні проблеми вимірювання в суспільно-гуманітарних науках: філософський аспект // Challenges and prospects for the development of social science in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. – pp. 71-86.

Навчально-методична література:

 1. Методичні вказівки до рішення задач з логіки для студентів заочного відділення філософського факультету та студентів нефілософських факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова/ Одесса: Копировальный центр СПД Демидов, 2007. – 32с.
 2. Початкові філософські знання Курс дистанційного навчання для бакалаврів: відкриті та закриті тести/ Одеса: Астропринт, 2010. – 116с. (в співавторстві з д.філос.н., проф. Цофнасом А.Ю.)
 3. Методичні вказівки до рішення задач з логіки з прикладами і відповідями/ Одеса: «Одеський національний університет», 2011. – 46с.
 4. Навчально-методичний посібник до вирішення задач з логіки для студентів заочного відділення філософського факультету та студентів нефілософських факультетів / Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова». – 2014. – 142с.
 5. Сучасна філософія науки: методичні вказівки для студентів нефілософських факультетів. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – 43с.
 6. Короткий словник з логіки до тем: «Поняття», «Судження», «Дедуктивні умовиводи». – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – 58с.
 7. Словник з логіки. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2018. – 74с.

Основні наукові статті:

 1. Визначення безеталонного вимірювання як процесу класифікування // Вісник Одеського національного університету. – Т. 14, Вип.21. Філософія. – 2010. – С. 142-148.
 2. Класичний погляд на вимірювання за допомогою шкал і потреби сучасної науки // Вісник Одеського національного університету. – Т. 15, Вип.15. Філософія. – 2010. – С. 63-68.
 3. Чи може бути безеталонне вимірювання теоретичним методом пізнання// Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 8. – 2011. – С. 371-377.
 4. Вплив двоїстості трактування терміна «класифікація» на проблему визначення безеталонного вимірювання// Учёные записки Таврического национального университета им. В.Т. Вернадского. Научный журнал. Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. – 2011. – Том 24 (63). №1. – С. 223-228.
 5. Проблема визначення поняття «безеталонне вимірювання»: пошук вдалої видоутворюючої ознаки// Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал. Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. – 2011. – Том 24 (63). №3-4. – С.381-386.
 6. Regarding revolution of term “etalon ”// ”// Research Bulletin SWorld Modern scientific research and their practical application, Vol J31210, CID J31210-778
 7. Онтологічні аспекти класифікації // Посвящения Марату. Сборник статей. – Одесса, Печатный дом. 2012. – С.127-133.
 8. Вплив аристотелевої онтології на деякі аспекти проблеми класифікації // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал. Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. – 2012. – Том 25 (64). №4. – С. 333-338.
 9. Класичний погляд на вимірювання за допомогою шкал і потреби сучасної науки // Вісник Черкаського університету. Серія Філософія – 2012. - № 11 (224). – С. 122-127.
 10. The analyze of methods of creation of classification in the network of parametric common theory of systems// ISSN 2227-6920 Research Bulletin SWorld Modern scientific research and their practical application, Vol J21315, November 2013
 11. Аналіз способу створення класифікації в рамках параметричної ЗТС // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». – 2014. – Т. 27 (66). - №1-2 С.378-383.
 12. Системно-параметричний аналіз поняття «класифікація»// Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4. Том 32. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – 3-7с.
 13. Системно-параметричний аналіз поняття «класифікація» // Перспективи. Науковий журнал. – 2013. - № 4(58). – С. 37-43.
 14. Аналіз способу створення класифікації в рамках параметричної загальної теорії систем// Перспективи. Соціально-політичний журнал. – 2014. - №1 (59). – С. 54-57. фахове видання ВАК України
 15. Вплив способу створення класифікації на зміст класифікаційних чарунок// Науковий журнал «Молодий вчений». - 2015. - № 2(17). – С.50-53.
 16. Чи існує онтологічний взаємозв’язок понять «класифікація» та «безеталонне вимірювання»?// Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2015. - №3. – С.35-40.
 17. Про відмінність у трактуванні процедури вимірювання у природничих і суспільно-гуманітарних науках// Науковий журнал «Молодий вчений». - 2015. - № 5(20). – С.134-137.
 18. Про вимірювання у суспільних науках// Актуальні проблеми філософії та соціології. Науковий журнал. – 2015. - №5. – С. 44-48.
 19. Філософські аспекти історії вимірювання // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науковий журнал. – 2016. - №12. – С. 32-35.
 20. Системно-параметрический анализ концепций Н.Кемпбелла и С.С.Стивенса // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія, Політологія: зб.наук.праць. – Одеса: Фенікс, 2017. – Вип. № 14. – С. 29-34.
 21.  Системно-параметричний аналіз елементів визначення поняття «безеталонне вимірювання» // Науковий журнал «Молодий вчений». - 2018. - № 6(58). – С.50-54.
 22.  Особливості вимірювання якості знань: філософський аспект // European Philоsоphical and historical discourse Volume 4, Issue 4, 2018. – 44-49.
 23. Двоїсте визначення поняття «система» і двоїсте значення терміну «класифікація» // Slovak international scientific journal Vol.1, № 24, 2018. – pp. 44-47.
 24.  Аналіз визначення поняття «вимірювання» // Вісник Львівського університету. Серія Філософсько-політологічні студії. – 2018. - Вип. 21. – С. 29-34
 25.  Філософські аспекти визначення процедури безеталонного вимірювання // European Philоsоphical and historical discourse Volume 5, Issue 1, 2019. – рр. 96-101.
 26.  Про подібність деяких альтернативних видів вимірювання // Slovak international scientific journal Vol.1, № 26, 2019. – pp. 53-58.
 27. Системно-логічний аналіз результатів двох видів безеталонного вимірювання // Вісник Львівського університету. Серія Філософсько-політологічні студії. – 2019. - Вип. 22. – С. 31-37.
 28.  Логічний аналіз визначення поняття «безеталонне вимірювання» // Вісник Львівського університету. Серія Філософсько-політологічні студії. – 2019. - Вип. 25. – С. 7-13.
 29. Про можливість об’єднання альтернативних видів вимірювання // European Philоsоphical and historical discourse Volume 5, Issue 4, 2019. – рр. 135-138.

Виконувала обов’язки відповідального секретаря оргкомітету Всеукраїнських наукових конференцій пам’яті Георгія Флоровського та відповідального редактора Матеріалів Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів філософських факультетів.

Входила до складу галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук, який проходив 28-31 березня 2016 року та 29-31 березня 2017 року на базі філософського факультету ОНУ імені І.І. Мечникова.

Веде відео-канал Мистецтво суперечки

Контактні данні:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f2e2ad79398f8191666501596861143
title_5f2e2ad793ae518867175051596861143
title_5f2e2ad793bf55614243171596861143
Top