Навчальні курси

Гідрогеологія

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з теорією вчення про підземні води та їх практичне використання; з різними типами підземних вод, умовами їх залягання; фізичними, органолептичними, хімічними і санітарними особливостями; законами фільтрації; методами та технічними засобами використання.

Динаміка підземних вод

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними основами фільтрації, методами та засобами гідрогеологічних розрахунків і моделювання; основами теорії вертикальних свердловин і методами обробки і інтерпретації результатів польових дослідно-фільтраційних робіт.

Ґрунтознавство

Курс лекцій надає студентам теоретичні знання і практичні навички з формування складу, структури, стану, фізичних та механічних властивостей ґрунтів, закономірностей їх формування; навчає основним методам (лабораторним і польовим) визначення властивостей ґрунтів.

Механіка ґрунтів

Теоретичні основи і методи визначення і прогнозу напруженого стану, деформацій і стійкості масивів порід. Основи споруд, основні принципи проектування, нормативні документи.

Пошук, розвідка і оцінка експлуатаційних запасів підземних вод

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з загальними принципами пошуків підземних вод як корисних копалин і вивчення родовищ підземних вод; основними видами, особливостями і методикою проведення сучасних гідрогеологічних досліджень; основами і методами оцінки запасів і ресурсів підземних вод в різних гідрогеологічних умовах.

Методика обробки гідрогеологічної інформації

Мета дисципліни – надати студентам системне уявлення з методики і методів обробки матеріалів гідрогеологічних досліджень підземних вод і використанні їх результатів при рішенні різноманітних практичних задач, у т.ч. питного водопостачання; навчити студентів систематизувати первинну гідрогеологічну інформацію, виконувати її аналіз і обробку матеріалів сучасними методами, що обґрунтовані згідно поставленої мети.

Методика гідрогеологічних досліджень

Мета курсу – навчити студентів методиці проведення гідрогеологічних досліджень при вирішенні практичних задач.

Охорона та раціональне використання підземних вод

Мета курсу – розкрити загрозу і умови забруднення підземних вод як джерел водопостачання, які виникають внаслідок господарської діяльності, а також загальні (стратегічні) напрямки їх охорони і раціонального використання.

Геохімія: геохімічні методи та гідрогеохімія

Мета курсу – вивчення речовинного складу підземних вод, процесів його формування, міграції хімічних елементів в підземній гідросфері.

Мінералогія і кристалографія

Морфологія, внутрішня будова і хімічний склад мінералів, як природних кристалів. Фізичні і хімічні діагностичні властивості мінеральної речовини. Походження і генезис мінералів, генетичні процеси мінералоутворення. Класифікація і характеристика основних мінеральних видів.

Геологія родовищ корисних копалин

Поняття про корисні копалини, руди і родовища. Основні елементи будови і склад родовищ корисних копалин, закономірності розміщення та утворення родовищ у просторі-часі. Теоретичні основи генезису генетичних серій і генетичних груп родовищ корисних копалин. Закономірності поширення родовищ корисних копалин в Україні та у світі.

Регіональна геологія і геотектоніка

Тектонічна будова земної кулі у світлі сучасної моделі тектоніки літосферних плит. Внутрішня будова Землі. Основні теоретичні положення концепції літосферних плит. Геологічна будова і тектоніка платформ і геосинклінальних поясів, будова та еволюція дна Світового океану. Стратиграфія, магматизм, тектоніка та історія геологічного розвитку платформ і складчастих поясів Північної Євразії. Закономірності їх розвитку у часі і зв’язок з ними певних типів родовищ корисних копалин.

Техногенні геофізичні і геохімічні поля

Основи техногенезу, як геохімічного і геофізичного фактора. Джерела, склад, будова, властивості і генезис техногенних геофізичних і геохімічних полів в межах міських територій (прибережних агломерацій тощо), як головних джерел забруднення навколишнього середовища. Просторова структура забруднення, джерела забруднення, їх параметри, кількісна оцінка і вплив на природне середовище і людину.

Еколого-геологічне картування

Основні екологоутворюючі фактори (природні геологічні і техногенні). Основні властивості еколого-геологічних карт і їх специфіка. Методичні прийоми і методи отримання та зображення еколого-геологічної інформації, еколого-геологічного картування міських територій, і окремих природно-техногенних комплексів, вивчення масштабних рівнів картування.

Гідрогеохімія родовищ нафти і газу

Нафта як природний розчин, її фізичні властивості і хімічний склад. Горючі гази, їх компоненти і властивості, поняття про газонасиченість. Сучасні концепції нафтогазоутворення. Промислова класифікація підземних вод нафтогазових родовищ. Гідрогеологічні і гідрогеохімічні показники нафтогазоносності. Режими підземних вод і гідродинамічна зональність в зв’язку з нафтогазоносністю. Нафтогазоносні басейни та їх гідрогеохімічна зональність.

