Абітурієнту 071 Облік і оподаткування. Загальна інформація

Абітурієнту спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Загальна інформація

На базі економіко-правового факультету активно реалізується ідея об'єднання юридичної та економічної освіти, яка існує у більшості університетів світу. Це дає можливість забезпечити глибоку економічну підготовку фахівців-юристів і надати необхідні правові знання фахівцям-економістам.
Студенти факультету можуть стати учасниками програми Міжнародної співпраці «Erasmus Mundus» (Європейська комісія), яка передбачає можливість навчатися за кордоном.

Факультет співпрацює з Бюро з сприяння працевлаштування випускників і студентів ОНУ імені І.І. Мечникова, виступає спів - організатором зустріч з роботодавцями Одеського регіону в форматі таких заходів як «Ярмарки вакансій», «Дні кар’єри».

Іногороднім студентам надається гуртожиток.  Є можливість навчання на військовій кафедрі.

Програма підготовки фахівців з обліку і оподаткування передбачає написання курсових та дипломних проектів, що надає можливість студентам провести індивідуальні наукові дослідження у сфері їх професійних інтересів.

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» отримують професійні практичні навички під час проходження практики. Організовуються такі види практик: навчально-оглядова, виробнича та переддипломна. Основні бази для проходження практик – це потужні підприємства Південного регіону України.

На базі кафедри обліку і оподаткування щорічно проводиться перший тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування». Викладачі кафедри готують студентів до другого туру олімпіади на базі інших закладів вищої освіти України.

Щорічно студенти спеціальності «Облік і оподаткування» приймають активну участь в роботі звітної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених ОНУ імені І.І. Мечникова, яка присвячується річниці університету (секція економіко-правових наук). Викладачі кафедри здійснюють керівництво студентськими публікаціями.
Провідні викладачі кафедри є кураторами студентських академічних груп спеціальності «Облік і оподаткування», які з ціллю підвищення культурного рівня студентів, не тільки відстежують успішність та відвідуваність студентами учбових занять, але й систематично організують культурно-масові, благодійні, гуманітарні та спортивні заходи.

Фахівець з обліку і оподаткування може швидко та успішно адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як: фінансово-економічна, фінансово-аналітична, маркетингова, зовнішньоекономічна, управлінська.

 oblik logo

 Сонце – повне висвітлення фінансово-господарської діяльності

Крива Бернуллі – символ нескінченності

Терези – символ балансу 

Абітурієнту 071 «Облік і оподаткування». Освітній рівень «Бакалавр». 

Абітурієнту спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Спеціальність 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»)

інтегровані знання в галузі бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, оподаткування; володіння інформаційними технологіями; знання і компетенції за міжнародними стандартами; тісний зв'язок теорії і практики; «навчання через усе життя»

освітній рівень: бакалавр

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» В ОНУ ім. І.І. Мечникова –  ЦЕ ЗНАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ СТАНУТЬ ЗАПОРУКОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАШОГО УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО

В результаті навчання на спеціальності «Облік і оподаткування» Ви здобудете професійні компетентності:

 • Теоретичні знання та практичні навички в галузі економіки та бізнесу, обліку та аудиту, оподаткування, консалтингу, управління і моделювання економічних процесів на основі використання комп’ютерних та інформаційних технологій, консалтингу;
 • Розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності;
 • Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю підприємства;
 • Здатність застосування знань права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання;
 • Здатність організовувати ведення податкового обліку на основі бухгалтерської документації;
 • Здатність проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень;
 • Здатність застосовувати методики проведення аудиту й надання аудиторських послуг.

Сфери працевлаштування випускників спеціальності «Облік і оподаткування»:

 • Кваліфіковані бухгалтери (бухгалтер, бухгалтер – експерт, бухгалтер – ревізор, інспектор, експерт – консультант по податкам та зборам, податковий агент);
 • Кваліфіковані аудитори (аудитор, головний бухгалтер, головний касир, завідувач касою, головний ревізор);
 • Організатори діловодства (в державних установах та на приватних підприємствах різних видів економічної діяльності, в т.ч. міжнародних організаціях);
 • Фахівці для фіскальної, митної, казначейської, аудиторської державної служби (державний інспектор, податковий інспектор, державний аудитор, фахівець економічного та фінансового відділів, економічний радник, консультант з економічних та податкових питань);
 • Економісти (економіст з обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з планування, з фінансової роботи, із ціноутворення, економіст по податкам та зборам).

Навчальна програма підготовки фахівців за бакалаврським освітнім рівнем передбачає вивчення таких дисциплін:

Цикл дисциплін загальної підготовки: українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова за професійним спрямуванням, філософія, політологія, психологія, соціально-економічні проблеми сучасності, мікроекономіка, макроекономіка, математика для економістів, економічна інформатика, захист прав споживача, трудове право, контрактне право, господарське законодавство, економіка праці, міжнародна економіка, регіональна економіка, соціальна відповідальність.

