Навчальні дисципліни

 • АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ

  Мета: в курсі “Антикризове управління” розглядається сучасна теорія економічної антикризового управління на макро- та мікро рівні. Розглядаються основні складові поняття та явища диспропорцій і кризових ситуацій, такі як: екологічні кризи, продовольчі кризи, інноваційні кризи, інвестиційні диспропорції, зовнішньо торгівельні диспропорції, енергетичні кризи, соціальна безпека та демографічна безпека. Розглядаються кризові явища на рівні підприємства. Розглядаються етапи аналізу рівня, підходи, базові індикатори та порогові значення диспропорцій та кризових проявів. Розглядаються фактори зовнішнього та внутрішнього оточення країни та їх вплив на стан розповсюдження кризових явищ та їх вплив на рівень економічної безпеки країни. Наведено поняття трансферу кризи та опис цього явища. Наведено сучасні теорії та концепції щодо питань забезпечення протидії кризи: теорію ноосферизму В.І. Вернадського (екологічна безпека), концепцію трансферу кризи та методологію оцінки рівня економічної безпеки А.І. Сухорукова, концепції пропорційного розвитку І.В. Крючкової, Дано методи прийняття управлінського рішення у кризових ситуаціях на підприємстві. Представлено сучасні антикризові заходи таки як метод самоорганізації, самогармонизації, реструктуризації на підставі закону структурної гармонії систем.

  Основними завданнями курсу “Антикризовий менеджмент” є:

  1. ознайомлення з основними положеннями теорії антикризового управління;
  2. ознайомлення з впливом середовища на рівень кризової стійкості країни та її економічної безпеки ;
  3. ознайомлення з поняттям тінізації економіки та впливом явища корупції;
  4. формування практичних навичок з аналізу стану та оцінки рівня кризисного стану та рівня економічної безпеки;
  5. ознайомлення з сучасною концепцією технологічного укладу як системного елементу забезпечення антикризової стійкості країни;
  6. ознайомлення з найсучаснішими концептуальним підходом щодо профілактики виникнення енергетичних криз на підставі економіко-енергетичної концепції;
  7. обґрунтування необхідності врахування теорії ноосферизму при стратегічному плануванні економічного росту на підставі дотримання умов стійкості щодо виникнення та розповсюдження кризових явищ;
  8. ознайомлення з деякими аспектами виникнення диспропорцій у податкової сфері (на прикладі найбільш криміналізованого податку – ПДВ);
  9. ознайомлення із сучасними поглядами на питання профілактики виникнення криз у сфері забезпечення продовольством;
  10. ознайомлення з кореляцією показників продовольчої безпеки з показниками ВІЛ/СНІД та захворюванням на туберкульоз як індикаторами диспропорцій у соціальній сфері;
  11. ознайомлення з впливом трансферу кризи та деіндустриалізації на рівень економічної безпеки країни.
  12. ознайомлення з заходами щодо профілактики виникнення диспропорцій та кризових явищ на мікрорівні та їх звязку з порушенням ланцюжків додаткової вартісті.
  13. ознайомлення з заходами щодо вдосконалення управління кредиторською та дебіторською заборгованностями як факторами дестабілізації ситуації у бізнесі

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основи теорії та практики антикризового менеджменту. та практики запобігання.

  вміти:

  1. Демонструвати знання теорій, методів і функцій антикризового менеджменту, та навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень
  2. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації, що перебуває у кризовому стані.
  3. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень
  4. Виявляти навички організаційного проектування аникризових проектів та програм.
  5. Застосовувати методи антикрзового та загального менеджменту для забезпечення стыйкосты та ефективності діяльності організації
  6. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи у антикризових проектах та програмах
  7. Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації, що перебуває у кризовому стані.
  8. Пояснювати, аналізувати та здійснювати комунікацію у різних сферах діяльності організації, що перебуває у кризовому стані.
  9. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації, що перебуває у кризовому стані.
  10. Ідентифікувати причини кризи, адаптувати себе та членів команди до кризової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації
  11. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера
 • ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

  Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка і організація інформаційного бізнесу» є: формування системи теоретичних знань та практичних навичок з щодо сучасних моделей, методологій, інструментів управління в динамічному інформаційному середовищі.

  Завдання дисципліни:

  • навчитися орієнтуватися у сучасних концепціях ІТ-менеджменту та інформаційного бізнесу
  • проводити дослідження щодо сучасних ІТ-процесів;
  • оволодіти методологічними підходами менеджменту інформаційного бізнесу;
  • дослідити сучасні методи генерації ідей та технологічний інструментарій їхньої підтримки.

  Досконале вивчення дисципліни дозволить запобігти помилкам при управлінні організаціями інформаційного бізнесу, приводити їх до високих показників ефективності. Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до практичних занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати кейси з даної теми, засвоїти їх основні положення. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз кейсів і літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння теорії, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання заліку.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  1. методи обґрунтування доцільності створення організаційної форми інформаційного бізнесу;
  2. основні категорії інформаційної сфери економіки;
  3. види інформаційної діяльності та бізнесу, інформаційних продуктів та послуг,
  4. описувати інформаційні тенденції, особливості та етапи розвитку інформаційної сфери економіки. вміти:
  5. аналізувати і використовувати інформаційні ресурси для технології формування і ведення бізнесу та його входження в інформаційний ринок,
  6. розробляти та аналізувати модель інформаційного бізнесу;
  7. виявити та обґрунтувати закони функціонування та принципи управління інформаційним виробництвом;
  8. розробляти модель відносин між суб'єктами функціонування інформаційного ринку;
  9. визначати організаційну структуру компаній інфобізнесу, проектувати виробничу систему фірми інформаційного бізнесу.
 • ЕЛЕКТРОННИЙ МАРКЕТИНГ

  Метою викладання навчальної дисципліни «Електронний маркетинг» є: формування знань про інструменти цифрового маркетингу та можливості їх використання для досягнення загальних та специфічних цілей маркетингової діяльності організації.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Електронний маркетинг» є формування знання про роль та значення електронного маркетингу в маркетинговій діяльності організації, ознайомлення з сучасною практикою використання цифрових каналів, планування електронного маркетингу та переходу організації на використання цифрових каналів. Досконале вивчення дисципліни дозволить запобігти помилкам при управлінні складним організаціями, приводити їх до високих показників ефективності.

  Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до практичних занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати кейси з даної теми, засвоїти їх основні положення. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз кейсів і літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння теорії систем управління організацією, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання іспиту.

