Кафедра обліку та оподаткування

Загальна інформація

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту створена в 2008 році для підготовки на економіко – правовому факультеті фахівців зі спеціальності «Облік та аудит» в рамках освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Спеціаліст».
З 2016 року кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»).
З моменту створення кафедри до вересня 2010 р. її завідувачем був доктор економічних наук, професор Кучеренко В.Р.
З 1 вересня 2010 р. кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент, Ph.D. (economy) Кусик Н.Л.
 
Завідувач кафедри 
к.е.н., доцент, Ph.D. (economy)
Кусик Наталія Львівна 
 
Заступник завідувача кафедри
старший викладач
Буслаєва Ганна Володимирівна
 
На кафедрі працюють 11 викладачів, з яких: 6 осіб мають наукові ступені (д.е.н., професор Ніценко Віталій Сергійович, д.е.н., доцент Побережець Ольга Валеріївна, к.е.н., доцент Кусик Наталія Львівна, к.е.н., доцент Панич Світлана Петрівна, к.е.н., доцент Гоголь Марина Миколаївна, к.е.н., доцент Кіртока Руслан Гордійович), 5 – без наукового ступеня (ст. викладач Масіна Людмила Олександрівна, ст. викладач Буслаєва Ганна Володимирівна, ст. викладач Багдікян Сусанна Вараздатівна, викладач Ільченко Діана Анатоліївна, викладач Гузь Дар’я Олександрівна).

Значний внесок у забезпечення злагодженої роботи кафедри вносить учбово-допоміжний персонал – старші лаборанти та фахівці Д.А. Луценко, К.А. Мхітарян, Д.О. Цапенко.
Провідні викладачі кафедри є сертифікованими бухгалтерами – практиками, аудиторами та податковими консультантами, діючими членами Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України», Федерації бухгалтерів та аудиторів України, Спілки податкових консультантів України.

Провідні викладачі кафедри мають сертифікати методистів інформаційних програм «1-С Бухгалтерія для України», «Парус – Бухгалтерія», «M.e.doc - Мій електронний документ».

Кафедра співпрацює з Аудиторською палатою України, Територіальним відділенням Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» в Одеській області, Всеукраїнською професійною громадською організацією «Спілка податкових консультантів України» (Південний округ), Всеукраїнською професійною бухгалтерською газетою «Все про бухгалтерський облік», міжнародною мережею незалежних аудиторських фірм – KPMG, Українською Асоціацією по розвитку менеджменту та бізнес – освіти, провідними професійними бухгалтерськими, аудиторськими, консалтинговими компаніями Південного регіону України.
Співпраця передбачає участь викладачів та студентів у безкоштовних навчальних програмах, міжнародних конкурсах з вирішення бізнес – кейсів, конкурсах від компаній-партнерів, отримання сертифікатів, знайомство з представниками бізнесу, встановлення ділових зв'язків з майбутніми роботодавцями, проходження практики та стажування.
 

Співробітники кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Наукова та науково-організаційна діяльність

Кафедра готує через аспірантуру здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»).
На базі кафедри виконуються науково - дослідницькі теми з проблем формування національної моделі сталого розвитку в умовах глобальних трансформацій. В наукових дослідженнях приймає участь професорсько-викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, кафедри економіки та управління та зовнішні співвиконавці – науковці таких ВНЗ як: Харківській національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків) - кафедра економіки підприємств міського господарства; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків) - кафедра економіки та менеджменту; кафедра міжнародного права; Білоцерківський національний аграрний університет (м. Біла Церква) - кафедра менеджменту; кафедра фінансів та кредиту; кафедра бухгалтерського обліку та аудиту.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Трансформаційні процеси в економіці: конкурентоспроможність та інституційна база управління на різних рівнях ієрархії.
 • Перспективи впровадження механізмів соціальної відповідальності: аналіз, організація, ефективність та шляхи використання.
 • Соціально-економічні моделі сталого розвитку господарюючих систем: держава, регіон, підприємство.
В рамках наукових досліджень професорсько-викладацький склад кафедри публікує навчально-методичну та наукову літературу, в т.ч. навчальні посібники, глосарії, наукові монографії, збірники наукових праць (статей), тез доповідей конференцій.

За період реалізації робіт з науково – дослідницьких тем професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано: 4 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України, 16 колективних монографій, 1 довідковий посібник – глосарій, 1 практичний посібник, 3 навчально-методичних посібника, 6 збірок наукових праць (збірки тез доповідей), 12 методичних вказівок, близько 100 наукових статей у фахових виданнях, більш 120 тез доповідей (в т.ч. міжнародні публікації, видані за межами України). За участю студентів спеціальності «Облік і оподаткування» було опубліковано близько 90 тез доповідей. Основні результати науково – дослідницьких тем кафедри апробовані на більш ніж на 40 науково-практичних конференціях, з яких майже половина конференцій – з міжнародною участю.

