Кафедра географії України

Завідувач кафедри – д.б.н., проф. Красєха Є.Н.
Тел. (0482) 68-45-19
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Collective

Кафедра географії України створена у 1996 р. в структурі геолого-географічного факультету Одеського університету з метою поглиблення географічних досліджень природи, населення та господарства України, підготовки висококваліфікованих фахівців-географів для середніх і вищих навчальних закладів.

Новим перспективним напрямком розвитку кафедри є спеціалізація “Географічне краєзнавство та туризм”, яка введена з 2004 року з метою підготовки фахівців  в області краєзнавчої роботи й туризму, які зможуть працювати в наступних організаціях:

 • Органи місцевого самоврядування, районні й обласні державні адміністрації:
 •  фахівець, інспектор краєзнавчої й туристичної діяльності;
 • менеджер краєзнавчої й туристичної діяльності;
 • розробник і менеджер проектів розвитку регіонального туризму й краєзнавчої роботи.
 • Науково-дослідні організації:
 • науковий співробітник – фахівець із розвитку регіонального краєзнавства й туристичного бізнесу, охорони природної й культурної спадщини.
 • Загальноосвітні школи, коледжі, гімназії й ліцеї:
 • викладач географії, методист з краєзнавчої роботи й туризму, керівник шкільних туристичних груп.
 • Фірми й приватні підприємства, що спеціалізують в області туризму:
 • менеджер краєзнавчої роботи й туризму;
 • керівник туристичної групи, організатор подорожей, краєзнавець-екскурсовод;
 • менеджер спеціалізованого туризму (екологічного, етнічного, агротуризму тощо). 

Співробітники

Викладачі:

 • д.біол.н, проф. Красєха Є.Н.
 • к.геогр.н., доц. Cич В.А.
 • к.геогр.н., доц. Молодецький А.Е.
 • ст. викладач Коломієць К.В.
 • ст. викладач Сізов В.О.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за географічною спеціалізацією “Географічне краєзнавство та туризм”. З 1996-1997 навчального року кафедра забезпечує ступеневу підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, а з 2000-2001 навчального року - “магістр”.

Особлива роль у навчанні студентів основам туристської справи приділяється туристично-краєзнавчій маршрутній практиці, яка проводиться на 3-му курсі. Місце проведення польових практик — це території культурної й природної спадщини Північного Причорномор’я (Одеська і Херсон­ська області) та Західної України (Карпати, Полісся, Львівська область). У ході польової практики студенти закріплюють теоретичні знання, озна­йомлюються з порядком проведення самодіяльної подорожі як однієї з організаційних форм отримання краєзнавчого матеріалу, відпрацьовують навички спостережень географічних явищ і процесів, вивчають природно-територіальні комплекси, здобувають навички інструкторської роботи на туристських маршрутах.
На 4-му курсі студенти проходять виробничу практику у провідних туристичних фірмах Одеси і Одеської області

Навчальні дисципліни

 • "Біогеографія з основами екології",
 • "Загальне краєзнавство",
 • "Теоретичні основи рекреаційної географії",
 • "Ландшафти України",
 • "Етногеографія",
 • "Географічні основи заповідної справи",
 • "Фізична географія України",
 • "Географія світової культурної спадщини",
 • "Екологія землекористування",
 • "Екологічні проблеми Чорного моря та північного Причорномор'я",
 • "Екологічна етика",
 • "Основи туризму",
 • "Туристичне країнознавство",
 • "Спортивний туризм",
 • "Географія туризму в Україні",
 • "Релігійний туризм",
 • "Агро- і екотуризм",
 • "Біогеографія України",
 • "Економічна і соціальна географія України",
 • "Степи України: історія освоєння та заселення",
 • "Історична та геополітична географія України",
 • "Проблеми охорони живої природи",
 • "Природні резервати світу",
 • "Історія відтворювального господарства",
 • "Сучасні проблеми економічного і соціального розвитку України",
 • "Кластери територіально-виробничих систем".

Наукова діяльність

Одними з актуальних наукових напрямків, що розробляються викладачами кафедри є географічне українознавство,  наукові туризмознавчі дослідження, краєзнавство та раціональне використання природних ресурсів Північного Причорномор’я.
Завідувач кафедри проф. Красєха Є.Н. веде керівництво науковими держбюджетними тематиками  ПНДЛ-4, а також є керівником наукової школи "Ґрунтоутворювальні процеси в чорноземах при зрошенні. Картографія ґрунтів. Екологія землекористування". Основними напрямами досліджень наукової школи, які проводяться сумісно з кафедрою ґрунтознавства і географії ґрунтів, являються вивчення та оцінка стану і ресурсного потенціалу ґрунтів регіону,  ефективності їх використання та охорони в сучасних умовах реформування власності на землю, картографування ґрунтів та екологія землекористування.
Традиційно наукові дослідження на кафедрі проводяться за наступною проблематикою:
- Теоретичні питання ґрунтознавства, історія степу та питання збережен­ня і відновлення біологічного різноманіття степових ландшафтів, екологіч­на етика (д-р біол. наук, проф. Красєха Є.Н., доц. Cич В.А.).
- Рекреаційна географія, географічне краєзнавство та туризм (доц. Мо­лодецький А. Е., доц. Борисевич Т.Д., доц. Cич В. А., Дадикіна В. К., Коломієць К.В.).
Для проведення наукових досліджень за проблематикою кафедри всі роки традиційно залучаються студенти і аспіранти кафедри. Матеріали проведених ними польових і камерально-аналітичних досліджень використовуються при написанні курсових, кваліфікаційних і дипломних робіт.

