Чепіжко Олександр Валентинович

доктор геологічних наук, професор

Загальний список публікацій біля 180
Список обраних наукових робіт

Монографії

2012

Сафранов Т. А., Коніков Є. Г., Чепіжко О. В., та ін. Оцінка техногенного впливу на геологічне середовище // Одеса: Екологія, 2012. - 272 с.- укр. –ISBN978-966-8740-84-8.

2010

Адаменко О. М., Рудько Г. І., Чепіжко О. В., Крочак М. Д. Геологія та основи геоморфології // Чернівці: Букер. 2010. – 400 с. - укр. –ISBN978-966-399-228-0.

2008

Толстой М. І., Костенко Н. В., Кадурін В. М., Чепіжко О. В. та ін. Петрографія, акцесорна мінералогія гранитоїдів Українського щита та їх речовинно-петрофізична оцінка // Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008. – рос. – 356 с. - укр. – ISBN 966-594-943-8.

1997

Чепіжко О. В. Моніторинг напруженого стану в структурно-тектонічних полях (на прикладі вивчення північно-західній частині Скіфської плити) // Одеса: Астропринт, 1997. – 156 с.– рос.- ISBN966-549-046-10X.

Статті

Рік

Назва

Бібліографічна база даних

2017 Чепіжко О.В., Янко В.В. Кадурін В.М., Кадурін С.В. Забезпечення раціонального використання ресурсів моря шляхом впровадження керованої техно-геологічної системи шельфу // Геологія і корисні копалини Світового океану. - 2017. - № 4 (50) – С. 54-64. Copernicus, РИНЦ
2017 Чепіжко О.В., Кадурін В.М., Кадурін С.В., Волкова О.І. Формування ефективного управління техно-геологічних систем у надрокористуванні: реальність і перспективи. - Мінеральні ресурси України. № 1-2. - 2017. – С. 11-16. Index Copernicus.
2016 Чепіжко О.В., Кадурін В.М., Кадурін С.В., Какаранза С. Д., Лосева Л. Ю. Окреслення перспектив використання газогідратів у Чорному морі як критерій пошуку природного газу // Мінеральні ресурси України. - 2016. -  № 3. – С.  29-33. Index Copernicus.
2016 Чепіжко О.В., Кадурін В.М., Шатохіна Л.М., Волкова О.С. Формування середовища життєдіяльності біоти на шельфі Чорного моря під впливом геодинамічних факторів // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету. 2016. - № 1(35). - С. 27-36.  

2014

Чепіжко О. В., Кадурін В. М., Самсонов В. І., Шатохіна Л. М. Перспективи видобутку вуглеводнів у південно–західній частині одеського регіону Північного Причорномор'я України// Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні питання. – Одеса, 2014. – Т.19,в. 3, № 22. – С. 213-222.  - укр.

Copernicus

2014

Чепіжко О. В., Кадурін В. М., Самсонов В. І. Видобуток вуглеводнів в північно-західній частині Одеського регіону України: перспективи та виклики // Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво». «Геофорум - 2014».– Одеса, 2014.- Т. 2.  – С. 316-319.- укр..

2014

Чепіжко О. В., Кадурін В. М. Акцесорні мінерали і потенційна рудоносність геологічних об'єктів // Матеріали VIII наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка «Мінералогія: сьогодення та майбутнє» (до150-річчя кафедри мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка).-Львів, 2014. – С. 165 – 167.- укр.

2013

Чепіжко О. В. Моніторинг техно-геологічних систем зон рекреації північно-західного Причорномор'я України // Збірник праць IV-го Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю. - Вінниця, 2013. - С. 75-78.– укр.

2013

Дятлов С. Є., Чепіжко О. В., Урдя В. О. Міжрічна мінливість складу важких металів у воді і на донних відкладеннях полігону «Одеський регіон ПЗЧМ» // Причорноморський екологічний бюлетень. - Одеса: ІНВАЦ, 2013.- №2 (44). - С.257- 268.- рос.

2013

Чепіжко О. В., Іщенко Л. В.  Осадконакопичення в межах північно-західного Причорномор'я і північно-західного шельфу Чорного моря в пліоцені (кіммерій - куяльник) // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні питання. – Одеса, 2013. – Т.18,в. 18.– С. 135-143. – рос.

Copernicus

2013

Чепіжко О. В., Кадурін В. М., Шатохіна Л. М. Становлення техніко-геологічних систем в управлінні геодинамічних системами // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні питання. – Одеса, 2013. – Т.18,в. 17.– С. 102-107. – укр.

Copernicus

2013

Чепіжко О. В., Кадурін В. М., Шатохіна Л. М. Рецензія на книгу «Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського (Київ, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, 2012. - 832 с .)» // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні питання. – Одеса, 2013. – Т.18,в. 19.– С. 121-125. – укр.

Copernicus

2012

Чепіжко О. В. Кадурін В.М. Генераційний аналіз акцесорного циркону магматичних порід і його філогенія // Мінералогічний збірник. - Львів. 2012.- № 62, в. 1.- С. – 168-175.- укр.

