Навчальні дисципліни

ДИСЦИПЛІНИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР"

 • ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

  Метою навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” є роз’яснити студентам особливості організації підготовки фахівців економічного профілю в університеті, сформувати у студентів комплексне уявлення про функціонування фінансів різних рівнів та їх взаємозв’язку.

  Завдання дисципліни –  ознайомлення студентів з теоретичними основами вивчення фінансів, які будуть розширені при подальшому вивченні фінансових дисциплін.

  Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:

  КЗП.02 базові знання сутності і змісту фінансово-кредитної діяльності як філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки;

  КСП.01 здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички в галузі економіки підприємства, фінансів, грошового обігу та кредиту, статистики та економічного аналізу для здійснення фінансово-кредитної діяльності;

  КСП.06 здатність використовувати професійно-профільовані знання фінансово-кредитних комунікацій для стимулювання розвитку фінансово-кредитної діяльності;

  – вміти формувати, вести та зберігати бази даних внутрішньогосподарської та зовнішньої фінансової інформації, визначити потребу в коштах на фінансову діяльність підприємства;

  – вміти визначати розмір доходів і витрат, надходжень і відрахувань коштів, взаємовідносини з бюджетом, податковими органами, банками та ін.;

  – вміти здійснювати контроль за виконанням фінансового плану і бюджету, плану реалізації продукції, плану прибутків та іншими фінансовими показниками, правильними витратами коштів за цільовим призначенням.

   Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

  знати:

  • соціально-економічну сутність, функції і роль фінансів;
  • генезис категорії фінансів, еволюційний розвиток фінансів;
  • становлення і розвиток фінансової науки;
  • фінансове право і завдання фінансової політики, організацію фінансів суб’єктів господарювання;
  • сутність фінансів держави та домогосподарств;
  • складові податкової системи та податкову політику;
  • економічний зміст і принципи будови бюджетної системи;
  • принципи та види страхування;
  • функції та структуру фінансового ринку;
  • теоретичні засади фінансового менеджменту;
  • економічну суть міжнародних фінансів і міжнародні фінансові особливості фінансів країн з розвинутою ринковою економікою;
  • сутність фінансів Європейського Союзу.

  вміти:

  • об’єктивно оцінювати економічні процеси та фінансову політику держави;
  • аналізувати фінансові відносини в суспільстві;
  • розуміти тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів та фінансів суб’єктів господарювання;
  • розробляти і вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави;
  • здійснювати експертну оцінку імовірних тенденцій впливу фінансів на суспільний прогрес
  • виявляти недоліки і переваги діючого фінансового механізму;
  • швидко опановувати зміни, які відбуваються у світовій фінансовій системи.
 • ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ ТА ТЕОРІЯ КРЕДИТУ

  Розвиток в Україні ринкових відносин зумовив перебудову грошово-кредитних відносин. Це стосується насамперед розвитку грошової системи і грошового обігу. Економіка України пройшла всі етапи реформування грошової системи, послідовного переходу до постійної грошової одиниці — гривні. Розроблено досить ефективну грошову систему — державну систему регулювання грошового обігу, інфляції. Вдається уникнути емісії грошей і збалансувати грошову й товарну масу. Від розуміння світових фінансових процесів, інформаційного забезпечення та вміння ефективно використовувати сучасний грошово-кредитний інструментарій значною мірою залежить успіх та місце суб’єктів політико-економічних відносин у світовій ієрархії. У зв’язку з цим для держави, яка претендує зайняти належне місце в глобальному просторі, особливо актуальною стає підготовка фахівців, здатних аналізувати такі економічні явища, як гроші, грошовий ринок, осмислювати зміни в їхньому функціонуванні та виробляти адекватні підходи в сучасній економічній політиці, а розвиток ринкових відносин зумовлює підвищення ролі грошей в різних галузях економіки України. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу є необхідною складовою становлення професійних економічних знань студентів.

  Предметом вивчення дисципліни «Теорія грошей» є детальна характеристика базових категорій теорії грошей, яка необхідна для переходу до конкретних проблем розвитку грошової системи в сучасних умовах.

  Мета навчального курсу «Теорія грошей» — ознайомити студентів з відповідним методологічним і методичним апаратом знань з теорії грошей, кількісної теорії грошей і сучасного монетаризму, грошового обігу, грошового ринку та грошових систем, валютних відносин для розвитку грошової системи, а також грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики і розвитку банківської справи 

  Завдання дисципліни — надати студентам знання щодо сутності та функцій такої категорії, як «гроші», зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу, грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ розрахункових і валютних відносин, тобто сформувати в студентів теоретичну базу для наступного оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів у системі регулювання економіки України.

  Предметом вивчення дисципліни «Теорія кредиту» є детальна характеристика базових категорій теорії кредиту, яка необхідна для переходу до конкретних проблем розвитку кредитної системи в сучасних умовах.

  Мета навчального курсу «Теорія кредиту» — ознайомити студентів з відповідним методологічним і методичним апаратом знань з теорії кредиту, кредитних та валютних відносин для розвитку кредитної системи, а також опанування методів аналізу й оцінки фінансово-кредитної політики в сучасних умовах.

  Завдання дисципліни — надати студентам знання щодо сутності та функцій такої категорії, як «кредит», основ кредитних, розрахункових і валютних відносин, тобто сформувати в студентів теоретичну базу для наступного оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів у системі регулювання економіки України.

 • СТРАХУВАННЯ

  Діяльність кожного суб’єкта ринкових відносин пов’язана з ризиком, який необхідно попереджувати та зменшувати, на що спрямовано страхування.

  Страхування є основною складовою ринку небанківських фінансових послуг і від його ефективного функціонування залежить стабілізація підприємницької діяльності та економіки України. Важливою є роль страхування щодо стимулювання розвитку ринкових відносин, ділової активності та поліпшення інвестиційного клімату в країні.

  Світовий досвід показує, що добре налагоджена страхова справа активно сприяє розвитку бізнесу та вирішенню соціальних проблем. Ступінь розвитку страхування є індикатором зрілості ринкових відносин. 

  Страхування – не лише перспективний, а й дуже складний вид діяльності. Однією з найважливіших передумов успішного розвитку страхової справи є забезпечення її висококваліфікованими кадрами. Ідеться, насамперед, про персонал страхових організацій, страхових брокерських контор, експертних, навчальних, консультаційних, контролюючих та інших організацій, котрі причетні до забезпечення високоякісного страхового сервісу. Водночас дуже важливо підвищувати рівень страхових знань наявних й потенційних споживачів страхових послуг.

  Останнім часом все більшого значення набуває теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців в галузі фінансів та страхової справи зокрема. Зміни, що відбуваються у фінансовому секторі України, вимагають нового ставлення до якостей, якими повинні володіти фахівці у галузі фінансів. Конкурентоспроможність сучасного випускника вищого навчального закладу на ринку праці вимагає від нього глибокого розуміння ситуації на ринку фінансових послуг як на національному, так і на міжнародному рівнях, володіння здатністю застосовувати на практиці отримані знання та вміння самостійно приймати рішення.

  Дисципліна «Страхування» є однією з профілюючих дисциплін в програмі підготовки фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» та професійно-орієнтованою дисципліною в програмах підготовки фахівців інших економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах.

  Метою вивчення дисципліни «Страхування» є надання студентам глибоких теоретичних знань та практичних навичок з питань страхової справи, розуміння фінансово-економічних аспектів сфери страхування, застосування яких надає можливість ефективно використовувати цю сферу фінансових відносин як механізм подолання ризиків у практичній діяльності. Вивчення дисципліни ґрунтується на засвоєних студентами базових знаннях в галузі макро- і мікроекономічної теорії, економічної історії, економіки підприємств, фінансів, обліку і аналізу, достатній математичній та статистичній підготовці.

  Завданнями вивчення дисципліни є з'ясування об'єктивної необхідності і сутності страхових послуг, які надаються як фізичним так і юридичним особам; засвоєння методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг; розгляд умов надання страхових послуг у галузі особистого, майнового страхування та страхування відповідальності; опанування організаційними засадами фінансової діяльності страхових компаній.

  Предметом вивчення у дисципліні є відносини, що виникають у процесі формування розподілу та використання страхових фондів.

  Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей: базові знання про суть економічних явищ, показники розвитку підприємства, бюджетної та банківської установи в ринкових умовах; здатність використовувати професійно-профільовані знання з розвитку інфраструктури страхового ринку для аналізування ринку страхових послуг.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: сутність функціонування страхового ринку в Україні як сфери формування попиту і пропозиції на страхові послуги - продукт страхової діяльності; особливість діяльності суб'єктів страхового ринку; напрямки формування і використання страхових фондів та грошових коштів, необхідних для відшкодування збитків у разі настання страхових випадків; місце та роль страхової діяльності у розвитку провідних галузей народногосподарського комплексу у реалізації державних соціальних програм, у стабілізації фінансово-кредитного механізму у розвитку міжнародних відносин. вміти:  аналізувати стан розвитку страхового ринку в Україні у динаміці за ряд років; виконувати розрахунки тарифів страхових платежів у майновому, особистому страхуванні, страхуванні відповідальності, а також суми страхових відшкодувань; укладати договори страхування; математично оцінювати необхідність перестрахування ризиків; застосовувати елементи зарубіжного досвіду по наданню послуг згідно з чинним законодавством України.

 • ФІНАНСИ

  В умовах проведення кардинальних змін в системі економіки України, широкого розвитку підприємництва, створення механізму ринкових відносин та формування інноваційної економіки, важливого значення набуває одержання бакалаврами знань, які дозволяють проводити оцінку фінансової діяльності різних елементів інфраструктури ринку та використовувати отримані результати для розробки та прийняття економічно обґрунтованих рішень для подальшого ефективного розвитку.

  Метою навчальної дисципліни є формування спеціальних знань і практичних навичок з питань організації фінансових відносин та їх функціонування на макро- і мікроекономічному рівнях, передбачених  кваліфікаційною характеристикою.

  Завдання дисципліни –  полягає в теоретичній  і практичній підготовці студентів з основ правильного розуміння закономірностей у сфері  фінансових відносин держави, суб’єктів господарювання, домогосподарств, застосування цих закономірностей  у практиці фінансової роботи; з’ясування ролі фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкової інфраструктури; визначення сукупності заходів щодо забезпечення використання фінансів як важелів економічної політики держави.

  Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей: базові знання сутності і змісту фінансово-кредитної діяльності як філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки; здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички в галузі економіки підприємства, фінансів, грошового обігу та кредиту, статистики та економічного аналізу для здійснення фінансово-кредитної діяльності; здатність використовувати професійно-профільовані знання фінансово-кредитних комунікацій для стимулювання розвитку фінансово-кредитної діяльності.

  Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

  знати:

  - об’єктивні передумови виникнення, суть, функції, характерні ознаки фінансів:

  • структуру фінансової системи та  принципи її побудови;
  • суть функціонування, ланки, умови результативності, тактику і стратегію фінансової політики;
  • поняття фінансового механізму, його складові елементи; 
  • теоретичні основи організації, функціональні елементи, організаційну структуру управління фінансами;
  • призначення, класифікацію, етапи, методи фінансового планування ;
  • суть, мету, принципи, форми, методи фінансового контролю;
  • місце та роль бюджету держави в системі державних фінансів, джерела бюджетного фонду і напрями їх використання; 
  • структуру бюджетної системи і принципи організації бюджетного устрою;
  • основи організації регіональних фінансів;
  • причини виникнення, форми державного кредиту, види державного боргу і способі коригування державної позикової політики; 
  • суть, форми, види страхування, сегменти і проблеми функціонування страхового ринку в Україні;
  • визначальні риси фінансів підприємств, джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів підприємств різних форм власності та господарювання;
  • об’єктивні засади, структуру, інструменти фінансового ринку в Україні. 
  • вміти:
   • чітко обґрунтовувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни «Фінанси»;
   • застосовувати при прийнятті рішень фінансові методи, важелі, стимули, санкції;
   • використовувати у фінансовій практиці методи управління фінансами, фінансового планування, організаційні форми фінансового контролю;
   • розраховувати асигнування з бюджету в розрізі окремих  груп видатків;
   • ефективно поєднувати  форми і методи бюджетного планування на різних стадіях бюджетного процесу; 
   • визначати джерела формування фінансових ресурсів підприємницьких структур, оптимізувати їх рівень і структуру;
   • вживати заходів щодо зміцнення фінансової стійкості і платоспроможності суб’єктів підприємництва на основі використання різних форм і видів страхування;
   • практично застосовувати фондові інструменти в діяльності на ринку цінних паперів і валютних ринках.
 • КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА

  Дисципліна "Казначейська справа" входить до комплексу дисциплін, які формують фахівця з фінансів, банківської справа та страхування й обліку та оподаткування. Майбутній фахівець має володіти глибокими теоретичними та практичними знаннями щодо питань виконання державною та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України (ДКСУ).

  Предметом дисципліни "Казначейська справа" є вивчення організації роботи щодо прийому та зарахування коштів, які надходять на рахунки відповідних бюджетів, зберіганні грошових коштів, видачі цих коштів на заходи, передбачені бюджетом на відповідний рік, здійсненні обліку та складанні звітності про касове виконання бюджетів.

  Метою дисципліни "Казначейська справа" є формування у майбутніх фахівців з фінансів, банківської справа та страхування й обліку та оподаткування системи базових знань з теорії та практичних механізмів функціонування казначейської системи та порядку здійснення операцій з бюджетними ресурсами.

  Завдання дисципліни "Казначейська справа": всебічно підготувати студентів із теоретичних питань функціонування казначейської системи (її необхідність, завдання й функції, принципи організації, основні поняття, категорії й терміни) і надати їм певні навички та вміння для подальшого практичного застосування.

  Роль і значення курсу "Казначейська справа" в підготовці висококваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справа та страхування й обліку та оподаткування полягають в тому, що дисципліна дає системне уявлення про роль казначейства у фінансовій системі держави, розглядає основне коло питань касового виконання Державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно - законодавчих актів, що регулюють цей процес; висвітлює сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів за доходами та видатками, облік і звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства.

  Дисципліна "Казначейська справа" тісно пов'язана з такими дисциплінами як "Гроші та кредит", "Фінанси", "Банківська операції", "Бюджетна система", "Податкова система" тощо.

  Після вивчення дисципліни "Казначейська справа" студенти повинні:

  знати: бюджетний процес, взаємодію учасників бюджетного процесу, специфіку здійснення готівкових і безготівкових розрахунків, технології обслуговування бюджетних потоків, а також нормативний та інструктивний матеріал, що регламентує ці процеси та діяльність ДКСУ.

  вміти: практично використовувати набуті знання за такими основними операціями: відображення надходжень бюджетних коштів та їх використання на рахунках ДКСУ, відкриття та ведення рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, забезпечення контролю видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, здійснення розрахунків та касових операцій, порядок складання звітності.

 • МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

  Сучасні трансформаційні процеси в Україні визначають нові підходи до формування взаємовідносин у системі державного і місцевих бюджетів. Зміни, що відбуваються у вітчизняній економіці, характеризуються демократизацією суспільного життя та необхідністю формування такої концепції державної регіональної фінансової політики, яка стала б чинником виходу країни з фінансової кризи. Це, насамперед, зумовлює перенесення значного обсягу здійснюваних витрат (насамперед соціальних) на рівень адміністративно-територіальних одиниць, вирішення яких потребує наявності стійких доходів місцевих бюджетів.

  Наука про місцеві фінанси формується в досить складних умовах. Незабезпечення фінансової автономії місцевого самоврядування, а саме — нестача фінансових ресурсів та нестабільність у них доходних джерел, стали проблемою загальнодержавної ваги.

  Дисципліна має теоретично-прикладний характер. У теоретичному плані вона розширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглядає порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів, що забезпечують функціонування органів місцевого самовря­дування. У прикладному — дає майбутньому фахівцю можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбува­ються в регіонах; розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їхні особливості у сфері місцевих фінансів та фінансів господарських одиниць комунальної форми власності.

  Метою викладання навчальної дисцІипліни “Місцеві фінанси” є сприяння студентам у вивченні організаційних та правових засад формування доходів місцевих бюджетів та питань пов’язаних з підвищенням рівня фінансового забезпечення місцевого самоврядування відповідно до його функцій та повноважень.

  Основними завданнями вивчення дисципліни “Місцеві фінанси” є:

  - одержати систематичні, теоретичні знання в галузі місцевих фінансів;

  - поглибити знання студентів про сутність та роль фінансів органів місцевого самоврядування в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних одиниць;

  - вивчити порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів;

  - вивчити послідовність здійснення бюджетного процесу в органах місцевого самоврядування і місцевої державної виконавчої влади;

  - надати можливість майбутньому фахівцю об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в регіонах.

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-прикладні засади та практика функціонування механізму формування фінансів місцевих органів самоврядування.

