Анотації дисциплін

Анотації навчальних дисциплін,
які читаються викладачами кафедри
менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Мета: дисципліна «Вступ до спеціальності» показує багатовекторність майбутньої професії та спонукає до оволодіння широким колом різноманітних знань та вмінь, які необхідні для успішної кар’єри менеджера. Знання цієї дисципліни необхідні при вивченні всіх дисциплін управлінського напрямку

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні засади та функції менеджменту;
 • особливості менеджменту в різних країнах;
 • взаємозв’язок менеджменту з релігійно-культурними особливостями різних країн.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • орієнтуватися в особливостях менеджменту в різних країнах;
 • мислити в управлінських категоріях;
 • зовнішньо та внутрішньо готуватися до відповідальності за прийняті управлінські рішення.

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Мета: вивчення основних положень менеджменту, ознайомлення з історичними та класичними концепція менеджменту, вивчення основних управлінських функцій, формування комплексу знань щодо засад, принципів та методів ефективного менеджменту.

Завдання: ознайомлення з основними історичними школами менеджменту; формування практичних навичок по аналізу зовнішнього середовища організації та прийняттю управлінських рішень; формування практичних навичок по ефективному виконання основних функцій менеджменту: планування, організація, мотивація та контроль; розвиток управлінських якостей; ознайомлення із сучасними концепція менеджменту.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теорії управління, основні підходи та базові концепції сучасного менеджменту;
 • методи прийняття управлінського рішення;
 • основні функції менеджменту: планування, у тому числі стратегічне, організація, мотивація, у тому числі лідерство, та контроль.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • вільно використовувати положення теорії менеджменту в науковому дискурсі;
 • розрізняти основні школи та концепції менеджменту;
 • складати плани та встановлювати цілі організації;
 • застосовувати кількісні методи планування;
 • аналізувати структуру організації;
 • застосовувати основні інструменти мотивації;
 • розвивати лідерські здібності;
 • будувати комунікації та здійснювати контроль діяльності організації.

ОРГАНИІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

Мета: формування у студентів уявлення про туристичну галузі, структурі туристичного ринку, видів туризму, основ туроперейтингу, формуванні
туристичних пропозицій.

Прививченні дисципліни студент повинен отримати наступні знання:

 • теоретичних основ організації;
 • засад організації діяльності в індустрії туризму;
 • системи і структури організації діяльності в індустрії туризму.

Прививченні дисципліни студент повинен отримати наступні вміння:

 • організації роботи туристичної фірми;
 • визначення туристичного попиту;
 • розробки туристичного продукту;
 • встановлення ціни на туристичний продукт.

При вивченні дисципліни студент повинен отримати наступні навики:

 • складання бізнес-планів створення і розвитку туристичної фірми;
 • організації методичної роботи в туристично-екскурсійній установі;
 • прийняття управлінських рішень щодо організації діяльності в індустрії туризму.

МІКРОЕКОНОМІКА

Мета: довести до свідомості студентів розуміння того, що категорії «ринковий попит» та «ринкова пропозиція» відображують сутність взаємовідносин економічних суб’єктів. Дати студентам уявлення про мікроекономічний механізм функціонування сучасного суспільства, визначити основні закономірності і принципи взаємодії економічних суб'єктів на макрорівні. Без цього розуміння неможливо приймати управлінські рішення, розробляти соціальну політику та інші аспекти механізму функціонування сучасної економіки.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теоретико-методологічні засади мікроекономіки;
 • розуміти, що взаємодія попиту та пропозиції визначає ринкову ціну лише за умов досконалої конкуренції, а для інших ринкових структур такої однозначної залежності не існує.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • на основі використання загальнонаукових та спеціальних методів приймати ефективні бізнесові рішення;
 • мислити в економічних категоріях, приділяючи особливу увагу «альтернативній вартості».

МАКРОЕКОНОМІКА

Мета: довести до свідомості студентів розуміння того, що категорії «сукупний попит» та «сукупна пропозиція» відображують сутність економічних взаємовідносин на державному рівні. Дати студентам уявлення про макроекономічний механізм функціонування сучасного суспільства, визначити основні закономірності і принципи взаємодії економічних суб'єктів на макрорівні. Без цього розуміння неможливо приймати управлінські рішення, розробляти соціальну політику та інші аспекти механізму функціонування сучасної економіки.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теоретико-методологічні засади макроекономіки та розуміти, що саме від макроекономічного розвитку залежить політична та соціальна ситуація в країні.

Розуміти:

що основні макроекономічні проблеми, такі як безробіття, інфляція, економічне зростання, ринки цінних паперів, процентні ставки, валютні обмінні курси, прямо або опосередковано впливають на добробут країни.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

на основі використання загальнонаукових та спеціальних методів приймати ефективні бізнесові рішення;

мислити в економічних категоріях, приділяючи особливу увагу впливу бюджетно-податквої та грошово-фінансової політики на макроекономічну рівновагу, яка визначає рівень економічного розвитку країни.

ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Мета: Основною метою вивчення курсу є формування стійких знань у студентів про ефективне управління інвестиціями та участю в партнерських відносинах з державою. Поставлена ​​мета досягається шляхом розгляду взаємозв'язку інвестиційної політики держави з аналогічною політикою регіону, вплив вимог державного регулювання інвестиційної діяльності та на розвиток економіки регіонів та підприємницьких структур, а також в результаті вивчення інших питань по темі курсу.

Основними завданнями курсу є формування розуміння методів управлінської діяльності в рамках реалізації державної інвестиційної політики та формування приватно-державних партнерств різних форм; реальних управлінських і професійних проблем пов'язаних з прийняттям рішень в рамках державної інвестиційної політики і необхідністю формувати приватно-державні партнерства.

Крім того, серед основних завдань можна назвати такі, як ознайомлення студентів з основними положеннями, що забезпечують ефективне управління інвестиційними ресурсами країни та регіонів, а також проведення оцінки ефективності такого управління або оцінки ризиків при реалізації інвестиційних проектів.

По закінченню вивчення курсу студенти повинні мати уявлення про:

 • державне регулювання інвестиційної діяльності та сутності інвестиційного процесу;
 • економічний зміст партнерських відносин держави і підприємницьких структур;
 • потреби суспільства в інституційних перетвореннях у зв'язку з розвитком приватно-державного партнерства;

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні поняття, значення та терміни, пов'язані з формуванням основ для управління суб'єктами приватно-державного партнерства;
 • основні законодавчо-нормативні акти та інші положення за тематикою навчального курсу;
 • основні тенденції, вимоги та принципи формування приватно-державного партнерства;
 • особливості регулювання інвестиційними процесами при реалізації проектів приватно-державного партнерства;

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • правильно використовувати нормативні положення для формування регіональної політики інфраструктурної компанії (в рамках питань навчального курсу)аналізувати ефективність використання сучасних ;
 • форм і організаційних типів партнерських відносин держави і підприємницьких структур.

КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ В МАКРОЕКОНОМІЦІ

Мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо використання математичного апарату у макроекономічних дослідженнях у сучасному інформаційному середовищі, що дало б змогу підвищити ефективність досліджень та вірогідність результатів, здійснювати комплексний підхід до аналізу макроекономічних процесів.

Завдання дисципліни:

 • навчитися орієнтуватися у сучасних концепціях моделювання макроекономічних процесів та наводити дослідження щодо сучасних процесів інформатизації;
 • оволодіти методологічними підходами та особливістю використання у макроекономічних дослідженнях;
 • навчитися будувати трендові прогнозні моделі та наводити аналіз статистичних даних.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • чисельні методи, що використовуються у макроекономічних моделях та дослідженнях;
 • сучасні технології аналізу, дослідження та прогнозування макроекономічних процесів;
 • сучасні інструментальні засоби реалізації розглянутих моделей та методологій щодо певних макроекономічних процесів.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • орієнтуватися у сучасних концепціях моделювання макроекономічних процесів;
 • наводити дослідження щодо тенденцій розвитку сучасних макроекономічних процесів;
 • використовувати кількісні методи, моделі та методології у макроекономічних дослідженнях;
 • наводити аналіз статистичних даних макроекономічних процесів;
 • будувати апроксимаційні та інтерполяційні функції;
 • будувати трендові прогнозні моделі макроекономічних процесів.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Метою викладання навчальної дисципліни є надання знань про основні положення, принципи, методи та особливості здійснення економіки природокористування.

Основними завданнями дисципліни є:

 • формування у студентів фундаментальних уявлень та глибоких наукових базових знань про економіку природокористування;
 • вивчення закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем для забезпечення конструктивного природокористування;
 • формування знань і навичок щодо заходів і способів захисту людей в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, шляхів підвищення життєдіяльності;
 • надання комплексу еколого - економічних знань, формування умінь і навичок з екологічної орієнтації, ефективного впровадження природоохоронних заходів;
 • пов’язати економіко-екологічне знання зі складними проблемами сучасного українського суспільства, оскільки людство стоїть на порозі екологічної кризи;
 • набуття практичних навичок застосування економіко-екологічних методів і прийомів на ринку екологічних товарів;
 • розвиток у студентів здібностей до самостійної дослідницької роботи.

Основні завдання економіки природокористування:

 • визначення збитків, завданих економіці (державі), галузі, підприємству, районові, окремому приватному господарству чи конкретній особі через нераціональне природокористування, порушення законів, норм або правил охорони природи;
 • визначення розміру затрат, необхідних для ліквідації в найближчому й віддаленому майбутньому наслідків негативних техногенних впливів на довкілля;
 • оцінка абсолютної та відносної ефективності затрат на охорону та відновлення природи, вибір оптимальних варіантів природоохоронної діяльності й використання природних ресурсів;
 • розробка економічних методів управління природоохоронною роботою й способів стимулювання природоохоронної діяльності та екологізації виробництва.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Мета курсу: дати уявлення про підприємство як самостійний суб'єкт, що господарює, створений для ведення виробничо-господарської діяльності з метою одержання прибутку та задоволення суспільних потреб. Метою дисципліни «Економіка підприємства» є виклад ключових розділів та основ ресурсного забезпечення, управління, організації та ефективності господарювання у первинній ланці господарства, сукупності теоретичних і практичних знань з управління ринковою економікою.

Програма розроблена відповідно типовій програми дисципліни «Економіка підприємства» та відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації викладання дисципліни. Вона має кредити, які, включають два залікових модуля:

 • виробниче підприємство в аспекті управління та ресурсного забезпечення діяльності;
 • технічна база, організація, планування, результати та напрями розвитку підприємства.

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Завдання: вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами.

Задачі курсу: розкрити організаційно-економічні та правові форми підприємств, сформулювати принципи, основні положення сучасного підходу до економіки підприємства.

Основні знання, уміння та навички студентів:

 • знати основні поняття, цілі та напрямки економічної діяльності підприємств;
 • уміння розуміти теорію економіки підприємства.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Мета: оволодіння вмінням реалізувати спеціальний інструментарій менеджменту в управлінні персоналом в державних та приватних організаціях на основі вивчення теоретичних засад та зарубіжного досвіду менеджменту персоналу.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теоретико-методологічні засади менеджменту персоналу, як механізму ефективного управління організацією;
 • принципи організації сучасних кадрових служб;
 • основні та допоміжні стилі управління;
 • сучасні теорії мотивації персоналу;
 • механізми розвитку конфліктів та засоби їх використання на благо розвитку організації;
 • новітні психологічні підходи до впливу на свідомість та підсвідомість персоналу;
 • гендерні проблеми в суспільстві;
 • командні засоби досягнення спільної мети в організації;
 • невербальні засоби спілкування та їх вплив на персонал;
 • особливості менеджменту персоналу в Україні;
 • основні проблеми управління персоналом в умовах глобалізації.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • орієнтуватися в особливостях менеджменту персоналу в різних організаціях та країнах;
 • мислити в управлінських категоріях, а також зовнішньо та внутрішньо готуватися до відповідальності за прийняті управлінські рішення.

МАРКЕТИНГ


Мета та завдання навчальної дисципліни: засвоєння знань з курсу маркетинг. Вивчення: основ загальної методології маркетингу, теорії і практики сучасного маркетингового механізму впливу на конкурентні позиції фірми на ринку, комплексу основних елементів та інструментів маркетингу.

Завдання - сформувати теоретичні знання та практичні навички.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • загальну характеристику маркетингу (сутність, принципи, цілі, функції маркетингу);
 • поняття середовища маркетингу;
 • застосування маркетингових інструментів;
 • теоретичні знання збору, обробці, аналізу маркетингової інформації. Етапи маркетингових досліджень;
 • знання про процес прийняття рішень споживачем ринку В2В таВ2С, моделі поведінки, чинники, які впливають на поведінку промислового та споживчого ринку;
 • комплекс маркетингу;
 • методи управління маркетингу

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • творчо підходити до підготовки і прийняття маркетингового рішення;
 • обґрунтовувати напрямки маркетингової діяльності підприємства.

