Аспіранти

МАЙБОРОДА АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 1992 року народження.

У 2013 році закінчив Одеській національний університет І.І. Мечникова за фахом «Міжнародні відносини» та здобув кваліфікацію «політолог-міжнародник».

З 2013 року аспірант кафедри історії та світової політики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за фахом 23.00.01 - теорія і та історія політичної науки.

Сфера наукових інтересів: історія консерватизму, зовнішня і внутрішня політика Росії.

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток консервативної думки в пострадянській Росії».

Науковий керівник: к. і. н. Гребенник Геннадій Петрович.

Публікації:

 1. Майборода А. Російсько-сербські відносини: історія та сучасність.// Evropskypoliticky a pravnidiskurz– 2014
 2. Майборода А.Ю. Деятельность дискуссионных клубов партии «Единая Россия» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Політологія: зб. наук. Праць - Одеса: Фенікс, 2015. - Вип. № 10.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СОКУР ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 1991 року народження.

У 2013 році із відзнакою закінчив Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, отримавши кваліфікацію магістра політології.

З 2013 року аспірант кафедри історії та світової політики за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

Тема дисертаційного дослідження: «Інтеграційні процеси Європи другої половини ХХ – початку ХХІ ст.»

Науковий керівник: к. політ. наук, доцент Коч Світлана Вадимівна

Публікації:

 1. Сокур О.В. Євроінтеграційний шлях України: перспективи і проблеми / О.В. Сокур // «Перспективи». Соціально-політичний журнал. Серія: Філософія, політологія, соціологія. – №4 (54). – Одеса, 2012. – с. 83-88
 2. Сокур О.В. Взаємовідносини Україна – ЄС: у пошуках ідеальної моделі співробітництва / О.В. Сокур // Філософія і політологія в контексті сучасної культури: Науковий журнал. – Випуск 8. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 264-267
 3. Сокур О.В. Європейська інтеграція: теоретичні засади та еволюція поглядів / О.В. Сокур // Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. – Вип. 55. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 50-59.
 4. Сокур О.В. Теоретичні засади європейської інтеграції: концептуальний вимір / О. В. Сокур // Молодий вчений. – №10. – Херсон, 2015. – С. 207-212
 5. Сокур О.В. Основні принципи та ідейні засади європейських інтеграційних процесів другої половини ХХ ст. / О.В. Сокур // Науковий вісник Міжнародногогуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. пр. / Міжнар. гуманіт. ун-т. Вип. 9. – Одеса: МГУ, 2015

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ГРАЦIОТОВА ВIКТОРIЯ IГОРIВНА 1991 року народження.

У 2013 р. з відзнакою закінчила Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, та отримала кваліфікацію магістра політології та магiстра фiлософiï. Має ступінь бакалавра культурологiï Одеськоï нацiональноï музичноï академiï iменi А.В. Неждановоï (2012 р.).

З 2013 року аспірантка кафедри історії та світової політики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Тема дисертаційного дослідження«Порiвняльний аналiз полiтичноï практики мультикультуралiзму у краïнах ЄС».

Науковий керівник: к. і. н. Шевчук Микола Андрійович

Публікації:

 1. Мультикультуралізм і патріотизм в сучасних концепціях політичної нації // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Патріотичне виховання громадян в умовах інтеграційних процесів» (07 - 08листопада 2013 року, м. Запоріжжя) / Упор. Д.В. Точиліна – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. 589 с., с.88-95.
 2. Мультикультуралізм як принцип консолідації етнічних груп та особистостей в соціальній роботі // Вісник Одеського національного університету. Психологія - Том 19, Вип. №32, 2014. - С.366-373.
 3. Политическая практика мультикультурализма и ее влияние на геополитическую ситуацию в ЕС // Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину / за заг. ред. д.ю.н., проф. В.М. Дрьоміна. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 250-251.
 4. Шляхи вдосконалення політичної практики мультикультуралізму у країнах ЄС // Соціальне прогнозування та проектування: модернізація політичної системи України. Матеріали Міжнародної наукової конференції 28 березня 2014 року. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 41-43.
 5. Соціальна політика та соціальна робота з урахуванням соцієтальних складових мультикультуралізму // Соціальна робота: теорія, історія, інноватика: матеріали VIII міжнар. наук-практ конф., 15-16 травня, 2014, м. Київ / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ», фак. соціології і права, уклад. А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Політехніка, 2014. – С.56-57.
 6. Holidays as a way to the regional consolidation in multicultural city // University of Educational Sciences, Lithuanian Institute of History, International conference «Festivals in the city». 30-31 October 2013. Abstracts., Vilnius 2013, - P. 10-11.