Щорічно, в рамках наукових досліджень, кафедрою проводиться Міжнародний круглий стіл «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів» та Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи».

Матеріали тез доповідей Міжнародного круглого столу та Міжнародної науково-практичної конференції щорічно виходять друком окремою збіркою. Провідні викладачі кафедри входять до складу редакційної колегії наукового видання.

Робота зі студентами

Кафедра забезпечує викладання як загальноекономічних дисциплін, так й більш двадцяти спеціальних курсів з фахової та професійної підготовки.

Блок дисциплін з фінансів, аналізу, обліку, аудиту, оподаткування викладається для інших спеціальностей економіко-правового факультету - «Менеджмент» і «Право».

Програма підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування» передбачає написання курсових та дипломних проектів, що надає можливість студентам провести індивідуальні наукові дослідження у сфері їх професійних інтересів.

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» отримують професійні практичні навички під час проходження практики. Кафедра організовує такі види практики: навчально-оглядову, виробничу та переддипломну. Основні бази для проходження практик – це потужні підприємства Південного регіону України.
На базі кафедри щорічно проводиться перший тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування». Викладачі кафедри готують студентів до другого туру олімпіади на базі інших ВНЗ України.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін:

 • фінанси, гроші та кредит
 • фінанси підприємств
 • фінансовий ринок
 • міжнародні фінанси
 • міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • методологія наукових досліджень
 • соціальна відповідальність підприємництва
 • соціально-економічні проблеми сучасності
 • облік та звітність в оподаткуванні
 • обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 • бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • оподаткування суб’єктів господарювання
  фінансовий аналіз
 • економічний аналіз
 • контроль та ревізія - теорія бухгалтерського обліку
 • фінансовий облік
 • облікова політика
 • звітність підприємств за національними та міжнародними стандартами
 • облік у банках
 • облік у бюджетних установах
 • облік у зарубіжних країнах
 • бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
 • організація обліку
 • облік і звітність суб’єктів малого підприємництва
 • теорія аудиту, організація і методика аудиту
 • аудит у зарубіжних країнах
 • внутрішній аудит
 • бухгалтерія 1-С
 • судово-бухгалтерська експертиза
 • судова бухгалтерія
Щорічно студенти спеціальності «Облік і оподаткування» приймають активну участь в роботі звітної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених ОНУ імені І.І. Мечникова, яка присвячується річниці університету (секція економіко-правових наук). Викладачі кафедри здійснюють керівництво студентськими публікаціями.

Кафедра співпрацює з Бюро з сприяння працевлаштування випускників і студентів ОНУ імені І.І. Мечникова, виступає спів - організатором зустріч з роботодавцями Одеського регіону в форматі таких заходів як «Ярмарки вакансій», «Дні кар’єри».

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» можуть стати учасниками програми Міжнародної співпраці «Erasmus Mundus» (Європейська комісія), яка передбачає можливість навчатися за кордоном.
Провідні викладачі кафедри є кураторами студентських академічних груп спеціальності «Облік і оподаткування», які з ціллю підвищення культурного рівня студентів, не тільки відстежують успішність та відвідуваність студентами учбових занять, але й систематично організують культурно-масові, благодійні, гуманітарні та спортивні заходи.

Фахівець з обліку і оподаткування може успішно адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як: фінансово-економічна, фінансово-аналітична, маркетингова, зовнішньоекономічна, управлінська.
 
Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» можуть займати наступні посади:
 • аудитори та кваліфіковані бухгалтери (аудитор, бухгалтер, бухгалтер – експерт, бухгалтер – ревізор, консультант по податкам та зборам);
 • керівники фінансового, бухгалтерського, економічного підрозділів (головний бухгалтер, головний касир, головний ревізор, фінансовий директор, начальник централізованої бухгалтерії, начальник контрольно-ревізійного відділу);
 • професіонали державної служби (податковий інспектор, податковий агент, державний аудитор, фахівець економічного та фінансового відділів, економічний радник, консультант з економічних та податкових питань);
 • викладачі професійного навчально-виховного закладу (асистент вищого навчального закладу);
 • економісти (економіст по обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з планування, економіст по податкам та зборам).
Контактна інформація кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту:
Поштова адреса: Французький бульвар, 24 / 26, Одеса, Україна, 65058
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон: +38 (048) 776-03-10, +38 (048) 746-56-62

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c196923c86f316660965241545169187
title_5c196923c880d3453527301545169187
title_5c196923c89221311626551545169187
title_5c196923c8a3610004270521545169187
Top