Кафедра загальної хімії та полімерів

Адреса: м. Одеса, вул. Дворянська, 2, Головний корпус ОНУ

Завідувач кафедрою заслужений діяч науки і техніки України,
доктор хімічних наук, професор
Сейфулліна Інна Йосипівна

 

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Марцинко Олена Едуардівна

професор кафедри, доктор хімічних наук

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Скороход Лариса Сергіївна

доцент кафедри, кандидат хімічних наук

Шматкова Наталя Володимирівна

доцент кафедри, кандидат хімічних наук

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Іванченко Петро Олексійович

доцент кафедри, кандидат хімічних наук

Савін Сергій Миколайович

доцент кафедри, кандидат хімічних наук

 

Хитрич Микола Володимирович

доцент кафедри, кандидат хімічних наук

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Наукові співробітники:

1. Чебаненко Олена Анатоліївна – канд. хім. наук, наук. співробітник
2. Масановець Галина Миколаївна – канд. хім. наук, наук. співробітник
3. Яловський Геннадій Володимирович – мол. наук. співробітник
4. Пуля Ангеліна В’ячеславівна – мол. наук. співробітник
5. Громова Маргарита Ігорівна  – мол. наук. співробітник

Навчально-допоміжний персонал:

1. Тарасюк Марина Юріївна – зав. лабораторією
2. Снігова Наталія Сергіївна – фахівець
3. Бережньова Оксана Сергіївна – фахівець
4. Ровная Ніна Іванівна – фахівець
5. Грекова Алла Василівна – фахівець
 

Спеціалізація кафедри: хімія координаційних та високомолекулярних сполук.

Кафедра забезпечує проведення навчального процесу за курсами:
 
Загальні навчальні курси: «Неорганічна хімія», «Загальна хімія», «Хімія з основами геохімії», «Високомолекулярні сполуки», «Хімія координаційних сполук», «Історія хімії», «Методика викладання хімії»
 
Спецкурси та курси за вибором: «Синтез, будова та властивості координаційних сполук», «Комплексоутворення у розчині та методи його дослідження», «Фізико-хімічні методи дослідження координаційних сполук», «Фізико-хімічні методи дослідження полімерів», «Будова макромолекул та їх фізико-хімічні властивості», «Механізм утворення макромолекул», «Координаційні сполуки в хімії ВМС», «Комплекси металів у медицині», «Важливіші синтетичні та біополімери», «Біонеорганічна хімія», «Сучасні проблеми хімії», «Супрамолекулярна хімія», «Організаційні форми навчання хімії в середній школі»
 
Кафедра забезпечує підготовку кадрів для середніх, середньо-спеціальних та вищих навчальних закладів, науково-дослідних хімічних лабораторій та установ, діяльність яких пов’язана зі створенням хімічних та біологічно-активних речовин, харчових добавок, сучасних матеріалів.

Аспірантура

На кафедрі діє аспірантура зі спеціальностей 02.00.01 – неорганічна хімія та 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук.

Наукова діяльність

На кафедрі працює наукова школа “Координаційна хімія металів з органічними молекулами” (керівник – д.х.н., проф. Сейфулліна І.Й.). 
 
Напрями наукової діяльності кафедри:
 
1. Хімічне матеріалознавство на основі координаційних та супрамолекулярних ансамблів сполук кобальту(ІІ, ІІІ), нікелю(ІІ), купруму(ІІ), цинку з похідними дитіокарбамінових кислот та тіокарбамоілсульфенамідами (д.х.н., проф. Сейфулліна І.Й., доц. Хитрич М.В., к.х.н., н.с. Масановець Г.М.).
2. Молекулярно-кристалічний дизайн біологічно активних координаційних сполук германію(IV), стануму(IV) з багатоосновними органічними кислотами - комплексонами, гідроксикарбоновими кислотами (д.х.н., проф. Сейфулліна І.Й., д.х.н., проф. Марцинко О.Е., к.х.н., н.с. Чебаненко О.А.).
3. Теоретичні та експериментальні основи керування процесами комплексоутворення  GeCl4, SnCl4, TiCl4 з заміщеними полідентатними гідразидами та гідразонами (д.х.н., проф. Сейфулліна І.Й., к.х.н., доц. Шматкова Н.В., м.н.с. Яловський Г.В.).
4. Розробка принципів створення нових комплексних сполук кобальту(ІІ), нікелю(ІІ), купруму(ІІ) з різними основами Шиффа (д.х.н., проф. Сейфулліна І.Й., к.х.н., доц. Скороход Л.С.).
5. Закономірності комплексоутворення та полімеризації як основа розробки сучасних хімічних матеріалів (д.х.н., проф. Сейфулліна І.Й., к.х.н., доц. Іванченко П.О., к.х.н., доц. Савін С.М., фах. Грекова А.В.).
 