 • ІНВЕСТУВАННЯ

  Мета навчальної дисципліни “Інвестування”:

  • формування у студентів теоретичних знань та практичних вмінь у галузі ефективного вкладення грошових коштів у різні об’єкти інвестування;
  • формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів;
  • вміння оцінювати й аналізувати інвестиційну політику, що реалізується в країні, оцінювати інвестиційні портфелі та інвестиційні проекти.
  • Завдання:
  • вивчення сутності, видів та функцій інвестицій;
  • визначення економічного змісту та порядку визначення показників оцінки доцільності реалізації інвестиційних проектів;
  • розгляд етапів формування інвестиційних портфелів різної структури;
  • обґрунтування взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності на інвестиційному ринку,
  • визначення ролі держави в організацій інвестиційної діяльності та розвитку інвестиційної активності суб’єктів інвестиційної діяльності та ін.

  Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:

  КСП.01:

  • вміти проводити аналіз макро- і мікросередовища підприємства (визначати обсяги інвестицій ризику у мінливому ринковому середовищі);
  • вміти з використанням сучасних методик проводити комплексний аналіз інвестиційної діяльності підприємства;
  • КСП.05:
  • вміти з використанням сучасних методик і економіко-математичних моделей планувати потреби в інвестиційних ресурсах;
  • вміти оцінювати та формувати інвестиційний портфель підприємства (оцінювати ризики можливих проектів, контрактів та напрямів діяльності).

  Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

  знати:

  • економічну сутність та форми інвестицій;
  • основні засади функціонування інвестиційного ринку, його структуру;
  • форми і напрями мобілізації інвестицій для економічного розвитку України;
  • основні напрямки інвестиційної політики в сучасних умовах і особливості
  • державного регулювання інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України;
  • особливості формування інвестиційної стратегії підприємства залежно від стадії його економічного розвитку;
  • особливості організації передінвестиційних досліджень, у т.ч. структуру та основні етапи розробки бізнес-планів інвестиційних проектів;
  • основні підходи до обгрунтування доцільності інвестування та аналізу ефективності інвестиційних рішень з урахуванням фактора часу;
  • основні джерела формування інвестиційних ресурсів;
  • особливості фінансового забезпечення інвестування; структуру та порядок розробки бізнес-плану інвестиційного проекту.

  вміти:

  • аналізувати основні напрямки інвестиційної політики в Україні;
  • володіти методами кількісного фінансово-інвестиційного аналізу та проводити відповідні розрахунки;
  • здійснювати вибір ефективних джерел та форм інвестування відповідно до стратегічних напрямків діяльності підприємства;
  • володіти основними підходами до розробки бізнес-планів реальних інвестиційних проектів;
  • здійснювати обґрунтування ефективності інвестиційних рішень з урахуванням фактора часу.
 • БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

  Ефективне функціонування національної економіки, її розвиток разом із постійним зростанням добробуту населення неможливі без вирішення завдань забезпечення ефективного функціонування банківської системи та її основних елементів – банків. Виступаючи невід'ємною складовою частиною фінансової системи, банки становлять економічні установи  зі складною багаторівневою організаційною та фінансовою структурою, що виконують специфічні функції в економіці. Їхнє успішне функціонування визначено впливом макроекономічних факторів та особливостями управління кожним із них.

  Професійно володіти питаннями діяльності та функціонування грошового ринку і, зокрема, банків мусить спеціаліст, який причетний до прийняття економічних рішень у будь-якій сфері господарювання. Програма враховує те, що курс «Банківські операції» відноситься до числа самостійних базових фахових дисциплін кафедри.

  Навчальна дисципліна «Банківські операції » є базовою для підготовки бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вона логічно пов’язана із вивченням таких базових фахових навчальних дисциплін, як  «Фінанси», «Гроші і кредит», «Центральний банк і грошово-кредитна система» та ін. Вивчення  цієї  навчальної  дисципліни  становить  значний  теоретичний і практичний інтерес.

  Мета дисципліни полягає в розширенні та поглибленні теоретичних знань студентів про діяльність комерційного банку як самостійного інституту і основного фінансового посередника на грошовому та фондовому ринку.

  Завдання – дати в необхідному обсязі теоретичний матеріал, який включатиме сучасні наукові розробки як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів; сформувати широку та правильну уяву студентів про діяльність комерційних банків на національному та міжнародному ринку грошей та капіталів; довести до аудиторії не лише основні теоретичні положення, а й прищепити їй практичне вміння здійснювати фінансовий аналіз пасивних операцій комерційних банків з приводу формування власного капіталу і ресурсної бази, що забезпечать масштабні активні операції з високими рівнями прибутковості та необхідної ліквідності.

 • ФОНДОВИЙ РИНОК

  У розвинутих країнах організований Фондовий ринок (Ринок цінних паперів) не тільки налагоджує відносини між емітентом та інвестором, але й сприяє організації контролю і нагляду за фондовим ринком, зумовлює посилення процесу сек’юритизації фінансових відносин. Основу фондового ринку складають специфічні економічні відносини, що в основному полягають у купівлі/продажу довгострокових цінних паперів на визначеному економічному просторі при залученні і з урахуванням певним чином сформованої правової, технічної, економічної і податкової інфраструктури, яка постійно змінюється. З огляду на це, отримання студентами вищих навчальних закладів базових знань щодо механізмів функціонування фондового ринку та його складових сприятиме їх подальшому становленню як професіоналів у фінансово-економічній сфері.

  Предметом вивчення дисципліни «Фондовий ринок» є вивчення закономірності функціонування ринку цінних паперів, системи його організації та механізму операцій з цінними паперами. забезпечення ґрунтовної теоретичної і практичної підготовки студентів.

  Метою дисципліни «Фондовий ринок» є забезпечення ґрунтовної теоретичної і практичної підготовки студентів щодо вивчення відносин, які формуються в економічному середовищі між учасниками ринку цінних паперів з приводу купівлі/продажу фондів, вивчення сутності цінних паперів, їх класифікації, розкриття змісту економічної категорії "ринок цінних паперів", вивчення принципів функціонування усвідомлення того, що на фондовому ринку грошові кошти втілюються в цінні папери різноманітного економічного змісту, строків, вартості, умов позики, ціни та інших ознак; з’ясування принципів та механізмів функціонування біржової та позабіржової торгівлі.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • об’єкти та суб’єкти ринку цінних паперів та функції, які вони виконують;
  • основні види операцій, які здійснюються з цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках;
  • місце ринку цінних паперів у структурі фінансового ринку;
  • особливості залучення позичкових капіталів за допомогою цінних паперів;
  • принципи функціонування фондової біржі;
  • аналіз фінансових результатів, виявлення і оцінка рейтингу цінних паперів підприємств;
  • розмежування сфер діяльності центральних державних і місцевих органів.
  • вміти:
  • вільно володіти понятійним апаратом ринку цінних паперів та фондової біржі;
  • давати наукове тлумачення економічним явищам в професійній діяльності;
  • розрізняти первинний та вторинний ринки, знати їх структуру та основні функції;
  • робити аналіз ринку цінних паперів і діяльність різних підрозділів управлінської системи;
  • складати звіти про стан ринку цінних паперів; вміти використовувати методи оцінки надійності та дохідності цінних паперів, розраховувати їх вартісні та кількісні показники;
  • визначати особливості розвитку ринку цінних паперів України, його сучасний стан і перспективи;
  • орієнтуватися в національному законодавстві, що регламентує функціонування фондового ринку
  • використовувати знання при розробці необхідного управлінського впливу.
 • ОБЛІК ТА АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Становлення банківської системи тісно пов’язане зі створенням ефективного механізму управління банківською діяльністю, дієвою системою регулювання і контролю банківських операцій, це, у свою чергу, потребує глибокого вивчення основ сучасної специфіки організації технології облікового і контрольного процесів у банках, методів, принципів організації бухгалтерського обліку і контролю. З огляду на це, отримання студентами вищих навчальних закладів базових знань щодо механізмів функціонування банківської системи та її складових сприятиме поглибіть та вдосконалить їх становленню як професіоналів у фінансовій сфері.

  Предметом дисципліни «Облік та аналіз банківської діяльності» є вивчення обліку результатів банківських операцій у вигляді причинно-наслідкових зв’язків економічних явищ і процесів, які прямо або опосередковано впливають на діяльність банку.