  У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

  • що таке електронний маркетинг,
  • з яких елементів складається електронний маркетинг,
  • які завдання здатен розв’язувати кожен компонент,
  • за допомогою яких інструментів функціонує цифровий маркетинг,
  • як впливає електронний та цифровий маркетинг на спосіб реалізації звичайного маркетингу та загалом — на діяльність організації та управління

  вміти:

  • визначити цілі та завдання електронного маркетингу
  • скласти операційний та стратегічний план електронного маркетингу в організації.
 • СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

  Навчальна програма дисципліни «Системи управління організацією» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів (другого рівня вищої освіти) за спеціальністю 073 «Менеджмент» (Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). Предметом вивчення навчальної дисципліни є система управління організацією як сукупність всіх елементів, підсистем і комунікацій між ними, а також процесів, що забезпечують заданий функціонування організації Міждисциплінарні зв’язки: теорія організації, теорія управління, менеджмент організацій, управління змінами, теорія систем і системний синтез.

  Метою викладання навчальної дисципліни «Системи управління організацією» є підготовка до практичної та наукової діяльності висококваліфікованих фахівців-менеджерів. Вивчення даного спеціального курсу спрямоване на усвідомлення студентами значення складних організаційних форм, управлінських підсистем та інформаційних систем, що покликані вирішувати системні завдання. засвоєння ними теоретичних положень теорії систем; формування у них навичок щодо правильного застосування отриманих знань та правових норм при вирішенні конкретних завдань. Вивчаючи системи управління організацією, студент повинен навчитися аналізувати необхідні управлінські системні помилки, знаходити правильні рішення для їх розв’язання і ефективно застосовувати їх на практиці.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Системи управління організацією» є:

  1. ознайомлення студентів із загальними положеннями виникнення і розвитку теорії систем в контексті складних організацій;
  2. висвітлення значення систем управління організацій у вирішені комплексних та масштабних завдань організації;
  3. сприяння розвитку у студентів самостійності мислення;
  4. засвоєння студентами управлінської лексики і термінології;
  5. формування менеджерської культури студентів.

  Досконале вивчення дисципліни дозволить запобігти помилкам при управлінні складним організаціями, приводити їх до високих показників ефективності. Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до практичних занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати кейси з даної теми, засвоїти їх основні положення. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз кейсів і літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння теорії систем управління організацією, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання іспиту.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • предмет систем управління організаціями; еволюцію розвитку теорії систем;
  • сучасні моделі управління складними організаціями; організаційні підсистеми, їх сутність та механізми застосування; визначення та основні характеристики інформаційної системи управління організаціями;

  вміти:

  • визначати предмет, класифікацію і структуру систем управління організацією; користуватися системним підходом при вирішенні управлінських задач; розрізняти складні системи та теорії комплексних систем;
  • застосовувати програмне забезпечення та інформаційні системи для ефективного управління комплексними системами в організації.
 • ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ ТА ТУРИЗМУ

  Мета - вивчення дисципліни «Індустрія гостинності і туризму» полягає у отриманні студентами теоретичних знань, та розвитку компетенцій, здібностей студентів. Також можливості застосувати отриманні знання та компетенції у своїй діяльності за фахом (в індустрії гостинності та туризмі)

  Завдання: Розглянути особливо індустрію гостинності та туризму, як об’єкту управління на державному та регіональному рівнях. Розглянути систему та структуру на рівні туристичних підприємств та готелів. Вивчити функції, принципи та методи менеджменту в індустрії гостинності та туризму.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • теоретичні та методичні основи управління діяльністю в індустрії гостинності та туризму;
  • моделі керування індустрією гостинності та туризму;
  • Основні складові туроперейтингу;
  • Основні складові управління готелями різних рівней.

  вміти:

  • розробляти туристичний або готельний продукт;
  • чи розробляти туристичний контракт або агентський договір;
  • робити презентації країни чи регіону.
 • ІННОВАЦІЙ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є управління інноваційною діяльністю підприємства.

  Метою вивчення дисципліни “Інновації та сталий розвиток ” є формування у майбутніх менеджерів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо сучасних методологій управління інноваційними проектами, аналізу особливостей розвитку інформаційного ринку, організації та управління проектами інформатизації, як сектору інноваційного ринку.

  Основними завданнями вивчення дисципліни “Інновації та сталий розвиток ” є

  1. навчитися орієнтуватися у сучасних концепціях інноваційного менеджменту;
  2. наводити дослідження щодо сучасних інноваційних процесів;
  3. оволодіти методологічними підходами інноваційного менеджменту.

  Досконале вивчення дисципліни дозволить запобігти помилкам при управлінні складним організаціями, приводити їх до високих показників ефективності. Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до практичних занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати кейси з даної теми, засвоїти їх основні положення. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз кейсів і літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння теорії систем управління організацією, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання іспиту.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

  • теоретичні, методологічні та методичні основи інноваційного менеджменту;
  • мету та функції інноваційного менеджменту;
  • сутність і зміст основних законів і категорій інноваційного менеджменту.

  вміти:

  • організовувати інноваційні процеси у сучасному середовищі,
  • обирати методології управління інноваційними проектами,
  • оцінювати ефективність інноваційних проектів.
 • ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

  Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична підтримка управлінських рішень» (ІАПУР) є: формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо сучасних методологій раціонального використання інформаційних систем (IC) і технологій моделювання щодо підтримки прийняття управлінських рішень (УP) в організації для досягнення загальних та специфічних цілей маркетингової діяльності в умовах переходу організації на використання цифрових каналів.

  Завдання дисципліни:

  1. прийняття управлінських рішень за допомогою інформації, що отримана з інформаційних систем
  2. робота у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовують сучасні організації
  3. використання сучасних технологічних напрямків розвитку інформаційної інфраструктури підприємства
  4. використання сучасних методів управління процесами впровадження інформаційних систем в організації
  5. сприяття стратегічної та оперативної спрямованості інформаційних технологій в організації.

  Досконале вивчення дисципліни дозволить запобігти помилкам при управлінні складним організаціями, приводити їх до високих показників ефективності. Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до практичних занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати кейси з даної теми, засвоїти їх основні положення. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз кейсів і літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння теорії, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання заліку.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • теоретичні засади створення та функціонування інформаційних систем та технологій, їх використання в менеджменті;
  • сучасні підходи до класифікацій інформаційних технологій щодо використання в інформаційних системах менеджменту,
  • сучасні концепції зберігання і аналізу корпоративної інформації;
  • сучасні стратегії, напрямки та перспективи розвитку ІТ-ринку;
  • сучасні технології віртуалізації ІТ-інфраструктури підприємства.

  вміти:

  • ефективно застосовувати на практиці інформаційні системи для одержання актуальної, своєчасної, вірогідної, повної інформації для підтримки прийняття управлінських рішень на всіх рівнях керування;
  • управляти проектами впровадження ІС та ІТ в організації;
  • оцінювати та управляти ефективністю ІТ-інфраструктури підприємства.
  • накопичувати та аналізувати інформацію в програмних продуктах.
  • аналізувати сучасний стан і тенденцій розвитку інформаційних систем.
  • обирати методологію управління ІТ- проектами,
  • мати навички щодо оцінки ефективності інноваційних проектів.
 • КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

  Мета та завдання вивчення дисципліни „Корпоративне управління бізнесом” – опанування системою теоретичних знань, умінь та практичних навичок в галузі корпоративного управління.