Співробітниками кафедри за останні роки захищено 8 кандидатських дисертацій (Зубков С.В., Савін С.М., Шматкова Н.В., Марцинко О.Е., Пєсарогло А.Г., Ложичевська Т.В., Масановець Г.М., Чебаненко О.А.) та докторська дисертація (Марцинко О.Е.). Інноваційна діяльність студентів та молодих вчених кафедри спрямована на розробку нових матеріалів (каталізаторів, ініціаторів, полімерів, субстанцій лікарських засобів). Студенти приймають активну участь в наукових конференціях різного рівня за фахом. На кафедрі постійно виконуються держбюджетні теми: №462 «Теоретичні та експериментальні основи молекулярно-кристалічного дизайну біологічно активних координаційних сполук германію (IV), стануму (IV) з полінуклеативними лігандами» (2009-2011); №490 «Нові рішення у створенні синтетичних аналогів природних біологічно активних речовин на основі координаційних сполук металів» (2012-2014), №500 «Формування теоретичних основ супрамолекулярної організації компонентів поліфункціональних матеріалів на основі металохелатів органічних кислот та їх похідних» (2013-2015).

Зв’язки з українськими та міжнародними організаціями:

Наукова Рада НАН України з проблеми "Неорганічна хімія", Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, ІЗНХ НАН України, Інститут вірусології та мікробіології НАН України (Київ), Одеський і Луганський медичні університети, Інститут елементоорганічних сполук РАН (Москва), Інститут загальної та неорганічної хімії РАН (Москва), Інститут хімічної фізики РАН (Черноголовка), НДІ фізики Ростовського державного університету (Ростов).

Публікації співробітників кафедри загальної хімії та полімерів:

За останні 5 років опубліковано 3 монографії, понад 59 статей в провідних фахових виданнях, 90 тез доповідей на українських та міжнародних конференціях, одержано 7 патентів України, видано 2 учбових посібники, 5 методичних вказівок.
 
