Історія кафедри

З часу заснування Новоросійського університету на юридичному факультеті працювала кафедра політекономії і статистики. Наукова робота викладачів кафедри була тісно пов'язана з проблемами, які виникали перед господарством Півдня України та Одеси. Талановитих економістів особливо турбувала доля селянства після реформи 1861 року, цікавили перспективи виходу України через чорноморські порти на європейський ринок, конкуренція у виробництві зерна та інших сільськогосподарських продуктів.

Першим завідувачем кафедри був випускник Рішельєвського ліцею М.М. Вольський, який отримав вищу освіту в Московському університеті. Його магістерська дисертація "Обробка земель селянами - власниками" і докторська - "Рабська обробка землі" висвітлювали прогресивність капіталістичних аграрних відносин. Великий науковою цінністю і досі є робота М. М. Вольського "Нарис історії хлібної торгівлі Новоросійського краю з давніх часів до 1852 г."

В роботі "Завдання політичної економії і відношення її до інших наук" (1872) М. М. Вольський виступив як затятий пропагандист політекономічних знань, справедливо вважаючи, що "... знання науки сприяє пом'якшенню грубого егоїзму, оновленню політики серед громадських і міжнародних відносин , знищення тисяч причин, що призводять до зіткнень, переворотів і революцій ". Він був одним з небагатьох, хто розглядав політекономію невіддільно від моралі і права.

З 1876 завідування кафедрою політекономії і статистики перейшло до професора А. С. Посникова. Його основні праці стосувалися проблем общинного землеволодіння. Суть пореформених аграрних перетворень в країні, на його погляд, має полягати в тому, щоб, зберігаючи общинне землеволодіння, дбати про збільшення державної земельної власності. Держава, мовляв, буде скуповувати землі у дворян і передавати їх сільським громадам для розширення селянського землеволодіння. Лекторська майстерність А. С. Посникова була такою, що туди, де викладав він, сходилися студенти з інших факультетів. Нерідко в ці аудиторії навідувалися і вчені, особливо І.І. Мечников.

Після А.С. Посникова кафедру очолив Л. В. Федорович. Коло наукових інтересів був дуже широкий - від проблем цінності до кредитного обігу. Безпосереднім джерелом утворення і збільшення капіталу, на думку Л. В. Федоровича, є ощадливість, збереження цінностей для вкладення їх у виробництво, а прибуток і вигоду - це наслідок утримання від сьогохвилинних споживання цінностей для кращого, хоча і помірного, задоволення потреб у майбутньому. У 1882 він видав фундаментальну працю "Історія політичної економії давніх часів". Крім того, він був автором таких робіт, як «Політичний економія», «Теорія політичної економії» в 2 - х частинах (1901р.), «Курс політичної економії (1905).

Серед економістів - практиків, що працюють в Новоросійському університеті, був видатний агроном І. В. Палімпсестов, який свого часу викладав у Рішельєвському ліцеї, а згодом став професором університету. Багато років поспіль він виконував обов'язки секретаря Товариства сільського господарства Південної Росії і редагував "Записки суспільства". І. В. Палімпсестов мав тверде переконання, що наш край здатний стати житницею західноєвропейських країн, але для цього слід докорінно змінити методи господарювання. В основу їх повинні знаходитися зв'язок з наукою, раціоналізація та інтенсифікація. А осередком реорганізації господарств має стати перерозподіл земельної власності і перехід її в руки селян. Чітким застереженням звучали слова вченого: "Якщо наші селяни будуть тільки користуватися землею, це не тільки не поліпшить їх побуту, а навпаки, поставить їх у ще більш скрутне становище, а вічне володіння землею з усіма правами власності на неї може довести сільське господарство до квітучого стану - незаперечним доказом цього є майже весь захід Європи ".

