Нормативні дисципліни

 • Українська мова профільного спрямування

  Мета: формування високого рівня мовної компетентності у професійній і науковій сферах комутації; підвищення загальнокультурного та інтелектуального рівня особистості.

  Завдання: засвоєння норм літературної мови як основи культури усного й писемного спілкування; відтворення і створення текстів залежно від комунікативної мети; формування вміння правильно і логічно висловлювати свою думку в різностильовій комунікації; формування мовної компетенції, що інтегрує національний і культурний компоненти.

  Предмет: українська мова й література в системі культурних цінностей українського суспільства.

 • Історія України

  Мета: надання знань про сутність соціально-політичних процесів, що відбувались у минулому й відбуваються в сучасні Україні, їх об’єктивну обумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності.

  Завдання: прищеплення культури історичного мислення, вироблення вмінь аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства у контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами, робити аргументовані висновки.

  Предмет: історична діяльність і суспільне життя українського народу на різних етапах його існування.

 • Історія української культури

  Мета: формування у студентів адекватної моделі вітчизняної культури, оскільки лише вона може забезпечити успішну орієнтацію і толерантне співіснування серед політичних, конфесійних та інших соціокультурних відмінностей у процесі розбудови правової держави.

  Завдання: розкриття сутті української культури та дослідження основних напрямків розвитку сучасних історико-культурних теорії.

  Предмет: тенденції і закономірності генезису української культури.

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням

  Мета: формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.

  Завдання: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; реферування та анотування суспільно-політичної та загальноекономічної літератури рідною та іноземною мовами.

  Предмет: лексика, граматика і фонетика іноземної мови.

 • Історія української культури

  Мета: формування системи знань, що здатнатворити цільну картину світу. Сприяння виробленню кожним студентом власної світоглядної, науково-методологічної і духовної позиції.

  Завдання: оволодіння навчальним матеріалом, що дозволяє розкрити зміст основоположних понять філософії та виявлення принципів її функціонування. Показ того, де і коли потрібна філософія та яке соціальне навантаження вона виконує. Довести, що практичне значення філософії – формування теоретичних основ соціальних змін.

  Предмет: історико-філософський, онтологічний, гносеологічний, аксіологічний, феноменологічний, антропологічний, соціально-практичний зміст і перспективи розвитку філософії.

 • Філософія

  Мета: формування системи знань з питань сучасної політичної системи суспільства, політичної свідомості і демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної діяльності.

  Завдання: вивчення сутності, теорії та методології політології як науки; розвиток здібностей розуміння політичних відносин і процесів; набуття навичок і вмінь практичного застосування теоретичних, прикладних та інструментальних компонентів політологічного знання; аналіз міжнародного політичного життя, геополітичного становища і політичних процесів в Україні, її місця, статусу і відповідальності у сучасному політичному світі.

  Предмет: організація та функціонування політичної системи суспільства.

 • Політологія

  Мета: формування наукового економічного світогляду та економічних компетентностей у студентів, розвиток їхнього економічного мислення та економічної культури на основі оволодіння базовими економічними термінами та поняттями, а також методами аналізу економічних явищ та процесів з метою прийняття обґрунтованих рішень, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю.

  Предмет: система економічних категорій, законів та закономірностей господарського розвитку суспільства в різні історичні епохи.

  Завдання:

  • забезпечення базової фундаментальної теоретичної підготовки, необхідної для подальшого вивчення циклу економічних дисциплін;
  • ґрунтовне оволодіння понятійним та категоріальним апаратами теоретичної економіки, засвоєння базових економічних концепцій та моделей;
  • формування цілісного уявлення про природу та закономірності соціально-економічного розвитку суспільства, механізми суспільного відтворення та економічного зростання;
  • формування системи знань щодо змісту економічних законів, основних тенденцій економічного розвитку, мотивів та поведінки суб’єктів господарювання;
  • вивчення основних закономірностей економічного життя та відображення їх у системі економічних категорій, принципів, законів, моделей;
  • поглиблене вивчення способів та механізмів ефективного використання обмежених ресурсів в умовах ринкової економіки та особливостей цих процесів і явищ в трансформаційних економіках.;
  • засвоєння способів та методів ефективного господарювання та державного регулювання господарського життя суспільства за умов глобалізацій них викликів;
  • набуття практичних навичок аналізу економічних процесів та явищ, уміння застосовувати набуті теоретичні знання до вирішення конкретних господарських проблем на мікро- та макрорівні;
  • усвідомлення стратегічних пріоритетів розвитку національної економіки з урахуванням світового досвіду загальноцивілізаційних перетворень.
 • Економічна теорія

  Предмет: економічна поведінка суб’єктів господарювання, на основі якої вони приймають рішення щодо виробництва, споживання, пропозиції ресурсів.