1. Сейфуллина И.И., Марцинко Е.Э. Гомо- и гетерометаллические комплексонаты германия (IV) // Одеса: Фенікс, 2011. - 168 с. 
2. Масановец Г.Н., Сейфуллина И.И., Хитрич Н.В. Координационные соединения кобальта(II), меди(II) и цинка(II) с тиокарбамоилсульфенамидами // LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, GERMANY. – 2012. – 130 с.
3. Сейфуллина И.И., Марцинко Е.Э. Координационные соединения германия(IV) с анионами лимонной, винной и ксиларовой кислот // Одесса: «ОНУ», 2015. –  148 с.
4. Khitrich G.N., Seifullina I.I., Vologzhanina A.V. Synthesis and crystal structures of thiocarbamoylsulfenamide zinc(II) complexes // Mendeleev Communications, 2010, V 20, № 3, p. 180-181.
5. Марцинко Е. Э., Песарогло А. Г., Миначева Л. Х., Сейфуллина И. И., Сергиенко В. С., Чураков А. В. Кристаллическая и молекулярная структура пентагидрата бис(μ-тартрато)ди(μ-гидроксо)дигерманата(IV) тетрааквабария [Ba(Н2О)4][Ge2(μ-Tart)2(μ-OH)2]5H2O // Журн. неорган. химии. – 2011. – Т. 56, № 1. – С. 29–34.
6. Сейфуллина И.И., Хитрич Г.Н., Вологжанина А.В. Молекулярные комплексы хлоридов и бромидов кобальта(II) и цинка(II) с пиперидин-1-ил диметилкарбамодитиоатом (L). Кристаллические структуры L и [ZnLBr2] // Журн. неорг. химии. 2011. Т. 56, № 2. С. 222-227.
7. Хитрич Г.Н., Сейфуллина И.И., Камалов Г.Л. Кинетика разложения пероксида водорода в присутствии биядерных комплексов кобальта(II) с 1,4-пиперазин-бис-карботиосульфендиэтиламидом // Теорет. и эксперим. химия. 2011. Т. 47, № 2. С. 111-116.
8. Хитрич Г.Н., Сейфуллина И.И., Зуб В.Я. Синтез, строение, спектральные и магнитные характеристики координационных соединений хлорида меди(II) с тиокарбамоилсульфенамидами // Укр. хим. журн. 2011. Т. 77, № 5. С. 12-16.
9. Анисимов Ю.А., Николова О.Н., Анисимов Ю.Н. Низкотемпературная привитая сополимеризация триэтиленгликольдиметиакрилата с олигомерным бутадиеновым каучуком // Журн. прикл. химии  – 2011. – Т. 84, № 5. – С. 728–734.
10. Марцинко Е. Э., Миначева Л. Х., Песарогло А. Г., Сейфуллина И. И., Чураков А. В., Сергиенко В. С. Бис(цитрато)германаты двухвалентных 3d-металлов (Fe, Co, Ni, Cu, Zn). Кристаллическая и молекулярная структура [Fe(H2O)6][Ge(НCit)2]4H2O // Журн. неорган. химии. – 2011. – Т. 56, № 8. – С. 1247-1253.
11. Хитрич Г.Н., Сейфуллина И.И., Хитрич Н.В. Синтез и строение координационных соединений кобальта(II) с N,N-диметил-N’,N’-диметилтиокарбаноилсульфенамидом // Журн. общей химии. - 2011. - Т. 81, № 5. С. 753-757.
12. Анисимов Ю.А., Даниленко М.А., Анисимов Ю.Н. Привитая сополимеризация олигоэфиракрилатов к олигомерному каучуку и характеристики сополимеров // Вісник ОНУ. Хімія. – 2011. – Т. 16, №5. – С.93-99.
13. Грекова А.В., Иванченко П.А., Сейфуллина И.И.. Особенности кинетики полимеризации виниловых мономеров, инициируемой системой гидропероксид кумола – N,N-диэтилдитиокарбамат Ni(II) // Полимерный журнал. Т. 33, № 12, 2011. – С. 32-44.
14. Марцинко Е.Э., Миначева Л.Х., Сейфуллина И.И., Песарогло А.Г., Сергиенко В.С. Гетероядерные бис(-тригидроксоглуторато)дигидроксодигерманаты(IV) щелочных металлов. Кристаллическая и молекулярная структура К4[Ge2(-Thgl)2(OH)2]∙4Н2О // Журн. неорган. химии. – 2012. – Т. 57, № 3. – С. 393-400.
