Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

ПРИВІТАННЯ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРОЮ

zhuravleva

Завідувач - к.е.н., професор Журавльова Тетяна Олександрівна


Дорогі випускники шкіл, вищих навчальних закладів!


Кафедра економіки та моделювання ринкових відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, яка є випускною кафедрою, представляє Вам престижну і перспективну в усі часи спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Колектив відданих своїй справі викладачів, їх ентузіазм та надзвичайно високий рівень професіоналізму забезпечить усіх студентів цікавим і творчим навчальним середовищем. Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» входить до складу елітарних економічних спеціальностей зважаючи на високі вимоги до підготовки майбутніх фахівців.

Наш девіз: класична освіта - гарант вашого майбутнього!

Правила прийому до Інституту інформаційних та соціальних технологій (ІІСТ) на спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування»:

Зарахування здійснюється на базі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (тестування) якості освіти з наступних предметів:

 • українська мова та література,
 • математика
 • історія України або географія або іноземна мова (за вибором абітурієнта).

До приймальної комісії подаються:

 • заява,
 • атестат, копія паспорта
 • 6 кольорових фотографій (3 Х 4),
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти.

Подання документів на здобуття освітнього рівня "бакалавр" здійснюється в електронній формі.

Науково – педагогічний склад кафедри:

Дергачов Володимир Олександрович
Доктор географічних наук професор
Дергачов Володимир Олександрович
Шлафман Наталія Леонідівна
Доктор економічних наук професор
Шлафман Наталія Леонідівна
Осипов Василь Іванович
Доктор економічних наук, професор
Осипов Василь Іванович
Бутенко Вікторія Василівна
Кандидат економічних наук доцент
Бутенко Вікторія Василівна

Маслій Наталія Дмитрівна
Кандидат економічних наук доцент
Маслій Наталія Дмитрівна
Дем’янчук Марина Афанасіївна
Кандидат економічних наук доцент
Дем’янчук Марина Афанасіївна
Захарченко Наталія В’ячеславівна
Кандидат економічних наук старший викладач
Захарченко Наталія В’ячеславівна
Савастєєва Оксана Миколаївна
Кандидат економічних наук старший викладач
Савастєєва Оксана Миколаївна

Прокоф’єва Ганна Сергіївна
Старший викладач
Прокоф’єва Ганна Сергіївна
Костолонова Людмила Валентинівна
Старший викладач
Костолонова Людмила Валентинівна
Назаркіна Людмила Іванівна
Старший викладач
Назаркіна Людмила Іванівна
Колесник Ольга Олексіївна
Старший викладач
Колесник Ольга Олексіївна

Нікола Світлана Олегівна
Кандидат економічних наук, Старший викладач
Нікола Світлана Олегівна
Коба Оксана Сергіївна
Старший лаборант
Коба Оксана Сергіївна

Тема науково-дослідної роботи кафедри «Дослідження фінансово-економічних напрямів забезпечення сталого розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання»

1   kaf2018

3   4

5

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, що забезпечують підготовку фахівців в області фінансів, банківської справи та страхування.

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» ДІЄ МАГІСТРАТУРА.

Видавницька діяльність містить такі напрямки:

 • участь у міжнародних науково-методичних та науково-практичних конференціях;
 • підготовка та друк навчальних посібників;
 • розробка методичних вказівок студентам щодо вивчення дисциплін, а також з організації самостійної роботи студентів згідно з навчальним планом.

Дисципліни:

 • Державні фінанси
 • Ринок фінансових послуг
 • Страхові послуги
 • Фінансові системи зарубіжних країн
 • Міжнародні фінанси
 • Небанківські фінансово-кредитні установи
 • Банківські операції
 • Фінанси суб'єктів господарювання
 • Державний фінансовий контроль
 • Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
 • Міжнародні фінансові організації
 • Фіскальна політика
 • Фінансова думка в Україні
 • Фінансові інституції
 • Казначейська справа
 • Інвестування
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансовий аналіз
 • Місцеві фінанси
 • Облік і аналіз банківської діяльності
 • Фінансова і банківська статистика
 • Страхування зовнішньоекономічної діяльності
 • Аналіз фінансового ринку
 • Страхова статистика
 • Фінансовий облік у банках
 • Іпотечне кредитування
 • Управління банківськими ризиками

