Абітурієнту «Облік, митна справа і оподаткування»

Загальна інформація

На базі економіко-правового факультету активно реалізується ідея об'єднання юридичної та економічної освіти, яка існує у більшості університетів світу. Це дає можливість забезпечити глибоку економічну підготовку фахівців-юристів і надати необхідні правові знання фахівцям-економістам.

Студенти факультету можуть стати учасниками програми Міжнародної співпраці «Erasmus Mundus» (Європейська комісія), яка передбачає можливість навчатися за кордоном.

Факультет співпрацює з Бюро з сприяння працевлаштування випускників і студентів ОНУ імені І.І. Мечникова, виступає спів - організатором зустріч з роботодавцями Одеського регіону в форматі таких заходів як «Ярмарки вакансій», «Дні кар’єри».

Іногороднім студентам надається гуртожиток.

Є можливість навчання на військовій кафедрі.

Програма підготовки фахівців з обліку, митної справи і оподаткування передбачає написання курсових та дипломних проектів, що надає можливість студентам провести індивідуальні наукові дослідження у сфері їх професійних інтересів.

Студенти ОП «Облік, митна справа і оподаткування» отримують професійні практичні навички під час проходження практики. Організовуються такі види практик: навчальна, виробнича та переддипломна. Основні бази для проходження практик – це потужні підприємства Південного регіону України.

На базі кафедри обліку та оподаткування щорічно проводиться перший тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування». Викладачі кафедри готують студентів до другого туру олімпіади на базі інших закладів вищої освіти України.

Щорічно студенти ОП «Облік, митна справа і оподаткування» приймають активну участь в роботі звітної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених ОНУ імені І.І. Мечникова, яка присвячується річниці університету (секція економіко-правових наук). Викладачі кафедри здійснюють керівництво студентськими публікаціями.

Провідні викладачі кафедри є кураторами студентських академічних груп спеціальності «Облік, митна справа і оподаткування», які з ціллю підвищення культурного рівня студентів, не тільки відстежують успішність та відвідуваність студентами учбових занять, але й систематично організують культурно-масові, благодійні, гуманітарні та спортивні заходи.

Фахівець з обліку, митної справи і оподаткування може швидко та успішно адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як: фінансово-економічна, фінансово-аналітична, маркетингова, зовнішньоекономічна, управлінська.

 oblik logo

 Сонце – повне висвітлення фінансово-господарської діяльності

Крива Бернуллі – символ нескінченності

Терези – символ балансу 

Абітурієнту Освітній рівень «БАКАЛАВР».

Спеціальність 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
(галузь знань 07 «Управління та адміністрування»)
Освітня програма «ОБЛІК, МИТНА СПРАВА І ОПОДАТКУВАННЯ»

інтегровані знання в галузі бухгалтерського обліку, митної справи, аналізу, аудиту, оподаткування; володіння інформаційними технологіями; знання і компетенції за міжнародними стандартами; тісний зв'язок теорії і практики; «навчання через усе життя»

Освітній рівень: бакалавр

«ОБЛІК, МИТНА СПРАВА І ОПОДАТКУВАННЯ» В ОНУ імені І.І. Мечникова – ЦЕ ЗНАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ СТАНУТЬ ЗАПОРУКОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАШОГО УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО

В результаті навчання за ОП «Облік, митна справа і оподаткування» Ви здобудете професійні компетентності:

 • Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.
 • Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
 • Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.
 • Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.
 • Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.
 • Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.
 • Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.
 • Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.
 • Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.
 • Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.
 • Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
 • Здатність формувати та застосовувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю підприємства з використанням сучасного технічного та методичного інструментарію.
 • Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.
 • Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
 • Здатність розуміти та застосовувати базові засади організації роботи митної служби, здійснювати митне декларування, володіння базовими знаннями про митну логістику та митний пост-аудит, знання про види та відмінності існуючих митних режимів, визначати митну вартість та проводити розрахунок податків та інших обов’язкових платежів при розмитненні товару.
 • Здатність розуміти сучасні національні системи оподаткування та світові тенденції розвитку оподаткування та митної справи, базові принципи основних систем і моделей, що використовуються в сучасному оподаткуванні.