Матеріали конференцій

2018 Чепіжко О.В. Керування зміни геологічного середовища в техногенно-геологічній системі родовища корисних копалин // Проблеми теоретичної і прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів / XI Міжнародна науково-практична конференція -  Криворізький національний університет (КНУ)   Кривий Ріг. – 2018. - С. 28-30.
2018 Чепіжко О.В. Екологічні засади раціонального надрокористування // Матеріали IIІ Міжнародної НПК “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи” / Львів. - 2018.  - C. 257- 259.
2018 Чепіжко О.В., Кадурін В.М. Актуальні напрямки еколого-геологічних досліджень на шельфі моря // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Морські геолого-геофізичні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти», 8-9 листопада 2018 р. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2018. – С. 31-35.
2018 Янко В.В., Чепіжко О.В., Кадурін В.М. Системно–рангові геологічні моделі при прогнозі та пошуку родовищ вуглеводнів на дні Чорного моря // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Морські геолого-геофізичні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти», 8-9 листопада 2018 р. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2018. –С. 27-30.
2018 Чепіжко О.В., Кадурін В.М., Кадурін С.В. Значення техно-геологічної системи в управлінні надрокористування // Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців /Матеріали ХІV Всеукраїнської НПК Криворізький національний університет, 29-31 березня 2018 р. – C. 102.
2017 Chepizhko O.V., Kadurin, V.M., Kadurin, S.V. The role of the Black sea shelf techno-geological system in the integrated management of rational resource use // Joint meeting of IGCP 610 and INQUA POCAS Focus Group, Palermo, Italy, 1-9 October 2017. – P. 66-71.
2017 Чепіжко О.В., Кадурін В. М. Актуальність комплексності еколого-геологічних досліджень на ТГС шельфу Чорного моря // Матеріали IV Міжнародного геологічного форуму "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво", присвячений 60-річчю УкрДГРІ. - Одеса, - 2017. – С. 325-328.
2016 Чепіжко О.В., Кадурін В.М., Кадурін С.В., Волкова О.І. Родовище корисних копалин в техно-геологічній системі на рівні освоєння // Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Матеріали Міжнародного геологічного форуму («Геофорум-2016»),  Коблеве, 2016 – К.: УкрДГРІ, 2016. – С. 309-314.

2013

Чепіжко О. В., Кадурін В. М. Управління процесами в техно-геологічних системах за умови раціонального природокористування // Тези IXМіжнародна школа наук про Землю імені Л. Л. Перчука, 2013.- Одеса, 2013. - С. 188 - 189.- рос.

2013

Чепіжко О. В., Кадурін В. М. Про перспективи та необхідності видобутку вуглеводнів в північно-західній частині Одеського регіону // Збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошук, розвідка, перспективи», 2013.- Київ, 2013 – С. 12-13.- рос.

Учбово-методичні посібники

2012

Чепіжко О. В. Моніторинг техногенних систем // Одеса: Вид-во Одеський університет,2012. - 163 с. - укр.

2012

Чепіжко О. В. Геотектоніка // Одеса: Вид-воОдеський університет,2012. -  176с.- укр.

2008

Аврамець В. М., КакаранзаС. Д., Кадурін В. М., Чепіжко О. В., Кадурін С. В. Організація і проведення геологічної зйомки на шельфі Чорного та Азовського морів М1: 200000, складання та підготовка до видання комплекту геокарт-200 Українського шельфу // Київ, 2008. – 86с.- укр.

2007

ЧепіжкоО. В. Еколого-гігієнічніосновижиттєдіяльності// Конспектлекційдлястудентівспеціальності«Екологіятаохоронанавколишньогосередовища».- Одеса: ОДЕКУ, 2007. - 86 с.- укр.

2002

Чепіжко О. В. Основи екологічної геології // Конспект лекцій. – Одеса: Астропринт, 2002. – 67 с.- укр.

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць
Чепiжка Олександра Валентиновича,
виданих у 2015 році

Назва

Характер роботи

Вихiднi данi

Обсяг(стор, д.ар.)

Спiвавтори

1

2

3

4

5

6

1

Про необхідність організації видобутку вуглеводневої сировини в південно-західній частині Одеської області

Друк.

Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту, Київ,2015. № 1

56-63

Кадурін В.М.

Самсонов А.І.

2

Окреслення перспектив дослідження та видобування газогідратів у Чорному морі 

Друк.

Матеріали Международного геологического форума «Актуальные проблемы и перспективы развития геологии: наука и производство» («Геофорум-2015»),

Одеса, 2015

35-37

Кадурін В.М., Кадурін С.В., Какаранза С.Д., Лосева Л.Ю.

3

Акцесорні кластогенні циркони древньої товщі центральної частини Українського щита

Друк.

Тези Наукової конференції з міжнародною участю «Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою» (до 110 річниці від дня народження академіка АН УРСР Семененка М.П., м. Київ, 2015 р.

23-25

КадурінВ.М.

4

Особливості мінералогії донних відкладів Куяльницького лиману після поповнення морською водою.

Друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території межлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», ОДЕКУ; УКРМЕПА - Одеса: ТЕС, 2015 р.

125-129

Черкез Є.А., Кадурін В.М., Медінец С.В., Светлічний С.В.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f016776a99e23464684401593927542
title_5f016776a9ae09696775781593927542
title_5f016776a9c5b5633211731593927542
Top