Основи екології геосфер

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основами сучасних наукових уявлень про оболонкову будову Землі, еколого-геологічними аспектами будови і законами, що керують сучасною динамікою атмосфери і гідросфери, характером зв'язку між різними ланками екзосфери Землі.

Інженерні споруди

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними будівельними матеріалами і способами виконання земельних робіт, методами підготовки основ, типами фундаментів, призначенням та конструктивними особливостями основних видів інженерних споруд та з умовами взаємодії їх із ґрунтовою основою.

Нормативні документи

Метою дисципліни є знайомство студентів с основними положеннями Державних будівельних норм (ДБН) і Стандартів України (ДСТУ) які використовують при інженерно-геологічних вишукуваннях для будівництва і реконструкції будівель і споруд та захисту територій і об'єктів від небезпечних геологічних процесів.

Спеціальна інженерна геологія

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними факторами які визначають інженерно-геологічні умови будівництва, складом і методикою проведення інженерно-геологічних вишукувань залежно від складності і відповідальності проектованих об'єктів та методикою інженерно-геологічних вишукувань для різних видів будівництва.

Геологія України

Дисципліна полягає у вивченні всіх аспектів геологічної будови окремих регіонів України й оцінка їх з точки зору перспектив корисних копалин.

Регіональна інженерна геологія

Дисципліна полягає у вивченні закономірностей поширення і прояви на Землі усіх факторів, що визначають хід створення інженерно-геологічних умов, а також ознайомлення студентів з інженерно-геологічними умовами у межах окремих структур поширених на території України.

Морська інженерна геологія

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними факторами, що визначають хід створення інженерно-геологічних умов на морському дні і в береговій зоні та методами морських інженерно-геологічних досліджень на акваторіях й береговій зоні.

Сучасні проблеми гідрогеології та інженерної геології

Метою дисципліни є формування у студентів природоохоронної свідомості, передачі їм комплексу загальних знань з деяких сучасних питань інженерної геології і гідрогеології, охорони й раціонального використання геологічного середовища, геоінформаційних систем і технологій, необхідних у процесі їх майбутньої виробничої діяльності як інженерів-геологів і гідрогеологів.

Інженерно-геологічні прогнози і моделювання

Курс лекцій знайомить з методами прогнозування і моделювання для їх застосування в інженерно-геологічних дослідженнях.

Інженерна сейсмологія

Мета дисципліни – навчити студентів оцінювати інженерно-сейсмологічні умови досліджуваної території.

Геологічна інтерпретація геофізичних даних

У курсі лекцій розглядаються основні прийоми геологічної інтерпретації геофізичних даних, в першу чергу, даних електророзвідки та гравірозвідки.

Інформатика і обробка геологічних даних

Мета навчальної дисципліни – вивчення ПЕОМ і їхнього використання для обробки геологічних даних.

Обчислювальна техніка і програмування

Мета курсу – набуття необхідних теоретичних знань і практичних навичок та вмінь написання програм на мові 'С' для обробки геологічних даних.

Статистичні методи обробки геологічних даних

Мета дисципліни – набуття студентами навичок проведення статистичного дослідження, оволодіння методами статистичного аналізу геологічних даних.

Системні методи інженерної геодинаміки

Курс лекцій знайомить з методами вивчення ієрархічно побудованих складних геологічних і геолого-технічних об'єктів.

Управління природоохоронною діяльністю

Мета дисципліни – формування у студентів наукового світогляду та придбання навичок із складання та обґрунтування структур управління природокористуванням, розроблення комплексних цільових програм природокористування.

Методика інженерно-геологічного картування

Мета викладання навчальної дисципліни полягає у викладенні теоретичних і методичних основ інженерно-геологічного картування. Неодмінною умовою викладання курсу є вивчення основних принципів складання інженерно-геологічних карт, їх типів, призначення, змісту та ін.

Охорона праці в галузі

Мета дисципліни – надати студентам теоретичні знання та практичні навички, які необхідні для прийняття рішень, спрямованих на захист пра­цюючих від дії шкідливих та небезпечних чинників виробничого середовища, пов'язаних з їх майбутньою професіональною діяльністю в геологічній галузі.

Еколого-геологічний моніторинг

Мета дисципліни полягає в наданні інформації щодо тенденцій розвитку і змін верхніх горизонтів літосфери з урахуванням їх екологічних наслідків для людей і інших організмів в межах конкретної еколого-геологічної системи.

