Кафедра економіки та моделювання ринкових відносин

ПРИВІТАННЯ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРОЮ

zhuravleva

Завідувач - к.е.н., професор Журавльова Тетяна Олександрівна


Дорогі випускники шкіл, вищих навчальних закладів!


Кафедра економіки та моделювання ринкових відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, яка є випускною кафедрою, представляє Вам престижну і перспективну в усі часи спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Колектив відданих своїй справі викладачів, їх ентузіазм та надзвичайно високий рівень професіоналізму забезпечить усіх студентів цікавим і творчим навчальним середовищем. Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» входить до складу елітарних економічних спеціальностей зважаючи на високі вимоги до підготовки майбутніх фахівців.

Наш девіз: класична освіта - гарант вашого майбутнього!

Правила прийому до Інституту інформаційних та соціальних технологій (ІІСТ) на спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування»:

Зарахування здійснюється на базі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (тестування) якості освіти з наступних предметів:

 • українська мова та література,
 • математика
 • історія України або географія або іноземна мова (за вибором абітурієнта).

До приймальної комісії подаються:

 • заява,
 • атестат, копія паспорта
 • 6 кольорових фотографій (3 Х 4),
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти.

Подання документів на здобуття освітнього рівня "бакалавр" здійснюється в електронній формі.

Науково – педагогічний склад кафедри:

Тема науково-дослідної роботи кафедри «Дослідження фінансово-економічних напрямів забезпечення сталого розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання»

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, що забезпечують підготовку фахівців в області фінансів, банківської справи та страхування.

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» ДІЄ МАГІСТРАТУРА.

Видавницька діяльність містить такі напрямки:

 • участь у міжнародних науково-методичних та науково-практичних конференціях;
 • підготовка та друк навчальних посібників;
 • розробка методичних вказівок студентам щодо вивчення дисциплін, а також з організації самостійної роботи студентів згідно з навчальним планом.

Дисципліни:

 • Державні фінанси
 • Ринок фінансових послуг
 • Страхові послуги
 • Фінансові системи зарубіжних країн
 • Міжнародні фінанси
 • Небанківські фінансово-кредитні установи
 • Банківські операції
 • Фінанси суб'єктів господарювання
 • Державний фінансовий контроль
 • Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
 • Міжнародні фінансові організації
 • Фіскальна політика
 • Фінансова думка в Україні
 • Фінансові інституції
 • Казначейська справа
 • Інвестування
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансовий аналіз
 • Місцеві фінанси
 • Облік і аналіз банківської діяльності
 • Фінансова і банківська статистика
 • Страхування зовнішньоекономічної діяльності
 • Аналіз фінансового ринку
 • Страхова статистика
 • Фінансовий облік у банках
 • Іпотечне кредитування
 • Управління банківськими ризиками

В ОНУ iмeнi I.I. Мечникова щорічно проводяться наукові конференції професорсько-викладацького складу, у яких активну участь приймають викладачі кафедри економіки та моделювання ринкових відносин.
Тільки за останні 2014 – 2016 роки викладачі кафедри прийняли участь більше як у 10 всеукраїнських та міжнародних конференціях, за результатами яких були надруковані статті, а саме:

