Кафедра загальної та морської геології

Завідувач кафедри - Янко Валентина Венедиктівна
доктор геолого-минералогічних наук, професор
тел. (+38-0482) 63-33-17

Викладачі кафедри

Янко Валентина Венедиктівна - професор, доктор геолого-мінералогічних наук
Чепіжко Олександр Валентинович - професор, доктор геологічних наук
Кадурін Володимир Миколайович - професор, кандидат геолого-мінералогічних наук
Кравчук Ганна Олегівна - доцент, кандидат геологічних наук
Кравчук Олег Петрович - доцент, кандидат геолого-мінералогічних наук
Сучков Ігор Олександрович - доцент, кандидат геолого-мінералогічних наук
Федорончук Наталя Олександрівна - доцент, кандидат геологічних наук

Навчально-допоміжний склад:

 • Матковська Тетяна Федорівна, старший лаборант
 • Яременко Тетяна Сергіївна, інженер
 

Співробітники мінералогічного музею:

 • Усенко Валерій Павлович, директор
 • Кандиба Галина Іванівна, фахівець
 • Лосєва Любов Юріївна, лаборант
 

Співробітники палеонтологічного музею:

 
 • Подоплєлова Наталя Георгіївна, директор

 • Ларченкова Олександра Григорівна, фахівець

 •  

  Грабова Галина Федорівна, інженер

 •  

  Кондарюк Тетяня Олегівна, фахівець

mor geo 2018 03
 

Співробітники кафедри і аспіранти (зліва направо): сидять - В.Н. Кадурін, О.В. Чепіжко, В.В. Янко, О.П. Кравчук, Г.І. Кандиба, В.П. Усенко. Стоять – І.С. Мудрик (аспірантка), Т.О.Кондарюк, Г.Ф.Грабова, Н.Г. Подоплєлова, , Г.О. Кравчук, О.Г. Ларченкова, Т.Ф. Матковська, І.О. Сучков, Н.О. Федорончук, О.А. Білоус, Л.Ю. Лосєва.

Спеціалізації

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів по спеціальності 7.070701 «Геологія» за спеціалізаціями:

 • Геологія і корисні копалини дна морів та океанів
 • Еколого-геологічна зйомка та моніторинг

Випускники кафедри працюють за спеціальністю в державних регіональних геологічних підприємствах, спеціалізованих геологічних центрах, природоохоронних службах, науково-дослідницьких профільних організаціях, викладачами геологічних дисциплін і екології у ВНЗ і середніх спеціальних навчальних закладах.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни

 1. Загальна геологія
 2. Мінералогія і кристалографія (кристалографія)

  Головною метою викладання дисципліни є знайомство студентів з основними кристалографії, методами дослідження кристалів, їх основними властивостями, класифікаціями і систематикою кристалiв, ознайомлення студентів з методами дослідження особливостей морфології, внутрішньої будови і властивостей кристалічної речовини, що утворюється у надрах Землі і на її поверхні

 3. Історична геологія та палеонтологія
 4. Мікропалеонтологія
 5. Структурна геологія і геокартування
 6. Петрографія
 7. Літологія
 8. Морська геологія

  Метою викладання курсу «Морської геології» є навчання студентів основним теоретичним положенням сучасної морської геології з урахуванням останніх досягнень науки. Даються відомості про сучасні уявлення о глибинiй будовi океанів і морів та історію їх розвитку, про основні риси сучасної структури кори і літосфери Землі, про будову ложа океанів, процесах морського осадконакопичення та рудоутворення.

 9. Основи геофізики
 10. Основи геохімії
 11. Вступ у спеціальність
 12. Основи польової геології
 13. Основи наукових досліджень 
 14. Осадові басейни та палеогеографія

  Завдання курсу полягають в вивченні основних факторів осадконакопичення та обстановок седиментогенезу в різних структурно-геоморфологічних зонах континентів і Світового океану, будови акумулятивних форм і основних структурних і текстурних особливостей відкладень, будови і еволюції основних типів седиментаційних басейнів, а також основних методів палеогеографічних реконструкцій. В рамках підрозділу палеогеографія розглядаються характерні риси які використовуються при відрізненні умов континентального та морського седиментогенезу в різних структурно-геоморфологічних умовах, реконструкція обстановок осадконакопичення по особливостям текстур, структур та складу порід.