ПРИДАТНІСТЬ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ
ОП «ОБЛІК, МИТНА СПРАВА І ОПОДАТКУВАННЯ»:

Професійні профілі випускників:

 • 3415 - технічні та торговельні представники (агент комерційний, представник торговельний, торговець комерційний);
 • 3416 – закупники;
 • 3419 - інші фахівці (інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей, інспектор торговельний, інспектор-товарознавець, товарознавець);
 • 3422 - агент з митного оформлення вантажів та товарів;
 • 3429 - агенти з комерційних послуг та торговельні брокери (агент податковий, ревізор комерційний);
 • 3433 - бухгалтери та касири-експерти (бухгалтер, асистент бухгалтера-експерта, касир-експерт);
 • 3435 - організатори діловодства (види економічної діяльності);
 • 3436 - помічники керівників (виробничих та інших основних підрозділів, малих підприємств без апарату управління, інші помічники), інші технічні фахівці в галузі управління (інспектор з інвентаризації, інспектор-ревізор, ревізор);
 • 3441 – інспектори митної служби;
 • 3442 - інспектори податкової служби.

СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ
«ОБЛІК, МИТНА СПРАВА І ОПОДАТКУВАННЯ»:

 • Кваліфіковані бухгалтери: головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер – експерт, касир - експерт, головний касир, завідувач касою, бухгалтер – ревізор, інспектор, експерт – консультант по податкам та зборам, податковий агент
 • Кваліфіковані аудитори, фахівці аудиторської державної служби, ревізори: аудитор, державний аудитор, головний ревізор, ревізор, інспектор з інвентаризації, інспектор – ревізор, інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей, інспектор торговельний, інспектор - товарознавець
 • Організатори діловодства в державних установах та на приватних підприємствах різних видів економічної діяльності, в т.ч. міжнародних організаціях
 • Фахівці для фіскальної, митної, казначейської служб: державний інспектор, інспектор податкової служби, інспектор митної служби, агент з митного оформлення вантажів та товарів, агенти з комерційних послуг та торговельні брокери (агент податковий, ревізор комерційний)
 • Помічники керівників: економічний радник, консультант з економічних та податкових питань, помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів підприємства, малих підприємств без апарату управління
 • Економісти: економіст з обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з планування, з фінансової роботи, із ціноутворення, закупник, торговельний представник, фахівець економічного та фінансового відділів, економіст по податкам та зборам

Випускник може обіймати посаду в відділах: планово-економічному; фінансовому; аналітичному, організації праці та заробітної плати; підготовки виробництва. Працевлаштування можливе на підприємствах буд-якої організаційно-правої форми.

Освітня програма «ОБЛІК, МИТНА СПРАВА І ОПОДАТКУВАННЯ» підготовки фахівців за бакалаврським освітнім рівнем передбачає вивчення таких дисциплін:

Цикл дисциплін загальної підготовки: історія України, українська мова (за професійним спрямуванням), філософія, безпека життєдіяльності та основи охорони праці, іноземна мова (за професійним спрямуванням), конституційне право України, вища та прикладна математика, фізична культура, політологія, психологія, соціологія, культура академічного письма, ораторське мистецтво, етика в бізнесі.

Цикл дисциплін професійної підготовки: управління конкурентною політикою, цивільне право, маркетинг, правові основи підприємницької діяльності, фінанси підприємства, зовнішньоекономічна діяльність, митна логістика, бізнес-статистика, логістика, міжнародні фінанси, податкове право, митне право, організація і методика фінансового аналізу, адміністрування митних платежів, фінансовий аналіз в бухгалтерському обліку, транспортні перевезення, обліково-аналітичне забезпечення діяльності банків, управління ризиками , міжнародне право, податкові розрахунки та митний контроль, правове регулювання ЗЕД, економіка праці та соціально-трудові відносини, управління інвестиційною діяльністю, митна безпека, нефінансова звітність підприємства, економетрика, стандартизація соціальної звітності, банківська система, бізнес-планування, управління фінансовими ризиками, корпоративне право, корпоративне управління, менеджмент, фінансовий контроль, адміністративне право, державний аудит, облік і звітність у фрілансі, морське право, прогнозування соціально-економічних процесів, облік у бюджетних установах, судова бухгалтерія і експертиза, митні системи зарубіжних країн, навчальна практика, теорія бухгалтерського обліку, теорія податків та мита, інформаційні системи та технології, економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, митна справа, економіка підприємства, статистика, фінансовий облік, фінанси, гроші та кредит, податкова система, оподаткування небюджетних неприбуткових організацій, економічний аналіз, управлінський облік, бухгалтерський облік за видами економічної діяльності, аудит, митний аудит, автоматизація бухгалтерського обліку, міжнародна економіка, фінансова звітність підприємств за національними стандартами, обліково-інформаційна складова розвитку бізнесу, облік і звітність в оподаткуванні, статистична звітність підприємства, облік ЗЕД, трудове право, господарське право, вступ до спеціальності.