  Мета: формування уявлення про закономірності функціонування економічних мікросистем у різних ринкових ситуаціях, а також можливість ефективного використання цих знань для розробки теоретично обґрунтованих оптимальних управлінських рішень.

  Завдання:

  • визначення ролі мікроекономічної науки в суспільстві, розкриття її об’єкта, предмета та методології;
  • забезпечення глибокого розуміння категорій і законів цієї науки, закономірностей функціонування і розвитку мікроекономічних систем;
  • висвітлення основних елементів ринкового механізму, їх взаємозв’язок та взаємодію, факторів, що впливають на формування ринкової ситуації і обумовлюють економічну поведінку господарюючих суб’єктів;
  • визначення механізму прийняття економічних рішень окремими господарюючими суб’єктами, здійснення ними тих або інших виборів при обмеженості ресурсів та наявності альтернативних можливостей;
  • розкриття закономірностей, правил поведінки господарюючих суб’єктів в ринковому середовищі.
 • Мікроекономіка

  Мета: формування системи знань про закономірності, механізм функціонування та розвитку національної економіки на основі фундаментальних розробок сучасних макроекономічних теорій.

  Завдання: вивчення базових положень макроекономічної теорії та формування системних теоретичних знань про закономірності функціонування макроекономічної системи; розкриття механізму функціонування національної економіки на основі макроекономічних теорій та моделей, обґрунтованих світовою і вітчизняною наукою та апробованих економічною практикою; усвідомлення загальної логіки розгортання макроекономічних процесів, глибоке розуміння і вільне володіння категоріальним апаратом макроекономіки; набуття вмінь та навичок макроекономічного аналізу та моделювання економічних ситуацій на основі базових теоретичних підходів.

  Предмет: фундаментальні основи розвитку та закономірності функціонування господарства на рівні національної економіки.

 • Макроекономіка

  Мета:вивченнягосподарської діяльності людства в історичному аспекті, починаючи від стародавніх часів до сьогодення.

  Завдання:на основі новітніх досягнень історичної науки висвітити історію господарства України та провідних держав світу; узагальнити досвід господарського розвитку наших предків; зрозуміти сучасний стан економіки, визначити її ціннісні орієнтири, варіантні та альтернативні шляхи розвитку на майбутнє.

  Предмет: господарство країн світу в історико-економічному розвитку, різноманітності форм його вияву.

 • Економічна історія

  Мета: вивчення та творче осмислення основних етапів і напрямків розвитку економічних вчень, оволодіння знанням та розумінням змісту, закономірностей, основних етапів та складових історичного процесу виникнення та розвитку фундаментальних економічних ідей, теорій, течій і напрямів, наукових шкіл та традицій на різних етапах еволюції суспільства.

  Предмет: процес виникнення, розвитку та зміни економічних ідей і концепцій, що панують у суспільстві в певний історичний період і відбивають інтереси окремих соціальних груп.

  Завдання: історії економічних вчень полягає в розгляді змісту й ролі кожної нової економічної теорії, її місця в загальній логіці розвитку економічної думки.

 • Історія економічних вчень

  Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що пливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використовується під час планування,організації та управління виробництвом.

  Завдання: застосування математичних знань у процесі розв’язування економічних задач, побудови економіко-математичних моделей; розвиток аналітичного мислення.

  Предмет: загальні математичні закони.

 • Вища математика для економістів

  Мета: формування системи знань з елементами теорії ймовірностей та математичної статистики. Знання, отримані при вивчені даної дисципліни є необхідною теоретичною основою для розв’язання багатьох практичних задач, в певній мірі вони є базовими при вивченні різних економічних дисциплін.