МАРКЕТИНГ ТУРИЗМУ І ГОСТИННОСТІ

Мета вивчення дисципліни полягає в отриманні студентами знань щодо використання інструментів маркетингу в туристичній галузі та в індустрії гостинності, а також у розвитку аналітичних здібностей у студентів, умінь застосовувати отримані знання в практичній діяльності за фахом.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теоретичні та методологічні основи маркетингу туристичної та гостинної індустрії;
 • системи маркетингової інформації на туристичних підприємствах;
 • процес і особливості маркетингових досліджень в індустрії туризму і гостинності в усіх напрямках.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • проводити маркетингові дослідження на туристичних підприємствах та підприємствах індустрії гостинності;
 • аналізувати маркетингову інформацію, як первинну так і вторинну інформації;
 • приймати рішення щодо розвитку маркетингової діяльності підприємств, туристичної та гостинній індустрії.

Володіти навичками:

 • збору маркетингової інформації на туристичному ринку;
 • проведення маркетингових досліджень в індустрії туризму і гостинності в усіх напрямках;
 • розробляти заходи щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності на туристичних підприємствах.

ЕКОНОМІКА ТУРИСТИЧНИХ РИНКІВ

Метою вивчення дисципліни «Економіка туристичних ринків» є формування теоретичних знань з економіки туризму і навичок з їх практичного використання, підготовці студентів до самостійного аналізу закономірностей внутрішнього і зовнішнього туристичних ринків, орієнтації та інтеграції національних туристичних ринків у світовій туристичний простір.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теоретичні та методологічні основи економіки туристичних ринків;
 • сучасного стану і перспективи розвитку туристичного ринку України;
 • сучасний стан та перспективи розвитку міжнародних туристичних ринків

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • проводити аналіз туристичних ринків;
 • розраховувати економічні показники оцінки туристичної діяльності.

Володіти навичками:

 • проведення досліджень стану туристичних ринків, в тому числі по Україні;
 • прогнозування перспектив розвитку туристичних ринків, зокрема по Україні;
 • розрахунку економічних показників оцінки туристичної діяльності.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Мета та завдання навчальної дисципліни. При вивчені дисципліни «Стратегічне планування та управління» студент повинен отримати сформувати теоретичні знання та практичні навички по розробки стратегічного плану, розробці комплексу методів та способів, а також заходи по розробці та реалізації стратегічного та тактичного планування підприємства.

Завдання - сформувати теоретичні знання та практичні навички.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • предмет теорії стратегічного планування;
 • методологію організації стратегічного планування;
 • основні поняття, єство і особливості стратегічних управлінських рішень;
 • етапи розробки стратегічного плану підприємства;
 • роль і місця стратегічного бачення і місії в стратегічному плануванні компанії;
 • концепції створення і реалізації цілей;
 • методи проведення управлінського аналізу;
 • цілі і основні етапи портфельного аналізу;
 • SWOT – аналіз. Кількісні і якісні методи проведення SWOT – аналізу;
 • правила коректування стратегічних цілей.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • ставити стратегічні цілі для компанії;
 • провести управлінський аналіз;
 • проаналізувати результати діяльності фірми;
 • оцінити поточний стан підприємства;
 • проаналізувати фактори зовнішнього середовища;
 • провести SWOT- аналіз в використанням кількісних та якісних методів;
 • самостійно розробити стратегічний план на прикладі підприємства, обраної галузі.

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

Мета дисципліни полягає в отриманні студентами знань з забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах зовнішньої середи, своєчасної адаптації к змінам ринку і розвитку конкурентних переваг. Формування маркетингової стратегії, яка заснована на сучасних маркетингових концепціях. Розробка комплексу методів та засобів проведення стратегічного маркетингового аналізу, заходів з розробки та реалізації стратегії. Формування стратегічного мислення у студентів.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • сутність і структуру системи стратегічного маркетингу. Особливості стратегічного маркетингу в сучасних умовах;
 • взаємозв’язок корпоративної і маркетингової стратегії. Місце маркетингової стратегії в стратегічному управлінні компанії;
 • основи стратегічного планування, реалізації і контролю за виконанням маркетингових стратегій;
 • методи проведення маркетингового аналізу підприємства;
 • методи проведення стратегічного аналізу конкурентного ринку;
 • правила формування ринкової маркетингової стратегії;
 • класифікації маркетингових стратегій;
 • стратегії росту;
 • маркетингові конкурентні стратегії;
 • функціональні маркетингові стратегії;
 • стратегії залежно від життєвого циклу товару та галузі;
 • маркетингові стратегії на стадії впровадження товару на ринок;
 • стратегії від обрання цільового ринку , залежно від ступеня сегментування ринку;
 • стратегії за станом ринкового попиту.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • ставити стратегічні маркетингові цілі;
 • розробляти, реалізовувати й аналізувати стратегічні маркетингові плани;
 • аналізувати маркетингові ресурси підприємства;
 • проводити аналіз маркетингового середовища;
 • самостійно розробити стратегічний маркетинговий план на прикладі підприємства обраної галузі;
 • самостійно розробляти маркетингові стратегії.

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ

Мета полягає у отриманні студентами знань з основ менеджменту туризму, у розвитку здібностей студентів, отриманні вмінь застосувати набуті знання у своїй діяльності за фахом.

Завдання: Розглянути особливості туристичної галузі, як об’єкта управління, система та структура управління туризмом, функції, принципи та методи туристичного менеджменту.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теоретичні та методичні основи управління діяльністю в туристичної галузі;
 • моделі керування туристичний діяльністю на прикладі різних країн.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • розробляти стратегічний план туристичної діяльності на різних рівнях;
 • розробляти туристичні контракти;
 • робити презентації країни та регіону;
 • моделювати туристичні логістичні схеми;
 • розробляти презентації туристичного продукту різних країн світу, та їх презентувати.

ІНВЕСТУВАННЯ

Мета: В курсі "Інвестування" розглядаються питання як економічного значення процесів інвестування, так і практичні аспекти управління процесом інвестування. Надаються основні принципи управління інвестиціями. Представлено методики оцінки ефективності реальних та фінансових інвестицій. Розглядаються методи розробки та реалізації інвестиційних проектів, принципи формулювання інвестиційної стратегії підприємства та заходи по оптимізації інвестиційного портфелю.