Участь у наукових проектах:

 • д/б тема № 514 "Чорноземи зони зрошення: аналіз грунтозахисної та агромеліоративної ефективності різних технологій зрошення" (2013-2014 рр.) (проф. Красєха Є.Н. сумісно з Проблемною науково-дослідною лабораторією географії грунтів та охорони ґрунтового покриву Чорноземної зони (ПНДЛ–4) і кафедрою ґрунтознавства та географії ґрунтів);
 • грант президента України для обдарованої молоді "Проведення комплексних досліджень донних відкладень та ропи солоних водойм Південно-Західного Причорномор’я з метою визначення перспективності їх використання у лікувальних закладах" (2013 р.)  (доц. Сич В.А.);
 • Проект UNICOFES – 2013 "Культурна спадщина у мультиконфесійних регіонах" (2013 р. - доц. Молодецький А.Е.).
 • д/б тема № 473 "Оцінка сучасного агромеліоративного стану чорноземів масивів зрошення та обгрунтування заходів щодо його покращення" (2011-2012 рр.) (проф. Красєха Є.Н. сумісно з ПНДЛ–4 і кафедрою грунтознавства та географії грунтів);
 • грант президента України для обдарованої молоді "Дослідження солоних водойм та очеретяних заростей Півдня України як стоків вуглецю з метою подальшого створення природоохоронних територій" (2011 р.)  (доц. Сич В.А.);
 • Міжнародний науковий проект "Білатеральний ландшафт: туристичне використання" (2010 р. - доц. Молодецький А.Е. сумісно з Сілезьким університетом).
 • д/б тема № 415 "Обґрунтування системи заходів з раціонального використання та підвищення родючості чорноземів масивів зрошення України на основі вивчення сучасних процесів їх постіригаційної еволюції" (2009-2010 рр.) (проф. Красєха Є.Н. сумісно з ПНДЛ–4 і кафедрою ґрунтознавства та географії ґрунтів);
 • Спільний проект Міністерства культури і туризму України та Міністерства культури, туризму і спорту Республіки Польща UKR – POL 2012 "Розроблення пропозиції туристично-екскурсійних маршрутів відвідувачам фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012»" (2008–2009 рр. - доц. Молодецький А.Е.).
 • д/б тема № 390 "Вдосконалити теоретичні і методичні основи моніторингу та оцінки сучасного стану ґрунтів масивів зрошення півдня України" (2006-2008 рр.) (проф. Красєха Є.Н. та доц. Сич В.А. сумісно з ПНДЛ – 4 і кафедрою ґрунтознавства та географії ґрунтів);
 • науковий проект "Розробка наукових обґрунтувань щодо створення нових, зміни статусу існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду Одеської області" (2006-2007 рр. - доц. Сич В.А. сумісно з кафедрою ботаніки);
 • міжнародний проект OSCE/UNECE «Інтегроване управління природними ресурсами транскордонного басейну Дністра»  (2005–2006 рр. - доц. Молодецький А.Е.).
 • д/б тема № 336 "Розробити теоретичні основи і мето­дику моніторингу та оці­нки сучасного стану ґрун­тів масивів зрошення півдня України" (2003-2005 рр.) (проф. Красєха Є.Н. та доц. Сич В.А. сумісно з ПНДЛ–4, кафедрою ґрунтознавства та географії ґрунтів);
 • міжнародний проект SEPS 184. «Застосування принципів Комплексного управління береговою смугою для оптимізації довгострокового економічного розвитку зони Тилігульського лиману» (2003-2004 рр. - доц. Молодецький А.Е.).
 • науково-дослідна робота "Проект програми моніторингу довкілля Одеської області" (2003-2004 рр. - проф. Красєха Є.Н.)
 • Міжкафедральна тема № 208 “Грунтово-екологічна експертиза сільськогосподарських земель, земель лісів, природних резерватів та міських поселень” (2001-2003 рр.) (проф. Красєха Є.Н. та доц. Сич В.А. сумісно з ПНДЛ–4, кафедрою грунтознавства та географії грунтів);
 • науково-технічна програма "Родючість і охорона ґрунтів", підпрограма 01 "Аналітично-інформаційне забезпечення постійного й ефективного функціонування ґрунтів і ґрунтової родючості" і завдання 01.01 "Розробити класифікацію ґрунтів з морфолого-генетичною і кількісною діагностикою по властивостях і стандарти її номенклатурних одиниць" (2002 р.) (проф. Красєха Є.Н. та доц. Сич В.А.) (сумісно з Національним науковим центром "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського");
 • д/б тема № 145 „Провести грунтово-екологічний моніторинг та дати оцінку меліоративного стану грунтів зрошення півдня України при поливі водами різної іригаційної якості” (2000-2002 рр.) (проф. Красєха Є.Н. та доц. Сич В.А. сумісно з ПНДЛ–4, кафедрою грунтознавства та географії грунтів);
 • міжнародний проект TACIS "Придунайські озера: стійке відновлення природного стану та екосистем" (2001р.) (доц. Сич В.А. сумісно з ПНДЛ – 4 і кафедрою грунтознавства та географії грунтів)  
 • д/б тема № 679 "Вивчення впливу багаторічного зрошення стічними водами міст Причорномор'я на грунтово-генетичні властивості, речовинний склад та рівень забруднення чорноземів південних" (1997-1999 рр.) (проф. Красєха та доц. Сич В.А. сумісно з ПНДЛ–4 і кафедрою грунтознавства та географії грунтів).