В ОНУ iмeнi I.I. Мечникова щорічно проводяться наукові конференції професорсько-викладацького складу, у яких активну участь приймають викладачі кафедри економіки та моделювання ринкових відносин.
Тільки за останні 2014 – 2016 роки викладачі кафедри прийняли участь більше як у 10 всеукраїнських та міжнародних конференціях, за результатами яких були надруковані статті, а саме:

1. Журавльова Т.О. Страховий менеджмент. Навчальний посібник / І.Г. Сокиринська, Т.О.Журавльова, І.Г. Аберніхіна// Дніпро:Пороги, 2016.-300 с.
2. Zhuravlоva T.O. Mechanisvs of cooperation of small and large entrepreneurship in Ukraine / N.L. Shlafman, N.M. Oliynyk // Problems of development modern science: theory and practice: Collection of
scientific articles. - EDEX, Madrid, España, 2016, - pages 92-96.
3. Zhuravlova T. O. Credit risk as a subjective-objective category [Електронний ресурс] / T. O. Zhuravlova, L. I. Nazarkina //Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 29-35. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html
4. Журавльова Т.О. Інституційні передумови розвитку ринку державних цінних паперів в Україні / Т.О.Журавльова, В.В.Бутенко// Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». - Переяслав-Хмельницький, 2016.- Вип. 29/2.- 537-541.
5. Журавльова Т.О. Підходи до управління фінансовим станом
страховика / Т.О.Журавльова // Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств: монографія/ за заг. ред. Л.М.Савчук.
– Дніпро: Герда, 2016. – С.255-263.
6. Журавльова Т.О. Сучасні підходи до формування страхових продуктів в Україні /Т.О.Журавльова//Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія/ за заг. ред. К.Ф.Ковальчука – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - С. 369-378.
7. Журавльова Т.О. Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник /І.Г.Сокиринська, Т.О.Журавльова// Рекомендовано Вченою радою НметАУ (протокол № 3 від 28.03.16)-Дніпропетровськ: «Пороги», 2016. — 192 с.
8. Журавльова Т.О. Формування маркетингової стратегії страхової компанії /Т.О.Журавльова// International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda:Baltija Publishing. – pages 172-175.
9. Журавльова Т.О. Інформаційна система контролю за економічно-управлінськими процесами об’єднання підприємств /Т.О. Журавльова, І.В. Вишнякова // "Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія. / за заг. ред. Л.М.Савчук. — Дніпропетровськ: Герда, 2015. — С.310 - 317.
10. Журавльова Т.О. Доступ до вищої освіти як стратегічний ресурс якісної підготовки фахівців в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова /Т.О.Журавльова, Ю.О.Журавльова// Ювілейна збірка наукових праць до 150-ти річчя ОНУ імені І.І.Мечникова. - Вид-во: Одеса.ОНУ, 2015.- С.69-80.
11. Журавльова Т.О. Роль страхування у функціонуванні фінансової системи України/ Т.О. Журавльова// Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів І Міжнародної науково - практичної конференції 25-26 грудня 2015 року м. Одеса. – Одеса: Бондаренко М.О., 2015.- С. 443-448.
12. Журавльова Т.О. Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері. Колективна монографія за загальною редакцією Т.О.Журавльової Т.1. Розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування.-АРТ СИНТЕЗ-Т.: Павлоград, 2014.- 363 с.
13. Журавльова Т.О. Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері. Т.2.Економічне районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільських територій. Колективна монографія за загальною редакцією Т.О.Журавльової.- АРТ СИНТЕЗ-Т.:Павлоград, 2014.- 370 с.
14. Журавльова Т.О. Фінанси. Навчальний посібник. /М.П. Волохова, Н.Л.Шлафман, Т.О.Журавльова, В.М.Лисюк, В.В.Коваль, Ж.В.Гарбар//Рекомендовано Вченою радою ОНУ імені І.І.Мечникова (протокол № 8 від 22.04.2014) «Фенікс».- Одеса, 2014.- 225с.
15. Журавльова Т.О. Фінанси. Навчальний посібник / Т.О.Журавльова, Є.М.Ганевич, Т.С. Здорікова//Рекомендовано до друку Вченою Радою ОНУ імені І.І.Мечникова (протокол № 3 від 29.11.2013) - «Освіта України».- Київ, 2014.-715 с.