Завдання:

 • ознайомлення з концептуальними засадами процесу "Інвестування";
 • оволодіння методиками оцінки ефективності інвестицій та рівня інвестиційної привабливості;
 • формування практичних навичок по розробці інвестиційного проекту;
 • формування практичних навичок по управлінню інвестиційним портфелем.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теоретичні основи інвестування;
 • концептуальні засади процесу інвестування;
 • систему та структуру процесу інвестування;
 • методику оцінки ефективності інвестицій

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • управляти процесом інвестування;
 • оцінювати ефективність реальних та фінансових інвестицій;
 • оцінювати рівень інвестиційної привабливості;
 • розробляти інвестиційні проекти.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Метою вивчення дисципліниє формування у студентів системи знань та навичок, що пов’язано з інвестиційною діяльністю підприємства, прийняттям управлінських рішень щодо обґрунтуванню інвестиційних проектів, обрання інвестиційної стратегії, відповідних компетенцій на основі засвоєння теоретичних положень.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теоретичних, методологічних та методичних основ інвестиційного менеджменту;
 • мети та функцій управління інвестиційними проектами;
 • змісту основних законів і категорій інвестиційного менеджменту

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • формулювати цілі інвестиційної діяльності підприємства;
 • розробляти інвестиційні проекти для різних об’єктів;
 • приймати обґрунтовані інвестиційні рішення;
 • формувати систему організаційного та інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту;
 • обирати оптимальну стратегію фінансування інвестиційної діяльності

Отримати наступнінавички:

 • вибору об’єкта інвестування та формулювання інвестиційної пропозиції;
 • проведення інвестиційних розрахунків;
 • оцінки ефективності інвестиційних проектів;
 • управління ризиками інвестиційних проектів;
 • застосування методів прогнозування інвестиційних процесів.

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо сучасних методологій управління інноваційними проектами, аналізу особливостей розвитку інформаційного ринку, організації та управління проектами інформатизації, як сектору інноваційного ринку.

Знання, уміння та навички, що повинні отримати студенти:

 • теоретичні, методологічні та методичні засади організації інноваційних процесів у сучасному середовищі;
 • вибору методології управління інноваційними проектами;
 • навички щодо оцінки ефективності інноваційних проектів

Зміст курсу розкривається у темах:

 1. Інноваційна складова стратегії підвищення конкурентоспроможності економіки України.
 2. Інноваційна стратегія управління розвитком економіки.
 3. Аналіз інноваційних тенденцій сучасного періоду.
 4. Особливості розвитку ІТ-сектору інноваційного ринку.
 5. Організації інформаційної інфраструктури інноваційного проекту.
 6. Методологій управління проектами інформатизації.
 7. Інноваційні стратегії ІТ-сектору.
 8. Антикризові інноваційні стратегії.
 9. Методи оцінки ефективності інноваційної стратегії.
 10. Маркетингове забезпечення інноваційної політики.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо сучасних методологій раціонального використання інформаційних систем і технологій в організації, аналізу особливостей розвитку сучасного світового інформаційного ринку, організації та управління проектами інформатизації.

Завдання дисципліни:

 • прийняття управлінських рішень за допомогою інформації, що отримана з інформаційних систем;
 • робота у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовують сучасні організації;
 • використання сучасних технологічних напрямків розвитку інформаційної інфраструктури підприємства;
 • використання сучасних методів управління процесами впровадження інформаційних систем в організації;
 • сприйняття стратегічної та оперативної спрямованості інформаційних технологій в організації

Знання, уміння та навички, що повинні отримати студенти:

 • аналізу сучасного стану і тенденцій розвитку інформаційних систем;
 • вибору методології управління інноваційними проектами;
 • навички щодо оцінки ефективності інноваційних проектів.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ

Мета дисципліни: навчити студентів проводити дослідження в менеджменті на предмет виявлення передумов впровадження інформаційних систем в організації, вибору та оцінки ефективності їх використання ; проаналізувати та класифікувати існуючі інформаційні системи, програмні продукти, технологіями їх проектування; навчитися використовувати інформаційні системи та технології для створення інформаційної бази та виконання конкретних функцій управлінської діяльності.

Знання, уміння та навички студентів. Сформувати у майбутніх менеджерів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо основ створення та функціонування інформаційних систем та технологій, їх використання для управління економікою; ознайомлення з сучасними інформаційними технологіями та їх використання в інформаційних системах менеджменту, що дало б змогу ефективно застосовувати на практиці інформаційні системи для одержання актуальної, своєчасної, вірогідної, повної інформації для підтримки прийняття управлінських рішень на всіх рівнях керування.

Предмет: сучасні інформаційні системи та технології, що використовуються для прийняття управлінських рішень, засоби їх інструментальній реалізації.

Зміст курсу розкривається у темах лекцій :

 1. Роль інформації в виконанні функцій менеджерів ХХІ столітт.
 2. Інформаційні системи в управлінні підприємством.
 3. Класифікації ІС за різними ознаками.
 4. Структура керівництва організацією, її взаємозв`язок з функціями ІС.
 5. Організація інформаційної бази ІС менеджменту.
 6. Організаційно-методичні основи створення ІС. Моделі життєвого циклу ІС.
 7. Управління технологічними процесами створення ІС.
 8. Забезпечуючи інформаційні технології в менеджменті.
 9. Корпоративні ІС.
 10. Сучасні концепції зберігання і аналізу корпоративної інформації.
 11. Інформаційні технології в управлінні проектами.
 12. Оцінка ефективності впровадження ІС.

МАРКЕТИНГ НОВОВВЕДЕНЬ

Мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо сучасних моделей, методологій, інструментів управління інноваційним маркетингом щодо нововведень.

Завдання дисципліни:

 • навчитися орієнтуватися у сучасних концепціях інноваційного маркетингу;
 • наводити дослідження щодо сучасних інноваційних процесів;
 • оволодіти методологічними підходами інноваційного маркетингу;
 • аналізувати сучасні тренди, характеристики та переваги Інтернет - маркетингу, та його інструментів;
 • дослідити сучасні методи просування сайтів

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теоретичні, методологічні та методичні засади управління інноваційним процесом, та місце інноваційного маркетингу в ньому;
 • характеристики, недоліки та переваги моделей інноваційного процесу;
 • характеристики та особливості елементів моделі К*К*К щодо нововведень;
 • відмінності між маркетингом відомого товару та нововведень;
 • стратегії інноваційного маркетингу щодо нововведень;
 • особливості цінових стратегій маркетингу нововведень;
 • сучасні тенденції та методи Інтернет - маркетингу

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • обирати моделі управління маркетингом інноваційних товарів;
 • мати навички щодо розробки плану маркетингових заходів та відповідного підтримуючого інформаційного інструментарію щодо інноваційних проектів;
 • аналізувати головні інноваційні ризики;
 • ранжувати фактори конкурентоздатності нововведення;
 • формувати цінові стратегії та стратегії просування нововведення;
 • оцінювати ефективність інструментів Інтернет-маркетингу.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОВЕДЕННЯ

Мета та завдання вивчення дисципліни: оволодіння знаннями щодо організації інноваційної діяльності і набуття необхідних практичних навичок по визначенню економічних показників та її загальної доцільності.