  Предмет вивчення – система корпоративного управління та організаційно- економічний механізм її функціонування на мікро- та макрорівнях, формування механізму розвитку інтегрованих корпоративних утворень, а також система відносин між акціонерами, менеджерами та іншими зацікавленими особами для забезпечення балансу їх інтересів, яка спрямована на ефективну діяльність підприємства.

  Завдання курсу:

  1. вивчення теоретичних та практичних засад здійснення корпоративного управління діяльністю акціонерного товариства;
  2. набуття практичних навичок щодо аналізу можливостей корпорації;
  3. опанування принциповими умовами успішного функціонування корпорації;
  4. виконання розрахунків та їх обгрунтування;
  5. виробити системні навички у прийнятті рішень щодо управління, координації, регулювання та мотивації усіх учасників корпоративних відносин.

  Значення курсу: полягає в засвоєнні студентами знань, необхідних для управління організаціями різних сфер діяльності, прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення поставлених цілей, спрямовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки людей, які працюють в організації.

  За підсумками вивчення курсу студенти повинні:

  знати: сутність, принципи та моделі корпоративного управління, національну правову базу корпоративного управління, законодавство про цінні папери (зокрема акції), їх види, властивості, форми випуску, учасників корпоративних відносин та органи корпоративного управління, права та обов'язки акціонерів, особливості фінансового менеджменту та фінансового аналізу в системі корпоративного управління, причини та процедуру банкрутства акціонерного товариства, можливості та способи санації акціонерного товариства.

  вміти: підготувати статут та засновницькі документи акціонерного товариства, формувати структуру управління організацією, розрахувати ринкову вартість акцій, підготувати документи для проведення загальних зборів акціонерів, вміти формувати вимоги до розкриття корпоративної Інформації, розрахувати величину дивідендів акціонерів, проаналізувати фінансову звітність акціонерного товариства та оцінити його фінансовий стан, аналізувати існуючу структуру власності, систему контролю над організацією, проводити аналіз системи корпоративного управління акціонерним товариством.

 • ЛОГІСТИКА

  Мета: підготовка кваліфікованих менеджерів в сфері логістики, вивчення теоретичних концепцій та практичних методів логістичного управління; формування системи знань щодо принципів та методів логістичного управління, ознайомлення з факторами логістичного середовища, вивчення функціональних сфер логістичного управління, розвиток практичних навичок з управління матеріальними потоками, логістичними операціями та системами.

  Завдання: освоєння логістичних методів управління бізнес-організацією, розвиток навичок з аналізу логістичного середовища організації та основних елементів логістичної системи; вивчення теоретичних концепцій та набуття практичних навичок ефективного логістичного управління в сферах: управління замовленнями, виробничі операції, закупівля, дистрибутивна діяльність, запаси, транспортні операції, якість, складські операції, інформаційні потоки; формування здібностей з оптимізації діяльності підприємства з точки зору логістики та організації ефективного логістичного управління на підприємстві.

  Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, семінарські, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до семінарських занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати практичні приклади з даної теми. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння теорії логістики, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання іспиту.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • логістичні функції та активності,
  • структуру логістичної системи,
  • функціональні сфери логістичного управління,
  • методи адміністрування логістичного менеджменту.

  вміти: здійснювати аналіз логістичної системи, оптимізувати логістичні ланцюги, нормувати рівень запасів та розробляти стратегію постачань, приймати рішення щодо управління ключовими логістичними активностями.

 • МАРКЕТИНГ

  Мета вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» полягає у підготовці до практичної діяльності та проведення наукових досліджень з управління організаціями через формування у студентів розуміння призначення маркетингу в діяльності організацій та економіці в цілому та системи спеціальних знань у сфері маркетингу; вироблення вмінь та навичок аналізу ринкового середовища, споживчої цінності, ринкової діяльності організації та ухвалення управлінських рішень з маркетингу; впровадження та використання маркетингу в підприємствах з врахуванням їх особливостей.

  Завдання вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» полягають у

  1. Визначенні ролі та функцій маркетингу в організації, передумов його виникнення та обмежень на його використання;
  2. Ознайомленні студентів з передумовами виникнення, історичною еволюцією та сучасними тенденціями в розвитку маркетингу;
  3. Ознайомленні студентів з основними поняттями та концепціями маркетингу;
  4. Дослідженні основних складників маркетингової політики;
  5. Засвоєнні основних термінів та понять маркетингу, формуванні професійної культури.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» студент повинен знати:

  • предмет маркетингу, його роль та функції в управлінні організацією;
  • концепції управління маркетингом;
  • передумови створення маркетингової стратегії, методи аналізу зовнішнього та внутрішнього маркетингового середовища;
  • стратегії створення споживчої цінності та її різновиди;
  • складники та основні інструменти практичної реалізації маркетингової політики;
  • концепції та приклади соціально відповідального маркетингу, шляхи узгодження маркетингової діяльності з вимогами сталого розвитку.

  уміти:

  • аналізувати ринкове середовище, визначати ринкові можливості та загрози, на основі SWOT-аналізу та матриці конфронтацій визначати центральну маркетингову проблему (-и) і ставити маркетингові цілі;
  • визначати споживчу цінність, точки диференціації та цільову групу споживачів, конкурентні переваги над продуктами конкурентів;
  • планувати маркетингову діяльність на рівні підприємства чи окремої бізнесової одиниці.
 • МАРКЕТИНГ (PR-ТЕХНОЛОГІЇ) У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

  Мета - ознайомлення студентів з сучасними концепціями маркетингу в сфері гостинності, розгляд стратегічногоо та маркетингового планування, сучасних форм формування і стимулювання попиту в індустрії готельного та ресторанного бізнесу.

  Завдання розгляд шляхів, методів і підходів практичного використання інструментів маркетингу (PR – технологій) в сфері готельного та ресторанного бізнесі.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • основні поняття в області маркетингу готельно-ресторанному бізнесу;
  • принципи організації маркетингової діяльності в готельно-ресторанної індустрії;
  • теоретичні аспекти стратегічного та тактичного планування маркетингової діяльності у готельно - ресторанному бізнесі;
  • механізми та інструменти маркетингу та PR- технологій у отельно-ресторанному бізнесу
  • інформаційні технології, які використовуються в готельно - ресторанному бізнесі.

  вміти:

  • проводити маркетинговий аудит;
  • проводити аналіз зовнішнього середовища;
  • налагоджувати відносини з контактними аудиторіями готелю та ресторану.
 • МАРКЕТИНГ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

  Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг програмних продуктів» є: формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо сучасних моделей, методологій, інструментів управління маркетингом програмних продуктів в динамічному інформаційному середовищі.