15. Чебаненко Е.А., Миначева Л.Х., Сейфуллина И.И., Марцинко Е.Э., Сергиенко В.С., Чураков А.В. Синтез и характеристика диоксониевой соли на основе тартратогерманатной кислоты. Кристаллическая и молекулярная структура (H5O2)[(H2O)2Ge(-Tart)2Ge(OH)]·4H2O // Журн. неорган. химии. – 2012. – Т. 57, № 7. – С. 1006-1012.
16. Шматкова Н.В., Яловский Г.В., Сейфуллина И.И., Полищук А.А., Мазепа А.В. Образование, свойства и строение комплексов олова (IV) с ароилгидразонами 2-гидроксибенз-(1-нафт)альдегидов // Вісник ОНУ. Хімія. – 2012. – Т. 17, №14. – С.47-52.
17. Савин С.Н, Ложичевская Т.В., Чебаненко А.А., Марцинко Е.Э., Сейфуллина И.И. Получение  полимерных композитов на основе полиэфирборатов с использованием бисцитрата олова (IV) // Вісник ОНУ. Хімія. – 2012. – Т. 17, №.13 – С.34-37.
18. Іванченко П., Грекова А., Сейфулліна І. Контрольована радикальна полімеризація стиролу в присутності третинних пероксидів та N,N–диетилдитіокарбамату Cu(ІІ) // Вісник Львівського нац. ун-ту. – 2012. – № 53, – С. 345-351.
19. Кресюн В.Й., Лучишин Т.Р., Сейфулліна І.Й., Рисухіна Н.В., Лук’янчук В.Д. Координаційні сполуки германію – потенційні засоби знешкодження при ендотоксикозі // Журнал НАМН України. – 2012. – Т.18, №1. – С. 120-125.
20. Berezovskaya I.V., Efryushina N.P., Seifullina I.I., Martsinko E.E. et al. Luminescence properties of Eu2+ and Ce3+ ions in calcium lithio-germanate Li2CaGeO4 // Ceramics International. – 2013. – V. 39. – P. 6835–6840
21. Сергиенко В.С., Чебаненко Е.А., Марцинко Е.Э., Сейфуллина И.И. и др. Синтез и физико-химическая характеристика ксиларатного пористого Sn-Cu координационного полимера. Структура [Sn4Cu8.5(HL)2(L)4O2(OH)(H2O)12.5]17.2H2O // Кристаллография. –2013. –Т. 58, № 2. –С. 222-227. 
22. Марцинко Е.Э., Миначева Л.Х., Сейфуллина И.И., Чебаненко Е.А. и др. Синтез и характеристика ксиларатогерманатов кобальта(ІІ) и марганца(ІІ). Молекулярная и кристаллическая структура комплексов [M(H2O)6][Ge(μ3-L)2{M(H2O)2}2]⋅4H2O⋅nCH3CN (M = Co, n = 0; M = Mn, n = 1) // Журн. неорган. химии. – 2013. – Т. 58, № 2. – С.187-194.
23. Чихичин Д.Г., Кацеруба В.А., Левченко О.А., Масановец Г.Н., Сейфуллина И.И., Камалов Г.Л. Каталазная активность комплесков кобальта (ІІ) с N,N,N`,N`тетразамещенными тиокарбаноилсульфенамидами / Журнал общей химии. – 2013. - Т. 83, №5, - С. 778-790.
24. Анисимов Ю.А., Даниленко М.А., Анисимов Ю.Н. Сополимеризация модифицированных олигоэфиракрилатов с олигомерным бутадиеновым каучуком // Журн. прикладной химии. - 2013. - Т.86, №2. - С. 310.
25. Сейфуллина И.И., Ложичевская Т.В., Чебаненко А.А., Марцинко Е.Э., Савин С.Н. Влияние разнометалльных бисцитратогерманатов (станнатов) Со(ІІ), Ni(ІІ) на поликонденсацию и свойства сополимеров полигликольмалеинатфталата // Журн. прикладной химии. – 2013.- Т. 86. №4. С. 635.
26. Варбанець Л. Д., Мацелюх О. В., Нідялкова Н. А., Авдіюк К. В., Гудзенко О. В., Сейфулліна І. Й., Масановець Г. М., Хитрич М. В. Координаційні сполуки кобальту (II, III) з похідними дитіокарбамової кислоти модифікатори активності ензимів гідролітичної дії // Biotechnologia Acta. –  2013. –  V. 6, No1. – Р. 73-80.
27. Сейфуллина И. И., Шматкова Н. В., Зубатюк Р. И., Шишкин О. В., Мазепа А. В. Комплексы Sn(IV) с пиколиноилгидразонами 2-гидроксибенз-(2-гидроксинафт)альдегидов(H2Ps, H2Pnf). Кристаллическая cтруктура [SnCl3(РsH)]  CH3OH и [SnCl3(РnfH)] CH3OH // Журнал неорган.химии. – 2013. –Т.58, №1. – С.29-35.