Знавцем аграрних відносин був професор В. O. Косинський, який очолював кафедру політекономії протягом 1905-1909 років. Він був прихильником подальшого капіталістичного розвитку країни, швидкої ліквідації пережитків кріпацтва, переділу поміщицьких земель. Його праці "Селянське і поміщицьке господарство" (1906), "До питання про сучасний сільськогосподарського кризі" (1906), «До аграрного питання» (1906) "Чи можлива в Росії аграрна реформа без часткової експропріації?" (1909) та інші такого ж спрямування викликали гострі дискусії. В.О. Косинський розробляв також теорію статистики, про що свідчать такі його роботи як «Про прийоми наукової розробки статистичних даних» (1890), «До питання про заходи та розвитку продуктивних сил Росії. Статистико - економічний ескіз »(1904)

Працюючи потім в Київському політехнічному інституті, В. А. Косинський став одним з 12 перших членів української Академії наук, створеної в 1918 році. Він займався також політичною діяльністю: входив до складу Центральної Ради, був міністром праці в часи гетьманату.

З 1909 р кафедру очолює доц. В.Д. Катков. В цей же час на кафедрі працює професор політичної економії С. І. Солнцев, який згодом став академіком Всеукраїнської Академії наук, а з 1929 року - АН СРСР. Серед його наукових праць: "Рух населення у зв'язку з формами землеволодіння" (1903), "Робітники бюджети у зв'язку з теорією зубожіння" (1907), "Громадські класи" (1919). Особливу ж увагу дослідник приділяв питанням розподілу національного доходу в умовах капіталізму, вважаючи, що зменшення частки робітничого класу в національному продукті є причиною антагонізму між пролетаріатом і буржуазією. Ці ідеї покладені в основу його відомої наукової роботи «Заробітна плата як проблема розподілу» (1925). Багато уваги академік С.І. Солнцев приділяв викладанню політекономії. Він опублікував підручники, серед яких «Введення в політичну економію. Предмет і метод »(1922) та інші.

У 1933 році, коли було відновлено роботу університету, кафедру політекономії очолив професор М.С. Вайнштейн, який особливу увагу приділяв дослідженню ідей класичної політекономії у сфері аграрних відносин і особливостей їх застосування в соціалістичному сільському господарстві. Цьому присвячена його відома наукова робота «Проблема ренти у Рікардо, у Маркса і в радянському господарстві» (1927). Це свідчить про те, що викладачі кафедри працювали над важливими теоретичними і практичними проблемами розвитку економіки.

Надалі кафедру очолив доцент М.А. Адлер (в роки Другої світової війни загинув під Севастополем). Його наукові інтереси були зосереджені навколо філософських проблем політичної економії і насамперед вчення К. Маркса. Найбільш відомі роботи «Марксизм як пролетарське світогляд» (1923), «Маркс як мислитель» (1924), «Енгельс як мислитель» (1924), «Комунізм у Маркса» (1925).

У перші повоєнні роки кафедру очолив професор Г.І. Тіктін, який займався дослідженням фінансів і грошового обігу ще з дореволюційних часів. З 1946 по 1958р. кафедрою керував доцент Н.А. Моїсеєв. Його наукові інтереси концентрувалися навколо проблем безробіття в умовах капіталізму. Найбільш відомі праці Н.А. Моїсеєва: «Накопичення капіталу і зубожіння пролетаріату» (1957) та «Розвиток державно - монополістичний капіталізму» (1969).

З 1958 до 1989 р завідувачем кафедри був д.е.н. професор А.Г. Лобунець, який досліджував проблеми планомірності і пропорційності економічного розвитку. У цей період кафедра активно займається виконанням господарсько - договірних тем - розробляє довгострокові плани соціально - економічного розвитку підприємств м Одеси та області. Очолювали даний напрямок роботи проф. А.Г. Лобунець і доц. Л.І. Жебрак. Викладачі кафедри (доц. Драгомарецького Д.А., доц. Левченко Л.А.) очолювали роботу факультету підвищення кваліфікації викладачів середніх спеціальних навчальних закладів, де проходили стажування викладачі з України, Росії, Болгарії. Доценти кафедри Доленко Л.Х., Маринич Д.М., Плосконос Г.А. успішно працювали за кордоном (Алжир, Гвінея - Біссау, Малі). Наукові інтереси викладачів кафедри стосувалися актуальних проблем розвитку радянської економіки. Проводилися дослідження процесів на мікрорівні економіки, а також макроекономічні проблеми. Проф. А.Г. Лобунець очолював спеціалізовану вчену раду, яка працювала при кафедрі. За час роботи ради в ній захистилося більше 50 претендентів з різних міст СРСР та інших країн. На кафедрі була створена творча атмосфера для наукових досліджень. Викладачі кафедри брали активну участь у пропаганді економічних знань серед населення, проводили заняття в школах економічних знань на підприємствах м Одеси на постійній основі.