  Завданням вивчення дисципліни "Маркетинг програмних продуктів " є надання знань з питань:

  1. сутності маркетингу інформаційних продуктів;
  2. структури і змісту ринку інформаційних продуктів;
  3. типів інформаційних продуктів як товару;
  4. каналів та засобів розповсюдження інформаційних продуктів;
  5. принципів планування, стратегії і тактики маркетингу інформаційних продуктів.

  Досконале вивчення дисципліни дозволить запобігти помилкам при управлінні маркетингом програмних продуктів та приводити організації інформаційного бізнесу до високих показників ефективності. Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до практичних занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати кейси з даної теми, засвоїти їх основні положення. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз кейсів і літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння теорії, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання заліку.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • основні категорії інформаційної сфери економіки;
  • поняття маркетингу програмних продуктів;
  • систему маркетингових досліджень і маркетингової інформації;
  • типи інформаційних продуктів та послуг як товару;
  • принципи політики в маркетинговій діяльності;
  • канали та засоби розповсюдження інформаційних продуктів;
  • принципи планування, стратегію і тактику маркетингу програмних продуктів.

  набути практичні навички зі:

  • збору та аналізу маркетингової інформації;
  • прогнозування маркетингової ситуації;
  • планування та корегування маркетингової політики фірми.

  Вміти:

  • дати характеристику поняттю маркетингу інформаційних продуктів і послуг;
  • аналізувати підходи щодо визначення споживачів інформаційної продукції;
  • визначати структуру і зміст ринку інформаційної продукції та послуг;
  • характеризувати систему маркетингових досліджень і маркетингової інформації;
  • аналізувати принципи політики в маркетинговій діяльності;
  • орієнтуватися в каналах і засобах розповсюдження інформаційних продуктів, послуг;
  • характеризувати принципи планування, стратегію і тактику маркетингу інформаційних процесів та послуг.

  Вивчення дисципліни "Маркетинг програмних продуктів " базується на загальних знаннях дисциплін " Економіка і організація інформаційного бізнесу ", "Інформатика та комп’ютерна техніка", "Прикладне програмне забезпечення".

 • МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Мета вивчення навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» полягає у вивченні способів, методів та інструментів дослідження організаціями свого маркетингового середовища; способів планування, організації, реалізації та контролю дослідницької діяльності в маркетингу

  Завдання вивчення дисципліни «Маркетингові дослідження» полягають у:

  1. Вивченні процесу маркетингового дослідження
  2. Навчанні правильній постановці цілей маркетингового дослідження
  3. Вивченні способів організації і проведення маркетингового дослідження
  4. Ознайомленні з методами збирання даних та критеріями їх відбору та оцінки якості
  5. Оволодінні методами та інструментами аналізу даних з метою отримання достовірного та об'єктивного результату та підвищення надійності управлінських рішень.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» студент повинен знати:

  • Означення і основні різновиди маркетингових досліджень;
  • Способи організації дослідницької діяльності з маркетингу в організації, включно з плануванням і визначенням дослідницької стратегії;
  • Способи виконання досліджень, взаємодії з дослідницькими організаціями, побудови дослідницьких підрозділів у структурі організацій;
  • Переваги, недоліки та сфери застосування різних способів збирання даних; способи аналізу зібраних даних

  уміти:

  • На основі управлінської проблеми визначити мету та задачі маркетингового дослідження;
  • Скласти заявку на проведення дослідження
  • Визначити економічну цінність інформації, яку потрібно знайти і на її підставі оцінити граничний розмір доцільних витрат на маркетингові дослідження
  • Знаходити основні типи вторинної інформації з відкритих джерел
  • Скласти пошукові запитання, анкету чи форму для спостереження
  • Визначити носіїв потрібної інформації
  • Визначити структуру та склад вибірки
  • Оцінити точність та достовірність результату дослідження
 • МЕНЕДЖМЕНТ

  Мета: вивчення основних положень менеджменту, ознайомлення з історичними та класичними концепція менеджменту, вивчення основних управлінських функцій, формування комплексу знань щодо засад, принципів та методів ефективного менеджменту.

  Завдання: ознайомлення з основними історичними школами менеджменту; формування практичних навичок по аналізу зовнішнього середовища організації та прийняттю управлінських рішень; формування практичних навичок по ефективному виконання основних функцій менеджменту: планування, організація, мотивація та контроль; розвиток управлінських якостей; ознайомлення із сучасними концепція менеджменту.

  Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, семінарські, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до семінарських занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати практичні приклади з даної теми. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння теорії логістики, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання іспиту.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  теорії управління, основні підходи та базові концепції сучасного менеджменту, методи прийняття управлінського рішення, основні функції менеджменту: планування, у тому числі стратегічне, організація, мотивація, у тому числі лідерство, та контроль.

  вміти:

  вільно використовувати положення теорії менеджменту в науковому дискурсі, розрізняти основні школи та концепції менеджменту, складати плани та встановлювати цілі організації, застосовувати кількісні методи планування, аналізувати структуру організації, застосовувати основні інструменти мотивації, розвивати лідерські здібності, будувати комунікації та здійснювати контроль діяльності організації.

 • МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

  Мета: вивчення основних теорій управління, еволюції управлінської думки, загальних засад та методів ефективного управління; сучасних принципів ефективного управління, його функціональних сфер та практичних інструментів; опанування студентами процесу прийняття управлінського рішення та головних методів його розробки; освоєння знань про системну природу управління, про роль керівника в процесі управління, вивчення методів оптимізації управлінських систем.

  Завдання: набуття знань щодо концепцій, теоретичних підходів та методів управління, розвиток практичних навичок прийняття управлінського рішення, визначення ефективності управлінської діяльності та проектування комплексних систем управління; забезпечення поєднання теоретичних знань та практичних здібностей у функціональних сферах управління: маркетингу, виробництві, фінансах, менеджменту людських ресурсів; систематизація та узагальнення знань студентів щодо принципів ефективного управління бізнес-організацією в сучасних умовах.

  Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, семінарські, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до семінарських занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати практичні приклади з даної теми. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння методів управління якістю, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання іспиту.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  теоретичні концепції та підходи до управління, принципи, методи та функціональні галузі управління.

  вміти:

  проводити оцінку рівня якості будь-якої продукції на різних підприємствах; проводити впровадження стандартизації в управління якістю, сертифікацію продукції; проводити організацію управління якістю, проводити розрахунки економічних проблем якості; проводити сучасні підходи до управління людськими ресурсами на підприємствах.

 • ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

  Мета курсу: розглядається сучасна методологія управління проектами, основні етапи, підходи та базові інструменти методології управління проектами. Представлено найсучасніший алгоритм логіко-структурного підходу, що використають міжнародні організації при розробці проектів розвитку та реструктуризації. Розглядаються фактори зовнішнього та внутрішнього середовищ проекту та їх вплив на реалізацію проекту. Надано методи прийняття управлінського рішення. Представлено основні складові методології: системна інтеграція, управління часом, бюджетом, якістю проекту, управління ризиками, командою, закупівлями в проекті, комунікаціями та змінами в проекті. Розглядаються сучасні інформаційні технології в управлінні проектами.