Наші випускники працюють на керівних посадах, провідними фахівцями: Міжнародна мережа незалежних аудиторських фірм «KPMG», ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», ТОВ «Трансшип», ТОВ «Торговий дім Кристал», ПриватБанк, КБ «Південний», COSCO Shipping Lines (Ukraine), Olenich Group, Державна фіскальна служба України, Одеська митниця, Одеська міська рада, Бухгалтерія ОНУ імені І.І. Мечникова, підприємства, установи та організації різних форм власності та ін.
Наші випускники успішно ведуть власний бізнес в Україні, США, Греції, Італії, Китаї.
Наші випускники викладають в ОНУ імені І.І. Мечникова та інших закладах вищої освіти України.

«ОБЛІК, МИТНА СПРАВА І ОПОДАТКУВАННЯ» В ОНУ імені І.І. Мечникова – ЦЕ ШЛЯХ ДО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КОНКУРЕНТНИХ ФАХІВЦІВ

Інформаційний лист: Освітня програма «Облік, митна справа і оподаткування». Освітній рівень «Бакалавр»

Абітурієнту Освітній рівень «МАГІСТР».

ОП «Облік і оподаткування»
Спеціальність 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
(галузь знань 07 «Управління та адміністрування»)

інтегровані знання в галузі бухгалтерського обліку, митної справи, аналізу, аудиту, оподаткування; володіння інформаційними технологіями; знання і компетенції за міжнародними стандартами; тісний зв'язок теорії і практики; «навчання через усе життя»

Освітній рівень: магістр

В результаті навчання на спеціальності «Облік і оподаткування» Ви здобудете професійні компетентності:

 • Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань;
 • Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу;
 • Здатність формулювати завдання, розробляти методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства;
 • Вміння формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень;
 • Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;
 • Здатність здійснювати педагогічну діяльність з використанням інноваційних освітніх технологій.

СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»:

 • Професіонали в сфері аудиту, митної справи, обліку, оподаткування, праці та зайнятості, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності;
 • Професіонали для фіскальної, митної, казначейської, аудиторської державної служби (податковий інспектор, державний аудитор, фахівець економічного та фінансового відділів, економічний радник, консультант з економічних та податкових питань);
 • Керівники фінансового, бухгалтерського, економічного, податкового підрозділів (головний бухгалтер, головний касир, головний ревізор, фінансовий директор, начальник централізованої бухгалтерії, начальник контрольно-ревізійного відділу);
 • Викладачі професійного навчально-виховного закладу (асистент вищого навчального закладу);
 • Наукові співробітники (економіка) вищого навчального закладу,
 • Менеджери (управителі) з обліку, аналізу, аудиту та оподаткування;
 • Керівники аудиторських фірм, малих підприємств буд-якої організаційно-правої форми різних галузей економіки.

Навчальна програма підготовки фахівців за магістерським рівнем передбачає вивчення таких дисциплін:

Цикл дисциплін загальної підготовки: глобальна економіка, соціальна відповідальність, інноваційний розвиток підприємств, охорона праці в галузі, інтелектуальна власність, податковий менеджмент, корпоративне управління, методологія наукових досліджень.

Цикл дисциплін професійної підготовки: бухгалтерський облік в управлінні підприємством, фінансовий аналіз суб’єктів господарювання, організація бухгалтерського обліку, організація і методика внутрішнього аудиту, фінансова звітність (за міжнародними стандартами), управлінські інформаційні системи і обліку, аналізі та аудиті, оподаткування суб’єктів господарювання (юридичні та фізичні особи), обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства, облік зовнішньоекономічної діяльності, облік та звітність суб’єктів малого підприємництва, судово-бухгалтерська експертиза, організація діяльності банку.

Наші випускники працюють на керівних посадах, провідними фахівцями: Міжнародна мережа незалежних аудиторських фірм «KPMG», ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», ТОВ «Трансшип», ТОВ «Торговий дім Кристал», ПриватБанк, КБ «Південний», COSCO Shipping Lines (Ukraine), Olenich Group, Державна фіскальна служба України, Одеська митниця, Одеська міська рада, Бухгалтерія ОНУ імені І.І. Мечникова, підприємства, установи та організації різних форм власності та ін.

Наші випускники успішно ведуть власний бізнес в Україні, США, Греції, Італії, Китаї.

Наші випускники викладають в ОНУ імені І.І. Мечникова та інших закладах вищої освіти України.

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» В ОНУ імені І.І. Мечникова – ЦЕ ШЛЯХ ДО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПРОФЕСІОНАЛІВ

Інформаційний лист: Спеціальність «Облік і оподаткування». Освітній рівень «Магістр»

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top