  Метою вивчення дисципліни «Облік та аналіз банківської діяльності» є формування системи знань із бухгалтерського обліку та звітності у банках, набуття вмінь і навичок з підготовки та використання облікової інформації для аналітичної діяльності й обґрунтування управлінських рішень у банківській діяльності.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Облік та аналіз банківської діяльності» є:

  – формування теоретичної бази знань та практичних навичок з обліку і відображення активів, облікової процедури за банківськими операціями;

  - оволодіння методикою і технікою складання технологічних карток банківських операцій;

  - вивчення нормативних документів Національного банку України з організації проведення й обліку конкретних банківських операцій;

  – систематизація теоретичних знань щодо виконання різних видів банківських операцій та їх обліку;

  – вивчення фінансового обліку як інструменту управління банком, бухгалтерських методів і процедур фінансового обліку базових операцій комерційних банків, вимог користувачів до фінансової звітності банків, методики підготовки і інтерпретації основних фінансових звітів.

  Таким чином студенти отримують ґрунтовні знання щодо формування знань із бухгалтерського обліку та звітності в банках, набуття вмінь і навичок з підготовки та використання облікової інформації для проведення ґрунтовного аналізу діяльності банку й прийняття обґрунтованих управлінських рішень у банківській діяльності.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни «Облік та аналіз банківської діяльності» студенти повинні:

  знати:

  • теорію та специфіку бухгалтерського обліку у банках;
  • національні П(С)БО та здійснювати обліковий процес, зокрема із застосуванням сучасних інформаційних систем і комп'ютерних технологій, на стадіях первинного,
  • класифікацію банківської документації, організацію документообігу в банках, види внутрішньобанківського контролю;
  • особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках, синтетичний та аналітичний облік, його параметри;
  • облік коштів на кореспондентському рахунку в банку та міжбанківських розрахунків;
  • облік капіталу банку та його резервів;
  • організацію, документальне оформлення та облік касово-емісійних операцій банку;
  • організацію та облік безготівкових розрахунків;
  • облік депозитно-кредитних операцій у міжбанківській сфері, із суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами;
  • облік операцій з цінними паперами;
  • особливості обліку іноземної валюти;
  • облік основних засобів і нематеріальних активів;
  • облік доходів і витрат банку;
  • головні елементи фінансових звітів і принципи складання звітності;
  • зміст і засади функціонування внутрішнього аудиту в банках;

  вміти:

  • розробляти облікову технологію кожної банківської операції, в тому числі технологічної карти обліку з детальним описом всіх етапів проведення облікових процедур;
  • аналізувати та розробляти облікову технологію кожної банківської операції, з детальним описом всіх етапів проведення облікових процедур;
  • застосовувати теорію бухгалтерського обліку при побудові облікової технології банківської операції всі методичні прийоми: документацію; інвентаризацію; систему рахунків; подвійний запис; оцінку; калькуляцію; бухгалтерський баланс; звітність;
  • розробляти проекти удосконалення та розвитку обліку.
  • складати регулюючі проведення, звіти про фінансові результати, рух грошових коштів і баланс банку;
  • здійснювати операційний внутрішній аудит основної банківської діяльності та складати відповідні розрахунки і документи;
  • володіти прийомами ведення облікового процесу із застосуванням сучасних інформаційних систем і комп'ютерних технологій на стадіях первинного, поточного (аналітичного та синтетичного) і підсумкового обліку у національній та іноземній валютах щодо активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, результатів діяльності банку;
  • практичними знаннями, щодо методики бухгалтерського обліку у комерційних банках України;
  • проводити наукові дослідження у сфері обліку та контролю;
  • забезпечувати раціональне використання банківських ресурсів;
  • враховувати фактори впливу на ефективність проведення комерційними банками обслуговування клієнтів;
  • вміти адаптувати та застосувати вивчене на практиці.
 • ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

  Банківська звітність — це спеціальна звітність, що подається лише банками та іншими фінансовими посередниками, які виконують банківські операції. Форми банківської звітності, порядок її складання та подання згідно з чинним законодавством визначаються Національним банком України (НБУ). Дані банківської звітності є основою для розроблення грошово-кредитної і банківської статистики, яка використовується для виконання НБУ регулюючих та наглядових функцій. З огляду на це, студенти вищих навчальних закладів отримають знання, щодо основних складових звітності банківських установ, дослідження сутності й особливостей її складання, для подальшого її використання, з урахуванням постійних змін в умовах господарювання, відстеження та врахування міжнародного досвіду та впливу результатів звітності на розвиток фінансово-кредитної системи України в цілому.

  Предметом дисципліни «Звітність банківських установ» є оформлення результатів господарської діяльність банківських установ та інших фінансових посередників, які виконують банківські операції.

  Метою вивчення дисципліни «Звітність банківських установ» є формування базових знань з питань формування системи взаємозв'язаних узагальнених показників, що відображають фінансовий стан та результати діяльності банку за звітний період, яка слугує правдивої та достовірної інформацією про майновий та фінансовий стан банку, про результати його господарсько-фінансової діяльності за звітний період, а також показує необхідну інформація щодо особливостей здійснюваних банками операцій.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Звітність банківських установ» є:

  вивчення змісту та завдань банківської звітності;

  вивчення принципів формування та джерел формування звітів;

  аналіз методів здійснення банківських операцій та надання банківських послуг;

  дослідження головних принципів побудови звітності банківських установ  та користувачів, якім ця звітність потрібна;

  класифікація звітності комерційних банків та національного банку України;

  аналіз складових балансу банківських установ та НБУ;

  визначення взаємозв’язку результатів звітності банківських установ та макроекономічних показників економічного розвитку країни.

  Таким чином студенти отримують ґрунтовні знання щодо аналізу та дослідження результатів діяльності банківських установ та її складових з метою прийняття обґрунтованих рішень подальшого розвитку усіх суб’єктів (банківських установ, фізичних та юридичних осіб) фінансово-економічних відносин.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни «ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ» студенти повинні:

  знати:

  • теорію та специфіку звітності у банках;
  • класифікацію банківської документації, організацію документообігу в банках, види внутрішньобанківського контролю;
  • синтетичний та аналітичний облік, його параметри;
  • облік розрахунково-касових, активних, пасивних операцій комерційних банків, а також облік валютних операцій і статутного капіталу;
  • положення інструктивно-нормативних документів НБУ з облікових питань та звістності;
  • головні елементи фінансових звітів і принципи складання звітності;

  вміти:

  • розробляти облікову технологію кожної банківської операції, в тому числі технологічної карти обліку з детальним описом всіх етапів проведення облікових процедур;
  • аналізувати та розробляти облікову технологію кожної банківської операції, з детальним описом всіх етапів проведення облікових процедур;
  • складати регулюючі проведення, звіти про фінансові результати, рух грошових коштів і баланс банку;
  • проводити наукові дослідження у сфері обліку та контролю;
  • забезпечувати раціональне використання банківських ресурсів на основі результатів звітності;
  • вишукувати резерви зміцнення фінансової стійкості банку.
 • ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

  Необхідність державного втручання в економіку обумовлена вадами ринкового саморегулювання, пошуком ефективніших неринкових варіантів задоволення потреб у суспільних благах, усуненням зовнішніх ефектів. Це – складний процес, до якого належить процедура розробки економічної політики, обґрунтування її положень, вибір засобів та методів її проведення.

  Метою і завданням навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» є забезпечення ґрунтовної теоретичної і практичної підготовки студентів з державного регулювання економіки, глибоке розуміння тенденцій розвитку та сучасних модифікацій моделей державного регулювання економіки; формування вмінь та навичок аналізу основних напрямів та інструментів економічної політики; детальне опрацювання сутності, методів та механізмів державного регулювання економіки України в контексті системної економічної трансформації та глобалізації.

  Об'єктом навчальної дисципліни є процес державного регулювання економіки та механізм реалізації економічної політики держави в умовах суспільних трансформацій.

  Предмет навчальної дисципліни: «Державне регулювання економіки» вивчає проблеми ефективного використання форм, методів та інструментів, які є в розпорядженні держави, для реалізації соціально-економічних цілей розвитку суспільства.

  Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинні

  знати:

  • необхідність і причини втручання держави в економіку;
  • можливості практичного застосування теоретичних моделей та принципів, реалізації механізмів державного регулювання;
  • світовий досвід державного регулювання економіки та можливості його застосування в Україні;
  • основи макроекономічного планування, програмування та прогнозування;
  • основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток;
  • грошово-кредитні та фіскальні засоби та інструменти ДРЕ та можливості їх використання у практичній діяльності;
  • основні види державної економічної політики;
  • специфіку макроекономічного галузевого регулювання.
  • теорію та практику управління підприємством, бюджетними та банківськими установами в конкурентному середовищі податкового законодавства для засвоєння монетарної та фінансової політики держави

  вміти:

  • володіти методикою складання планів, прогнозів та програм соціально-економічного розвитку;
  • визначення механізму прийняття рішень органами влади та управління;
  • застосовувати аналітичні методи оцінки аналізу регіонів, економіки в цілому;
  • аналізувати шляхи розвитку вітчизняної фінансової системи в контексті загальноцивілізаційних процесів
  • розробляти рекомендації для органів влади та управління щодо підвищення ефективності державної економічної політики у поточному періоді та на перспективу
  • визначати межі державного втручання у функціонування економіки, виходячи із реальної економічної, політичної, соціальної ситуації в країні.
  • оцінювати та здійснювати аналіз виконання кошторисів за доходами та видатками бюджетних установ, встановлювати пріоритетні напрями ефективного та раціонального використання бюджетних коштів;
  • аналізувати сучасні проблеми розвитку грошового обігу та кредитної системи і знаходити шляхи їх вирішення виходячи iз аналізу досвіду зарубіжних країн.
 • БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

  Виступаючи невід'ємною складовою частиною фінансової системи, банки становлять економічні установи  зі складною багаторівневою організаційною та фінансовою структурою, що виконують специфічні функції в економіці. Їхнє успішне функціонування визначено впливом макроекономічних факторів та особливостями управління кожним із них.

  Професійно володіти питаннями діяльності та функціонування грошового ринку і, зокрема, банків мусить спеціаліст, який причетний до прийняття економічних рішень у будь-якій сфері господарювання.

  Навчальна дисципліна «Банківська система» має економічний, організаційний та науковий аспекти. Наголос при вивченні дисципліни робиться переважно на вивченні фінансових та кредитних питань, які становлять основи грошово-кредитної політики. Знання цих основ дозволить студентам в подальшому кваліфіковано орієнтуватись в особливостях тих чи інших економічних процесів в галузі грошово-кредитної політики, приймати необхідні рішення в процесі роботи комерційних банків, забезпечуючи при цьому найвищу ефективність управління кредитно-фінансових інститутів.

  Метою виконання практичних робіт із навчальної  дисципліни «Банківська система» є обґрунтування та ознайомлення з теоретичними основами організації та функціонування сучасного банку, вивчення організації, управління та методології проведення операцій комерційних банків, їх взаємозв’язки та інформаційне забезпечення,вміння використовувати теоретичні знання для розуміння функціо нування комерційних банків та всієї кредитно-банківської системи, здобути практичні знання щодо аналізу діяльності кредитно-фінансових установ.

  Завданням є надання майбутнім фахівцям знання щодо діяльності банківських установ в Україні, вивчення фінансових та кредитних питань, які становлять основи грошово-кредитної політики. Знання цих основ дозволить студентам в подальшому кваліфіковано орієнтуватись в особливостях тих чи інших економічних процесів в галузі грошово-кредитної політики, приймати необхідні рішення в процесі роботи комерційних банків, забезпечуючи при цьому найвищу ефективність управління кредитно- фінансових інститутів.

 • СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

  Програма навчальної дисципліни «Страхові послуги» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 072

  «Фінанси, банківська справа та страхування».

  Мета навчальної дисципліни: вивчення механізму надання страхових послуг, формування необхідного рівня знань про основні сучасні страхові продукти, що використовуються в різних галузях страхування і пропонуються страховиками для юридичних та фізичних осіб з метою надання страхового захисту.

  Завдання навчальної дисципліни: з’ясування об’єктивної необхідності і сутності страхових послуг, які надаються юридичним і фізичним особам; засвоєння методів та формування навичок організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг і формування попиту на них; розгляд умов надання послуг в галузях ризикового (майнового страхування, страхування відповідальності, медичного страхування, страхування від нещасних випадків тощо) і нагромаджувального страхування (страхування життя та пенсій);набуття практичних навичок щодо розрахунку ризикової нетто -ставки, суми страхового платежу, суми страхового відшкодування  за різними системами страхової відповідальності, розміру франшизи, величини страхового збитку тощо.

 • ФІНАНСОВА ТА БАНКІВСЬКА СТАТИСТИКА

  Цикл професійної та практичної підготовки.

  Загальна кількість годин та кредитів становить 135 годин 4,5 кредитів ЄКTС.

  Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – вибіркова.

  Програма нормативної навчальної дисципліни «Фінанси, банківська справа та страхування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

  Мета навчальної дисципліни: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок застосування статистичних методів для оцінки основної діяльності комерційних банків, державного бюджету, фондового ринку, страхування, кредиту та грошового обігу.

  Завдання навчальної дисципліни: оволодіння студентами практичними прийомами проведення статистичних досліджень, у тому числі з використанням даних звітності, для формування творчого мислення та самостійності в прийнятті рішень за результатами проведеного аналізу.

 • ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

  Реформування економічної системи України зумовлює необхідність підвищення ролі фінансового управління як найважливішого елемента загальної системи управління підприємством. У зв’язку з цим постає необхідність перегляду підходів до формування та використання фінансів підприємств.

  Утім, порушення загального процесу відтворення фінансів в Україні внаслідок кризових явищ значною мірою ускладнило перебудову підприємствами системи управління своїми фінансами. Крім того, негативно впливає на ефективність управління фінансами підприємств постійна зміна законодавчої бази в сфері оподаткування. Вказані причини породжують такі негативні наслідки, як спад ділової активності підприємств, тінізація економіки, відтік національних капіталів за кордон, що в цілому призводить до скорочення фінансів вітчизняних підприємств. Тому вдосконалення управління фінансами підприємства набуває особливого значення, є одним з першочергових завдань перехідного періоду, яке вимагає невідкладного вирішення, зокрема, в такому навчальному курсі, як «Фінанси підприємств».

  Предметом навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» є система фінансово-економічних відносин в процесах діяльності підприємств як господарських суб’єктів.

  Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» є формування базових знань і практичних навичок, необхідних для виконання завдань оцінювання, планування та управління фінансовими ресурсами і фінансовими процесами на підприємствах у сучасних ринкових умовах.

  Завданнями навчальної дисципліни є: - вивчення сутності й функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх формування; - пізнання особливостей фінансової діяльності та внутрішніх і зовнішніх фінансових відносин підприємств; - оволодіння принципами фінансового аналізу та фінансового планування на підприємствах; - набуття навиків фінансових розрахунків.

 • УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

  Навчальна дисципліна «Управління банківськими операціями» має економічний, організаційний та науковий аспекти. Наголос при вивченні дисципліни робиться переважно на вивченні фінансових та кредитних питань, які становлять основи грошово-кредитної політики. Знання цих основ дозволить студентам в подальшому кваліфіковано орієнтуватись в особливостях тих чи інших економічних процесів в галузі грошово-кредитної політики, приймати необхідні рішення в процесі роботи комерційних банків, забезпечуючи при цьому найвищу ефективність управління кредитно-фінансових інститутів.

  Метою виконання практичних робіт із навчальної  дисципліни «Управління банківськими операціями» є обґрунтування та ознайомлення з теоретичними основами організації та функціонування сучасного банку, вивчення організації, управління та методології проведення операцій комерційних банків, їх взаємозв’язки та інформаційне забезпечення,  вміння використовувати теоретичні знання для розуміння функціонування комерційних банків та всієї кредитно-банківської системи, здобути практичні знання щодо аналізу діяльності кредитно-фінансових установ.

  Завданням є надання майбутнім фахівцям знання щодо діяльності банківських установ в Україні, вивчення фінансових та кредитних питань, які становлять основи грошово-кредитної політики. Знання цих основ дозволить студентам в подальшому кваліфіковано орієнтуватись в особливостях тих чи інших економічних процесів в галузі грошово-кредитної політики, приймати необхідні рішення в процесі роботи комерційних банків, забезпечуючи при цьому найвищу ефективність управління кредитно- фінансових інститутів.

 • МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

  Глобалізація фінансового середовища є однією з суттєвих рис сучасної світової економічної системи. Динамічне зростання ж світових фінансових ринків, потенціалу транснаціональних банків та небанківських корпорацій спонукає по-новому оцінити взаємозалежність окремих країн, їхню конкурентоспроможність та здатність адаптуватися до викликів глобальної економіки.

  Тому цілком закономірним є посилення інтересу до вивчення дисциплін, що розкривають різні аспекти міжнародної фінансової діяльності. Курс "Міжнародні фінанси" — відносно нова навчальна дисципліна. Проте останнім часом він став невід'ємною складовою вивчення студентами проблем світової економіки, міжнародного бізнесу та міжнародних економічних відносин. У більшості навчальних закладів, що готують спеціалістів з цих проблем або фахівців у галузі фінансів, міжнародні фінанси є одним із головних нормативних курсів.