Предмет вивчення у дисципліні: вивчення теоретичних концепцій та методології організації інноваційної діяльності, роботи з інформаційними джерелами, відбору, аналізу інформації, формулювання цілей і завдань щодо організації інноваційної діяльності.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • визначення інновацій, етапів їх розвитку;
 • основних термінів розуміти взаємозв’язок етапів розвитку науки;
 • вміти класифікувати інновації знати правила оформлення наукових робіт;
 • вміти формулювати тему дослідження, цілі і завдання;
 • знати методологію проведення наукових досліджень

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • формувати й обробляти необхідну інформаційну базу щодо ведення, інноваційних процесів використовуючи сучасні методики;
 • проводити аналіз та систематизацію результатів;
 • на основі проведеного аналізу формулювати висновки і пропозиції, щодо впровадження і ефективності інновацій.

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління змінами» є оволодіння практичними знаннями та набуття практичних навичок із організації процесу управління змінами.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • розуміння сутності змін та природи їх виникнення;
 • формування в студентів наукового світогляду і знань із технологій та методів управління змінами в організаціях;
 • вивчення особливостей функціонування організацій в умовах безперервних змін

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • природу та сутність змін, які відбуваються в організації;
 • способи управління змінами на різних рівнях організації;
 • способи впливу на зміни у її зовнішньому оточенні;
 • способи лідерства в управлінні змінами;
 • способи організації реструктуризації;
 • механізми та межі впливу інформаційних технологій на способи та результативність управління змінами;
 • зв’язок між управлінням змінами та розвитком конкурентоспроможності організації.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • визначати становище з управлінням змінами в організації, проблеми та перспективи на рівні організації та економічної системи;
 • управляти індивідуальними, груповими та організаційними змінами.

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІ ТА РЕКЛАМА

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетингові комунікації та реклама» є формування теоретичних знань щодо реклами як елементу маркетингової політики підприємства та набуття практичних навичок планування, аналізу та оцінювання рекламних заходів і заходів просування для досягнення поставленої маркетингової цілі в межах визначеної політики підприємства

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • ознайомлення з моделлю та структурою комплексу маркетингових комунікацій організації;
 • визначення економічних та соціальних функцій маркетингових комунікацій та реклами;
 • вивчення етапів процесу планування та оцінювання комунікаційної політики підприємства;
 • вивчення творчих та технічних складових комплексу маркетингових комунікацій.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • модель комунікації, елементи комплексу маркетингових комунікацій, соціально-економічне значення маркетингових комунікацій на макро- та макрорівні;
 • види комунікацій, класифікацію реклами, громадських зв’язків та інших елементів комплексу маркетингових комунікацій;
 • етапи процесу планування та організації маркетингових комунікацій, зв’язок плану маркетингових комунікацій та планів з продажу;
 • основні творчі стратегії маркетингових комунікацій;
 • порівняльні характеристики різних способів передавання маркетингових комунікацій

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • планування рекламної кампанії;
 • встановлення цілей рекламної кампанії і встановлення зв'язку з цілями з продажу;
 • вибір теми та мотивів рекланого звернення;
 • створення основи рекламного звернення;
 • обґрунтований (раціональний) вибір рекламних (комунікаційних) цілей та носіїв;
 • визначення граничного бюджету рекламної кампанії;
 • прогнозування результатів рекламної програми;
 • написання і презентація рекламного плану.

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Метою викладання дисципліни«Операційний менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання курсу, є надання студентам:

 • усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якого підприємства, через що спеціалісту в галузі управління потрібно докорінне знання основ та категорійного апарату операційного менеджменту;
 • знання принципів за методів раціональної організації, планування і контролю за функціонуванням операційних систем різних видів;
 • уміння розробляти операційну стратегію підприємства;
 • вміння здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю операційної діяльності організації;
 • знання особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей.

Курс закладає підвалини для подальшого вивчення дисциплін, пов’язаних з галузевою специфікою кожної спеціальності та спеціалізації.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСІЛІДЖЕННЯ

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» є вивчення методології та інструментів дослідження підприємствами свого маркетингового середовища, способів планування, організації, реалізації та контролю дослідницької діяльності в маркетингу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетингові дослідження» є:

 • ознайомлення з процесом маркетингового дослідження;
 • навчання правильній постановці цілей маркетингового дослідження;
 • вивчення способів організації і проведення маркетингового дослідження;
 • ознайомлення з методами збирання даних;
 • оволодіння методами та інструментами аналізу даних з метою отримання достовірного та об'єктивного результату

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • означення і основні різновиди маркетингових досліджень;
 • способи організації дослідницької діяльності з маркетингу в організації, включно з плануванням і визначенням дослідницької стратегії;
 • способи виконання досліджень, взаємодії з дослідницькими організаціями, побудови дослідницьких підрозділів у структурі організацій;
 • переваги, недоліки та сфери застосування різних способів збирання даних; способи аналізу зібраних даних

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • на основі управлінської проблеми визначити мету та задачі маркетингового дослідження;
 • скласти заявку на проведення дослідження;
 • визначити економічну цінність інформації, яку потрібно знайти і на її підставі оцінити граничний розмір доцільних витрат на маркетингові дослідження;
 • знаходити основні типи вторинної інформації з відкритих джерел;
 • скласти пошукові запитання, анкету чи форму для спостереження;
 • визначити носіїв потрібної інформації;
 • визначити структуру та склад вибірки;
 • оцінити точність та достовірність результату дослідження.

МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо використання сучасного апарату моделювання в мікроекономічних дослідженнях в сучасному інформаційному середовищі, що дало б змогу підвищити ефективність досліджень, достовірність результатів, обґрунтованість управлінських рішень на макрорівні, а також ефективно використовувати на практиці сучасні технології моделювання в управлінні та здійснювати комплексний підхід до оптимізації діяльності підприємства.