  Завдання: вивчення теоретичних засад, методології та методів, набуття навичок використання методів математичної статистики .

 • Теорія ймовірностей та математична статистика

  Мета: ознайомлення студентів з методами досліджень, тобто методами перевірки, обґрунтування, оцінювання кількісних закономірностей та якісних тверджень (гіпотез) в мікро- та макроекономіці на основі аналізу статистичних даних. Навчити студентів будувати економетричні моделі і досліджувати їх.

  Завдання: навчитися методам побудови та оцінювання економетричих моделей, набуття практичних навичок кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками, використання результатів економетричного аналізу для прогнозування та прийняття обґрунтованих економічних рішень.

  Предмет: на основі аналізу статистичних даних дати кількісну характеристику взаємозв’язаним економічним явищам та процесам.

 • Економетрика

  Мета: Засвоєння знань щодо збирання, обробки та аналізу даних про масові соціально-економічні явища, які характеризують всі сторони життя та діяльності населення.

  Завдання: Розробка програми статистичних спостережень, зведення та групування масових даних явищ та процесів суспільного життя; обчислення узагальнюючих характеристик структури сукупностей; вимірювання інтенсивності динаміки явищ та прогнозування їх розвитку; визначення факторів, які формують варіацію та розвиток суспільних явищ та оцінка сили їхнього впливу.

  Предмет: розміри і кількісні співвідношення масових суспільних явищ, закономірності їх формування, розвитку та взаємозв'язку.

 • Статистика

  Мета: формування у майбутніх економістів сучасного рівня інформаційної і комп’ютерної культури, отримання практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці і використання сучасних інформаційних технологій у вирішенні завдань в економічній сфері.

  Завдання: теоретична і практична технологія створення, редагування і форматування електронних таблиць і діаграм в середовищі MS Excel, технологія використання апаратно-математичної обробки і аналізу даних в середовищі MS Excel, інформаційні системи в економіці і можливості їх побудови засобами сучасних систем управління базами даних.

  Предмет: предметом вивчення курсу є засоби комп’ютерної техніки, формалізація і алгоритмізація сучасних інформаційних процесів в економічному середовищі.

 • Економічна інформатика

  Мета: вивчити підприємство як цілісну систему, що функціонує у ринковій економіці. Предметом вивчення є основні властивості і структурні елементи фірми, функції, ресурси, особливості організації діяльності, економічні витрати і результати діяльності.

  Предмет: внутрішня структура підприємства, механізм його функціонування як єдиного цілого, способи та методи досягнення мети і забезпечення ефективності функціонування

  Завдання:

  1. сформувати у студентів цілісне уявлення про підприємство як основний суб’єкт підприємницької діяльності, про його цілі, функції, структуру та ресурси;
  2. навчитися розуміти природу економічної поведінки фірми на короткостроковий та довгостроковий період з врахуванням загальних закономірностей і принципів ринку;
  3. дослідити основні напрями діяльності підприємства, проаналізувати структуру витрат, основні регламентуючі документи (звіт про прибуток (збутки), баланс, кеш-фло, фінансовий план);
  4. навчитися визначати оптимальний обсяг виробництва, збуту та постачання, робити розрахунок ефективності інвестиційних проектів, потреби підприємства в капіталі;
  5. визначати рівень економічної безпеки підприємства, вивчити процедури ре структуризації, санації, банкрутства та ліквідації підприємства.
 • Економіка підприємства

  Мета: формування сучасного управлінського мислення та системи фундаментальних знань з менеджменту, розуміння способів, механізмів та інструментарію системного управління організацією.

  Завдання: вивчення сутності, основних понять і категорій менеджменту; складових елементів, етапів, інструментів реалізації та забезпечення взаємозв’язків функцій управління; процесів прийняття і методів обґрунтування управлінських рішень; набуття вмінь використовувати базові інструменти управління організацією.

  Предмет: закономірності формування і принципи функціонування та розвитку системи управління організацією.

 • Менеджмент

  Мета: формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

  Завдання: вивчення теоретичних понять категорії маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань; опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності.

  Предмет: процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.