28. Шматкова Н.В., Сейфуллина И. И., Зинченко O. Ю. Cинтез, строение и противомикробная активность хелатов SnCl4 с пиридиноилгидразонами ароматических альдегидов // Укр. хим. журнал. 2013. –  Т. 79, № 3 –  С. 33-39.
29. Марцинко Е.Э., Илюхин А.Б., Сейфуллина И.И., Чебаненко Е.А., Сергиенко В.С. Синтез, свойства и кристаллическая структура комплекса олова (IV) с N-(2-гидроксиэтил)этилендиаминтриуксусной кислотой [Sn(-Hedtra)(-OH)SnCl3(H2O)]∙3H2O // Коорд. химия. – 2013. – Т. 39, № 7. – С. 405-409. 
30. Миначева Л.Х., Сейфуллина И.И., Илюхин А.Б., Марцинко Е.Э., Сергиенко В.С., Чебаненко Е А., Чураков А.В. Стратегия синтеза ди- и полимерных тартратогерманатов с однозарядными катионами. Кристаллическая структура K2[Ge2(OH)2(μ-Tart)2]4.5H2O и (NH4)2n[Ge2(μ-O)(μ-Tart)2]n nMeCN nH2O // Коорд. химия. – 2013. – Т. 39, № 11. – С. 643-649. 
31. Савин С.Н. Кинетика полимеризации олигомерных систем с повышенной вязкостью // Вісник ОНУ. Хімія. – 2013. – Т. 18, №1(45). – С.71-81.
32. Пуля А.В., Сейфуллина И.И., Скороход Л.С., Власенко В.Г. Синтез, строение и свойства координационных соединений Cu(II) с никотиноил- и изоникотиноилгидразонами пировиноградной кислоты  // Журнал общей химии. - 2013. - Т. 83 (145), № 9. - С. 1447-1451.
33. Шматкова Н.В., Сейфуллина И.И., Александрова А.И., Полищук А.В. Комплексы [тетрахлоро-(N-4-R-бензилиден-салицилоилгидразинато- N, O) олова (IV)], где R = OCH3, Br, N(CH3)2) и их противовоспалительная активность  // Вісник ОНУ. Хімія.- 2013. - Т. 18 (46)-№.2. С. 16-24. 
34. Савин С.Н., Ложичевская Т.В.,  Сейфуллина И.И., Чебаненко Е.А., Марцинко Е.Э., Стахов А.О. Влияние биметаллических Co(II)-Sn(IV), Co(II)-Ge(IV) комплексов с гидроксикарбоновыми(фосфоновой) кислотами на кинетику поликонденсации и свойства полигликолималеинатфталатов // Вісник ОНУ. Хімія.- 2013. - Т. 18 (46)-№.2. С. 57-63.
35. Сейфуллина И.И., Илюхин А.Б., Марцинко Е.Э., Чебаненко Е.А., Сергиенко В.С. Структурные особенности тартратогерманатных(IV) комплексов меди(II) и лантанидов(III) // Журн. неорган. химии. – 2014. – Т. 59, № 4. – С.452-456.
36. Грекова А.В., Иванченко П.А., Сейфуллина И.И. N,N-диэтилдитиокарбаматы 3d-металлов – катализаторы разложения третичных гидропероксидов // Журн. прикл. химии. – 2014. Т.87. №3. С. 323-327.
37. Варбанец Л.Д., Мацелюх Е.В., Сейфуллина И.И., Хитрич Н.В., Нидялкова Н.А., Гудзенко Е.В. Комплексы кобальта (II, III) с производными дитиокарбамовой кислоты – эффекторы пептидазы Bacillus thuringiensis и α-L-рамнозидазы Eupenicillium erubescens и Cryptococcus albidus // Укр. биохим. журн. – 2014. – Т. 86, № 3. – С. 49–60.
38. Матюшкина М.В., Годован В.В., Сейфуллина И.И., Шемонаева Е.Ф. Фармакологические свойства нового координационного соединения германия с кобальтом и лимонной кислотой // Медицинский журнал западного Казахстана. – 2014. – №1(41). – С. 25-26.
39. Марцинко О.Е. Синтез, структура та перспективи застосування гомо- і гетерометалічних 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів // Укр. хім. журн. – 2014. – №8. – С.88-95.