Завдання дисципліни:

 • оволодіти методологічними підходами та особливостями використання у мікроекономічних дослідженнях;
 • навчитися будувати прогнозні та імітаційні моделі та проводити аналіз статистичних даних;
 • оволодіти методологічними підходами моделювання бізнес-процесів підприємства.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теоретичні, методологічні та методичні основи моделювання;
 • сутність і зміст процесної моделі управління та основних стандартів моделювання бізнес-процесів підприємства;
 • засади системного підходу до моделювання та реінжинірингу діяльності підприємства

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • обирати клас моделей щодо певного завдання;
 • розробляти моделі бізнес-процесів у стандартах моделювання;
 • використовувати сучасний технологічний інструментарій моделювання

Сформувати: комплексний і системний погляд на моделювання та реінжинірингу матеріальних, фінансових та інформаційних потоків підприємства, спрямований на оптимізацію бізнес-процесів і організаційної структури, перерозподіл і мінімізацію використання ресурсів, скорочення термінів виробничих циклів, реалізації потреб клієнтів, підвищення якості їх обслуговування, що є резервами забезпеченням гнучкості та підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємств в даний час.

ЛОГІСТИКА

Мета: вивчення теоретичних концепцій та практичних методів логістичного управління; формування системи знань щодо принципів та методів логістичного управління, ознайомлення з факторами логістичного середовища, вивчення функціональних сфер логістичного управління, розвиток практичних навичок з управління матеріальними потоками, логістичними активностями та системами.

Завдання: освоєння логістичних методів управління бізнес-організацією, розвиток навичок з аналізу логістичного середовища організації та основних елементів логістичної системи; вивчення теоретичних концепцій та набуття практичних навичок ефективного логістичного управління в сферах: управління замовленнями, виробничі операції, закупівля, дистрибутивна діяльність, запаси, транспортні операції, якість, складські операції, інформаційні потоки; формування здібностей з оптимізації діяльності підприємства з точки зору логістики та організації ефективного логістичного управління на підприємстві.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • логістичні функції та активності;
 • структуру логістичної системи;
 • функціональні сфери логістичного управління;
 • методи адміністрування логістичного менеджменту

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • здійснювати аналіз логістичної системи;
 • оптимізувати логістичні ланцюги;
 • нормувати рівень запасів та розробляти стратегію постачань;
 • приймати рішення щодо управління ключовими логістичними активностями.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Мета вивчення дисципліни: сформувати у студентів систему знань з теорії та методології управління якістю, вивчення нормативно-законодавчих, організаційних та економічних питань з управління якістю товарів (послуг).

Основні завдання навчальної дисципліни:

 • вивчення термінології з управління якістю;
 • оволодіння проблемою якості на сучасному етапі та її вплив на розвиток економіки країни;
 • вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду управління якістю товарів для подальшого його розвитку;
 • створення і впровадження систем якості товарів;
 • використання методологічних основ управління: загальні підходи, принципи та методи роботи щодо якості товарів;
 • правила розроблення систем управління якістю товарів: механізм управління, принципи та функції систем, система якості товарів у стандартах ISO серії 9000, тотальне управління якістю;
 • опанування економічних проблем якості.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • значення та етапи формування управління якістю, роль управління якістю в системі загального менеджменту;
 • класичні та нові методи управління якістю;
 • призначення і структуру стандартів ISO серії 9000;
 • вимоги стандартів ISO серії 9000 до моделі забезпечення якості;
 • методологію оцінки діяльності та результатів діяльності підприємства за критеріями премій з якості;
 • методологію безперервного вдосконалення діяльності підприємства відповідно до концепції TQM;
 • значення та процедури сертифікації системи якості та аудиту якості;
 • основні форми збирання, аналізу фінансових даних, форми фінансової звітності про діяльність у галузі якості, рекомендовані стандартом ISO 9004-1; їх призначення та особливості застосування.

МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Мета: даний курс присвячений вивченню підходу до керування, що полягає в тім, що весь процес керування розглядається як нескінченний ланцюг управлінських рішень. Ефективність керування залежить насамперед від уміння менеджера розробляти й приймати ефективні управлінські рішення. Уміння менеджера при цьому припускає використання на практиці системного аналізу, економіко-математичного моделювання, раціональних методів планування, успішне виконання основних функцій менеджменту, а також створення ефективних комунікаційних зв'язків і сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

Завдання : у даному курсі розглядається процес розробки управлінського рішення, що складає з окремих етапів, кожний з яких припускає виконання менеджером певних видів робіт з урахуванням численних факторів, що впливають на ефективність ухваленого рішення. Значна частина курсу присвячена розповсюдженої концепції керування – моделюванню управлінських рішень, що допомагає подолати безліч проблем, пов'язаних із прийняттям рішень у складних ситуаціях, а також розгляду різних методів розробки рішень, адекватних управлінським проблемам. Ціль курсу не тільки в тім, щоб показати, як на практиці застосовуються розглянуті методи й моделі, а, скоріше, дати поняття про можливості науки менеджменту. Особлива увага в курсі приділяється емпіричним методам прийняття рішення, у тому числі експертним оцінкам, які у зв'язку зі зростаючою складністю керування, особливо в умовах невизначеності й рухливості факторів зовнішнього середовища, відіграють важливу роль у процесі розробки управлінських рішень.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • функції рішення в методологи й організації процесу керування;
 • типологія управлінських рішень;
 • умови й фактори якості управлінських рішень;
 • моделі, методологія й організація процесу розробки управлінського рішення;
 • цільова орієнтація управлінських рішень аналіз альтернатив дій;
 • аналіз зовнішнього середовища і її впливу на реалізацію альтернатив: умови невизначеності й ризику;
 • прийоми розробки й виборів управлінських рішень в умовах невизначеності й ризику, економіко-математичні та емпіричні методи прийняття рішення ефективність рішень;
 • контроль реалізації управлінських рішень;
 • управлінські рішення й відповідальність

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • здійснювати аналіз потрібний для розробки та прийняття управлінського рішення;
 • використовувати кількісні та якісні методи для прогнозування розвитку оточуючого середовища та організації;
 • визначати причини виникнення проблеми та встановлювати критерії ефективного управлінського рішення;
 • розробляти альтернативні варіанти управлінського рішення та використовувати аналітичні методи для вибору оптимального рішення;
 • розробляти програму реалізації управлінського рішення;
 • оцінювати ефективність управлінського рішення та методи її підвищення.

КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Метою викладання навчальної дисципліни «Конкурентна політика підприємства» є формування теоретичних знань та практичних навичок оцінки конкурентоспроможності підприємства, аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища з метою створення та реалізації конкурентних переваг.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Конкурентна політика підприємства» є засвоєння основних концепцій конкурентоспроможності, характеристик і типів конкурентних переваг, обумовлених внутрішнім середовищем та можливостями зовнішнього середовища організації.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • структурну та класичну концепцію конкурентоспроможності;
 • модель конкурентоспроможності на ринку;
 • структурні моделі конкурентоспроможності: модель п'яти сил конкуренції;
 • ринкові війни, концепція стратегічного квадрату;
 • види конкурентної поведінки учасників стратегічного квадрату;
 • складові конкурентної переваги сучасного підприємства та підтримувальні процеси виконання;
 • виключні компетенції Г. Хемела та С. К. Прахалада. Зв'язок виключних компетенцій та активів підприємства;
 • види конкурентних переваг малого підприємства;
 • блакитний океан конкуренції;
 • конкурентне середовище підприємств в Україні

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • ідентифікація конкурентної позиції підприємства;
 • побудова матриці конкурентної переваги;
 • побудова матриці керівних політик і визначення привабливих і непривабливих ринків з точки зору можливості створення стійкої конкурентної переваги;
 • побудова конфронтаційної матриці і визначення основних стратегічних можливостей підприємства.

ЕКОНОФІЗИКА

Мета вивчення дисципліни В курсі «Еконфізика» розглядаються основи економічної фізики як нового міждисциплінарного наукового напряму. Завжди, науковим підґрунтям для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях є економічна теорія.

Предметом дослідження еконофізики є економічні системи, що розвиваються та еволюціонують.

Завдання: В курсі розглядаються основні теоретичні передумови виникнення еконофізики, характеристики, що відрізняють еконофізику від мейнстриму та економетріки, її спільні напрямки досліджень з еволюційною економікою.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • поняття альтернативної термодінамики для відкритих систем, наводяться поняття та характеристики відкритих систем; поняття ентропії та негаентропії у економічних явищах;
 • поняття хаосу, нерівноважних переходів, турбулентності, біфуркацій, фракталів та фрактальністі та їх економичні форми проявлення;
 • поняття складних систем та їх характеристик, теорії русел та джокерів, а також явище самоорганизації складних систем;
 • основні положення теорії Гармонії систем, перелік інваріант та варіацій гармонічної економічної системи з точки зору математичних основ гармонії;
 • поняття ендогених змін та їх впливу на економічні та фінансові системи;
 • основні положення теорії дефляційного боргу, коридору передбаченості та управління ризиками фінансових портфелів;
 • сучасні антикризові алгоритми для забезпечення умов економічного зростання на підставі використання сучасної теорії еконофізики.

ГАРМОНІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Мета: В курсі «Гармонійний менеджмент» розглядається концепція управління економічними системами, заснована на використанні гармонійних пропорцій, відомих як золотий перетин.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • концепція управління економічними системами, заснована на використанні гармонійних пропорцій;
 • топологію генерації нових знань правою і лівою півкулями мозку людини

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • вирішувати завдання управління ринковими підприємствами в умовах виходу з кризи.

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Мета: В курсі «Управлінський облік» розглядаються загальні положення управлінського обліку, основні підходи та алгоритми впровадження системи управлінського обліку. Завдання. Представлено загальні відмінності системи управлінського обліку та бухгалтерського обліку.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • Наведено фактори впливу здійснення інноваційної діяльності на вибір системи розрахунку собівартості при розробці системи управлінського обліку;
 • фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища організації та їх вплив на ефективність системи управлінського обліку;
 • поняття та перелік базових ЦФВ – центрів фінансових витрат, що визначаються при розробці системи управлінського обліку;
 • основні помилки при розробці системи управлінського обліку.

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Мета: В курсі «Управління проектами» розглядається сучасна методологія управління проектами, основні етапи, підходи та базові інструменти методології управління проектами. Представлено найсучасніший алгоритм логіко-структурного підходу, що використають міжнародні організації при розробці проектів розвитку та реструктуризації.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • фактори зовнішнього та внутрішнього середовищ проекту та їх вплив на реалізацію проекту;
 • методи прийняття управлінського рішення;
 • основні складові методології: системна інтеграція, управління часом, бюджетом, якістю проекту, управління ризиками, командою, закупівлями в проекті, комунікаціями та змінами в проекті;
 • сучасні інформаційні технології в управлінні проектами.

АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Мета: В курсі «Антикризовий менеджмент» розглядається сучасна теорія економічної антикризового управління на макро та мікро рівні.

Завдання: Розглядаються основні складові поняття та явища диспропорцій і кризових ситуацій, такі як: екологічні кризи, продовольчі кризи, інноваційні кризи, інвестиційні диспропорції, зовнішньо торгівельні диспропорції, енергетичні кризи, соціальна безпека та демографічна безпека. Розглядаються кризови явища на рівні підприємства.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • етапи аналізу рівня, підходи, базові індикатори та порогові значення диспропорцій та кризових проявів;
 • фактори зовнішнього та внутрішнього оточення країни та їх вплив на стан розповсюдження кризових явищ та їх вплив на рівень економічної безпеки країни;
 • поняття трансферу кризи та опис цього явища;
 • сучасні теорії та концепції щодо питань забезпечення протидії кризи

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • використовувати методи прийняття управлінського рішення у кризових ситуаціях на підприємстві;
 • використовувати сучасні антикризові заходи таки як метод самоорганизації, самогармонизації, реструктуризації на підставі закону структурної гармонії систем.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Метою дисципліни є ознайомлення з сучасними актуальними питаннями теорії та практики менеджменту.

Завдання дисципліни полягає у вивченні та обговоренні публікацій щодо проблем теорії та практики менеджменту взагалі та його основних розділів.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • сучасні теорії управління та основні дискусійні питання сучасного менеджменту;
 • основні публікації та тенденції розвитку науки управління

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • сформулювати напрямки розвитку теорії та практики менеджменту;
 • вести фахову дискусію щодо проблем теорії та практики управління.