  Основними завданнями курсу “управління проектами” є:

  1. ознайомлення з основними інструментами методології управління проектами;
  2. ознайомлення з впливом середовища на реалізацію проекту;
  3. ознайомлення з алгоритмом логіко-структурного підходу;
  4. формування практичних навичок з використання логіко-структурного підходу при розробці проекту;
  5. ознайомлення з механізмом управління змінами в проекті;
  6. ознайомлення з загальними підходами формування команди проекту та поняттям лідерства в проекті;
  7. ознайомлення з загальними підходами управління проектами гармонійного розвитку систему;
  8. ознайомлення із сучасними інформаційними технологіями управління проектами.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  сутність методології управління проектами, сутність логіко-структурного підходу в управлінні проектами, структуру та етапи проекту, принцип побудови графіку Ганта, розрахунок економічної ефективності проекту.

  вміти:

  розробити проект розвитку або реструктуризації, або створення нового бізнесу на підставі використання логіко-структурного підходу в управлінні проектами.

 • ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

  Метою дисципліни «Публічне адміністрування» є: вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетенції, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування.

  Завданнями вивчення дисципліни «Публічне адміністрування» є узагальнення теоретичних засаду сфері публічного адміністрування, дати студентам глибокі і систематизовані знання про сутність публічної служби, її організацію і функціонування, завдання та функції, а також перспективи розвитку; визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного адміністрування у розвитку суспільства; опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного адміністрування об’єктів публічної сфери; оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної сфери, з позицій загально цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків; сприяти вибору публічними службовцями належної моделі поведінки на службі, яка передбачає бездоганне виконання законів, глибоке знання своїх прав та обов’язків готовність і здатність забезпечувати на високому професійному рівні права та інтереси громадян; навчити студентів правильно орієнтуватись в законодавстві про публічну службу, яке регулює всі публічно-службові відносини, починаючи з вступу на публічну службу і закінчуючи її припиненням; сприяти зацікавленості у подальшому розвитку та вдосконаленні допомогти глибоко зрозуміти сутність і значення Європейських стандартів та зарубіжного досвіду організації та функціонування публічної служби для України.

  Досконале вивчення дисципліни дозволить запобігти помилкам при управлінні складним організаціями, приводити їх до високих показників ефективності. Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до практичних занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати кейси з даної теми, засвоїти їх основні положення. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз кейсів і літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння теорії систем управління організацією, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання іспиту.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

  сутність теоретичних підходів «Публічного адміністрування», основні принципи публічного адміністрування, систему суб’єктів публічного адміністрування, основні напрямки публічного управління при описанні та прогнозуванні економічних.

  вміти:

  визначити, який теоретичний підхід слід застосовувати для аналізу чинників та прогнозу розвитку економічного явища, визначити та обґрунтувати доцільність використання принципів публічного адміністрування при описанні стану та прогнозу розвитку складних економічних явищ.

 • РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  Мета дисципліни є засвоєння знань із теоретико-методологічних аспектів розроблення стратегій розвитку організацій в умовах глобалізації, стратегічних планів, проектів і програм з урахуванням специфіки світових ринків; створення системи стратегічного управління та забезпечення її функціонування в міжнародному ринковому середовищі.

  Завданням є формування у студентів комплексу знань із теоретичних основ та практичних методів стратегічного менеджменту міжнародних компаній, опанування ними специфічних інструментів управління в умовах глобальних ринків та розвиток вмінь з прийняття управлінських рішень та контролю їхньої ефективності в контексті міжнародних ринків.

  Досконале вивчення дисципліни дозволить запобігти помилкам при управлінні складним організаціями, приводити їх до високих показників ефективності. Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до практичних занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати кейси з даної теми, засвоїти їх основні положення. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз кейсів і літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння теорії систем управління організацією, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання іспиту.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

  теорію та практику стратегічного управління на міжнародних ринках, комплекс заходів із розробки та впровадження стратегій розвитку організацій на міжнародних ринках.

  вміти:

  досліджувати глобалізовані ринки та галузі, визначати фактори розвитку організації в умовах глобалізації, визначати напрями розвитку організації, розробляти та впроваджувати стратегії розвитку організації в умовах глобалізації.

 • СИНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

  Мета курсу: підготовка фахівців для роботи в сфері синергетичного управління, які забезпечать європейський рівень надання послуг з синергетичного менеджменту на основі принципів теорії складності та системності. В курсі “синергетичний менеджмент” розглядається сучасна методологія синергетичного та трансдисціплінарного підходу, системного синтезу. основні етапи, підходи та базові інструменти методології синергетичного управління. Представлено найсучасніший алгоритм трансдисціплінарного підходу, що використають у наукових та практичних дослідженнях будь-якого напрямку. Розглядаються основи синергетики, теорії складності. теорії систем, зовнішнього та внутрішнього середовищ системи та їх вплив на реалізацію управлінських дій. Надано методи синергетичного управління. Представлено основні поняття та складові методології: трансдисціплінарність, складність, системна інтеграція, системний аналіз, системний синтез.

  Основними завданнями курсу “синергетичний менеджмент” є:

  1. ознайомлення з основними поняттями синергетики та інструментами методології синергетичного управління;
  2. ознайомлення з поняттям теорії складності
  3. ознайомлення з поняттям трансдисціплінарності;
  4. ознайомлення з поняттями, цілісність.
  5. ознайомлення з алгоритмом синергетичного управління,
  6. ознайомлення з поняттями система та властивості систем, приклади систем, структура системи, середовище системи.
  7. ознайомлення з поняттями Інваріанти, варіаціі системи
  8. ознайомлення з поняттями атрактори та фрактали.
  9. ознайомлення з поняттями системного аналізу та ,системного синтезу.
  10. формування практичних навичок з використання методів синергетичного управління;.
  11. ознайомлення з практичними прикладами управлінських систем.

  Очікувані результати навчання.

  В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

  сутність методології синергетичного управління, сутність трансдисціплинарного підходу, структуру та етапи системного аналізу, принципи системного синтезу, принципи формування цілісності, принципи теорії складності .

  вміти:

  розробити проект системного аналізу, проект системного синтезу управлінської ситуації або проект реструктуризації, або створення нового бізнесу на підставі використання методології синергетичного управління.

 • СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС

  Метою дисципліни «Соціально-відповідальний бізнесу» є: формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності з позиції сучасних стандартів соціальної політики, соціальної звітності, етики бізнесу та прав людини в умовах інтеграції концепції стійкого розвитку і набуття ними відповідних професійних компетенції, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціально-відповідальний бізнес» є вивчення теоретичних положень і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства; визначення можливостей використання зарубіжного досвіду та аналіз можливостей використання елементів зарубіжних моделей соціальної відповідальності в національній економіці; формування розуміння значення соціальної відповідальності держави, бізнесу, суспільства та людини. Досконале вивчення дисципліни дозволить запобігти помилкам при управлінні складним організаціями, приводити їх до високих показників ефективності.

  Об'єктом навчальної дисципліни є соціальна відповідальність як система. Предметом навчальної дисципліни є теоретико-методологічні, методичні та організаційно-економічні аспекти формування і розвитку соціальної відповідальності. Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до практичних занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати кейси з даної теми, засвоїти їх основні положення. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз кейсів і літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння теорії систем управління організацією, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання іспиту.

  У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

  • основний зміст усіх розділів навчальної програми; оволодіти сучасним соціально-економічним способом мислення щодо осмислення сучасних світу та людини; мати базові уявлення про основи сучасного соціально знання, що сприятиме розвитку загальної культури та соціалізації особистості; розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та життєдіяльності людини у ньому;
  • концептуальні основи розвитку соціальної відповідальності; сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні соціальної відповідальності;
  • особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів соціального розвитку;
  • місце соціальної відповідальності в управлінні організацією;
  • нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності;
  • моделі корпоративної соціальної відповідальності і становлення різних типів корпоративної культури;
  • критерії, показники та методику оцінювання соціальної відповідальності;
  • особливості вияву соціальної відповідальності бізнесу в українських реаліях;
  • сутність соціальних інвестицій як форми вияву корпоративної відповідальності роботодавців;
  • сутність, складові та пріоритети розвитку соціально відповідальної політики управління персоналом;
  • екологічні аспекти соціальної відповідальності та їх нормативно-правове регулювання;
  • сутність, структуру, вимоги та особливості міжнародних стандартів соціальної звітності;

  вміти:

  • формувати механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю;
  • збирати та оцінювати інформацію з корпоративної соціальної відповідальності для прийняття рішень і формування пропозицій до програм розвитку організації;
  • ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених сторін організації з позицій концепції корпоративної соціальної відповідальності;
  • формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної відповідальності;
  • формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на засадах корпоративної соціальної відповідальності;
  • визначати напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної відповідальності;
  • посилювати соціальну відповідальність суб’єктів суспільного розвитку через соціальне партнерство;
  • здійснювати моніторинг корпоративної соціальної відповідальності;
  • оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності;
  • аналізувати соціальну звітність організації і готувати необхідну інформацію для її формування;
  • узагальнювати матеріали аналізу для формування пропозицій щодо удосконалення програм корпоративної соціальної відповідальності;
  • розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник підвищення конкурентоспроможності;
  • застосовувати основні принципи прийняття етичних управлінських рішень;
  • розробляти етичні кодекси організацій, фахівців різних професій;
  • застосовувати набуті знання з проблематики соціальної відповідальності при аналізі наявного стану соціально-економічних реалій сучасного світу й перспектив його розвитку, при аналізі нагальних проблем сьогодення; будувати
  • універсальну макромодель соціальної дійсності навколо людини, що є суб’єктом сучасних суспільної діяльності та особистого життя;
  • досліджувати соціальні явища, використовувати теорію та практику соціальної відповідальності, аналізувати основні процеси та явища зовнішнього та внутрішнього світу людини; опрацьовувати різноманітні джерела інформації,
  • формувати власну точку зору, робити висновки, приймати рішення;
  • творчо використовувати знання з проблематики соціальної відповідальності у своїй матеріально-практичній та духовній життєдіяльності, грамотно формувати та формулювати власну думку з будь-яких світоглядних питань, впевнено й
  • аргументовано захищати власну позицію.
 • СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

  Мета – При вивчені дисципліни „ Стратегічне управління ”. Головною метою вивчення курсу «Стратегічне управління» є розвиток стратегічного та креативного мислення, орієнтованого на перспективу, і отримання студентами системного ефекту. Студент повинен отримати знання по розробці комплексу методів та засобів, проведення стратегічного аналізу. Заходи по розробці та реалізації стратегії, які забезпечують адаптацію підприємства до швидко змінюючих умов зовнішнього середовища, а також можливості своєчасного реагування. Також проведення аналізу внутрішнього середовища підприємства. Завдання – розробка стратегій на різних рівнях (корпоративний рівень, рівень стратегічній одиниці бізнесу, та функціональний рівень)

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • Загальна характеристика стратегічного управління на різних рінях
  • Поняття процесу стратегічного менеджменту
  • Теоретичні знання по розробки стратегій

  вміти:

  • Проведення стратегічного аналізу
  • Розробка та вибір стратегічної альтернативи
  • Реалізація та розробка стратегії
 • ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

  Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія організації» є формування сучасного, на основі системного підходу, світогляду щодо створення, функціонування й еволюції організацій.

  Завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни «Теорія організації» є:

  • забезпечення студентів знаннями про теорію та практику функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища, про регулювання процесів, які відбуваються у взаємодії із зовнішнім середовищем тощо;
  • вивчення основних організаційних теорій;
  • вивчення теоретико-методологічних засад створення й функціонування організацій;
  • засвоєння основних методичних підходів аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища організацій;
  • набуття вмінь побудови організаційних структур організацій різних типів;
  • набуття навичок трансформації, створення іміджу й культури організації.

  Очікувані результати.

  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні вміти:

  • працювати з монографічними, довідково-енциклопедичними, статистичними, електронними джерелами з соціально-економічної проблематики та менеджменту;
  • володіти методикою розрахунків основних показників та використання методологічних інструментів з метою пізнання мінливих явищ та процесів, які впливають на стан організації;
  • використовувати методологічні та методичні прийоми вивчення ефективності діяльності й проектування організацій;
  • досліджувати й характеризувати різні види організацій, визначаючи їх переваги та недоліки;
  • здійснювати порівняльний аналіз і формування різних типів організаційних структур;
  • визначати чинники формування іміджу й культури організації;
  • розробляти заходи з трансформації, як організації у цілому, так і її складових, з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища.
 • ТЕОРІЯ СИСТЕМ У МЕНЕДЖМЕНТІ ТА МАРКЕТИНГУ

  Мета: вивчення основ системного аналізу, синтезу та моделювання систем, які необхідні при дослідженні міждисциплінарних проблем, їх системно-синергетичних основ і зв'язків; формування системи знань щодо принципів та методів теорії систем і системного аналізу, ознайомлення зі сторонами системності та їх взаємозв’язок та класифікацією методів моделювання систем; ознайомлення з поняттям структури взаємодії та її інваріантами, ознайомлення з поняттям системної якості складного об'єкта і якості системи; ознайомлення з поняттям фрактальності світу; розвиток практичних навичок з управління системами. Мета курсу - понятійно-змістовне, але суворе і в той же час доступне введення в основи аналізу, синтезу та моделювання систем, особливо, інформаційних. Практичне значення системного аналізу полягає в тому, що він є методологією і практикою цілеспрямованого перетворення як самої людини, так і навколишнього світу.

