Варіативні дисципліни

Психологія

Мета: пізнати закономірності психічної діяльності особистості; сформувати потребу в особистісному розвитку; навчитись виявляти психологічні особливості інших людей та будувати позитивні стосунки з оточенням і досягати індивідуальних цілей в процесі навчання.

Завдання: засвоєння основних термінів і понять психології та педагогіки на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті; формування вмінь і навичок використання психодіагностичних методик відповідно до їх призначення, психологічних знань про людину для аналізу конкретних життєвих ситуацій.

Предмет: психіка людини та закономірності формування особистості в процесі виховання, навчання й освіти.

Основи наукових досліджень

Мета: є висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного та практичного підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень студентами, аспірантами, здобувачами наукових ступенів.

Завдання: є виявлення етапів науково-дослідницької діяльності, розглядання кола основних проблем, пов’язаних із забезпеченням результативності та об’єктивності наукової діяльності: вибір напряму та теми наукового дослідження, пошук, накопичення і обробка наукової інформації, визначення об’єкта і предмета, методології дослідження, гіпотези і програми її перевірки, оформлення результатів наукової діяльності у вигляді рефератів, курсових, бакалаврських, дипломних робіт, наукових монографій, статей, тез доповідей, докторських, кандидатських і магістерських дисертацій.

Предмет: є наукові дослідження, які повинні розглядатись з історичної, організаційної, технічної, економічної, психологічної, правової сторін.

Методика викладання економічних дисциплін

Мета: є ознайомлення студентів з основами педагогічної майстерності та формування навичок викладання у вищій школі.

Завдання: Надання ґрунтовних та систематичних знань з структури, закономірностей та організації навчального процесу у вищій школі; ознайомлення студентів з основними принципами викладання у вищій школі з урахуванням специфіки спеціальності; формування навичок організації та використання основних форм організації навчання у вищій школі (лекцій, семінари, дискусії); формування вмінь та навичок самостійної роботи з методичною літературою.

Предмет: є особливості навчального процесу та вдосконалення взаємодії у навчальній діяльності.

Економіка України

Мета: формування знань відносно закономірностей і принципів розміщення продуктивних сил України, їх конкретного прояву у галузевому й територіальному аспектах на регіональному і міжрегіональному рівнях.

Завдання: вивчення теоретико-методологічних основ розміщення галузей господарства, умов і факторів територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану економічних регіонів України; набуття вмінь для виявлення основних проблем розвитку і розміщення продуктивних сил України та обґрунтування шляхів і приямків їх вирішення з метою підвищення соціально-економічного розвитку країни; дає можливість підготуватись для поглибленого вивчення інших економічних дисциплін.

Предмет: просторова організація продуктивних сил на різних рівнях: населений пункт, низовий адміністративний район, область чи автономна республіка, економічний район, країна в цілому.

Основи охорони праці

Мета: надання знань, умінь, здатностей (компетенцій)для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання: набуття студентами знань, умінь і здатностей (компетенції) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

Регіональна економіка

Мета: Формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямків регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів.

Завдання: засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукові засади регіональної економічної політики; оволодіння методами аналізу економічної ситуації в країні, вміти охарактеризувати економічні закони та категорії, що пов’язані з аспектами регіональної економіки; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів; з’ясування об’єктивної необхідності раціонального та ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни; засвоєння принципів раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, понять про екологічний моніторинг, екологічні нормативи та стандарти.

Предмет: елементи і механізми внутрішньої структури економіки окремих регіонів, економічні зв’язки з іншими регіонами.

Глобальна економіка

Мета:формування розуміння студентами умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки, основних джерел економічного зростання окремих країн та регіонів в умовах глобальних дисбалансів, чинників інтеграційних та дезінтеграційних процесів.

Завдання:виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація принципових параметрів глобального розвитку та дисбалансів; визначення сучасних ринкових та інституційних методик глобального менеджменту; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку.

Предмет: відносини між суб’єктами глобального бізнесу, що визначаються специфікою, закономірностями та тенденціями сучасних економічних трансформацій.

Дослідження операцій в економіці

Мета: формуваннявмінь знаходити оптимальні рішення ігрових економічних проблем, надання фундаментальних знань з методологій, концепцій, методів і технологій дослідження раціональної поведінки організаційно-економічних систем і кількісних методів прийняття рішень на засадах системного аналізу.