1. Журавльова Т.О. Страховий менеджмент. Навчальний посібник / І.Г. Сокиринська, Т.О.Журавльова, І.Г. Аберніхіна// Дніпро:Пороги, 2016.-300 с.
2. Zhuravlоva T.O. Mechanisvs of cooperation of small and large entrepreneurship in Ukraine / N.L. Shlafman, N.M. Oliynyk // Problems of development modern science: theory and practice: Collection of
scientific articles. - EDEX, Madrid, España, 2016, - pages 92-96.
3. Zhuravlova T. O. Credit risk as a subjective-objective category [Електронний ресурс] / T. O. Zhuravlova, L. I. Nazarkina //Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 29-35. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html
4. Журавльова Т.О. Інституційні передумови розвитку ринку державних цінних паперів в Україні / Т.О.Журавльова, В.В.Бутенко// Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». - Переяслав-Хмельницький, 2016.- Вип. 29/2.- 537-541.
5. Журавльова Т.О. Підходи до управління фінансовим станом
страховика / Т.О.Журавльова // Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств: монографія/ за заг. ред. Л.М.Савчук.
– Дніпро: Герда, 2016. – С.255-263.
6. Журавльова Т.О. Сучасні підходи до формування страхових продуктів в Україні /Т.О.Журавльова//Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія/ за заг. ред. К.Ф.Ковальчука – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - С. 369-378.
7. Журавльова Т.О. Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник /І.Г.Сокиринська, Т.О.Журавльова// Рекомендовано Вченою радою НметАУ (протокол № 3 від 28.03.16)-Дніпропетровськ: «Пороги», 2016. — 192 с.
8. Журавльова Т.О. Формування маркетингової стратегії страхової компанії /Т.О.Журавльова// International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda:Baltija Publishing. – pages 172-175.
9. Журавльова Т.О. Інформаційна система контролю за економічно-управлінськими процесами об’єднання підприємств /Т.О. Журавльова, І.В. Вишнякова // "Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія. / за заг. ред. Л.М.Савчук. — Дніпропетровськ: Герда, 2015. — С.310 - 317.
10. Журавльова Т.О. Доступ до вищої освіти як стратегічний ресурс якісної підготовки фахівців в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова /Т.О.Журавльова, Ю.О.Журавльова// Ювілейна збірка наукових праць до 150-ти річчя ОНУ імені І.І.Мечникова. - Вид-во: Одеса.ОНУ, 2015.- С.69-80.
11. Журавльова Т.О. Роль страхування у функціонуванні фінансової системи України/ Т.О. Журавльова// Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів І Міжнародної науково - практичної конференції 25-26 грудня 2015 року м. Одеса. – Одеса: Бондаренко М.О., 2015.- С. 443-448.
12. Журавльова Т.О. Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері. Колективна монографія за загальною редакцією Т.О.Журавльової Т.1. Розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування.-АРТ СИНТЕЗ-Т.: Павлоград, 2014.- 363 с.
13. Журавльова Т.О. Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері. Т.2.Економічне районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільських територій. Колективна монографія за загальною редакцією Т.О.Журавльової.- АРТ СИНТЕЗ-Т.:Павлоград, 2014.- 370 с.
14. Журавльова Т.О. Фінанси. Навчальний посібник. /М.П. Волохова, Н.Л.Шлафман, Т.О.Журавльова, В.М.Лисюк, В.В.Коваль, Ж.В.Гарбар//Рекомендовано Вченою радою ОНУ імені І.І.Мечникова (протокол № 8 від 22.04.2014) «Фенікс».- Одеса, 2014.- 225с.
15. Журавльова Т.О. Фінанси. Навчальний посібник / Т.О.Журавльова, Є.М.Ганевич, Т.С. Здорікова//Рекомендовано до друку Вченою Радою ОНУ імені І.І.Мечникова (протокол № 3 від 29.11.2013) - «Освіта України».- Київ, 2014.-715 с.
16. Осипов В.І. Економічний потенціал України: стан та використання/ В.І.Осипов// Науковий вісник ОНЕУ.- Одеса, 2013 - № 22 (201).- С.13-20.