  Завдання: на понятійно-змістовному рівні, але досить строгому і формальному рівні викладу розглядаються поняття і факти, необхідні при системному, синергетичному і міждисциплінарному розгляді різних проблем, освоєння системних методів управління бізнес-організацією; розвиток навичок з аналізу середовища організації та основних елементів системи, які супроводжуються великою кількістю спеціально підібраних прикладів, що пояснюють суть розглянутих понять і фактів; формування здібностей з оптимізації діяльності підприємства з точки зору системності (інтегрованого) ефективного управління на підприємстві.

  Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, семінарські, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до семінарських занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати практичні приклади з даної теми. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння теорії систем у менеджменті та маркетингу, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання іспиту.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  основи системного аналізу, синтезу та моделювання систем у менеджменті та маркетингу, принципи та методи теорії систем і системного аналізу у менеджменті та маркетингу, класифікацію методів моделювання систем, методи адміністрування інтегрованого менеджменту;

  вміти:

  сформулювати напрямки розвитку теорії систем та системного аналізу у менеджменті та маркетингу, здійснювати системний аналіз, застосувати системний аналіз в практиці менеджменту, маркетингу та приймати рішення щодо управління організацією або підприємством. Курс призначений для студентів, які цікавляться не тільки тим, як отримати конкретне рішення конкретної проблеми (що досить важливо), а і тим, як ставити, описувати, досліджувати і використовувати такі завдання, знаходити і вивчати спільне в системах різної природи, особливо, в інформаційних системах.

 • УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

  Метою дисципліни вивчення способів управління змінами в організації та методів діагностики поточного стану організації.

  Завдання дисципліни «Управління змінами» полягає у вивченні теорій, які описують організаційні зміни та методів діагностики поточного стану розвитку організації та визначення предмету та завдань організаційних змін.

  У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

  Сучасні теорії та основні поняття управління змінами,

  вміти:

  Визначити поточний стан еволюції організації, спрогнозувати сценарії розвитку та обрати інструменти управління змінами в організації.

 • УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

  Мета: оволодіння вмінням реалізувати спеціальний інструментарій менеджменту в управлінні персоналом в державних та приватних організаціях на основі вивчення теоретичних засад та зарубіжного досвіду менеджменту персоналу. Всі ці підходи об’єднані поняттям Human Resource Management і орієнтовані на підготовку персоналу та його ефективне використання. Завдання: орґанізація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонської декларації. Знання цієї дисципліни необхідні при вивченні більшості дисциплін управлінського напрямку

  У результаті вивчення дисципліни «Управління персоналом» студенти повинні знати:

  • теоретико-методологічні засади менеджменту персоналу як механізму ефективного управління організацією;
  • принципи організації сучасних кадрових служб;
  • основні та допоміжні стилі управління;
  • сучасні теорії мотивації персоналу;
  • механізми розвитку конфліктів та засоби їх використання на благо розвитку організації;
  • новітні психологічні підходи до впливу на свідомість та підсвідомість персоналу;
  • гендерні проблеми в суспільстві;
  • командні засоби досягнення спільної мети в організації;
  • невербальні засоби спілкування та їх вплив на персонал;
  • особливості менеджменту персоналу в Україні;
  • основні проблеми управління персоналом в умовах глобалізації.

  вміти:

  орієнтуватися в особливостях менеджменту персоналу в різних організаціях та країнах.

  звикнути:

  мислити в управлінських категоріях, а також зовнішньо та внутрішньо готуватися до відповідальності за прийняті управлінські рішення.

  Предметом курсу є вивчення методів і засобів найбільш раціональної організації управління відповідно до національних умов в Україні.

  Об'єктом вивчення в курсі є різні боки управлінської діяльності в Україні.

  Змістом курсу є вивчення управлінської діяльності в Україні.

 • УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

  Мета - створення активних економічних механізмів регулювання процесів використання природи. Критеріями ефективності такого природокористування є комплексне і раціональне використання природних ресурсів з отриманням не лише економічної, а і соціальної та екологічної вигод. Дисципліна «Управління природокористування» формує екологічно обґрунтовані пріоритети еколого-соціально-економічного розвитку суспільства і шукає найефективніші способи досягнення поставлених цілей.

  Завдання:

  • вивчення економічних закономірностей використання суспільством природних ресурсів з метою задоволення своїх потреб;
  • розробка методів оцінки природних ресурсів з метою їх ефективного використання;
  • створення економічних механізмів управління раціональним використанням природних ресурсів і охорони навколишнього середовища;
  • оцінка збитків, заподіяних природі та населенню в результаті непродуманої господарської діяльності;
  • розробка методів розрахунку економічної ефективності капітальних вкладень у раціональне використання природних ресурсів і охорону природи;
  • розробка підходів до регулювання і управління природокористуванням у господарському механізмі;
  • обґрунтування економічних аспектів регіональної та національної екологічної політики.

  Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, семінарські, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до семінарських занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати практичні приклади з даної теми. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння теорії управління природокористування, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання іспиту.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  основи економіки природокористування, екологічні принципи та методи теорії економіки природокористування, економічні методи управління та способи стимулювання природоохоронної діяльності та екологізації виробництва, методи інтегрованого екологічного менеджменту.

  вміти:

  сформулювати напрямки розвитку теорії економіки природокористування; визначити збитки в результаті забруднення навколишнього середовища, порушення законів, норм або правил охорони природи; визначити розмір затрат, необхідних для ліквідації в найближчому та віддаленому майбутньому наслідків негативних техногенних впливів на довкілля; застосувати системний економіко-екологічний підхід в практиці менеджменту та приймати рішення щодо управління організацією або підприємством; оцінити абсолютну та відносну ефективність витрат на охорону та відновлення природи, зробити вибір оптимальних варіантів природоохоронної діяльності та використання природних ресурсів. Курс призначений для студентів, які цікавляться не тільки тим, як отримати конкретне рішення конкретної проблеми (що досить важливо), а і тим, як ставити, описувати, досліджувати і використовувати такі завдання, знаходити і вивчати спільне в системах різної природи, особливо, в інформаційних системах.

 • УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ПОВЕДІНКОЮ ОРГАНІЗАЦІЙ

  Метою вивчення дисципліни «Управління фінансовою поведінкою організацій» є оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, формування можливості управляти операційною та інвестиційною діяльністю підприємства, приймати оптимальні фінансові рішення.