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КОБЕНКО ОЛЕСЯ БОГДАНІВНА 1992 року народження.

У 2013 році з відзнакою закінчила Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса) за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» та здобула кваліфікацію «економіст-міжнародник».

З 2014 року є аспірантом кафедри історії та світової політики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Сфера наукових інтересів: міжнародна інтеграція, регіоналізація міжнародних відносин, сучасна трансформація політичного простору глобального світу.

Тема дисертаційного дослідження: «Просторова реструктуризація Євразії на рубежі XX - XXI ст .: політичні процеси і проекти».

Науковий керівник:к. полит. н., Коч Світлана Вадимівна.

Публікації:

 1. Кобенко О.Б. Теоретичні основи глобальної регіоналізації міжнародних відносин // Збірник наукових праць. Юридичні та політичні науки. Випуск 64. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 482 – 488.
 2. Кобенко О.Б. Геополітичний концепт «Евразія» як об’єктнауковогоаналізу // Europian political and law discourse. Volume 2. Issue 2. – 338 c. – С. 77 – 81.
 3. Кобенко О.Б Регіональні інтеграційні союзи як великі простори XXI ст. // V Конвент МАСПН (Україна) «Глобальні виклики на Евразійському просторі: ПерпективиУкраїни» 2015р. / редкол.: В.Ф. Цвих. – К. – 2015.– С. 218 – 220.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПРИБЄГІН ІВАН СЕРГІЙОВИЧ 1989 року народження.

В 2015 році закінчив на відмінно Одеський національний університет ім. И.И. Мечникова, отримав кваліфікацію магістра з політології

З 2015 року аспірант кафедри історії та світової політики за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси

За роки навчання написав більше десятка наукових статей, абсолютна більшість з яких опублікована у виданнях, що є фаховими з політології. Неодноразово публікувався за кордоном.

Протягом декількох років був активним учасником міжнародних молодіжних конференцій, зимових та літніх шкіл з іудаїки.

Постійний слухач курсів з іудаїки, що читаються лекторами Єврейського університету в Єрусалимі в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.

Учасник багатьох ізраїлезнавчих науково-практичних семінарів.

Тема дисертаційного дослідження:«Національна ідентичність: концептуальні версії і їх реалізація в політичних процесах Ізраїлю».