Завдання: вивчення основних методів та алгоритмів теорії ігор, теорії графів, сіткового аналізу та календарного планування, теорії масового обслуговування, теоретичних основ аналізу стохастичних систем з метою використання її методики та інструментарію в дослідженні економічних об`єктів і процесів.

Предмет: методи оптимізації економічних систем,методологічні й методичні засади та інструментарій кількісного аналізу та управління організаційно-економічними системами на основі ігрових моделей, сіткових моделей, ймовірнісні методи дослідження стохастичних систем масового обслуговування,методологічні й методичні засади та інструментарій кількісного аналізу та управління організаційно-економічними системами.

Економічна політика

Мета: вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (бакалаврів) усвідомлення змісту напрямків державної економічної політики

Завдання: вивчення дисципліни полягає в тому, щоб студенти знали та розуміли які теорії використовуються в економічній практиці, як і чому суспільство обирає певну модель соціально-економічного розвитку, які важелі застосовуються для найбільш ефективного функціонування економіки.

Предмет:закономірності, принципи формування засобів та методів державного регулювання економічного життя суспільства.

Спецпрактикум «Ринкова економіка»

Мета: формування економічних знань та вмінь, логіки сучасного економічного мислення і економічної культури, необхідних для розуміння принципів функціонування ринкових відносин, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.

Завдання: пізнання сутності ринку як системи економічних відносин; аналіз основних елементів ринку та їх функцій; характеристика позитивних та негативних сторін ринкової економіки; пізнання законів ринку та його механізмів; розкриття сутності механізму функціонування ринку.

Предмет: механізм функціонування ринкової економіки.

Вступ до спеціальності

Мета: формуванняу студентів першого рівня знань з економічної теорії , що є своєрідним фундаментом, на якому будуть базуватися подальші більш глибокі знання з економічної теорії, макроекономіки та мікроекономіки. В ході вивчення даної дисципліни студенти засвоюють категорії економічної теорії, закони та закономірності розвитку виробництва та ринку.

Завдання: визначити та засвоїти предмет і метод економічної теорії, її функції та вплив на економічну політику; вивчити потреби і ресурси суспільства, а також ефективність їх використання; вивчити форми виробництва та їх еволюцію; засвоїти поняття економічної системи та вивчити типи економічних систем; вивчити сутність і принципи функціонування ринкової економіки, а також ринкову інфраструктуру; розкрити ринковий механізм; вивчити державу, підприємство та домогосподарство як суб’єкти ринкової економіки; засвоїти економічні основи розвитку світового господарства та основні форми міжнародних економічних відносин.

Предмет: сутність і головні категорії економічної теорії їх взаємозв’язок та форми прояву в реальній економіці.

Гроші і кредит

Мета: ознайомлення студентів з відповідним методологічним апаратом знань з теорії грошей та кредиту, кількісної теорії грошей і сучасного монетаризму, грошового обігу, грошового ринку та грошового систем, кредитних та валютних відносин для розвитку грошової та кредитної систем.

Завдання:

  • забезпечення необхідних знань і навиків для наступного оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів;
  • ґрунтовне оволодіння всіма основними теоріями, які пов’язані з грошовим обігом та кредитом, основними категоріями, їх сутністю та функціями, теоретичними основами формування грошової та кредитної системи.
  • уміння оцінювати й аналізувати грошово-кредитну політику, що проводиться в Україні.
  • використовувати операційні механізми грошової та кредитної сфери;
  • проводити розрахунки ефективності прийнятих рішень та оцінки напрямів сучасної грошової-кредитної політики держави для своєї практичної діяльності.

Предмет: вивчення навчальної дисципліни є детальна характеристика базових категорій теорії грошей і кредиту, яка необхідна для переходу до конкретних проблем розвитку грошової системи в сучасних умовах.

Спецпрактикум з мікроекономіки

Мета: формування в студентів економічних знань стосовно функціонування фірми в умовах ринкової економіки, їх засоби прийняття рішень, наслідків таких рішень для економіки в цілому та для окремих ринків.

Завдання: аналіз фірми як елемента ринку; визначення особливостей виробничих відносин; пізнання принципів функціонування фірми на різних типах ринків; розглядання відносин фірми зі споживачем, з державою; дослідження формування відносин фірми з різними учасниками економічного процесу.

Предмет: функціонування фірми в умовах ринкової економіки та її взаємодія з іншими суб’єктами ринку.

