Загальна інформація

        

Наукова та науково-технічна  діяльність, що здійснюється спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

В межах співробітництва з установами  НАН України виконується науково-дослідна робота “Закономірності комплексоутворення та полімеризації як основа розробки сучасних хімічних матеріалів”, що координується згідно з планом НАН України  Наукової ради з проблеми “Неорганічна хімія” № 01.9.10 036875, сумісно виконуються  цільові наукові програми  відділення  хімії  НАНУ: “Дизайн, синтез та зв'язок структура-властивості в низці інтерфероніндукуючих та противірусних лігандів ДНК”; “Фундаментальні основи створення нових речовин і матеріалів та фізико-хімічні принципи управління хімічними реакціями”.

Науковці хімічного факультету співпрацюють з:

- ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України в рамках Хіміко-фармацевтичного навчально- науково-виробничого комплексу (ХФННВК).

-  Інститутом біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАНУ, Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАНУ, Інститутом фізичної хімії  ім. Л.В. Пісаржевського НАНУ; Тематика сумісних досліджень: адсорбційна очистка води природними та штучними  мезопористими сорбентами; розробка колоїдно-хімічних моделей флотаційної очистки води; оптимізація процесу пінної сепарації поверхнево-активних речовин;

- Фізико-хімічним інститутом захисту навколишнього середовища та людини МОН, молоді та спорту України та НАНУ – проведення спецпрактикуму та виконання кваліфікаційних та дипломних робіт, стажування та підвищення кваліфікації наукових співробітників; Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії  НАНУ – дослідження кислотності цеолітів та каталізаторів;

-  Згідно договору про творчу співдружність з Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України тривають сумісні дослідження біологічно активних гетерометальних комплексів дифосфонових кислот з паладієм (II) та германієм (IV) як потенційних протипухлинних препаратів. З Інститутом мікробіології і вірусології НАНУ - дослідження впливу нових речовин на активність і токсичність ліпополісахаридів та ферментів.ЗЛуганським та Одеським медичними університетами НАМНУ досліджується фармакологічна активність синтезованих сполук германію та стануму.

- За договором  про науково-технічне співробітництво   з ІЕЗ ім. Є.О.Патона  (м. Київ); Київським національним університетом імені Тараса Шевченка; Національним університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв);  ІХВС НАНУ (м. Київ).

Наукове товариство студентів та молодих вчених

Наукове товариство студентів та молодих вчених підтримує багаторічні традиції, що створені професорами, доцентами,студентами нашого факультету з початку його існування. В діяльності наукового товариства приймають участь студенти, які спеціалізуються на кафедрах факультету, аспіранти, молоді вчені при активної участі та підтримці викладачів та науковців ФХІ ім. О.В. Богатського НАНУ.

Молоді вчені, що мають значний науковий доробок неодноразово нагороджувались стипендією  Кабінету Міністрів України. Щорічностуденти факультету представляють 15-20 наукових доповідей на звітної студентської конференції ОНУ імені І.І. Мечникова. Наукові досягнення молодих дослідників представлені також на Всеукраїнських та міжнародних конференціях: Конференція молодих учених та студентів-хіміків південного регіону України;  Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання»; Міжнародна конференція «Современные проблемы физической химии»; «Львівські хімічні читання»;  Міжнародна науково-практична  конференція  «Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та сталий розвиток»; Всеукраїнська  конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії».

У співавторстві з викладачами за останні 3 роки студентами та молодими вченими  опубліковано 149 публікацій, серед яких статті та патенти. Щорічно студенти хімічного факультету приймають участь у Всеукраїнській олімпіаді студентів з хімії, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, за результатами другого туру конкурсанеодноразово були отримані Дипломи  ІІ тиа ІІІ ступенів.

За особливі досягнення в навчанні тасуспільному житті студенти хімічного факультету неодноразово отримували стипендії Президента України, Верховної Ради України, фонда Віктора Пинчука, О.В. Богатського, Ректора ОНУ ім. І.І. Мечникова, ВАТ «Інтерхім».

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5de95947bc15752721821575573831
title_5de95947bc26e8605106001575573831
title_5de95947bc37f13260892431575573831
title_5de95947bc4a917346768421575573831
Top