Цикл дисциплін професійної підготовки: економіка підприємства, вступ до фаху, теорія бухгалтерського обліку, статистика, аналіз господарської діяльності, фінансовий облік, управлінський облік, теорія аудиту, організація та методика аудиту, звітність підприємств (за національними стандартами), облік у банках, облік у бюджетних установах, облік і звітність в оподаткуванні, облікова політика, аудит у зарубіжних країнах, програма «1-с Бухгалтерія для України», бухгалтерський облік за видами діяльності (торгівля, будівництво, сільське господарство, сфера послуг), облік у зарубіжних країнах, контроль та ревізія, фінанси підприємств, інформаційні системи і технології в обліку і аудиті, менеджмент, маркетинг, фінанси, гроші та кредит, міжнародні фінанси, фінансовий ринок, податкова система, управління ціноутворенням.

Наші випускники працюють на керівних посадах, провідними фахівцями: Міжнародна мережа незалежних аудиторських фірм – KPMG, «ПриватБанк», банк «Південний», COSCO Shipping Lines (Ukraine), Olenich Group, Державна фіскальна служба України, Одеська митниця, бухгалтерія ОНУ імені І.І. Мечникова, підприємства, установи та організації різних форм власності та ін.
Наші випускники успішно ведуть власний бізнес в Україні, США, Греції, Італії, Китаї.
Наші випускники викладають в ОНУ імені І.І. Мечникова, ОРІДУ НАДУ при Президентові України та інших закладах вищої освіти України.

«Облік і оподаткування» В ОНУ ім. І.І. Мечникова –  ЦЕ шлях до становлення майбутніх висококваліфікованих конкурентних фахівців

Інформаційний лист: Спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Освітній рівень «Бакалавр»

Абітурієнту 071 «Облік і оподаткування». Освітній рівень «Магістр». 

Абітурієнту спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Спеціальність 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»)

інтегровані знання в галузі бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, оподаткування; володіння інформаційними технологіями; знання і компетенції за міжнародними стандартами; тісний зв'язок теорії і практики; «навчання через усе життя»

освітній рівень: магістр

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» В ОНУ ім. І.І. Мечникова – ЦЕ ЗНАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ СТАНУТЬ ЗАПОРУКОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАШОГО УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО

В результаті навчання на спеціальності «Облік і оподаткування» Ви здобудете професійні компетентності:

 • Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань;
 • Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу;
 • Здатність формулювати завдання, розробляти методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства;
 • Вміння формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень;
 • Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;
 • Здатність здійснювати педагогічну діяльність з використанням інноваційних освітніх технологій.

Сфери працевлаштування магістрів спеціальності «Облік і оподаткування»:

 • Професіонали в сфері аудиту, обліку, оподаткування, праці та зайнятості, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності;
 • Професіонали для фіскальної, митної, казначейської, аудиторської державної служби (податковий інспектор, державний аудитор, фахівець економічного та фінансового відділів, економічний радник, консультант з економічних та податкових питань);
 • Керівники фінансового, бухгалтерського, економічного, податкового підрозділів (головний бухгалтер, головний касир, головний ревізор, фінансовий директор, начальник централізованої бухгалтерії, начальник контрольно-ревізійного відділу);
 • Викладачі професійного навчально-виховного закладу (асистент вищого навчального закладу);
 • Наукові співробітники (економіка) вищого навчального закладу,
 • Менеджери (управителі) з обліку, аналізу, аудиту та оподаткування;
 • Керівники аудиторських фірм, малих підприємств буд-якої організаційно-правої форми різних галузей економіки. 

Навчальна програма підготовки фахівців за магістерським рівнем передбачає вивчення таких дисциплін:

Цикл дисциплін загальної підготовки: глобальна економіка, соціальна відповідальність, інноваційний розвиток підприємств, охорона праці в галузі, інтелектуальна власність, податковий менеджмент, корпоративне управління, методологія наукових досліджень.

Цикл дисциплін професійної підготовки: бухгалтерський облік в управлінні підприємством, фінансовий аналіз суб’єктів господарювання, організація бухгалтерського обліку, організація і методика внутрішнього аудиту, фінансова звітність (за міжнародними стандартами), управлінські інформаційні системи і обліку, аналізі та аудиті, оподаткування суб’єктів господарювання (юридичні та фізичні особи), обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства, облік зовнішньоекономічної діяльності, облік та звітність суб’єктів малого підприємництва, судово-бухгалтерська експертиза, організація діяльності банку.

Наші випускники працюють на керівних посадах, провідними фахівцями: Міжнародна мережа незалежних аудиторських фірм – KPMG, «ПриватБанк», банк «Південний», COSCO Shipping Lines (Ukraine), Olenich Group, Державна фіскальна служба України, Одеська митниця, бухгалтерія ОНУ імені І.І. Мечникова, підприємства, установи та організації різних форм власності.
Наші випускники успішно ведуть власний бізнес в Україні, США, Греції, Італії, Китаї.
Наші випускники викладають в ОНУ імені І.І. Мечникова, ОРІДУ НАДУ при Президентові України та інших закладах вищої освіти України.

«Облік і оподаткування» В ОНУ ім. І.І. Мечникова –  ЦЕ шлях до становлення майбутніх професіоналів

Інформаційний лист: Спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Освітній рівень «Магістр»

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f33b9bc4e3b114651106381597225404
title_5f33b9bc4e4b12531300371597225404
title_5f33b9bc4e5ac18531537611597225404
Top