16. Осипов В.І. Економічний потенціал України: стан та використання/ В.І.Осипов// Науковий вісник ОНЕУ.- Одеса, 2013 - № 22 (201).- С.13-20.
17. Осипов В.И. О системном подходе к измерению эффективности хозяйственно-финансовой деятельности предприятия / В.И. Осипов // Экономика Украины: Всеукраинский ежемесячный научный журнал. - №12. – Киев, 2011. – С. 15-22.
18. Осипов В.І. Організаційно-економічні основи реформування форм діяльності підприємств в умовах інтеграційних процесів / В.І. Осипов // Экономика и управление: научно-практический журнал. - № 1 - Симферополь, 2011. – С. 8-13.
19. Осипов В.І. Анализ детерминированных зависимостей в экономике: дискуссионные проблемы теории и практики / В.І. Осипов // Економіст: науковий журнал. – Київ, 2011.- № 11. – С.45-48.
20. Осипов В.И. Анализ использования экономического потенциала Украини /В.И.Осипов// Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теория, инновации и современная практика. Монография. Книга вторая. Херсон: Гринь Д.С., 2014.- С. 5-42.
21. Осипов В.И. Эффективность хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: вопросы теории и практики/В.И.Осипов// Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теория, инновации и современная практика. Монография. – Харьков: Бурун Книга, 2011. – С. 156-188.
22. Осипов В.І. Ефективність реструктуро-ваних господарських систем: проблеми і фактори підвищення / Монографія.-Одеса: Пальміра, 2008.- 352 с.
23. Осипов В.І. Економіка підприємства/ В.І.Осипов// підручник з грифом МОН. Лист №3/809 від 26.05.2005- Одеса : «Маяк», 2005.-718 с. /.
24. Осипов В.И. Проблемы формирования оборотных средств предприятий в экономике Украины/В.И.Осипов// Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів І Міжнародної науково - практичної конференції 25-26 грудня 2015 року м. Одеса. – Одеса: Бондаренко М.О. – 2015.- С. 285-289.
25. Осипов В.І. Проблеми розвитку економіки України Фінансові аспекти регіонального розвитку: стан, проблеми, перспективи. /В.И.Осипов// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 24-25 листопада 2014 р.- м. Одеса: ООО „Плутон”, 2014. С.45-47.
26. Shlafman N.L., Asymmetry of business development in Ukraine / N.L.Shlafman, E.V.Bondarenko, A.V.Zakharov // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection ofscientific articles. Vol. 1. -Edizioni Magi, Roma, Italy, 2016.- Р. 92-95.
27. Shlafman N.L. Supportof sustainable social entrepreneurship potential in Ukraine / N.L.Shlafman, E.V.Bondarenko // Economics,management, law: realities and perspectives: Collection ofscientific articles. - Les Editions L'Originаlе, Paris, France, 2016.- P. 85-89.
28. Shlafman N.L.Mechanismsof cooperation of small and large entrepreneurship in Ukraine / N.L.Shlafman, T.O.Zhuravleva, N.M.Oliynyk// Problems of development modern science: theory and practice: Collection of
scientific articles. -EDEX, Madrid, España, 2016.- P. 92-95.
29. Butenko A.I., Shlafman N.L. Kinetictheory of entrepreneurship on the open economic system / A.I. Butenko, N.L.Shlafman// Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. - Midas S.A.,Thessaloniki, Greece, 2016.- P. 26-29.
30. Планування ділового розвитку фірми: навч. посіб. / [А.І.Бутенко, Т.В.Уманець, Н.Л.Шлафман та ін.]; ІПРЕЕД НАН України, ОРТПП. - О.: Інтерпрінт, 2016. - 248 с.
31. Міжнародна науково-практична конференція «Economics, management, law: socio-economic aspects of development», Италія, Рим, 29.01.2016 р.
32. Міжнародна науково-практична конференція «Economics,management, law: realitiesandperspectives», Франція, Париж, 29.04.2016 р.
33. Міжнародна науково-практична конференція «Problems of development modern science: theory and practice», Іспанія, Мадрид, 29.07.2016 р.
34. Міжнародна науково-практична конференція «Actualproblemsofglobalization», Греція, Салонікі, 29.08.2016 р.