Стратегія підприємств

Мета: формування у студентів основних теоретичних та методичних питань формування стратегії підприємства на базі проведення аналізу зовнішнього середовища та стану підприємства, прогнозування розвитку економічної кон’юнктури, а також максимального врахування специфіки конкретного підприємства.

Завдання: оцінювання зовнішнього середовища підприємства та аналіз стратегічного потенціалу підприємства.

Предмет: процес формування стратегії підприємства.

Економіка галузевих ринків

Мета: розширення світогляду студентів про сучасні напрями економічної теорії, вивчення базових концепцій, основних шкіл і методів дослідження галузевих ринків.

Завдання: вивчення та узагальнення ринкових структур; оцінювання ринків; аналіз сучасного стану державної галузевої політики.

Предмет: сукупність відносин між господарськими суб’єктами на рівні окремих галузей та ринків, вплив взаємовідносин на структуру та результативність економіки в цілому.

Оподаткування

Мета: вивчення курсу - полягає у систематизації знань студентів та поглибленому вивченні основних теорій податків, опануванні прийомів і методів обчислення податків, спрямованих на прийняття найбільш ефективних управлінських рішень із податкових питань.

Завдання: навчальної дисципліни - сформувати розуміння теоретичних концепцій оподаткування та практичних навиків щодо розрахунку податкових зобов’язань з метою їх використання для прийняття рішень у галузі як державних фінансів так і у фінансово-господарській діяльності підприємств.

Предметом: курсу є основні закономірності, принципи та засади функціонування податкової системи в умовах ринку.

Фінансова і грошова економіка

Мета: у систематизації знань та поглибленому вивченні закономірностей функціонування сучасного фінансового ринку, опануванні прийомів і методів аналізу фінансових інструментів, спрямованих на прийняття найбільш ефективних рішень на фінансовому ринку.

Завдання: вивчення дисципліни полягає в тому, щоб студенти опанували сучасні теоретичні підходи до розуміння грошового і фінансового ринку, механізмів їх функціонування та впливу на економіку в цілому.

Предмет: закономірності, принципи функціонування сучасного грошового і фінансового ринку.

Зовнішньоекономічна діяльність

Мета: засвоєння теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД); набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності ЗЕД в різних сферах діяльності

Завдання: вивчення теоретичних положень зовнішньоекономічної діяльності; розгляд класифікації, змісту та особливостей зовнішньоекономічних операцій; опрацювання структури та змісту зовнішньоторгового контракту; обов’язки контрагентів та послідовність їх дій при укладанні економічної угоди з урахуванням міжнародних правил та норм; ознайомлення студентів з особливостями комерційних розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; розуміння студентами методів техніко-економічного обґрунтування зовнішньоекономічних операцій та особливостей щодо кожного виду.

Предмет: різні аспекти управління ЗЕД, особливо на рівні підприємства як основної і першочергової ланки зовнішньоекономічного комплексу країни.

Бізнес-планування

Мета: формування системи знань з методології розроблення перспективних планів підприємницької діяльності.

Завдання: здійснення аналізу сучасних теоретичних підходів щодо процесу бізнес-планування підприємницької діяльності; обґрунтування функцій та визначення змісту процесу бізнес-планування діяльності; опанування форм, методів і процесу бізнес-планування; вивчення структури і технології розроблення типових бізнес-планів щодо економічного і соціального розвитку суб'єкта господарювання; вивчення складу планових показників і методики їх розрахунку; обґрунтування необхідності розробки стратегічних і тактичних планів та програм як інструментів реалізації основних функцій управління діяльністю.

Предмет: теоретичні та прикладні аспекти визначення планових показників, як орієнтирів розвитку бізнес-процесів.

Моделювання ринків

Мета: формуваннявмінь конструювання різноманітних моделей фінансових ринків, включаючи всі етапи від формалізації постановки задачі, з урахуванням існування певних припущень і обмежень, до визначення параметрів моделі та інтерпретації отриманих результатів.

Завдання: засвоєння теоретико-методологічних та практичних основ моделювання ринків капіталів; формування системного підходу при побудові моделей фінансових ринків як з точки зору вибору моделі, так і з точки зору процесу її побудови; формування можливості вирішення конкретних проблем фінансових ринків за допомогою різних моделей, реалізація сценарного підходу.