Досягнення кафедри

 • За договором між кафедрою і Одеським гуманітарним центром поза­шкільної освіти та виховання викладачі кафедри беруть участь у роботі секції географії та географічного краєзнавства Малої академії наук “Прометей”, консультуючи щорічно 30—40 учнівських конкурсних доповідей та беручи участь у щорічних конкурсних відборах.
 • Продуктивна співпраця склалася також між кафедрою географії України та кафедрою природни­чих дисциплін Одеського інституту вдосконалення вчителів, завдяки якій відбувається постійний зв’язок фахівців — університетських географів з своїми колишніми випускниками.
 • Проф. Красєха Є. Н. вніс вагомий вклад в теорію просторово-часової організації ґрунтового покриву, розробив нову концепцію педосфери як біоцентричної каскадної системи; розвинув та удосконалив концепцію ґрунтовоподібних тіл — педолітів. Опубліковано 7 монографій.
 • Викладачами кафедри проводиться велика методична робота, яку очолює ст. ви­кладач В. К. Дадикіна. Вона об’єднує всі розробки на факультеті по ме­тодиці викладання географії та позакласної роботи в школі, є факультет­ським керівником педагогічної практики, методистом від факультету по підвищенню кваліфікації учителів географії середніх шкіл області.
 • Студенти кафедри постійно приймають участь у конкурсах НДР та олімпіадах (Орлова М.Л. - диплом III ступеня Всеукраїнської олімпіади з географії (2006 р.), Крамаренко А.В., Чумакова Т.В. - грамота за роботу в XIII Міжнародній науково-практичній конференції студентів (2011р.) та ін. Кафедра була нагороджена у 2011 р. Донецьким інститутом туристичного бізнесу дипломом за розвиток міжнародних відносин у сфері наукової діяльності серед студентів. Опубліковано статей за участю студентів – 16, а кількість виступів студентів на наукових конференціях – 28.

Міжнародна діяльність кафедри

 • Кафедра в науковій роботі співпрацює з Інститутом експериментальної та загальної біології  СВ АН Росії (м.Улан-Уде) із проблем використання аерокосмічних методів дослідження й картографування структури ґрунтового покриву та охорони озера Байкал, теоретичних та методичних питань з проблем картографування ґрунтового покриву та обґрунтуванню нової концепції педосфери - проф. Красєха Є.Н. Видано три монографії.
 • Співробітництво з підвищення кваліфікації з Шуменським університетом ім. єп. Костянтина Преславського (Болгарія) - доц. Молодецький А.Є. (2006 р.)
 • Обмін аспірантами з Будапештським Інститутом географії (Угорщина) – асп. Стрельбіцька О.В. (2011-2013 рр.)

Підготовка кадрів

На кафедрі працює аспірантура по підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Були підготовлені та захищені 2 дисертації кандидатів географічних наук:

 • Cич В.А. "Грунтово-географічні основи екологічної експертизи земель (на прикладі Задністров'я України)" (2004р.);
 • Орлова М.Л. "Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області)" (2009р.)

Випускники кафедри працюють за фахом в туристсько-екскурсійних установах, відповідних відділах галузевих міністерств та відомств системи Мінекобезпеки, Мінприроди тощо, загальноосвітніх школах, коледжах, вищих учбових закладах України та науково-дослідних інститутах тощо.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top