Навчально-методичні матеріали кафедри обліку та оподаткування

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ОСВІТИ

Освітні програми спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Загальна інформація

Освітня програма «Облік, митна справа і оподаткування»
(спеціальність 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ», галузь знань 07 «Управління та адміністрування»)

Освітній рівень: бакалавр

Освітня програма «Облік, митна справа і оподаткування» освітнього рівня «бакалавр» забезпечує підготовку сучасних кваліфікованих фахівців в сфері економіки; професіоналів для фінансових, митних, фіскальних, казначейських, аудиторських державних служб (податковий інспектор, інспектори митної служби, агент з митного оформлення вантажів та товарів, державний аудитор, економічний радник, податковий консультант); спеціалістів в галузі підприємництва, обліку, митної справи, аудиту, аналізу та оподаткування. Випускник спеціальності швидко адаптується до маркетингової, зовнішньоекономічної, банківської, управлінської діяльності.

 • Освітня програма, освітній рівень: бакалавр

  Освітня програма «ОБЛІК, МИТНА СПРАВА І ОПОДАТКУВАННЯ» (спеціальність 071 «Облік і оподаткування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування») освітній рівень: бакалавр

  Освітня програма підготовки фахівців за бакалаврським освітнім рівнем передбачає вивчення таких дисциплін:

  Блок «Нормативні дисципліни»

  • Цикл дисциплін загальної підготовки:
   1. Історія України
   2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
   3. Філософія
   4. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
   5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
   6. Конституційне право України
   7. Вища та прикладна математика.
  • Цикл дисциплін професійної підготовки:
   1. Теорія бухгалтерського обліку
   2. Теорія податків та мита
   3. Інформаційні системи та технології
   4. Економічна теорія
   5. Мікроекономіка
   6. Макроекономіка
   7. Митна справа
   8. Економіка підприємства
   9. Статистика
   10. Фінансовий облік
   11. Фінанси, гроші та кредит
   12. Податкова система
   13. Оподаткування небюджетних неприбуткових організацій
   14. Економічний аналіз
   15. Управлінський облік
   16. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
   17. Аудит
   18. Митний аудит
   19. Автоматизація бухгалтерського обліку
   20. Міжнародна економіка
   21. Фінансова звітність підприємств за національними стандартами
   22. Обліково-інформаційна складова розвитку бізнесу
   23. Облік і звітність в оподаткуванні
   24. Статистична звітність підприємства
   25. Облік ЗЕД
   26. Трудове право
   27. Господарське право
   28. Вступ до спеціальності

  Блок «Вибіркові дисципліни»

  • Цикл дисциплін загальної підготовки:
   1. Політологія / Психологія
   2. Соціологія / Культура академічного письма
   3. Ораторське мистецтво / Етика в бізнесі
  • Цикл дисциплін професійної підготовки:
   1. Управління конкурентною політикою / Цивільне право
   2. Маркетинг / Правові основи підприємницької діяльності
   3. Фінанси підприємства / Зовнішньоекономічна діяльність
   4. Митна логістика / Бізнес-статистика
   5. Логістика / Міжнародні фінанси
   6. Податкове право / Митне право
   7. Організація і методика фінансового аналізу / Адміністрування митних платежів
   8. Фінансовий аналіз в бухгалтерському обліку / Транспортні перевезення
   9. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності банків / Управління ризиками
   10. Міжнародне право / Податкові розрахунки та митний контроль
   11. Правове регулювання ЗЕД / Економіка праці та соціально-трудові відносини
   12. Управління інвестиційною діяльністю / Митна безпека
   13. Нефінансова звітність підприємства / Економетрика
   14. Стандартизація соціальної звітності / Банківська система
   15. Бізнес-планування / Управління фінансовими ризиками
   16. Корпоративне право / Корпоративне управління
   17. Менеджмент / Фінансовий контроль
   18. Адміністративне право / Державний аудит
   19. Облік і звітність у фрілансі / Морське право
   20. Прогнозування соціально-економічних процесів / Облік у бюджетних установах
   21. Судова бухгалтерія і експертиза / Митні системи зарубіжних країн

  Кафедра обліку та оподаткування забезпечує викладання дисциплін як загальної підготовки, так й професійної підготовки, а саме:

