Кафедра менеджменту та інновацій

Загальна інформація

Кафедра економіки та управління була створена у січні 1998 року для підготовки на економіко-правовому факультеті фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямом «Менеджмент».

Завідувачем кафедри економіки та управління є доктор економічних наук, професор Кузнєцов Едуард Анатолійович, який у 1989 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.01 – «Політична економія» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. У 1991 році йому присвоєне вчене звання доцента по кафедрі основ економічної теорії. У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» та в цьому ж році отримав звання професора по кафедрі економіки та управління. Сфера його наукових інтересів охоплює проблеми формування та розвитку професійної системи менеджменту. Має понад 100 наукових праць, у тому числі й за кордоном.

kuznetsov

Завідувач кафедри – доктор економічних наук,
проф., Е. А. Кузнєцов

На кафедрі працюють 21 викладач, з яких: 3 мають науковий ступень доктора економічних наук (Кузнєцов Е. А., Масленніков Є. І., Побережець О. В.), 14 мають науковий ступень кандидата економічних наук (Андрейченко А. В., Борщ В. І., Гоголь М. М., Горбаченко С. А., Дюков В. П., Заєць М. А., Мазур О. Є., Ненно І. М., Орлова Н. В., Радченко О. П., Ракевич С. М., Рудинська О. В., Столбуненко Н. М., Яковлев О. І.), 4 – без наукового ступеня (Васильєв С. Г., Жмай О. В., Іваніщева О. В., Рибаков І. В.).

Значний внесок у забезпечення злагодженої роботи кафедри робить учбово-допоміжний персонал – старші лаборанти Оленіна В. В. та Дворнікова Г. А.

Всі науково-педагогічні працівники є фахівцями відповідних науково-педагогічних спеціальностей, що підтверджується дипломом про освіту, науковим ступенем, вченим званням або досвідом багаторічної практичної роботи в університеті та вищих навчальних закладах. Викладачі беруть активну участь у науковій, науково-організаційній та навчально-методичній роботі. Особлива увага приділяється роботі зі студентами та міжнародному співробітництву.

staff econ

Співробітники кафедри економіки та управління

Наукова та науково-організаційна діяльність

За період створення кафедри захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: Захарченко В. І. (захист відбувся у 2001 році за темою «Забезпечення ефективності нововведень у промисловості», спеціальність 08.00.02 – Економіка і управління науково-технічним прогресом), Меркулов М. М. (захист відбувся у 2009 році за темою «Методологія управління високотехнологічним виробництвом в умовах трансформаційної економіки», спеціальність 08.02.02 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), Балахонова О. В. (захист відбувся у 2014 році за темою «Формування механізмів сучасного соціально-економічного розвитку регіону», спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Кузнєцов Е. А. (захист відбувся у 2015 році за темою «Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні», спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством), Масленніков Є. І. (захист відбувся у 2015 році за темою «Забезпечення системи управління фінансовою стійкістю промислового підприємства: теорія і методологія», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)).

На кафедрі економіки та управління здійснюється підготовка аспірантів за програмою PhD-підготовки докторів філософії і докторів наук за спеціальністю «073 Менеджмент».

За останні 5 років викладачами кафедри економіки та управління було підготовлено понад 15 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, найбільш відомими з них є праці д.е.н., проф. Кузнєцова Е. А., д.е.н., проф. Захарченка В. І., д.е.н., проф. Кучеренка В. Р., к.е.н., доц. Андрейченка А. В., к.е.н., доц. Мазур О. Є., к.е.н., доц. Нєнно І. М.

Починаючи з 2012 року викладачами кафедри було видано понад 20 монографій, основними з яких є праці таких вчених, як д.е.н., проф. Кузнєцов Е. А., д.е.н., проф. Захарченко В. І., д.е.н., проф. Турецький О. А., д.е.н., доц. Масленніков Є. І., к.е.н., доц. Ракевич С. М., к.е.н., доц. Андрейченко А. В., к.е.н., доц. Нєнно І. М. Найбільш відомою науковою монографією кафедри є «Актуальні проблеми економіки та менеджменту», яка була видана в 3 томах в 2014 році. Її головною метою є пошук шляхів щодо розвитку науково-дослідницького потенціалу університету в галузі економіки та менеджменту.