Незважаючи на відсутність економічного факультету, кафедра політекономії займала провідне місце в університеті. Викладачі кафедри брали активну участь у наукових конференціях, публікували результати досліджень у наукових журналах, видавали методичні розробки, готували фахівців високої кваліфікації, брали участь у наукових дискусіях, що відбувалися як на сторінках наукових журналів, так і на конференціях.

Новітня історія кафедри почалася в 1992 році, коли викладачі кафедри почали підготовку студентів за двома спеціальностями - «Економічна теорія» і «Міжнародні економічні відносини». У цей період з 1989 по 1996 р кафедру очолювала д.е.н., професор Н.А. Пільгуй. Коло її наукових інтересів - проблеми історії економічної думки. Найбільш відомі праці Н.А. Пільгуй «Критика макроекономічних моделей регулювання» (1977), «Гуманізація соціалістичної економіки» (1987) та «Історія світових економічних ідей» (1992).

Беручи до уваги те, що майбутнім економістам потрібні сучасні знання з фінансів, торгівлі, маркетингу, міжнародного бізнесу, а також кон'юнктури, стратегії і тактики підприємництва, колектив кафедри теоретичної економіки (так з 1996 року почала називатися кафедра політекономії) почав розробку принципово нових курсів і спецкурсів. З 1996 року кафедру очолює доцент Л. X. Доленко, і її робота активізується в напрямку організації та розвитку міжнародних зв'язків - з університетами США, Німеччини, Франції, Італії, Португалії, Нідерландів та інших країн. Для викладання навчальних курсів з мікро- та макроекономіки, а також з маркетингу запрошували професорів з США. Значна кількість викладачів пройшла стажування в західноєвропейських університетах в рамках програми Tempus - Tacis. Студенти нових спеціальностей протягом декількох років проходять стажування в університетах Регенсбурга (Німеччина) і Ніцци (Франція). Коло наукових інтересів викладачів кафедри дуже широкий. Зав. кафедрою к.е.н., доц. Доленко Л.Х. працює над проблемами теорії стратегії підприємства і теорії галузевих ринків. У 1998 виходить монографія доц. Доленко Л.Х. «Теорія стратегії підприємства», яка стала першою в Україні роботою, присвяченій даній проблемі розвитку підприємств в умовах ринкової економіки.

У 2000 р за спеціальністю "Економічна теорія" була відкрита магістратура. Кафедра здійснює також підготовку фахівців за двома спеціальностями "Економічна теорія" і "Міжнародні економічні відносини". На кафедрі проводиться науково - дослідницька робота. Її результатом є публікація значної кількості монографій, підручників з грифом Міністерства та підготовка докторів і кандидатів економічних наук.

У 2007 році кафедра теоретичної економіки була перейменована в кафедру економічної теорії і міжнародних економічних відносин.

У 2008 кафедра розділилася на дві кафедри: економічної теорії та історії економічної думки (зав. кафедри - д.е.н., професор Горняк О.В.) та світового господарства і міжнародних економічних відносин (зав. каф. - д.е.н., професор Якубовський С.О.) у відповідності зі спеціальностями, за якими готуються і випускаються студенти.