  Сучасне розуміння сутності світових фінансів набагато ширше, ніж розгляд лише міжнародних валютно-фінансових відносин або тільки світових фінансових ринків. Це визначає необхідність інтегрованого підходу до висвітлення проблеми, основу якого становить аналіз взаємодії багатьох елементів світової фінансової архітектури, які прямо чи опосередковано пов'язані з рухом глобальних фінансових потоків. Важливою передумовою засвоєння студентами складних проблем сучасних світових фінансів є попереднє вивчення таких дисциплін, як фінансовий менеджмент, банківська справа, управління портфельними інвестиціями, фінансові ринки. Глобалізація сучасних фінансів зумовлює актуальність мультидисциплінарного підходу до вивчення фінансової діяльності.

 • ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

  Фінансові відносини отримали найбільший розвиток в економічній науці на початку XXI століття, коли стало зрозуміло, що досягнення оптимального рівня основних макроекономічних показників буде залежати від рівноваги фінансової системи країни, адже структура фінансової системи впливає на ефективність економічних процесів у державі. Порівняльний аналіз фінансових систем різних країн, врахування переваг та недоліків кожної з них дасть можливість побудувати систему фінансових відносин в Україні, що відповідає інтеграційним, глобалізаційним та інтернаціоналізаційним завданням нашої держави у сфері будови світогосподарських зв’язків. Особливості побудови моделей фінансових систем країн світу, характеристика сучасного стану економік, розгляд етапів становлення фінансових систем, особливості взаємодії бюджетних і фінансових систем, аналіз функціонування податкових систем, ці питання породжують потребу, а тим самим і актуальність вивчення сучасних основ фінансових систем зарубіжних країн.

  Мета навчальної дисципліни полягає в розширенні та поглибленні теоретичних знань студентів з питань структури та основ функціонування фінансових систем зарубіжних країн.

  Дисципліна «Фінансові системи зарубіжних країн» є однією з базових дисциплін для підготовки фахівців, що здобувають знання, необхідні для здійснення професійної діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 • ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

  Конкурентоздатність та платоспроможність підприємств значною мірою залежить від раціонального управління фінансовими ресурсами. У ринковому середовищі фінансам відведено найголовніше місце в господарчому механізмі. Найбільш важливою є роль фінансового менеджменту у сфері великого бізнесу, оскільки великому бізнесу потрібен великий потік капіталу і, відповідно, великий потік споживачів продукції. Разом з тим, у бізнесі переважають фінансові операції, пов'язані з інвестиціями, у тому числі з портфельним рухом та примноженням капіталу. Тому без кваліфікованого фінансового менеджера великий бізнес просто неможливий. Вважають, що для малого бізнесу достатньо кваліфікації бухгалтера чи економіста, оскільки фінансові операції майже не виходять за межі звичайних безготівкових розрахунків, основою яких є грошовий обіг. Але практика свідчить, що багато універсальних прийомів, накопичених фінансовим менеджментом, можна ефективно застосовувати і в малому бізнесі. З огляду на необхідність розвитку малого бізнесу, значимість таких знань буде виправдана і з економічної точки зору. Настав час визначити пріоритети і починати розробку та впровадження фінансового менеджменту, що сприятиме стабілізації стану кожного вітчизняного підприємства. Не можна сказати, що системи управління фінансами підприємств не існує. Вона є, але вимагає перебудови й усунення вад. На території України вже існують підприємства, де система фінансового менеджменту внаслідок органічного включення в систему загального економічного управління функціонує досить ефективно, що посприяло стабілізації фінансового стану підприємств, їх адаптації до ринкових перетворень, стимулюванню інвестиційної активності. Вочевидь, треба створювати таку систему управління, за якої кожна служба, зокрема і служба фінансового менеджменту буде розуміти, що їх діяльність має бути спрямована на досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства. Навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент» спрямована на формування у студентів цілісної системи знань про фінансові відносини в господарському процесі, фінансовому механізмі, технології управління фінансовою діяльністю господарчого суб'єкта.

 • ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

  Становлення ринкової економіки в Україні, пріоритет фінансових ресурсів об'єктивно сприяли розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи як фінансовий аналіз. Особливе значення він має в економічних дослідженнях як на макро-, так і на мікрорівні. Зберегти міцні ринкові позиції в умовах жорсткої конкуренції будь-якому підприємству можливо лише за умови належного проведення фінансового аналізу. Він дозволяє визначити конкурентоспроможність суб’єкта господарювання, його фінансову стабільність, плато- і кредитоспроможність, ступінь використання фінансових ресурсів і капіталу. Реформування бухгалтерського обліку, поділ його на управлінський та фінансовий, відокремлення податкового обліку, приведення форм бухгалтерської звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів зумовлюють необхідність використання фінансового аналізу як інструменту управління господарською діяльністю. За його результатами оцінюється ділова активність підприємства, ефективність виробництва та інвестиційна привабливість суб’єкту господарювання. Фінансовий аналіз є основним елементом фінансового менеджменту та аудиту. Практично всі керівники підприємств (організацій) використовують методи фінансового аналізу для прийняття управлінських рішень, Фінансовий аналіз служить основою розробки фінансової політики підприємства, засобом визначення недоліків у його функціонуванні та прийнятті управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності господарювання. Завданнями вивчення курсу «Фінансовий аналіз» є теоретична і практична підготовка студентів до аналітичної роботи, формування у них знань про фінансово-господарські процеси на підприємстві, результати й фактори впливу на їх формування.

 • БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

  Вивчення навчальної дисципліни «Бюджетна система» є підготовка до практичної та наукової діяльності висококваліфікованих фахівців-фінансистів. Закріплення теоретичних основ з навчальної дисципліни «Бюджетна система» здійснюється через одну із ефективних форм підготовки – це самостійна робота студентів протягом викладання лекційного матеріалу та розв’язання практичних завдань. Ці три складові будуть сприяти: закріпленню теоретичних та практичних аспектів діяльності суб’єкту господарювання у фінансовому середовищі; опануванню комплексу навичок пізнання, аналізу, оцінюванню, вибору з обґрунтуванням відповідних варіантів; формуванню науково-дослідного та аналітичного світогляду та вмінню ефективного використання у практичній діяльності. Мета самостійної роботи – формування самостійності у процесі вирішення поставлених проблем (чи питань), сприяння розвитку творчості та індивідуального підходу для вибору найбільш обґрунтованого варіанту. Успішне виконання самостійної роботи потребує певного контролю і тому пропонується перелік питань для самоконтролю та вирішення задач з даного курсу. Самостійна робота з навчальної дисципліни «Бюджетна система» вміщує: 1) виконання відповідних завдань (розв’язання задач та ситуацій) з поясненням вирішення і письмовим оформленням та обґрунтуванням висновків прийнятого рішення на основі варіативного вибору; 2) обґрунтування рекомендацій та пропозицій щодо фінансового забезпечення соціально-економічної сфери, студент повинен навчитися знаходити необхідні конституційні норми, правильно тлумачити їх і застосовувати на практиці. Метою є надання студентам теоретичних та практичних знань з організації та функціонування бюджетної системи і бюджетної політики. Важливим при цьому є вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство, розкриття законів побудови і функціонування бюджетної системи, теоретичних засад системи державного фінансового регулювання в ринковій економіці. Завданням є засвоєння теоретичними знаннями з формування і використання бюджету держави, бюджетного устрою; набуття практичних навичок ведення бюджетної роботи з організації доходів, видатків, кредитування, фінансування і боргу.

 • ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ

  Курс «Облік і звітність в оподаткуванні» є однією із необхідних дисциплін для формування фахових знань за спеціальністю «Облік і аудит». Вивчення даної дисципліни забезпечує набуття студентами системи теоретичних знань та практичних навичок і вмінь, які необхідні їм для ефективної роботи на підприємствах. Метою вивчення дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» є формування системи знань з облікового забезпечення, організації і техніки складання податкової звітності підприємств, взаємозв’язки окремих показників звітності між даними бухгалтерського обліку та встановленими статтями окремих звітів. Завданнями вивчення «Облік і звітність в оподаткуванні» є опрацювання теоретичних, методологічних і практичних основ обліково-аналітичного забезпечення податкової звітності підприємств за окремими податками та зборами. В результаті вивчення дисципліни студент повинен: - знати: - теоретичні основи обліково-аналітичного забезпечення окремих видів податків і зборів; - склад і структуру податкової звітності, зміст окремих форм податкових декларацій та розрахунків; - вимоги до пояснення статей звітності, порядку і строків представлення окремих видів податкової звітності. - вміти: - об’єктивно оцінювати фінансовий стан підприємства та чинники, що впливають на нього; - організовувати раціональне обліково-аналітичне забезпечення звітності відповідно до вимог податкового законодавства; - складати окремі форми податкової та спеціальної звітності; - проводити взаємну звірку окремих форм податкової звітності та відповідних рахунків бухгалтерського обліку.

ДИСЦИПЛІНИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ "МАГІСТР"

 • МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (за професійним спрямуванням)

  Метою навчальної дисципліни є набуття базових компетенцій щодо основних процесів, цілей, структури, інформаційних джерел, практик наукового дослідження, зокрема у галузі фінансів, банківської справи та страхування.

  Завдання дисципліни –  озброїти студентів навичками застосування знань щодо природи та логіки, методологічних підходів, принципів та загальнонаукових й спеціальних методів, етики, а також особливостей планування, формування мети, гіпотез, обґрунтування методик, і проведення наукових досліджень; розвивати вміння використовувати одержані теоретичні знання у дослідній діяльності; допомогти освоїти базові навики оцінки якості, переваг та недоліків наукових робіт; закріпити творчі навички формулювання дослідницьких питань; поглибити навики оформлення наукових робіт та їх презентацій перед зацікавленими особами.

  Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі навчання та професійній діяльності, що передбачає застосування певних теорій та методів науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог; концептуальні знання, набуті у процесі навчання на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують; використання іноземних мов у професійній діяльності; здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним; розуміння та вміння пояснювати теоретичні основи, природу і логіку наукового дослідження; ідентифікація та класифікація методологічних підходів, принципів та загальнонаукових й спеціальних методів наукових досліджень; ранжування інформаційних даних та джерел інформації; рецензування результатів наукових праць; аналіз якості результатів та організації наукових досліджень; складання документів, які є необхідними для оприлюднення результатів наукових досліджень; ідентифікація дослідницьких проблем та формулюванням напрямків і тем досліджень; поглиблення знань та навичок щодо окремих методик досліджень; набуття практичних навичок аналізу та систематизації досвіду дослідної діяльності.

  Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

  знати:

  • предмет і сутність науки та її головна функція;
  • особливості розумової праці вченого;
  • порядок організації наукових досліджень;
  • основні бази наукових досліджень;
  • основні положення наукових методологій;
  • загальні методи наукових досліджень;
  • спеціальні методи юридичних досліджень.

  вміти:

  • застосовувати в практичній діяльності набуті в практичній діяльності набуті теоретико-методологічні знання;
  • підготувати наукову доповідь з проблем методології та організації наукових досліджень — аналізувати першоджерела та наукову літературу;
  • аналізувати зміни в законодавстві з точки зору різноманітних наукових методів і методологій;
  • дати порівняльну характеристику основних наукових методів і методологій;
  • самостійно виявляти як позитивні моменти так і слабкі сторони в застосовуваних наукових концепціях;
  • творчо застосовувати набуті знання в процесі правотворчої діяльності і наукової праці
 • УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ

  Розвиток банківської системи тісно пов'язаний з стабільно функціонуючим банками. Останні є основними учасниками фінансового ринку, від їхньої стабільного функціонування залежить загальний розвиток економіки України. В сучасних умовах посилення нестабільності національних та світових фінансових ринків винятково важливого значення набуває проблема забезпечення фінансової стійкості банківської системи України. Руйнівні наслідки світової фінансової кризи 2008–2009 рр. поставили під сумнів адекватність багатьох базових принципів сучасного фінансового менеджменту, у тому числі виникли питання й щодо дієвості інструментів управління банківськими ризиками та фінансового інжинірингу.

  Результативне управління банківськими ризиками має базуватися на відповідних фундаментальних дослідженнях формування дієвого механізму регулювання фінансових відносин у банківському секторі. З огляду на це виникає необхідність та є актуальним підготовка фахівців на основі теоретичних, методологічних основ та практичних рекомендацій щодо ефективного управління банківськими ризиками.

  Предметом дисципліни «Управління банківськими ризиками» є інструментарій аналізу в процесі управління ризиками банку.

  Метою навчальної дисципліни «Управління банківськими ризиками» є формування системи знань з теорії та практики необхідних для успішного управління банківськими ризиками, а також набуття навиків адаптації та впровадження практичних рішень у банківській діяльності, вміння на цій основі розробляти ефективні системи ризик- менеджменту в банках, підвищуючи в такий спосіб надійність банківської установи.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «УПРАВЛІННЯ БАКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ» є:

  • дати правильне розуміння прояву ризику в системі фінансових відносин;
  • з’ясувати теоретичні основи управління фінансовим ризиком;
  • розкрити генезис та актуальність теорії управління фінансовими ризиками;
  • сформувати широке і правильне уявлення студентів про класифікацію ризиків та способи їх визначення;
  • розкрити загальні принципи організації ризик-менеджменту ;
  • розглянути і порівняти загальні методи і показники, які застосовуються для оцінки економічних ризиків;
  • дати систему показників оцінки фінансових ризиків (ймовірність, очікувана прибутковість, стандартне відхилення, ін.);
  • охарактеризувати фінансові активи ;
  • розглянути підходи та моделі в оцінці фінансових ризиків
  • (портфельний аналіз, криві байдужості при інвестуванні, модель оцінки
  • фінансових активів, VaR, дюрація, ін.);
  • розглянути принципи організації управління фінансовими ризиками;
  • охарактеризувати і порівняти підходи та методи управління
  • фінансовими ризиками: лімітування, диверсифікація, страхування, управління
  • активами і пасивами, термінові контракти (ф’ючерси, опціони), інші.
  • оволодіти практичні навички з організації ефективного управління
  • фінансовою діяльністю в ризиковому середовищі.

  Таким чином студенти отримують ґрунтовні знання щодо функціонування банківської системи та її складових, та практичні навички у прийнятті економічно обґрунтованих управлінських рішень щодо підвищення ефективності функціонування банківської системи.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни «Управління банківськими ризиками»  студент повинен:

  знати:

  • специфіку прояву економічних ризиків у банківській сфері
  • зміст етапів процесу управління банківськими ризиками;
  • принципи побудови та складові системи ризик-менеджменту в банку;
  • прийоми ідентифікації та вимірювання банківських ризиків;
  • інструментарій прогнозування динаміки фінансових ринків;
  • методи та способи управління ризиками;
  • механізми контролю за рівнем банківських ризиків;
  • проблемні питання, пов’язані з процесом управління ризиками в банку;
  • сучасні тенденції розвитку методології та інструментарію управління ризиками банківської діяльності.

  вміти:

  • використовувати систему знань про принципи управління банківськими ризиками для систематизації даних і визначення ступеню фінансового ризику;
  • вирішувати на прикладі конкретних ситуацій проблеми оцінки ефективності банківської діяльності з огляду на показники фінансового ризику
  • ідентифікувати та класифікувати банківські ризики;
  • здійснювати кількісне та якісне оцінювання (вимірювання) банківських ризиків;
  • застосовувати спеціальні методи управління до банківських ризиків;
  • організувати процес контролю за рівнем банківських ризиків;
  • здійснювати наукові дослідження в галузі управління банківськими ризиками.
 • УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ АКТИВАМИ

  Мета навчальної дисципліни “Управління фінансовими активами”:

  • оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання;
  • формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, знайдення правильних фінансових рішень.

  Завдання:

  • ознайомлення студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту;
  • правильне застосовуванні методичного інструментарію управління фінансами підприємств;
  • вироблення навичок управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві;
  • застосовування системного підходу до управління прибутком, інвестиціями, активами;
  • обґрунтування необхідності та методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;
  • правильне оцінювання фінансових ризиків та застосовуванні інструментів антикризового управління підприємством.

  Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

  знати:

  • основні положення законодавчої та нормативної бази з фінансового менеджменту;
  • понятійно-термінологічний апарат з питань організації управління фінансами;
  • основні категорії активів і джерел фондів як сфери прийняття управлінських рішень;
  • економічний зміст коефіцієнтів оцінки ефективності функціонування підприємства;
  • методи максимізації прибутку підприємства;
  • критеріїв оцінки рішень по капіталовкладенням;
  • основні показники вартості і структури капіталу;
  • методи аналізу фінансових альтернатив ведення бізнесу.