Предмет: методи дослідження системного аналізу економічних систем, методологічні й методичні засади та інструментарій кількісного аналізу та управління організаційно-економічними системами.

Кон'юнктурний аналіз ринків

Мета: формуваннязнань в галузі аналізу та прогнозування кон’юнктури ринків, механізмів, факторів формування ринкової кон’юнктури, інститутів та інструментів регулювання кон’юнктури світових ринків, принципів побудови прогнозних моделей кон’юнктури, методів та форм презентації кон’юнктурного аналізу та інформації.

Завдання: засвоєння теоретико-методологічних та практичних основ методики кон’юнктурних досліджень; застосування системи кон’юнктурних показників та фінансових розрахунків; використання аналітичних методів у прогнозуванні.

Предмет: взаємозв’язки суб’єктів ринку та вплив кон’юнктуро утворюючих факторів на них.

Практикум з бухгалтерського обліку

Мета: здобуття і закріплення практичних навичок з бухгалтерського обліку на підприємствах.

Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Економічний аналіз

Мета: набуття навичок економічного аналізу, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Завдання: вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів.

Предмет курсу: стан використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у процесі виробничої і фінансово-господарської діяльності

Фінансовий аналіз

Мета: вивчення студентами теоретичних основ та одержання практичних навичок щодо здійснення фінансового аналізу підприємств різних галузей народного господарства і різних форм власності з метою пошуків резервів поліпшення ефективності їх фінансової та інвестиційної діяльності.

Завдання: засвоєння теоретичних основ фінансового аналізу; здійснення загальної оцінки фінансового стану підприємства; аналізу ринкової стійкості підприємства; аналізу фінансової стійкості; аналізу платоспроможності та ліквідності; аналізу грошових потоків; аналізу ефективності використання капіталу; оцінки кредитоспроможності підприємства; аналіз ділової активності підприємства; прогнозування фінансових показників підприємства; аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств та пошук шляхів запобігання банкрутству; стратегічного аналізу фінансового ризику та пошуку шляхів його зниження.

Предмет: комплексне оцінювання фінансового стану підприємств та виявлення резервів розвитку з метою підвищення вартості підприємства. Предметом фінансового аналізу є фінансові ресурси та їх кругообіг у процесі фінансово-господарської діяльності.

Банківська діяльність

Мета: формування системи базових знань про теоретичні засади функціонування банківської системи як складової фінансової системи країни; формування системи знань про діяльність комерційного банку як самостійного інституту і основного фінансового посередника на ринку грошей і ринку капіталів; набуття практичних навичок з оцінки та аналізу економічної ефективності банківської діяльності. Формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок у сфері здійснення банківських операцій, зокрема пасивних, активних та комісійно-посередницьких операцій в Україні. Вивчення теорії та практики банківського менеджменту із використанням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Завдання: вивчення структури банківської системи України та порядку реєстрації і ліцензування діяльності вітчизняних комерційних банків. Вивчення теоретичних основ організації обліково-операційної діяльності банку. Розкриття механізму та особливостей формування ресурсної бази банківських інститутів: формування власного капіталу, здійснення депозитних та недепозитних операцій. Вивчення механізму здійснення основних активних операцій банків: формування кредитного та інвестиційного банківського портфеля. Вивчення платіжних систем та відповідно змісту розрахунково-касових операцій банків. Розкриття сутності інших нетрадиційних банківських операцій та послуг.

Предмет: діяльність комерційних банків в Україні.

Міжнародний бізнес

Мета: поглибити знання студентів законів та закономірностей розвитку міжнародних економічних відносин та вивчити їх дію у практичній діяльності в сфері міжнародного бізнесу.

Завдання: забезпечити розуміння особливостей функціонування міжнародного бізнесу, з’ясувати суть економічних форм міжнародного бізнесу, формування основних тенденцій розвитку міжнародного бізнесу,проаналізувати особливості міжнародного бізнесу в Україні.

Предмет: міжнародний бізнес як формасучасної міжнародної підприємницької діяльності.

Кон’юнктура міжнародних ринків

Мета: вивчення базових концепцій і основних методів дослідження кон’юнктури міжнародних ринків.

Завдання: оцінювання особливостей кон’юнктурних досліджень світових ринків та аналіз динаміки і циклічності економічних процесів.

Предмет: структурні елементи теоретичних, методологічних та методичних засад формування кон’юнктури міжнародного ринку.