СИСТЕМНИЙ СИНТЕЗ В МЕНЕДЖМЕНТІ

Основними цілями курсу “Системний синтез” є:

 • ознайомлення з наступності епістемологічних полів і принципів діалектики, кібернетики, синергетики;
 • ознайомлення з принципом обмеження в рамках локальних універсамів;
 • ознайомлення з поняттям співвідношення домінанти і її доповнень до самокоректирующихся, самогармонізующихся природних і соціальних комплексах і його фундаментальним значенням;
 • ознайомлення з TETRAD-онтологією і TETRAD-епістемологією;
 • ознайомлення з поняттям епістеми і можливостями дослідження проблем дійсності;
 • ознайомлення з поняттям структури взаємодії та її інваріантами;
 • ознайомлення з поняттям системної якості складного об'єкта і якості системи;
 • ознайомлення з поняттям фрактальності світу;
 • ознайомлення з концепцією самоорганізованого виробництва і концепцією фрактального підприємства;
 • аналіз явищ і конструктивна роль динамічного хаосу. Форми і різновиди фрактальної організації всіх систем світу;
 • ознайомлення з явищем колапсу соціальної системи та факторами, його обумовлюють;
 • ознайомлення з методологією проточних систем;
 • ознайомлення з поняттям законів будови внутрішнього простору систем;
 • ознайомлення з поняттями: норма і патологія (глибока і гостра) складних систем, що самоорганізуються будь-якого масштабу і профілю;
 • ознайомлення з ентропійних підходом до діагностики й тестування станів систем;
 • ознайомлення з поняттям оптимального різноманітності і принципами його забезпечення;
 • ознайомлення з поняттями власного (внутрішнього) простору і власного (внутреннго) часу складних систем, що само організуються;
 • ознайомлення з законом гармонійної організації в умовах необхідності оптимізації стратегій життєдіяльності;
 • ознайомлення з системоутворюючої діяльністю і параметризацією оптимуму як багатовимірного феномена в просторі відносин;
 • ознайомлення з поняттями провідного центру, аттрактора і параметра порядку в реорганізації проектного творчості;
 • ознайомлення з явищем трансцісціплінарності знання;
 • ознайомлення з інноваційним потенціалом методів синергетики і гармоністікі в діагностиці, синтезі та проектуванні складних систем.

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування.

Основні завдання, які повинні бути розв'язані у процесі викладання дисципліни:

 • узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування, розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції;
 • визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного адміністрування в розвитку суспільства;
 • опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного адміністрування об'єктів публічної сфери;
 • оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб'єктів публічної сфери, з позицій загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;
 • набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної діяльності суб'єктів публічної сфери.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування;
 • технології та процедури формування цілей публічного адміністрування;
 • закони, принципи та механізми публічного адміністрування;
 • засади, механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування;
 • засади публічного адміністрування в соціальній та економічній сферах, особливості публічного адміністрування в добровільних об'єднаннях;
 • особливості відповідальності суб'єктів публічного адміністрування за правопорушення у цій сфері.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб'єкта публічного адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку сфери управління (об'єкта управління), застосовуючи методики визначення певних показників.

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Мета та завдання навчальної дисципліни. При вивчені дисципліни Студент повинен отримати знання по розробці комплексу методів та способів, проведення стратегічного аналізу. Заходи по розробці та реалізації стратегії, які забезпечують адаптацію підприємства до швидко змінюючих умов зовнішнього середовища, а також можливості своєчасного реагування.

Завдання – розробка стратегій на різних рінях (корпоративному, СБО, функціональному).

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • сутність, етапи розвитку стратегічного менеджменту, школи стратегічного управління, особливості сучасного менеджменту;
 • взаємозв’язок стратегії і структури підприємства;
 • стратегії підприємств у різних галузевих ситуаціях, модель життєвого циклу галузі;
 • методи та етапи проведення стратегічного і конкурентного аналізу. Зони стратегічних ресурсів;
 • формування конкурентних переваг об’єктів на основі їх ексклюзивної цінності;
 • формування корпоративного портфелю, засоби вибору найкращого портфелю;
 • корпоративні стратегії диверсифікованості;
 • розробка стратегій функціональних підсистем;
 • антикризові стратегії;
 • визначення стратегічних альтернатив і умов реалізації стратегії;
 • управління реалізацією стратегією;
 • механізми мобілізації потенціалу для виконання стратегії.;
 • типи стратегічних змін. Впровадження стратегічних змін на підприємстві;
 • контроль і оцінка реалізації стратегії.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • визначати особливості стратегічного управління, стратегічних аспектів управління,та зон стратегічних ресурсів;
 • визначити стратегію підприємства в залежності від галузевої ситуації;
 • планувати дії що до управлінського аналізу конкретного підприємства;
 • зробити стратегічний і конкурентний аналіз обраного підприємства;
 • зробити аналіз конкурентоспроможності підприємства. Сформувати конкурентні переваги на основі їх ексклюзивної цінності;
 • зробити портфельний аналіз та сформувати портфель стратегій;
 • обрати та розробити корпоративну стратегію диверсифікації;
 • обрати та розробити корпоративну стратегію диверсифікації;
 • обрати та розробити бізнес - стратегію підприємства;
 • розробити стратегію функціональних підсистем підприємства;
 • визначити стратегічні альтернативи;
 • визначитися з методами, заходами та засобами управління реалізацією стратегією.

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Мета та завдання вивчення дисципліни – опанування системою теоретичних знань, умінь та практичних навичок в галузі корпоративного управління.

Предмет вивчення – система корпоративного управління та організаційно - економічний механізм її функціонування на мікро- та макрорівнях, формування механізму розвитку інтегрованих корпоративних утворень, а також система відносин між акціонерами, менеджерами та іншими зацікавленими особами для забезпечення балансу їх інтересів, яка спрямована на ефективну діяльність підприємства.

Завдання курсу:

 • вивчення теоретичних та практичних засад здійснення корпоративного управління діяльністю акціонерного товариства;
 • набуття практичних навичок щодо аналізу можливостей корпорації;
 • опанування принциповими умовами успішного функціонування корпорації;
 • виконання розрахунків та обґрунтування;
 • виробити системні навички у прийнятті рішень щодо управління, координації, регулювання та мотивації усіх учасників корпоративних відносин.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • сутність, принципи та моделі корпоративного управління;
 • національну правову базу корпоративного управління;
 • законодавство про цінні папери (зокрема акції), їх види, властивості, форми випуску;
 • учасників корпоративних відносин та органи корпоративного управління, права та обов'язки акціонерів;
 • особливості фінансового менеджменту та фінансового аналізу в системі корпоративного управління;
 • причини та процедуру банкрутства акціонерного товариства, можливості та способи санаціі акціонерного товариства.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • підготувати статут та засновницькі документи акціонерного товариства;
 • формувати структуру управління організацією;
 • розрахувати ринкову вартість акцій;
 • підготувати документи для проведення загальних зборів акціонерів;
 • вміти формувати вимоги до розкриття корпоративної інформації;
 • розрахувати величину дивідендів акціонерів, проаналізувати фінансову звітність акціонерного товариства та оцінити його фінансовий стан;
 • аналізувати існуючу структуру власності;
 • систему контролю над організацією;
 • проводити аналіз системи корпоративного управління акціонерним товариством.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5bc8ec8514b897825404821539894405
title_5bc8ec85157183501480331539894405
title_5bc8ec8515c8c3570760531539894405
title_5bc8ec8515dba8997567581539894405
Top