35. Бутенко В.В. Інституційні передумови розвитку ринку державних цінних паперів в Україні / Т.О.Журавльова, В.В.Бутенко// Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». - Переяслав-Хмельницький, 2016.- Вип. 29/2.- 537-541.
36. Бутенко В.В. Виокремлення напрямків боргової політики держави /В.В. Бутенко// Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць випуск 15 Одеса -2016.- С. 87-92
37. Бутенко В.В. Переваги та недоліки податку з обороту та податку на додану вартість у контексті їх практичного застосування// Бутенко В.В. Бутенко Т.В.
38. Butenko T. Butenko V. Normative law regulation transfer
39. pricing in Ukraine// Украйна – България – Европейский Съюз: Съвременное состояние и перспективы : Мат-лы межд. научн.конф.: Сб.докладов. – Варна: Изд-во: «Наука и икономика», 2016. – Т.1 – С. 14 - 17.
40. Бутенко В.В. Інноваційний розвиток аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації /В.В. Бутенко// Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць випуск 9 Одеса -2015.- С. 74-78
41. Бутенко В.В. Інвестиційна привабливість підприємства: економічний зміст та дефініційні контури / В.В.Бутенко / Агросвіт,2013. – № 9.– С. 60-64.
42. Бутенко В.В. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств / В.В. Бутенко, Т.В. Бутенко // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2013. – №2 (31). – С. 232-238
43. Бутенко В.В. Роль та перспективи впровадження трансферу екотехнологій у процесі реалізації інноваційної стратегії України / В.В. Бутенко // Проблеми економіки та управління, 2010. – №683. – С. 35-39.
44. Бутенко В.В. Приорітетні напрями регіональної політики в економічній сфері/ Бутенко В.В. [кол.мон. Т. 2./ за заг. ред. Т.О. Журавльової]- Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014.-С. 322-332.
45. Бутенко B.B. Антикризисное управление морским природопользованием (теоретико-методологические и прикладные аспекты исследований) / В.В. Бутенко, И.А. Бердников, Б.В. Буркинский // Антикризисное управление морским природопользованием: [кол.мон./ под. ред. Б.В. Буркинского, В.Н. Степанова].- Одесса., 2010. – С. 516-540
46. Бутенко В.В. Экономический потенциал предприятия как основа предпринимательской деятельности/ В.В.Бутенко, Р.О.Шинкар// Матеріали 71-ої студентської конференції: Актуальні проблеми економіки: теорія і практика/ За ред. Журавльової Т.О.- Одеса:Унипринт, 2015.-С.6-8
47. Бутенко В.В. Роль та вплив інноваційної діяльності на розвиток сільського господарства/ В.В. Бутенко// Матеріали 70-ої студентської конференції: Актуальні напрями розвитку економіки: теорія та практика/ За ред. Журавльової Т.О.- Одеса-2014.- С.5-7.
48. Дем’янчук М.А. Оцінка ефективності застосування телекомунікаційних послуг у сферах економіки країни / М.А. Дем’янчук, О.В. Орлова, О.В. Кузнєцова // Економічний часопис – ХХІ: науковий журнал; 7-8(2)’2014. – Київ : Інститут суспільної трансформації, 2014. – С. 36–39.
49. Дем’янчук М.А. Методичний підхід до оцінки рівня інноваційного потенціалу підприємства зв’язку / М.А. Дем’янчук // Проблеми та тенденції формування соціально-інноваційної політики сталого розвитку держави, регіонів, підприємств : колективна монографія / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – С. 332–342.
50. Дем’янчук М.А. Фасетна класифікація проблем сталого розвитку підприємств / М.А. Дем’янчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного. – Серія: Економіка і менеджмент; вип. 10. – Одеса, 2015. – С. 124–130.
51. Дем’янчук М.А. Глобалізація як передумова сталого розвитку національної економіки / М.А. Дем’янчук // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія: за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестиренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015.– С. 125–132.
52. Демянчук М.А. Предпосылки устойчивого развития предприятий в условиях глобализационных трансформаций / М.А. Демянчук // Актуальные проблемы взаимодействия экономики, государства и общества: Сборник материалов І Международной научно-практической конференции. г. Дербент, РД, 30 мая 2015 г. – Махачкала: АЛЕФ (ИП Овчинников М.А.). – С. 107-109.