17. Осипов В.И. О системном подходе к измерению эффективности хозяйственно-финансовой деятельности предприятия / В.И. Осипов // Экономика Украины: Всеукраинский ежемесячный научный журнал. - №12. – Киев, 2011. – С. 15-22.
18. Осипов В.І. Організаційно-економічні основи реформування форм діяльності підприємств в умовах інтеграційних процесів / В.І. Осипов // Экономика и управление: научно-практический журнал. - № 1 - Симферополь, 2011. – С. 8-13.
19. Осипов В.І. Анализ детерминированных зависимостей в экономике: дискуссионные проблемы теории и практики / В.І. Осипов // Економіст: науковий журнал. – Київ, 2011.- № 11. – С.45-48.
20. Осипов В.И. Анализ использования экономического потенциала Украини /В.И.Осипов// Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теория, инновации и современная практика. Монография. Книга вторая. Херсон: Гринь Д.С., 2014.- С. 5-42.
21. Осипов В.И. Эффективность хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: вопросы теории и практики/В.И.Осипов// Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теория, инновации и современная практика. Монография. – Харьков: Бурун Книга, 2011. – С. 156-188.
22. Осипов В.І. Ефективність реструктуро-ваних господарських систем: проблеми і фактори підвищення / Монографія.-Одеса: Пальміра, 2008.- 352 с.
23. Осипов В.І. Економіка підприємства/ В.І.Осипов// підручник з грифом МОН. Лист №3/809 від 26.05.2005- Одеса : «Маяк», 2005.-718 с. /.
24. Осипов В.И. Проблемы формирования оборотных средств предприятий в экономике Украины/В.И.Осипов// Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів І Міжнародної науково - практичної конференції 25-26 грудня 2015 року м. Одеса. – Одеса: Бондаренко М.О. – 2015.- С. 285-289.
25. Осипов В.І. Проблеми розвитку економіки України Фінансові аспекти регіонального розвитку: стан, проблеми, перспективи. /В.И.Осипов// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 24-25 листопада 2014 р.- м. Одеса: ООО „Плутон”, 2014. С.45-47.
26. Shlafman N.L., Asymmetry of business development in Ukraine / N.L.Shlafman, E.V.Bondarenko, A.V.Zakharov // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection ofscientific articles. Vol. 1. -Edizioni Magi, Roma, Italy, 2016.- Р. 92-95.
27. Shlafman N.L. Supportof sustainable social entrepreneurship potential in Ukraine / N.L.Shlafman, E.V.Bondarenko // Economics,management, law: realities and perspectives: Collection ofscientific articles. - Les Editions L'Originаlе, Paris, France, 2016.- P. 85-89.
28. Shlafman N.L.Mechanismsof cooperation of small and large entrepreneurship in Ukraine / N.L.Shlafman, T.O.Zhuravleva, N.M.Oliynyk// Problems of development modern science: theory and practice: Collection of
scientific articles. -EDEX, Madrid, España, 2016.- P. 92-95.
29. Butenko A.I., Shlafman N.L. Kinetictheory of entrepreneurship on the open economic system / A.I. Butenko, N.L.Shlafman// Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. - Midas S.A.,Thessaloniki, Greece, 2016.- P. 26-29.
30. Планування ділового розвитку фірми: навч. посіб. / [А.І.Бутенко, Т.В.Уманець, Н.Л.Шлафман та ін.]; ІПРЕЕД НАН України, ОРТПП. - О.: Інтерпрінт, 2016. - 248 с.
31. Міжнародна науково-практична конференція «Economics, management, law: socio-economic aspects of development», Италія, Рим, 29.01.2016 р.
32. Міжнародна науково-практична конференція «Economics,management, law: realitiesandperspectives», Франція, Париж, 29.04.2016 р.
33. Міжнародна науково-практична конференція «Problems of development modern science: theory and practice», Іспанія, Мадрид, 29.07.2016 р.
34. Міжнародна науково-практична конференція «Actualproblemsofglobalization», Греція, Салонікі, 29.08.2016 р.
35. Бутенко В.В. Інституційні передумови розвитку ринку державних цінних паперів в Україні / Т.О.Журавльова, В.В.Бутенко// Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». - Переяслав-Хмельницький, 2016.- Вип. 29/2.- 537-541.