  Перелік знань фахівця після опанування програми з «Управління фінансовою поведінкою організацій», а саме він повинен знати як:

  • Визначати фінансову стратегію, застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств
  • Ефективно управляти грошовими потоками, забезпечувати їх синхронізацію
  • Управляти формуванням прибутку, знаходити резерви його росту та підвищення рентабельності.
  • Приймати оптимальні рішення, щодо знаходження джерел формування фінансових ресурсів підприємств для забезпечення поточної і інвестиційної діяльності.
  • Здійснювати фінансове прогнозування і планування, складання операційних і фінансових бюджетів підприємства.
  • Аналізувати та оцінювати фінансово-господарську діяльність, фінансовий стан підприємств.
  • Використовувати фінансовий контролінг для забезпечення підтримки управління витратами, вартістю, рентабельністю, фінансовими потоками підприємства.
  • Здійснювати планування податкових платежів підприємства, забезпечуючи нейтралізацію та зменшення їх негативного впливу оподаткування на діяльність підприємств.
  • Управляти фінансовими ризиками підприємства, забезпечуючи своєчасну нейтралізацію їх негативного впливу на господарську діяльність.
  • Управляти реальними і фінансовими інвестиціями, забезпечуючи підвищення їх ефективності.
  • Управляти формуванням власного і залученого капіталу підприємства враховуючи його вартість та вартість різних джерел формування.

  У результаті вивчення дисципліни «Управління фінансовою поведінкою організацій» студент повинен отримати наступні вміння:

  • формулювати фінансову стратегію підприємства, цілі фінансової діяльності та фінансового контролю;
  • обґрунтовувати управлінські рішення відносно операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства,
  • застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств;
  • управляти вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві, прибутком, інвестиціями, активами;
  • визначати вартість капіталу та оптимізувати його структуру;
  • оцінювати фінансові ризики;
  • застосовувати інструменти антикризового управління;
  • прогнозувати фінансову ситуацію;
  • приймати оптимальні рішення щодо управління фінансами підприємства.

  Предметом курсу «Управління фінансовою поведінкою організацій» є вивчення методів і засобів для підвищення вартості підприємств, підвищення його економічного потенціалу, забезпечення добробуту акціонерів внаслідок стабільного отримання прибутків, що повинно сприяти розвитку національної економіки України.

  Об'єктом вивчення є процес формування фінансових ресурсів та фінансової діяльності на підприємствах України.

  Змістом курсу «Управління фінансовою поведінкою організацій» є вивчення підходів до використання власного капіталу, залучення інвестицій, іншого позикового капіталу та оцінка доцільності вкладання коштів у різні проекти в Україні.

 • УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

  Мета: формування у студентів комплексу знань про управління якістю, оцінку рівня якості продукції, стандартизацію і сертифікацію з управління якістю, організацію управління якістю, економічні проблеми якості, людській фактор в управління якістю. Набуття на цій основі спеціальних знань і навичок з прийняття ефективних рішень по оцінці рівня якості продукції, управління якістю щодо створення організаційних питань управління якістю в умовах ринкового середовища.

  Завдання: набуття знань щодо концепцій, теоретичних підходів та методів управління якістю, розвиток практичних якістю, забезпечення поєднання теоретичних знань та практичних здібностей в управлінні якістю, систематизація та узагальнення знань студентів щодо принципів ефективного управління якістю.. Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, семінарські, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до семінарських занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати практичні приклади з даної теми. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння методів управління якістю, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання іспиту.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  поняття якості, інструменти управління якістю, система управління якістю, підходи до управління кістю, фактори управління якістю.

  вміти:

  проводити оцінку рівня якості будь-якої продукції на різних підприємствах; проводити впровадження стандартизації в управління якістю, сертифікацію продукції; проводити організацію управління якістю, проводити розрахунки економічних проблем якості; проводити сучасні підходи до управління людськими ресурсами на підприємствах.

 • УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ

  Мета: наука керування в цей час має у своєму розпорядженні різні підходи до вивчення й вироблення ефективних методів і прийомів керування організацією, наприклад, функціональним підходом, системним, ситуаційним і ін. Даний курс присвячений вивченню підходу до керування, що полягає в тім, що весь процес керування розглядається як нескінченний ланцюг управлінських рішень. Ефективність керування залежить насамперед від уміння менеджера розробляти й приймати ефективні управлінські рішення. Уміння менеджера при цьому припускає використання на практиці системного аналізу, економіко-математичного моделювання, раціональних методів планування, успішне виконання основних функцій менеджменту, а також створення ефективних комунікаційних зв'язків і сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

  Завдання: у даному курсі розглядається процес розробки управлінського рішення, що складає з окремих етапів, кожний з яких припускає виконання менеджером певних видів робіт з урахуванням численних факторів, що впливають на ефективність ухваленого рішення. Значна частина курсу присвячена розповсюдженої концепції керування – моделюванню управлінських рішень, що допомагає подолати безліч проблем, пов'язаних із прийняттям рішень у складних ситуаціях, а також розгляду різних методів розробки рішень, адекватних управлінським проблемам. Ціль курсу не тільки в тім, щоб показати, як на практиці застосовуються розглянуті методи й моделі, дати поняття про можливості науки менеджменту. Особлива увага в курсі приділяється емпіричним методам прийняття рішення, у тому числі експертним оцінкам, які у зв'язку зі зростаючою складністю керування, особливо в умовах невизначеності й рухливості факторів зовнішнього середовища, відіграють важливу роль у процесі розробки управлінських рішень.

  Даний курс викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, семінарські, практичні заняття відносяться до аудиторних занять. При підготовці до семінарських занять необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати практичні приклади з даної теми. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо. Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеня засвоєння теорії логістики, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань є складання іспиту.

  Очікувані результати навчання.

  У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

  функції рішення в методологи й організації процесу керування; типологія управлінських рішень; умови й фактори якості управлінських рішень; моделі, методологія й організація процесу розробки управлінського рішення; цільова орієнтація управлінських рішень аналіз альтернатив дій; аналіз зовнішнього середовища і її впливу на реалізацію альтернатив: умови невизначеності й ризику; прийоми розробки й виборів управлінських рішень в умовах невизначеності й ризику, економіко-математичні та емпіричні методи прийняття рішення ефективність рішень; контроль реалізації управлінських рішень; управлінські рішення й відповідальність.

  вміти:

  здійснювати аналіз потрібний для розробки та прийняття управлінського рішення, використовувати кількісні та якісні методи для прогнозування розвитку оточуючого середовища та організації, визначати причини виникнення проблеми та встановлювати критерії ефективного управлінського рішення, розробляти альтернативні варіанти управлінського рішення та використовувати аналітичні методи для вибору оптимального рішення, розробляти програму реалізації управлінського рішення, оцінювати ефективність управлінського рішення та методи її підвищення.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e233cf11fcc910918686311579367665
title_5e233cf11fe3316327991841579367665
title_5e233cf11ffa120645414681579367665
title_5e233cf1200ee1660620421579367665
Top