53. Дем’янчук М.А. Моделювання перспектив розвитку підприємництва на ринку телекомунікаційних послуг / В.В. Коваль, М.А. Дем’янчук // Економічні інновації: Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні та регіонах Причорномор’я : зб. наук. праць ; вип. 59. – Одеса : Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2015. – С. 135–141.
54. Дем’янчук М.А. Проблеми сталого розвитку підприємств в умовах глобалізації / М.А. Дем’янчук, О.А. Князєва // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015. – Випуск 25/1 – С. 110–117.
55. Дем’янчук М.А. Глобалізація як передумова сталого розвитку національної економіки / О.А. Князєва, М.А. Дем’янчук // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. Ун-т. — Д.: НГУ, 2015. – С. 125–132.
56. Дем’янчук М.А. Мотиви та цілі сталого розвитку підприємств в умовах глобалізаційних перетворень / М.А. Дем'янчук // Materials of the XI International scientific and practical conference «Cutting-edge science - 2015», April 30 - May 7, 2015. – Volume 6, Economic science. – Sheffield. Science and education LTD. – С. 33-35.
57. Дем’янчук М.А. Інтеграція підприємств як фактор сталого розвитку в умовах глобалізації / М.А. Дем'янчук, Н.Д. Маслій // Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в розвитку національних економік: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 29 квітня 2015 р. (ЛКА, м. Львів). – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 23-26.
58. Дем'янчук М.А. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Фінанси» для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 72 «Управління та адміністрування» / М.А. Демянчук, Н.Д. Маслій. – Одеса: Копицентр, 2016. – 32 с.
59. Дем’янчук М.А. Роль сфери зв’язку та інформатизації в період становлення інформаційного суспільства / М.А. Дем’янчук // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016)», м. Харків, 28-30 квітня 2016 року. – К. : УБС НБУ, 2016. – С. 143-147.
60. Дем’янчук М.А. Дослідження динаміки результативності монетарної політики України/ М.А. Дем’янчук, Т.О. Майструк // збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки», м. (Одеса, 15-16 квітня 2016 року. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – С. 145-148.
61. Савастєєва О.М. Реалізація контрольних функцій казначейства в рамках системи бюджетного регулювання / О.М.Савастєєва // Збірник матеріалів І Міжнародної науково - практичної конференції "Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи" (25-26 грудня 2015 р.). - Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. - 2015.
62. Савастєєва О.М. Феденко Н.В. Организационно - правовые основы функционирования Государственной казначейской службы Украины / О.М.Савастєєва // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково - практичної конференції "Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи" (27-28 травня 2016 р.). - Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. - 2016.
63. Савастєєва О.М., Водяник Д.В., Нагорний В.С. Емісія державних цінних паперів як фінансовий інструмент регулювання бюджетного дефіциту/ О.М.Савастєєва, Д.В.Водяник, В.С.Нагорний // Причорноморські економічні студії. - Одеса: Причорноморський науково - дослідний інститут економіки та інновацій. - 2016. - №9. - с.98-102.
64. Zacharchenko N.V. Issues management companies high-tech development of engineering in an unstable environment / Institutional framework for the functioning of the economy in the context of transformation: Collection of scientific articles. - Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2015. – P. 321 – 325.
65. Захарченко Н.В. Напрямки вдосконалення функціонування банківської системи України /Н.В. Захарченко, Т.В. Кучер // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання : сучасний стан та перспективи Мат-ли І міжнар. наук.-практ. конф., 25 – 26 грудня 2015 р.: тези доп.. – Одеса : Бондаренко М.О., 2015. – 520 с.