36. Бутенко В.В. Виокремлення напрямків боргової політики держави /В.В. Бутенко// Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць випуск 15 Одеса -2016.- С. 87-92
37. Бутенко В.В. Переваги та недоліки податку з обороту та податку на додану вартість у контексті їх практичного застосування// Бутенко В.В. Бутенко Т.В.
38. Butenko T. Butenko V. Normative law regulation transfer
39. pricing in Ukraine// Украйна – България – Европейский Съюз: Съвременное состояние и перспективы : Мат-лы межд. научн.конф.: Сб.докладов. – Варна: Изд-во: «Наука и икономика», 2016. – Т.1 – С. 14 - 17.
40. Бутенко В.В. Інноваційний розвиток аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації /В.В. Бутенко// Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць випуск 9 Одеса -2015.- С. 74-78
41. Бутенко В.В. Інвестиційна привабливість підприємства: економічний зміст та дефініційні контури / В.В.Бутенко / Агросвіт,2013. – № 9.– С. 60-64.
42. Бутенко В.В. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств / В.В. Бутенко, Т.В. Бутенко // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2013. – №2 (31). – С. 232-238
43. Бутенко В.В. Роль та перспективи впровадження трансферу екотехнологій у процесі реалізації інноваційної стратегії України / В.В. Бутенко // Проблеми економіки та управління, 2010. – №683. – С. 35-39.
44. Бутенко В.В. Приорітетні напрями регіональної політики в економічній сфері/ Бутенко В.В. [кол.мон. Т. 2./ за заг. ред. Т.О. Журавльової]- Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014.-С. 322-332.
45. Бутенко B.B. Антикризисное управление морским природопользованием (теоретико-методологические и прикладные аспекты исследований) / В.В. Бутенко, И.А. Бердников, Б.В. Буркинский // Антикризисное управление морским природопользованием: [кол.мон./ под. ред. Б.В. Буркинского, В.Н. Степанова].- Одесса., 2010. – С. 516-540
46. Бутенко В.В. Экономический потенциал предприятия как основа предпринимательской деятельности/ В.В.Бутенко, Р.О.Шинкар// Матеріали 71-ої студентської конференції: Актуальні проблеми економіки: теорія і практика/ За ред. Журавльової Т.О.- Одеса:Унипринт, 2015.-С.6-8
47. Бутенко В.В. Роль та вплив інноваційної діяльності на розвиток сільського господарства/ В.В. Бутенко// Матеріали 70-ої студентської конференції: Актуальні напрями розвитку економіки: теорія та практика/ За ред. Журавльової Т.О.- Одеса-2014.- С.5-7.
48. Дем’янчук М.А. Оцінка ефективності застосування телекомунікаційних послуг у сферах економіки країни / М.А. Дем’янчук, О.В. Орлова, О.В. Кузнєцова // Економічний часопис – ХХІ: науковий журнал; 7-8(2)’2014. – Київ : Інститут суспільної трансформації, 2014. – С. 36–39.
49. Дем’янчук М.А. Методичний підхід до оцінки рівня інноваційного потенціалу підприємства зв’язку / М.А. Дем’янчук // Проблеми та тенденції формування соціально-інноваційної політики сталого розвитку держави, регіонів, підприємств : колективна монографія / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – С. 332–342.
50. Дем’янчук М.А. Фасетна класифікація проблем сталого розвитку підприємств / М.А. Дем’янчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного. – Серія: Економіка і менеджмент; вип. 10. – Одеса, 2015. – С. 124–130.
51. Дем’янчук М.А. Глобалізація як передумова сталого розвитку національної економіки / М.А. Дем’янчук // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія: за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестиренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015.– С. 125–132.
52. Демянчук М.А. Предпосылки устойчивого развития предприятий в условиях глобализационных трансформаций / М.А. Демянчук // Актуальные проблемы взаимодействия экономики, государства и общества: Сборник материалов І Международной научно-практической конференции. г. Дербент, РД, 30 мая 2015 г. – Махачкала: АЛЕФ (ИП Овчинников М.А.). – С. 107-109.