Науковий керівник: к.політ. н. Узун Юлія Вадимівна

Публікацій

 1. Прибегин И.С. Эволюция политической карты Ближнего Востока в 1945-1956 гг. // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2012. – № 25 (177). – С. 122-130.
 2. Прибегин Иван Поселенческая политика Государства Израиль как фактор неурегулированности арабо-еврейского конфликта // Этничность и власть: управление рисками и безопасность в условиях этнополитических конфликтов и кризисных ситуаций. Материалы XI международного семинара 15-20 мая 2012 г., г.Ялта / Под ред. Т.А. Сенюшкиной. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 214-215.
 3. Прибегин И.С. Эволюция внешнеполитической доктрины США после окончания “Холодной войны”// Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. – № 14 (193). – С. 131-142.
 4. Прибегин И. Национальная идентичность в Израиле: стратегии и возможности // Этничность и власть: коллективная память и технологии конструирования идентичности. Материалы XII международного семинара 20-25 мая 2013 г., г. Ялта/ Под ред. Т.А. Сенюшкиной. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 263-264.
 5. Прибегин И.С. Трансформация политики “ишува” в отношении “внутренних” арабов после создания Государства Израиль // Вісник Одеського національного університету. – 2013. – Т.18. – Вип. 2(18). – Частина 3 (Соціологія, політологія). –  С. 193-198.
 6. Прибєгін І. План Алона // Актуальні проблеми зовнішньої політики України. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Чернівці, 15 листопада 2013 р. – Чернівці: Технодрук, 2013. – С. 127-128.
 7.  Прибегин И.С. Стратегии и возможности развития национальной идентичности в Израиле// Вісник ОНУ – 2013. – Т.18. – Вип. 3(19) (Соціологія, політологія). –  С. 147-152.
 8. Прибєгін І. Єврейський інтегральний націоналізм на етапі становлення: теорія та практика // Сучасна українська політика. – Київ: Центр соціальних комунікацій, 2013. – Вип. 29. – С. 216-228.
 9. Прибегин И.С. Проблема палестинских беженцев: вопросы историографии // Глухівськінауковічитання. Збірникматеріалів III Міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 270-літтю укладання “Прав за якими судиться малоросійський народ” (Глухів, 15-17 листопада 2013 року) – Київ: Центр пам’яткознавства і УТОПІК, 2013. – С. 69.
 10. Pribegin IvanProblem of the Israeli Arabs Identity: Strategy and Possibilities // Identityand Collective memory / Ed. byKjartan Selnesand Tatiana Senyushkina. – Oslo: Norwayhumanistassociation, 2013. – P. 212-216.
 11. Прибегин И. Кризис национальной идентичности в Израиле: миф или реальность?// Религия и гражданское общество: между фундаментализмом и секуляризацией. Материалы XII международного семинара 20-25 ноября 2013 г., г. Ялта/ Под ред. Т.А. Сенюшкиной. – Севастополь: Вебер, 2014. – С. 219-222.
 12. Прибегин Иван Великое арабское восстание 1936-1939 гг. – первая палестинская интифада // Науковий вісник. ОНУ Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2014. – Спецвипуск № 2. Магістри. – С. 188-199.
 13. Прибєгін І.С. Ідеологічні та організаційні засади молодіжного руху сіоністів-ревізіоністів // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право. Збірник матеріалів  міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25.04.2014) / Рец.: І.С. Бик, М.М. Микієвич – Львів: DPI, 2014. – С. 193-196.
 14. Прибегин И.С. Израильское общество: между постсионизмом и неосионизмом // Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 травня 2014 р.). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. – С. 98-99.
 15. Прибегин И.С. Статус арабского языка в современном Израиле // Государство, общество, наука: горизонты развития. Материалы Международной научной молодежной конференции, приуроченной к Симпозиуму им. Т.И. Заславской «Социальные вызовы экономическому развитию», 15-17 мая 2014 г. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2014. –  С. 359-360.
 16. Прибегин И. Теория и практика еврейского интегрального национализма в 1914-1925 гг. // Тирош - труды по иудаике. – М., 2014. – Вып. 14 –  С. 168-179.
 17. Прибегин И.С. Статус иврита и арабского языка в современном Израиле: сравнительный анализ // Вісник ОНУ. – 2014. – Т.19. – Вип. 1(20) (Соціологія, політологія). – С. 118-123.
 18. Прибегин И.С. Языковая практика в современном Израиле: политологический аспект // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія – Х.: Право, 2014. – №4(23). – С. 353-355.
 19. Прибєгін І.С. Молодіжний рух сіоністів-ревізіоністів на етапі становлення // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 64. – К.: Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 474-482.
 20. Прибегин И.С. Языковая практика в современном Израиле // «Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 17-18 жовтня 2014 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 196.
 21. Прибєгін І.С. Діяльність В. Жаботинського на шляху до створення всесвітнього руху сіоністів-ревізіоністів // Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти: збірник матеріалів IV щорічної міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24.10.2014) / Рец.: М.З. Мальський, І.С. Бик, М.М. Микієвич, Н.В. Антонюк – Львів: DPI, 2014. – С. 347-350.
 22. Прибієгін І.С. Порівняльний аналіз зовнішньополітичних доктрин Б. Клінтона та Дж. Буша-молодшого // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 101-109.
 23. Прибєгін І.С. Перспективи секулярної єврейської ідентичності в Ізраїлі // Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 67 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України - – К.: Вид-во «Юридична думка», 2015. – С. 92-99.
 24. Прибегин И. Молодёжное движение сионистов-ревизионистов как субъект и объект политики (1923-1931) // Тирош – труды по иудаике. – М., 2015. – Вып. 15 –  С. 197-208.

ЧАПСЬКИЙ АРТЕМ ЕДУАРДОВИЧ

З 2015 року аспірант кафедри за спеціальністю 23.00.01 – історія та теорія політичної думки.

Науковий керівник:к.і.н. Гребенник Геннадій Петрович. 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top