Економічні ризики

Мета: забезпечення розуміння широкої гами економічних ризиків, що виникають у процесі господарської діяльності, урахування їх при прийнятті управлінських рішень і розробку заходів щодо зменшення їх впливу на показники ефективності функціонування підприємства та його господарський механізм.

Завдання: вивчення закономірностей процесів виникнення ризику, факторів, що впливають на підвищення рівня ризику;вивчення заходів щодо зменшення рівня ризику.

Предмет: методологія і методика побудови, аналізу та використання економіко-математичних методів, які ураховують економічні ризики.

Нобелістика

Мета: розширення у студентів системи базових економічних знань, зокрема основних наукових досліджень з економіці, яким було присуджено Нобелівська премія; формування логіки сучасного економічного мислення і економічної культури.

Завдання: вивчення інформації щодо лауреатів Нобелевської премії з економіки та їх наукових досліджень.

Предмет: наукові дослідження по економіці, яким було присвячено Нобелевська премія.

Корпоративний сектор економіки

Мета: засвоєння знань з економіки, організації та ефективності господарювання корпоративних підприємств.

Завдання: вивчення теоретичних засад економіки та організації функціонування корпоративних підприємств, набуття навичок аналізу організаційних резервів підвищення ефективності господарювання.

Предмет: закономірності функціонування та розвитку корпоративних підприємств.

Потенціал та розвиток підприємства

Мета: засвоєння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів, набуття знань про закономірності, принципи та особливості формування, розвитку, конкурентоспроможності потенціалу підприємства як збалансованого інтегрованого утворення.

Завдання: оволодіння новітніми засобами ефективного формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності; знаннями і практичними навичками оцінної діяльності як складової управління розвитком потенціалу підприємства.

Предмет: методологія і методика формування, оцінювання та розвитку потенціалу підприємства.

Міжфірмова кооперація

Мета: надання студентам теоретичних знань і практичних навичок з питань формування відносин в межах об'єднань та досягнення сінергетического ефекту.

Завдання: розкриття: теоретичних засад функціонування об'єднань; набуття практичних навичок по використанню специфіки, особливостей встановлення відносин на зовнішньому ринку,
методологічних підходів до розробки цінової політики та стратегії підприємства; цілей і методів державного регулювання та його впливу на економічні процеси.

Предмет: закономірності розвитку міжфірмових відносин в умовах ринкової кон’юнктури.

Логістика

Мета: отримання студентами необхідних теоретичних знань та набуття практичних навичок з організації логістичних систем на виробничому підприємстві, при закупівлях, розподілу продукції, сервісному обслуговуванні.

Завдання: набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії та тактики логістики; оволодіння навичками логістичного мислення та розроблення пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування.

Предмет: методологія і методика побудови логістичних ланцюгів.

Міжнародні інвестиції

Мета: формування системи знань щодо сутності інвестиційного процесу у глобальній економіці та механізму його реалізації в різних формах в результаті використання прямих, портфельних та інших інвестицій.

Завдання: формування компетентності студентів відносно
сутності міжнародних інвестицій, їх місця і ролі у сучасному міжнародному бізнесі; розвиток у студентів розуміння закономірностей міжнародної інвестиційної діяльності, формування знань і набуття аналітичних і практичних навичок у сфері реалізації зарубіжних та іноземних інвестицій, в тому числі у конкретних умовах України.

Предмет: система і організація міжнародної інвестиційної діяльностіу глобальній і національних економіках.

Міжнародні фінанси

Мета: формування системи знань щодо теоретичних та прикладних аспектів міжнародної фінансової системи та міжнародних фінансових ринків, функціонування та розвитку міжнародних фінансів та їх ролі у розвитку глобальної економіки та національних економік.

Завдання: вивчення теоретичних основ, тенденцій та практики функціонування та розвитку міжнародної фінансової системи, факторів та регуляторів її функціонування, механізмів та особливостей розвитку основних структурних елементів міжнародної фінансової системи, шляхів інтеграції України в міжнародну фінансову систему; набуття навичок аналізу факторів, тенденцій та протиріч розвитку міжнародної фінансової системи.

Предмет: міжнародна валютно-фінансова система та її основні структурні елементи.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5bf68e88adb9c7907855991542885000
title_5bf68e88adcb95082735811542885000
title_5bf68e88addcf7767489511542885000
title_5bf68e88adee5951442471542885000
Top