 15. Вступ до стратиграфії
 16. Генетична мінералогія
 17. Фізико-хімічні основи петрографії
 18. Корисні копалини
 19. Металогенія
 20. Родовища корисних копалин України
 21. Геологія горючих копалин

  Дисципліна присвячена геології горючих корисних копалин, закономірностями їх утворення та розповсюдження. Зокрема в рамках курсу розглядаються властивості нафти, газу та бітумів, особливості будови покладів та родовищ нафти і газу, способи їх утворення в земній корі та еволюція нафтогазових басейнів в різних геодинамічних обстановках, а також хімічний склад і фізичні властивості вугілля та стадії його утворення.

 22. Регіональна геологія
 23. Регіональна геологія океанів і морів
 24. Регіональна петрографія України
 25. Геотектоніка
 26. Пошуки і розвідка корисних копалин
 27. Геохімічні методи пошуків
 28. Основи екології
 29. Основи екологічної геології
 30. Геоекологія океанів і морів
 31. Соціальна екологія
 32. Інформатика і вступ в геоінформаційні системи (ГІС)

  У рамках курсу студенти знайомляться з сучасною комп’ютерною технікою, засобами її використання та типами задач, яки можуть вирішуватися з її допомогою. Основна увага приділяється вивченню будови комп’ютеру та програмного забезпечення, а також в отриманні базових навичок роботи з різними операційними системами. Значна частина курсу присвячена знайомству з заходами обробки та представлення графічної геологічної інформації.

 33. Методи обробки геологічних даних
 34. Економічна геологія і організація геолого-розвідувальних робіт
 35. Екологічна геохімія
 36. Геолого-техногенні системи і моніторинг
 37. Основи глобальної тектоніки і геодинаміки
 38. Регіональна та історична геотектоніка

  В рамках дисципліни розглядається регіональна тектоніка континентів та тектонічна історія формування головних структурних елементів континентальної земної кори. Основна увага приділяється головним рисам будови та розвитку давніх та молодих платформ та рухливих поясів континентів, структурі серединних масивів, тектонічній циклічності, основним етапам та стадійності розвитку земної кори, а також геологічним закономірностям розповсюдження корисних копалин. 

 39. Актуальні проблеми геології
 40. Сучасні комп'ютерні технології в геології
 41. Охорона праці в галузі
 42. Історія і методологія геологічних наук
 43. Наукові дослідження в геології
 44. Вчення про формаціях
 45. Екологічна геологія родовищ корисних копалин
 46. Екологічна геологія України
 47. Родовища корисних копалин Світового океану

Спеціалізація «Геологія і корисні копалини дна морів і океанів":

 1. Узбережна літодинаміка та морське розсипоутворення
 2. Геологія і корисні копалини Чорного моря
 3. Океанський седиментогенез
 4. Стратиграфія четвертинних відкладів Чорного моря
 5. Морське геокартування

Спеціалізація "Еколого-геологічна зйомка та моніторинг»:

 1. Техногенні поля і геотоксикометрія
 2. Екзогенні процеси на території України
 3. Польові методи еколого-геологічних досліджень
 4. Екогеологія Одеської області та урбанізованих територій
 5. Еколого-геологічна зйомка

Історична довідка

Кафедра геології була відкрита на початку 80-х років 19 сторіччя.

З 1971 р. - кафедра загальної та морської геології.

В кінці XIX – на початку ХХ сторіччя у працях О.К. Алексєєва, Є.А. Гапонова, А.М. Криштофовича, В.І. Крокоса, В.Д. Ласкарева, К.А. Пржемиського, І.Ф. Сінцова, І.Л. Хоменко розвивався палеонтолого-стратиграфічний напрямок. Петрографо-мінералогічний напрямок очолював в 1871-1886 р. професор М.О. Головкинський, який ввів у геологічну науку поняття про фації. Пізніше петрографо-мінералогічний напрямок продовжили розвивати випускники університету професори Р.О. Прендель та М.Д. Сидоренко.