53. Дем’янчук М.А. Моделювання перспектив розвитку підприємництва на ринку телекомунікаційних послуг / В.В. Коваль, М.А. Дем’янчук // Економічні інновації: Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні та регіонах Причорномор’я : зб. наук. праць ; вип. 59. – Одеса : Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2015. – С. 135–141.
54. Дем’янчук М.А. Проблеми сталого розвитку підприємств в умовах глобалізації / М.А. Дем’янчук, О.А. Князєва // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015. – Випуск 25/1 – С. 110–117.
55. Дем’янчук М.А. Глобалізація як передумова сталого розвитку національної економіки / О.А. Князєва, М.А. Дем’янчук // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. Ун-т. — Д.: НГУ, 2015. – С. 125–132.
56. Дем’янчук М.А. Мотиви та цілі сталого розвитку підприємств в умовах глобалізаційних перетворень / М.А. Дем'янчук // Materials of the XI International scientific and practical conference «Cutting-edge science - 2015», April 30 - May 7, 2015. – Volume 6, Economic science. – Sheffield. Science and education LTD. – С. 33-35.
57. Дем’янчук М.А. Інтеграція підприємств як фактор сталого розвитку в умовах глобалізації / М.А. Дем'янчук, Н.Д. Маслій // Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в розвитку національних економік: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 29 квітня 2015 р. (ЛКА, м. Львів). – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 23-26.
58. Дем'янчук М.А. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Фінанси» для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 72 «Управління та адміністрування» / М.А. Демянчук, Н.Д. Маслій. – Одеса: Копицентр, 2016. – 32 с.
59. Дем’янчук М.А. Роль сфери зв’язку та інформатизації в період становлення інформаційного суспільства / М.А. Дем’янчук // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016)», м. Харків, 28-30 квітня 2016 року. – К. : УБС НБУ, 2016. – С. 143-147.
60. Дем’янчук М.А. Дослідження динаміки результативності монетарної політики України/ М.А. Дем’янчук, Т.О. Майструк // збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки», м. (Одеса, 15-16 квітня 2016 року. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – С. 145-148.
61. Савастєєва О.М. Реалізація контрольних функцій казначейства в рамках системи бюджетного регулювання / О.М.Савастєєва // Збірник матеріалів І Міжнародної науково - практичної конференції "Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи" (25-26 грудня 2015 р.). - Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. - 2015.
62. Савастєєва О.М. Феденко Н.В. Организационно - правовые основы функционирования Государственной казначейской службы Украины / О.М.Савастєєва // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково - практичної конференції "Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи" (27-28 травня 2016 р.). - Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. - 2016.
63. Савастєєва О.М., Водяник Д.В., Нагорний В.С. Емісія державних цінних паперів як фінансовий інструмент регулювання бюджетного дефіциту/ О.М.Савастєєва, Д.В.Водяник, В.С.Нагорний // Причорноморські економічні студії. - Одеса: Причорноморський науково - дослідний інститут економіки та інновацій. - 2016. - №9. - с.98-102.
64. Zacharchenko N.V. Issues management companies high-tech development of engineering in an unstable environment / Institutional framework for the functioning of the economy in the context of transformation: Collection of scientific articles. - Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2015. – P. 321 – 325.
65. Захарченко Н.В. Напрямки вдосконалення функціонування банківської системи України /Н.В. Захарченко, Т.В. Кучер // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання : сучасний стан та перспективи Мат-ли І міжнар. наук.-практ. конф., 25 – 26 грудня 2015 р.: тези доп.. – Одеса : Бондаренко М.О., 2015. – 520 с.