  1. Теорія бухгалтерського обліку
  2. Теорія податків та мита
  3. Митна справа
  4. Фінансовий облік
  5. Податкова система
  6. Оподаткування небюджетних неприбуткових організацій
  7. Аудит
  8. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
  9. Митний аудит
  10. Автоматизація бухгалтерського обліку
  11. Фінансова звітність підприємств за національними стандартами
  12. Облік і звітність в оподаткуванні
  13. Статистична звітність підприємства
  14. Обліково-інформаційна складова розвитку бізнесу
  15. Облік ЗЕД
  16. Вступ до спеціальності
  17. Митна логістика
  18. Організація і методика фінансового аналізу
  19. Адміністрування митних платежів
  20. Фінансовий аналіз в бухгалтерському обліку
  21. Транспортні перевезення
  22. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності банків
  23. Митна безпека
  24. Нефінансова звітність підприємства
  25. Стандартизація соціальної звітності
  26. Державний аудит
  27. Облік і звітність у фрілансі
  28. Облік у бюджетних установах
  29. Судова бухгалтерія і експертиза
  30. Митні системи зарубіжних країн 

  Анотації навчальних дисциплін: Спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Освітній рівень «Бакалавр»

Навчальні і робочі програми

Тематика курсових робіт

Методичні вказівки до курсових робіт, навчальних і виробничих практик

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ОСВІТИ

Спеціальність 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»)

освітній рівень: магістр

Освітня програма «Облік і оподаткування» освітнього рівня «магістр» забезпечує підготовку професіоналів в галузі обліку, аудиту, аналізу та оподаткування. Випускник спеціальності – це не тільки висококваліфікований консультант, експерт та радник, це – сучасний керівник аудиторської фірми, малого підприємства, фінансовий директор, начальник фінансового, бухгалтерського, економічного, контрольно-ревізійного підрозділів на підприємстві буд-якої організаційно-правої форми різних галузей економіки.

 • Освітня програма, освітній рівень:магістр

  Освітня програма

  Спеціальність 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

  (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»)

  освітній рівень: магістр

  Освітня програма підготовки фахівців за магістерським освітнім рівнем передбачає вивчення таких дисциплін:

  Блок «Нормативні дисципліни»

  Цикл дисциплін загальної підготовки:

  • Управлінський капітал
  • Стандарти соціальної відповідальності бізнесу
  • Охорона праці в галузі та цивільний захист
  • Інтелектуальна власність

  Цикл дисциплін професійної підготовки:

  • Методологія і організація наукових досліджень (за професійним спрямуванням)
  • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
  • Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання
  • Організація бухгалтерського обліку

  Блок «Вибіркові дисципліни»

  • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / Консолідація фінансової звітності
  • Податкове планування та контроль / Податкова політика і регулювання податків
  • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства / Обліково-аналітичне забезпечення управлінського потенціалу
  • Електронна звітність підприємства / Державний фінансовий контроль
  • Облік та звітність суб’єктів малого підприємництва / Фінансовий менеджмент у малому бізнесі
  • Судово-бухгалтерська експертиза / Судові експертизи в оподаткуванні
  • Податковий менеджмент / Адміністрування податків
  • Стратегічний управлінський облік / Управлінський контроль
  • Управління фінансовою та інвестиційною діяльністю / Інвестиційний менеджмент
  • Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті / Організація і методика внутрішнього аудиту
  • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції / Соціальні аспекти податкової політики
  • Фінансовий менеджмент у банку / Антикризове управління банком
  • Корпоративне управління / Податкове планування та мінімізація податкових ризиків

  Кафедра обліку і оподаткування забезпечує викладання дисциплін як загальної підготовки, так й професійної підготовки, а саме:

  • Стандарти соціальної відповідальності бізнесу
  • Методологія і організація наукових досліджень (за професійним спрямуванням)
  • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
  • Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
  • Податкове планування та контроль
  • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
  • Електронна звітність підприємства
  • Облік та звітність суб’єктів малого підприємництва
  • Судово-бухгалтерська експертиза
  • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

  Анотації навчальних дисциплін: Спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Освітній рівень «Магістр»

Навчальні і робочі програми

Тематика курсових робіт

Методичні вказівки до курсових робіт, навчальних і виробничих практик

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top