  вміти:

  • виконувати розрахунки ключових параметрів діяльності підприємства і виявляти закономірності його розвитку;
  • економічно обґрунтовувати доцільність управлінських рішень стратегічного й оперативного характеру;
  • складати операційні й фінансові бюджети підприємства та оцінювати їх виконання;
  • аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти рішення щодо управління прибутком і грошовими потоками, формувати структуру капіталу;
  • обґрунтовувати оптимальний інвестиційний портфель підприємства;
  • розробляти й удосконалювати методичний інструментарій фінансової діагностики; розробляти систему бюджетування на підприємстві.
 • МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

  Важливою особливістю сучасності є зростання взаємозалежності економік різних країн, перехід від інтернаціоналізації господарського життя до глобалізації виробничих процесів і фінансового середовища. Найважливішим елементом світової економіки, який найбільш вагомо відчуває глобалізацію, є світовий фінансовий сектор. Він являє собою глобальну систему акумулювання фінансових ресурсів з розподілом та перерозподілом між світовими господарюючими суб`єктами на принципах конкуренції, яка також набула глобального характеру.

  Фінансові сфери, які раніше відзначались чіткою індивідуальністю (валютні, кредитні ринки, ринки цінних паперів, фінансовий менеджмент, оподаткування), все більше стають інтегрованими, дякуючи введенню нових фінансових інструментів, інноваційної фінансової техніки і багатонаціонального підходу до прийняття рішень із питань фінансового управління.

  Внаслідок сучасних глобалізаційних процесів, зростання ринку євро- валют, розвитку спільного європейського ринку, посилення ролі ТНК, між- народної кризи заборгованості змінюється світове фінансове середовище. Виходячи з цього вкрай необхідною постає систематизація та узагальнення закономірностей, умов, принципів, процесів, що здійснюються у світовому фінансовому середовищі.

  Все це вимагає глибоких економічних знань і ефективної організації функціонування міжнародного фінансового ринку. Ці питання і висвітлюються в дисципліні – «Міжнародний фінансовий ринок».

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародний фінансовий ринок» є з’ясування сутності, функцій і ролі міжнародного фінансового ринку, його складових елементів; набуття знань стосовно дослідження світового фінансового ринку та основних його сегментів; набуття практичних навичок щодо використання основних фінансових інструментів; набуття вмінь здійснювати міжнародні розрахунки; вивчення основних засад системи управління міжнародними фінансами та організаційного забез­печення діяльності транснаціональних компаній та транснаціональних банків; формування теоретичні та практичні засади складання платіжного балансу держави, забезпечити системний підхід та сформувати навички здійснення аналізу окремих його статей.

 • ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

  Вивчення навчальної дисципліни «Фінансове забезпечення соціально-економічної сфери» є підготовка до практичної та наукової діяльності висококваліфікованих фахівців-фінансистів. Закріплення теоретичних основ з навчальної дисципліни «Фінансове забезпечення соціально-економічної сфери» здійснюється через одну із ефективних форм підготовки – це самостійна робота студентів протягом викладання лекційного матеріалу та розв’язання практичних завдань. Ці три складові будуть сприяти: закріпленню теоретичних та практичних аспектів діяльності суб’єкту господарювання у фінансовому середовищі; опануванню комплексу навичок пізнання, аналізу, оцінюванню, вибору з обґрунтуванням відповідних варіантів; формуванню науково-дослідного та аналітичного світогляду та вмінню ефективного використання у практичній діяльності. Мета самостійної роботи – формування самостійності у процесі вирішення поставлених проблем (чи питань), сприяння розвитку творчості та індивідуального підходу для вибору найбільш обґрунтованого варіанту. Успішне виконання самостійної роботи потребує певного контролю і тому пропонується перелік питань для самоконтролю та вирішення задач з даного курсу. Самостійна робота з навчальної дисципліни «Фінансове забезпечення соціально-економічної сфери» вміщує: 1) виконання відповідних завдань (розв’язання задач та ситуацій) з поясненням вирішення і письмовим оформленням та обґрунтуванням висновків прийнятого рішення на основі варіативного вибору; 2) обґрунтування рекомендацій та пропозицій щодо фінансового забезпечення соціально-економічної сфери, студент повинен навчитися знаходити необхідні конституційні норми, правильно тлумачити їх і застосовувати на практиці. Метою даних методичних рекомендацій є формування знань та усвідомлення студентами значення норм соціально-економічної сфери, що забезпечують фінансову допомогу та державні гарантії населенню; засвоєння ними теоретичних соціально-економічних норм та стандартів; формування у них навичок щодо правильного застосування отриманих знань та фінансової грамотності при вирішенні конкретних завдань. Завданням є ознайомлення студентів із загальними закономірностями виникнення і реалізації соціально-економічної політики та фінансового забезпечення населення; дослідження моделей соціально- економічної політики в різних економічних державах; сприяння розвитку у студентів самостійності мислення; засвоєння студентами фінансової та економічної лексики і термінології.

 • ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ

  Мета навчальної дисципліни “Фінансовий контролінг”: формування у студентів теоретичних знань, пов’язаних з концепцією контролінгу, практичних навичок прийняття управлінських рішень на основі контролінгової інформації і професійних компетентностей щодо організації фінансового контролінгу на підприємстві.

  Завдання:

  • ознайомлення студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту;
  • правильне застосовуванні методичного інструментарію управління фінансами підприємств;
  • вироблення навичок управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві;
  • застосовування системного підходу до управління прибутком, інвестиціями, активами;
  • обґрунтування необхідності та методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;
  • правильне оцінювання фінансових ризиків та застосовуванні інструментів Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

  знати:

  • сутність та функції фінансового контролінгу;
  • роль контролінгу в системі управління підприємством;
  • взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями управління підприємством, сутність стратегічного і оперативного фінансового контролінгу;
  • класифікацію об’єктів фінансового контролінгу та методів обліку витрат, що використовуються в системі фінансового контролінгу;
  • організаційно-методичні аспекти формування системи контролінгу на підприємстві;

  вміти:

  • визначати точку беззбитковості при лінійному тренді сукупних витрат підприємства;
  • здійснювати оцінку прибутковості продукції підприємства; розробляти та аналізувати бюджети підприємства з метою оцінки ефективності управлінських рішень і оптимального розподілу ресурсів між підрозділами.
 • МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

  Мета навчальної дисципліни “Міжнародні розрахунки і валютні операцій у банку”:

  • формування знань по проблемам грошей та кредиту стосовно до ринкової економіки на базі основних теоретичних концепцій світової економічної думки;
  • формування знань про особливості функціонування грошей та кредиту умовах України як незалежної держави в період розвитку ринкових відносин;
  • знайомство студентів з перспективами розвитку грошово-кредитних відносин в умовах оновлюючих процесів в економіці країни;
  • подальше становлення і вдосконалення знань майбутніх фахівців.

  Завдання:

  • ознайомлення з основами функціонування грошей та кредиту;
  • вивчення видів і форм грошей та кредиту;
  • опанування напрямками та методами впливу держави на регулювання грошово-кредитних відносин;
  • розгляд всіх видів інфляції – від прихованої до гіпервисокого рівня, а також розрахунки депозитів і кредитів в умовах інфляційного процесу;
  • ознайомлення з розвитком теоретичних концепцій грошей і кредиту;
  • розгляд валютних відносин та їх формування на сучасному етапі;
  • ознайомлення з функціонуванням міжнародних фінансово-кредитних інститутів та їх участю в валютно-кредитному регулюванні.

  Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:

  КЗП.02: 

  - вміти розробляти й удосконалювати розрахункову політику підприємств на міжнародному фінансовому ринку;

  - вміти оформляти первинні документи бухгалтерського обліку з міжнародних розрахунків та валютних операцій;

  КСП.09

  • вміти здійснювати розрахунки за імпортними та експортними операціями;
  • вміти здійснювати специфічні міжнародні операції з валютними цінностями

  Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

  знати:

  • поняття видів та форм функціонування грошей та кредиту;
  • призначення, функції та принципи грошової, валютної та кредитної системи взагалі і окремо України;
  • розвиток інфляційних процесів та їх вплив на економіку;
  • основні теорії, закони грошей та інфляції як базу їх функціонування в наш час;
  • види валютних курсів, операцій, форми та методи впливу на них збоку держави;
  • цілі завдання та політику міжнародних фінансово-кредитних інститутів в справі формування та регулювання грошово-кредитних відносин.

  вміти:

  • аналізувати грошово-кредитні процеси в умовах роздержавлення, приватизації власності, формування нових методів господарювання, властивих ринковій економіці;
  • розраховувати темпи та рівень інфляції, її вплив на грошово-кредитні показники, грошові агрегати;
  • розраховувати валютні курси, їх девальвацію чи ревальвацію;
  • класифікувати банківські кредити за їх видами та формами;
  • складати кредитний договір;
  • готувати документи для безготівкових розрахунків.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e2ca4d4df5d99557306511579984084
title_5e2ca4d4df6f312805652851579984084
title_5e2ca4d4df80a768686691579984084
title_5e2ca4d4df9212329381431579984084
Top