Викладачі кафедри проводять дослідження з теорії фірми (проф. Горняк О.В.), теорії галузевих ринків (доц. Долнеко Л.Х.), інституціональної теорії (проф. Горняк О.В., доц. Скороход І.П., доц . Пічугіна Ю.В.), теорії індустріальної економіки (доц. Доленко Л.Х., доц. Макєєва О.А., доц. Сідлецька А.С.) та теорії фінансів (доц. Ломачинська І.А., ст. викл. Копилова О.В., доц. Крючкова Н.М., ст. преп. Бичкова Н.В.). Кафедра регулярно організовує, починаючи з 2004 року, міжнародні науково - практичні конференції, виконує дві держбюджетні науково - дослідні теми, плідно працює зі студентами та аспірантами.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку іноземних студентів з КНР, Туреччини, Туркменії, В'єтнаму.

За останні рокі було опубліковано 9 монографій, 6 підручників, 7 навчально- методичних розробок курсів, близько 130 наукових статей у фахових виданнях.

Крім того, захищено 2 докторські дисертації (2004 - Горняк О.В., Якубовський С.О.), 14 кандидатських (Скороход І.П. (2004), Копилова О.В. (2010), Оборина А.В. (2010), Зінченко О.І. (2009), Пічугіна Ю.В. (2009), Ломачинська І.А. (2009), Крючкова Н.М. (2009), Бичкова Н.В. (2012), Ду Чуньбу (2012), Бутенко В.В. (2013), Матюк Т.В. (2014), Бабанська О.В. (2017), Січняк О.О. (2018), Салюк-Кравченко О.О. (2018)).

Наукові інтереси викладачів кафедри свідчать про те, що кафедра працює в руслі новітніх напрямків розвитку економічної теорії. Результати наукових досліджень викладачів кафедри публікуються в наукових журналах України, Росії, Білорусії, Польщі, Франції та інших країн. Кафедра з 2006 року організувала випуск наукового журналу «Вісник Одеського національного університету. Економіка», який регулярно публікує статті українських і російських економістів (науковий редактор проф. Горняк О.В., технічний редактор - доц. Ломачинська І.А.). Проф. Горняк О.В., доценти Ломачинська І.А. і Крючкова Н.М. регулярно залучаються до рецензування кандидатських і докторських дисертацій в різних містах України як опоненти. Проф. Горняк О.В. є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. На кафедрі успішно працює аспірантура. Незважаючи на відсутність спеціалізованої вченої ради, аспіранти кафедри успішно захищають дисертації.

Викладачі кафедри організовують наукову студентську роботу. Щорічно проводяться наукові студентські конференції, студенти беруть участь у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. Починаючи з 3 курсу, студенти публікують свої роботи у співавторстві з науковими керівниками курсових та дипломних робіт.

Кафедра організовує також роботу з абітурієнтами, проводить дні відкритих дверей, організувала Школу молодого економіста, проводить II тур конкурсу науково - дослідних робіт з економіки школярів старших класів м Одеси та Одеської області в рамках МАН (секцію «Економіка» очолює протягом більше десяти років проф. Горняк О.В.), всеукраїнську олімпіаду з економіки для школярів (доц. Ломачинська І.А), ІІ етап Всеукраїнської олімпіади студентів з економічної теорії (2017, 2018, 2019 рр.)

У 2017-2018 навчального року кафедра входить до складу Економіко-правового факультету. З 01.09.2018 р. кафедра економічної теорії та історії економічної думки змінила назву і почала називатися - кафедра економіки та підприємництва. До складу науково - педагогічних кадрів кафедри входять: завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Горняк Ольга Василівна; кандидат економічних наук, доцент Ломачинська Ірина Анатоліївна; кандидат економічних наук, доцент Крючкова Наталія Михайлівна; кандидат економічних наук, доцент Скороход Ірина Петрівна; кандидат економічних наук, доцент Пічугіна Юлія Валеріївна; кандидат економічних наук, доцент Матюк Тетяна Володимирівна; старший викладач Крижановський Сергій Васильович; старший викладач Мумладзе Анзор Олександрович; старший викладач Пугачова Наталія Миколаївна; асистент Максимова Юлія Олександрівна.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top