Викладання геології відновилося в 30-ті роки ХХ століття. У 40-х роках були відкриті кафедри геології та палеонтології, мінералогії і петрографії. Петрографо-мінералогічний напрямок був відроджений в 50-і роки доцентом Л.І. Пазюком, що проводив роботи по вивченню кристалічних порід Середнього Побужжя. В кінці 60-х почалося вивчення мінералів і рудних проявів зон активізації Українського щита, встановлений мінералогічний склад рудопроявів рідкісних і благородних металів (І.В. Носирєв, В.М. Кадурін, В.М. Робул, О.В. Чепіжко та ін.).

Традиційні для кафедри палеонтологічні дослідження під керівництвом професора І.Я. Яцко проводили І.О. Одінцов, В.В. Янко, Б. Б. Муха та ін., на початку 80-х років цей напрямок очолив професор С.А. Мороз, а потім - професор В.В. Янко. З початку 70-х років на кафедрі став розвиватися новий напрям – мікропалеонтологічне обґрунтування стратиграфії і палеогеографії четвертинних відкладів південних морів СРСР (В.В. Янко Н.М. Ільницька та ін.)

З кінця 60-х років під керівництвом доцента Г.Г. Ткаченко почалися дослідницькі роботи з газогеохімічних пошуків родовищ нафти і газу на перспективних площах північно-західного шельфу Чорного моря.

З початку 70-х років широко розгорнулися геологічні дослідження з вивчення стратиграфії, тектоніки і палеогеографії палеозойських, мезозойських і кайнозойських осадових басейнів Північного Причорномор'я та шельфу Чорного моря для прогнозу нафтогазоносності (І.Н. Сулімов, Є.П. Ларченков, С.А. Мороз, В.В. Янко та ін.)

У 1978 р. була створена галузева лабораторія морської геології та геохімії, співробітники якої проводили дослідження в Індійському і Атлантичному океанах, у Чорному, Середземному, Каспійському і північних морях.
З початку 90-х років у наукових дослідженнях кафедри і лабораторії переважаючою стають морська еколого-геологічна тематика. Проводились роботи з еколого-геологічного забезпечення нафтогазопошукових робіт на шельфі Чорного моря. Розроблено новий метод простежування різних видів забруднення по форамініферах і остракодах, випробуваний вперше у Східному Середземномор'ї, а потім і в Чорному морі.

Сформувалося нові напрямки - геолого-екологічний, геотоксикологічний (В.М. Кадурін, О.П. Кравчук, Є.П. Ларченков, І.О. Сучков, О.В. Чепіжко) і мікропалеонтологічний (В.В. Янко, Г.О. Кравчук) з метою дослідження ступеню техногенного впливу на природне середовище.

В цей же час розгорнулось вивчення закономірностей шельфового розсипоутворення в Чорному та Азовському морях, виявлена ​​Азово-Чорноморська золото-розсипна провінція, досліджуються закономірності накопичення тонкого золота на шельфі (В.П.Резнік, І.О.Мудров, І.О.Сучков, Н.О.Федорончук).
З 2005 р. в рамках Міжнародної Програми Геологічної Кореляції під егідою ЮНЕСКО та Міжнародного Геологічного Союзу в наукових дослідженнях кафедри розвивається геоархеологічний напрямок (спільно з історичним факультетом, кафедрою археології та етнології України) по вивченню Каспійсько-Чорноморсько-Середземноморського коридору: впливу зміни клімату і рівня моря на адаптаційну стратегію людини за останні два мільйони років.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5aade230c21dd14097009341521345072
title_5aade230c22f96383584191521345072
title_5aade230c240d15126909101521345072
title_5aade230c252510617553541521345072
Top