 • Маркетинг

  Мета: полягає у систематизації знань студентів та поглибленому вивченні основних фінансових теорій, вивченні сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл та перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макро- та мікрорівнях, закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів стосовно системи державних фінансів в Україні, фінансів підприємницьких структур, оподаткування.

  Завдання: сформувати розуміння теоретичних фінансових концепцій та практичних методів і інструментів у сфері фінансових відносин: формування і використання державних фондів фінансових ресурсів, бюджетного устрою, принципів побудови бюджетної та податкової систем, методів і джерел формування доходів бюджету, напрямів і форм фінансування видатків, оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків з метою реалізації функцій органів державної та місцевої влади, засвоєнні теоретичних основ організації бюджетного процесу; вивченні завдань управління державним боргом; визначення механізмів фінансового забезпечення соціального захисту населення; функцій та структури органів управління державними та приватними фінансами; фінансових аспектів зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання..

  Предмет: основні закономірності, принципи та методи формування і використання фінансових ресурсів держави, суб’єктів господарювання та населення.

 • Фінанси

  Мета: формування знань щодо змісту та організаціях роботи страховиків, забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

  Завдання: з’ясувати необхідності і сутності страхових послуг, що надаються юридичним особам; засвоєння методів організації роботи страховиків щодо реалізації страхових послуг; вивчення умов надання страхових послуг з основних видів особистого, майнового страхування і страхування відповідальності.

  Предмет: організація роботи страховиків щодо забезпечення та реалізації потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

 • Страхування

  Мета: надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу

  Завдання: вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб, набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування, визначати заходи з використання інвестицій як одного із дійових важелів економічної політики держави, господарюючого суб`єкта

  Предмет: економічні відносини, що виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарювання, засоби обґрунтування доцільності, відбору, розробки і реалізації інвестиційних проектів та засади управління ними протягом всього життєвого циклу

 • Інвестування

  Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

  Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

 • Бухгалтерський  облік і аудит

  Мета:засвоєння знань щодо системного оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів

  Завдання: вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів

  Предмет: стан використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у процесі виробничої і фінансово-господарської діяльності

 • Економічний аналіз

  Мета: формування теоретичних знань системи міжнародної економічної діяльності та об’єктивних законів і принципів її розвитку, отримання знань щодо умов, форм, методів та основного інструментарію міжнародної економічної взаємодії, а також розвиток умінь і навичок аналізу зовнішньоекономічної політики України у процесі інтеграції її у сучасні світогосподарські структури.

  Завдання: вивчення курсу спрямовані на формування у студентів знань щодо: визначення сутності міжнародної економіки, її значення та еволюції формування; вивчення проблем міжнародної економіки як частини теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності міждержавного руху товарів і чинників виробництва, особливості взаємодії національних економік та світового господарства в цілому, їх функціонування та регулювання в умовах глобалізації фінансових ринків; уміння аналізувати стан системи світогосподарських відносин, визначати проблеми і тенденції їх розвитку; використовувати одержані знання як в Україні, так і за її межами

  Предмет: механізми розвитку міжнародної економіки, та взаємодія з національними економіками, форми та методи розвитку міжнародних економічних відносин.

 • Міжнародна економіка

  Мета : полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

  Завдання: опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

 • Безпека життєдіяльності

  Мета: проаналізувати глобальну економічну систему і її основні протиріччя, а також розкрити особливості національних моделей економічного розвитку. Навчити студентів виявляти місце і конкурентоспроможність країн у світовій економіці, а також узагальнювати досвід макроекономічних підходів у різних країнах до розвитку економіки з тим, щоб зробити висновки про можливість чи неможливість його застосування в Україні.

  Предмет: порівняльний аналіз економічних систем, виявлення сильних і слабких сторін різних моделей розвитку змішаної економіки, виявлення основних напрямів формування сучасної моделі розвитку економіки України.

  Завдання: розкрити сутність економічної системи та фактори розвитку; вивчити методи аналізу економічних систем; вивчити особливості порівняльного аналізу економічних систем; розкрити особливості методології дослідження і порівняння економічних систем; вивчити особливості порівняльного аналізу

 • Сучасні  економічні системи

  Мета: формування у студентів нового економічного світогляду та економічного мислення на основі поглибленого вивчення та творчого осмислення трансформації економічних систем у контексті узагальнення теорії і практики соціально-економічного розвитку країн світу.