Регіональна гідрогеологія

Мета курсу – навчити майбутніх фахівців орієнтуватись у головних рисах формування підземних вод в межах різних фізико-географічних і структурно-геологічних умов.

Охорона навколишнього середовища

Метою дисципліни є знайомство з основними глобальними екологічними проблемами атмосфери і геосфери планети, з головними положеннями історичної екології.

Соціальна екологія

Мета курсу полягає в наданні інформації щодо загальних змін довкілля на територіях, закономірностей їх розвитку в різних фізико-географічних, геологічних, гідрогеологічних, господарських умовах та кінцевих наслідків, що знаходять відображення в показниках здоров'я населення.

Загальна екологія

Мета курсу — ознайомити студентів з основними поняттями, проблемами і напрямками сучасної екології.

Вступ в екологічну геологію

Курс лекцій знайомить з природними та техногенними геологічними процесами, які впливають на життя і діяльність людського суспільства.

Геоморфологія з елементами четвертинної геології

В курсі викладаються основні відомості про рельєф і четвертинні відкладення, розкриваються закономірності їх будови і формування, вивчаються методи визначення віку четвертинних відкладень.

Економіка, управління і організація геологорозвідувальних та інженерно-геологічних робіт

Мета курсу - оволодіти організаційно-економічним механізмом управління геологічним виробництвом для підвищення економічної ефективності геологічних робіт.

Економіка природокористування

Вивчає проблеми раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища.

Екологічна геологія України

Мета дисципліни – навчити студентів оцінювати екологічні умови досліджуваної території, в тому числі геологічного середовища.

Еколого-геологічна експертиза і паспортизація

Мета курсу – набуття необхідних теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для проведення екологічної експертизи при проектуванні і реконструкції господарських об’єктів.

Інженерна геологія Азово-Чорноморського басейну

Курс лекцій та практичних занять знайомить з геологічними, інженерно-геологічними, еколого-геологічними умовами узбережжя і шельфу Чорного та Азовського морів.

Еколого-геологічні проблеми міст і агломерацій

Сучасні міста і їх вплив на геологічне середовище. Співвідношення природних і техногенних чинників формування інженерно-геологічних умов. Критерії кількісної оцінки еколого-геологічного стану. Нормативні документи.

Інженерно-геологічне обґрунтування захисту територій

Оцінка складності природних і інженерно-геологічних умов. Вимоги до складання генеральних, регіональних і локальних схем і проектів захисту територій. Комплекси спеціальних інженерних заходів і споруд для запобігання формування і розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів. Нормативні документи

Спеціальні гідрогеологічні розрахунки

Фактори і умови формування гідродинамічного, гідрохімічного і температурного режимів підземних вод. Методи вивчення і встановлення просторово-часових закономірностей мінливості характеристик підземних вод. Гідрогеологічні розрахунки і прогноз.

Геокріологія

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з умовами розвитку мерзлої зони літосфери (кріолітозони) і товщ мерзлих гірських порід, що складають її; теоретичними основами часних і загальних закономірностей розвитку і розповсюдження сезонно- і багаторічномерзлих товщ порід і процесів і явищ, що відбуваються в них при вивченні їх геологічної, географічної і фізичної суті; фізико-хімічними основами механіки мерзлих порід и прогнозом їх розвитку; оцінкою і методикою визначення мерзлотних умов.

Інженерна геологія і гідрогеологія

Надати студентам напряму навчання "морська геологія" загальні поняття з інженерної геології і гідрогеології; ознайомити з основами аналізу і оцінки геологічних і інженерно-геологічних процесів і явищ як результату взаємодії геологічного середовища з природними чинниками і інженерними спорудами; їх прогнозу і розробки методів штучної дії в потрібному напрямку. Розглянути загальні теоретичні положення вчення про підземні води; водно-фізичні і фільтраційні властивості гірських порід; якісні характеристики підземних вод і їх основні типи; надати основи ДПВ і методики отримання і обробки гідрогеологічної інформації.

Інженерна геодинаміка

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з умовами розвитку геологічних процесів та явищ, як природних, так і тих, що виникають в зв'язку з будівництвом споруд і господарським використанням територій; з методами оцінки, просторово-часового прогнозу і розрахунку можливого впливу цих процесів і явищ на стійкість тієї чи іншої місцевості та вибору захисних споруд .

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5deca7b03b0a220015034051575790512
title_5deca7b03b1c011239688381575790512
title_5deca7b03b2d319551307821575790512
title_5deca7b03b3e912417635451575790512
Top