Викладачі кафедри активно публікують результати своєї науково- дослідницької роботи в збірнику наукових праць економіко-правового факультету «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління», який є фаховим виданням з економіки і права.

Кафедра щорічно проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегія професійної підготовки управлінських кадрів України», в якій беруть участь вчені з різних країн світу.
Щомісяця на кафедрі проводяться наукові та методологічні семінари з актуальних питань економіки та менеджменту.

Робота зі студентами

Студенти спеціальності «Менеджмент» постійно здобувають призові місця у Міжнародному студентському конкурсі рекламних і PR-проектів «Золотий компас». А участь у проектах «Центру лідерства ОНУ ім. І.І. Мечникова» та міжнародній неприбутковій організації «Enactus» допомагає студентам краще розкрити власний управлінський потенціал та використати отриманні знання у практиці. При кафедрі організовано Інтелектуальний клуб «Менеджмент ХХІ століття», в якому розлядаються новітні процеси розвитку професійної системи менеджменту, ведеться професійне спілкування з відомими представниками бізнесу, політики, культури, спорту і практики управлінської діяльності. Активну участь в роботі інтелектуального клубу приймають студенти і випускники спеціальності «менеджмент».

Міжнародне співробітництво

Важливим чинником роботи кафедри є розвиток системи міжнародного співробітництва. З 2007 року кафедра є партнером проекту TEMPUS «Семінари з впровадження практичних підходів при трансформації системи вищої освіти в Україні» (проект TEMPUS-WIPATH_SCM-T015B05-2005, Університет Севільї, м. Севілья, Іспанія), координатор проекту – зав. кафедри Кузнєцов Е. А.

Кафедра продуктивно співпрацює з WSB-NLU (Вищою Школою Бізнесу Національного Університету ім. Луіса, м. Новий Сонч, Польща) щодо обміну викладачами. Також здійснюється взаємообмін студентами і організація спільного web-порталу для розширення українсько-польських відносин в області бізнесу, культури, освіти.

Періодично запрошуються гостьові лектори з Національного Університету ім. Луїса (м. Чикаго, США). На кафедрі створена міні-бібліотека сучасної літератури передових світових видавництв з міжнародного менеджменту та управлінського обліку – дар професора Університету ім. Луїса Федеріка Відлака. Бібліотека постійно поповнюється.

В рамках проекту «Університети для інновацій – UNI4INNO» (2010-2013 рр.) викладачі кафедри д.е.н., проф. Кузнєцов Е. А. та к.е.н., доц. Нєнно І. М. проходили стажування, брали участь в семінарах та конференціях в Університеті Аліканте (м. Аліканте, Іспанія) та Технологічному університеті Чалмерса (м. Гетеборг, Швеція).

В липні 2011 р. за підтримки проекту програми ТЕМПУС «Університети для інновацій» створено Центр «Інноваційний офіс». Метою діяльності Центру є ефективне використання інтелектуального потенціалу та сприяння розвитку цивілізованої системи комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності.

Кафедра є учасником проекту «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (ELITE) програми TEMPUS (2014-2017 рр.), мета якого полягає в посиленні ролі українських ВНЗ в імплементації державної політики розвитку людських ресурсів (HRD) як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу (L&OD). В рамках проекту викладачі кафедри проходили стажування та брали участь в семінарах і тренінгах Університету Тампере (м. Тампере, Фінляндія) (к.е.н., доц. Андрейченко А. В.) та Естонської Бізнес Школи (м. Таллінн, Естонія) (к.е.н., доц. Андрейченко А. В., к.е.н., ст. викл. Борщ В. І.).

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5bf0518e735831780878441542476174
title_5bf0518e7369d15579329281542476174
title_5bf0518e737b017166204941542476174
title_5bf0518e738c318807132651542476174
Top