  Завдання: засвоєння закономірностей існування трансформаційних станів економічних систем, наслідків і соціальних орієнтирів трансформації капіталістичної та постсоціалістичної систем.

  Предмет: трансформаційні стани економічних систем.

 • Трансформаційна економіка

  Мета: формування наукового економічного світогляду та економічних компетенцій у студентів, розвиток їхнього економічного мислення на основі оволодіння методами аналізу мікроекономічних явищ та процесів.

  Завдання:

  • забезпечення поглибленої фундаментальної теоретичної підготовки, необхідної для подальшого вивчення циклу економічних дисциплін на рівні магістерської програми;
  • ґрунтовне оволодіння понятійним та категоріальним апаратами мікроекономіки, методами аналізу та мікроекономічними моделями споживача, фірми, ринку та економіки в цілому;
  • формування системи знань щодо мотивації та поведінки суб’єктів господарювання у різних обставинах;
  • поглиблене вивчення способів та механізмів досягнення ефективного використання обмежених ресурсів в умовах ринкової економіки;
  • набуття практичних навичок аналізу мікроекономічних процесів та явищ, уміння застосовувати набуті теоретичні знання до вирішення конкретних господарських проблем.

  Предмет: моделі поведінки господарських суб’єктів в умовах визначеності та невизначеності, функціонування різноманітних ринкових структур та економіки в цілому

 • Мікроекономіка – 2

  Мета: основною метою викладання дисципліни «Макроекономіка - 2» є формування засвоєння системи економічних знань, на яких базується сучасний макроаналіз; набуття навичок дослідження агрегованих показників економічного та соціального розвитку національної економіки завдяки використанню універсального інструментарію та макроекономічного моделювання.

  Завдання: Основним завданням курсу є вивчення таких проблем, як: методи вимірювання динаміки рівнів національного виробництва; умови формування макроекономічної рівноваги; наслідки порушення макроекономічної рівноваги; вплив інфляції та безробіття на економічний розвиток; методи державного бюджетно-податкового регулювання; інструменти державної грошово-кредитної політики; фактори та механізми економічного зростання.

  Предмет: фундаментальні основи розвитку та закономірності функціонування господарства на рівні національної економіки.

 • Макроекономіка – 2

  Метою курсує поглиблене вивчення та творче осмислення інтелектуальної власності як базової економіко-правової категорії інформаційного суспільства та економіки знань, формування наукового розуміння її сутності, генетичних зв’язків та закономірностей розвитку в умовах глобальних трансформацій.

  Досягненню зазначеної мети сприяє:

  • обґрунтування теоретико-методологічних засад дослідження інтелектуальної діяльності, її видів та результатів;
  • аналіз сутності та специфіки інтелектуального капіталу;
  • виявлення економіко-правової природи, структури та суперечностей інтелектуальної власності;
  • дослідження передумов та стимулів розвитку інтелектуальної власності в ринковій економіці на основі механізму її комерціалізації, охорони та захисту відповідних прав;
  • розкриття передумов та напрямів розвитку інтелектуальної власності в умовах глобалізації економіки;
  • виявлення ролі та значення інтелектуальної власності в формуванні національної інноваційної системи;
  • дослідження проблеми та перспектив розвитку інтелектуальної власності в контексті інноваційного поступу вітчизняної економіки.
 • Інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал

  Мета: формування системи фундаментальних знань з основ господарського права, ознайомлення з понятійним апаратом даної галузі права.

  Завдання: вивчення основних положень господарського права як навчальної дисципліни та основ чинного законодавства; навчання аналізу та правильному застосуванню господарського законодавства; набуття вмінь використовувати здобуті знання для розв’язання практичних завдань.

  Предмет: господарські відносини, які складаються щодо безпосереднього здійснення господарської діяльності, її організації, управління та контролю.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5bf68edfe6b996454740861542885087
title_5bf68edfe6cb57198708631542885087
title_5bf68edfe6dc810301609991542885087
title_5bf68edfe6edb13312362631542885087
Top