66. Н.В. Захарченко Экономическая безопасность бизнеса в трансформационной экономике : [Кол. учебное пособие]. – Одесса : Бахва, 2015. – 188 с.
67. Zacharchenko N.V. Venture enterprise in conditions of innovative economic development : Украйна – България – Европейский Съюз: съвременное состояние и перспективы : Мат-лы межд. научн.конф.: Сб.докладов. – Варна: Изд-во: «Наука и икономика», 2016. – Т.2 – С. 157 - 161.
68. Захарченко Н.В. Дослідження напрямів концентрації ресурсів у високотехнологічних комплексах /Н.В. Захарченко, В.І. Захарченко. - Інноваційна економіка: наук.-вироб.журнал. – 2016. – 5-6. – С. 51 – 57.
69. Захарченко Н.В. Реформування системи міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі / Н.В. Захарченко, Т.О. Журавльова // Економіка: реалії часу: науковий журнал. – Одеса, 2016. – № 2 (24). – С. 21– 27.
70. Захарченко Н.В. Розробка підходів по активізації високотехнологічної діяльності на підприємстві/ Н.В. Захарченко // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. - Les Editions L'Originаlе, Paris, France, 2016. – P.178 – 183.
71. Захарченко Н.В. Типологія високотехнологічних проектів в сучасних економічних дослідженнях /Н.В. Захарченко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2016. – № 6. – С. – 83 – 96.
72. Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [Кол.монографія] / Н.В. Захарченко; Розділ 8 – Криза НДДКР і формування ринку науково-технологічної продукції в Україні. – Херсон : видавець Грінь Д.С., 2016. – 854 с.
73. Захарченко Н.В. Удосконалення методики розрахунку концесійних платежів : [Патент] /Н.В. Захарченко, В.І. Захарченко. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 61288.
74. Maslii N.D. Innovation in the field of postal services Ukraine based on international experience // Sustainable Development: Social and Economic Changes. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. p.78-85
75. Maslii N.D. Approach to forecasting of financial results of an enterprise under conditions of uncertainty// International Scientific Conference Economy without borders: Integration, Innovation, Cross-border cooperation August 26th, 2016, Kaunas, Lithuania. P.79-82
76. Маслій Н.Д. Стартапи як напрямок розвитку сучасної економіки // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 6-8 жовтня 2016 року,( м.Хмельницький-Кам’янець-Подільський).- с.151-153
77. Маслій Н.Д. Мотиви та цілі інтеграційних процесів на різних економічних рівнях// Н.Д.Маслій, О.А. Князева/ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2015.-Вип.10, Ч.2.- 48-53с.
78. Маслій Н.Д. Конвергенція послуг поштового зв’язку України // Збірник наукових праць учених та аспірантів – Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький -2015.- Вип.26/2.- 159-163с.
79. Маслій Н.Д. Практичні рішення служби банківського нагляду Національного банку України щодо виявлення та попередження порушень в банках/ Н.Д. Маслій, Т.О.Журавльова// «Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. Т.1. Павлоград «АРТ СИНТЕЗ-Т». – 2014. – С. 298-302.
80. Маслій Н.Д. Теоретичні основи та понятійний апарат інтеграційних процесів /Н.Д.Маслій/ Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України.-Маріуполь: ДонДУУ;ІЕП НАН України, 2014.-Вип.3(45).- С.52-56 .

Колектив кафедри приймає активну участь у профорієнтаційній роботі серед учнів шкіл:

ЧЕКАЄМО МАЙБУТНІХ НАШИХ СТУДЕНТІВ В ОНУ ИМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Контакти:
Кафедра економіки та моделювання ринкових відносин
розташована за адресою:
м.Одеса, вул. М.Говорова, 4, каб. № 313, 314.
тел. 048-776-09-30, 0482 -68-78-53
факс 048 748-00-68
сайт:

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b2977ecf058f19826694301529444332
title_5b2977ecf080812266128431529444332
title_5b2977ecf0aa814360678001529444332
title_5b2977ecf0be83922900251529444332
Top