66. Н.В. Захарченко Экономическая безопасность бизнеса в трансформационной экономике : [Кол. учебное пособие]. – Одесса : Бахва, 2015. – 188 с.
67. Zacharchenko N.V. Venture enterprise in conditions of innovative economic development : Украйна – България – Европейский Съюз: съвременное состояние и перспективы : Мат-лы межд. научн.конф.: Сб.докладов. – Варна: Изд-во: «Наука и икономика», 2016. – Т.2 – С. 157 - 161.
68. Захарченко Н.В. Дослідження напрямів концентрації ресурсів у високотехнологічних комплексах /Н.В. Захарченко, В.І. Захарченко. - Інноваційна економіка: наук.-вироб.журнал. – 2016. – 5-6. – С. 51 – 57.
69. Захарченко Н.В. Реформування системи міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі / Н.В. Захарченко, Т.О. Журавльова // Економіка: реалії часу: науковий журнал. – Одеса, 2016. – № 2 (24). – С. 21– 27.
70. Захарченко Н.В. Розробка підходів по активізації високотехнологічної діяльності на підприємстві/ Н.В. Захарченко // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. - Les Editions L'Originаlе, Paris, France, 2016. – P.178 – 183.
71. Захарченко Н.В. Типологія високотехнологічних проектів в сучасних економічних дослідженнях /Н.В. Захарченко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2016. – № 6. – С. – 83 – 96.
72. Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [Кол.монографія] / Н.В. Захарченко; Розділ 8 – Криза НДДКР і формування ринку науково-технологічної продукції в Україні. – Херсон : видавець Грінь Д.С., 2016. – 854 с.
73. Захарченко Н.В. Удосконалення методики розрахунку концесійних платежів : [Патент] /Н.В. Захарченко, В.І. Захарченко. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 61288.
74. Maslii N.D. Innovation in the field of postal services Ukraine based on international experience // Sustainable Development: Social and Economic Changes. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. p.78-85
75. Maslii N.D. Approach to forecasting of financial results of an enterprise under conditions of uncertainty// International Scientific Conference Economy without borders: Integration, Innovation, Cross-border cooperation August 26th, 2016, Kaunas, Lithuania. P.79-82
76. Маслій Н.Д. Стартапи як напрямок розвитку сучасної економіки // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 6-8 жовтня 2016 року,( м.Хмельницький-Кам’янець-Подільський).- с.151-153
77. Маслій Н.Д. Мотиви та цілі інтеграційних процесів на різних економічних рівнях// Н.Д.Маслій, О.А. Князева/ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2015.-Вип.10, Ч.2.- 48-53с.
78. Маслій Н.Д. Конвергенція послуг поштового зв’язку України // Збірник наукових праць учених та аспірантів – Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький -2015.- Вип.26/2.- 159-163с.
79. Маслій Н.Д. Практичні рішення служби банківського нагляду Національного банку України щодо виявлення та попередження порушень в банках/ Н.Д. Маслій, Т.О.Журавльова// «Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. Т.1. Павлоград «АРТ СИНТЕЗ-Т». – 2014. – С. 298-302.
80. Маслій Н.Д. Теоретичні основи та понятійний апарат інтеграційних процесів /Н.Д.Маслій/ Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України.-Маріуполь: ДонДУУ;ІЕП НАН України, 2014.-Вип.3(45).- С.52-56 .

Колектив кафедри приймає активну участь у профорієнтаційній роботі серед учнів шкіл:

ЧЕКАЄМО МАЙБУТНІХ НАШИХ СТУДЕНТІВ В ОНУ ИМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Контакти:
Кафедра економіки та моделювання ринкових відносин
розташована за адресою:
м.Одеса, вул. М.Говорова, 4, каб. № 313, 314.
тел. 048-776-09-30, 0482 -68-78-53
факс 048 748-00-68
сайт:

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5cbb4fb660a6519472243841555779510
title_5cbb4fb660b811944593701555779510
title_5cbb4fb660c943056805351555779510
title_5cbb4fb660da621295343891555779510
Top