40. Варбанец Л.Д., Мацелюх О.В., Нідялкова Н.А., Гудзенко О.В., Авдіюк К.В., Шматкова Н.В., Сейфулліна І.Й. Вплив координаційних сполук германію(IV) та стануму(IV) на активність деяких гліколітичних і протеолітичних ферментів мікроорганізмів // Мікробіол. журн. – 2014. – №6. – С.11-18.
41. Марцинко О.Е. 2-Гидроксипропилен-1,3-диаминтетраацетатогерманаты: синтез, свойства, особенности строения // Вісник ОНУ. Хімія.- 2014. - Т. 19, № 3. - С. 6-19.
42. Громовая М.И., Чебаненко Е.А., Марцинко Е.Э., Сейфуллина И.И., Песарогло А.Г. Синтез, строение и свойства малатогерманатных комплексов разных типов // Вісник ОНУ. Хімія.- 2014. - Т. 19, № 4. - С. 32-39.
43. Матюшкіна М. В., Годован В. В., Гридіна Т. Л., Сейфулліна І. Й., Шемонаєва К. Ф. Нові можливості терапії стафілококової інфекції // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики .- 2014. - № 3(16). - С. 92-96.
44. Шматкова Н.В., Сейфуллина И. И., Мазепа А.В., Огниченко Л.Н., Кузьмин В.Е. Синтез, строение, термическая устойчивость комплексов тетрахлорида олова с гидразидами ароматических кислот // Укр. хим. журн. – 2014. Т.80. №5. С. 3-8.
45. Шматкова Н.В., Сейфуллина И.И. Продукты взаимодействия гидразидных комплексов тетрахлорида олова с  ароматическими альдегидами // Вісник ОНУ. Хімія.- 2014. - Т. 19, № 1. - С.59-67.
46. Шебалдова Е.А. Кислотно-основное состояние у животных с гипоксией замкнутого пространства на фоне фармакопрофилактики новым координационным соединением германия / В. Д. Лукьянчук, И. И. Сейфуллина, Е. А. Шебалдова, Г. И. Постернак, Н. В. Рисухина, Е. Э. Марцинко // Медицина невідкладних станів. – 2014. - № 1 (56). – С. 67-70.
47. Лук’янчук В.Д., Поліщук Є.М., Сейфулліна І.Й., Постернак Г.І., Кравець Д.С., Рисухіна Н.В., Марцинко О.Е. Комплексна біохемілюнесцентна оцінка церебропротекторної ефективності цереброгерму на моделі закритої черепно-мозкової травми // Медицина невідкладних станів. – 2014. - № 6 (61). – С. 152-157.
48. Лук’янчук В.Д., Поліщук Є.М., Сейфулліна І.Й., Рисухіна Н.В., Марцинко О.Е., Чебаненко О.А. Порівняльна характеристика фармакологічної активності координаційних сполук біс(цитрато)германатів та станатів на моделі закритої черепно-мозкової травми // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2014. - № 2 (38). – С. 36-43.
49. Зінченко О.Ю., Шматкова Н.В., Сейфулліна І.Й., Лерер В.О. Вплив похідних ізоніазиду на чутливість лактамазапродукуючих Staphylococcus aureus до пеніциліну // Мікробіологія і біотехнологія. - 2014. - №4. – С.7-11.
50. Хитрич Н. В. , Власенко В. Г. , Сейфуллина И. И. , Зубавичус Я. В. , Левченков С. И. , Скороход Л. С. Локальное окружение кобальта(II) в дитиокарбаматных комплексах, их магнитные и спектральные свойства /  // Журн. общ. химии. – 2014. – Т. 84, вып. 3. – С. 500–507.
51. Сейфуллина И.И., Илюхин А.Б., Марцинко Е.Э., Сергиенко В.С., Чебаненко Е.А. Продукты взаимодействия бис(цитрато)гидроксогерманатной кислоты с органическими молекулами. Молекулярная и кристаллическая структура (HNad)2[Ge(HCit)2]⋅4H2O // Журн. неорган. химии. – 2015. – Т. 60, № 1. – С.36-40.
52. Пуля А.В., Сейфуллина И.И., Скороход Л.С., Ефимов Н.Н., Уголкова Е.А., Минин В.В. Синтез и характеристика координационных соединений Mn(II) с 2-(7-бромо-2оксо-5-фенил-3Н-1,4-бенздиазепин-1-ил)ацетогидразидом и продуктом его конденсации с пировиноградной кислой // Журн. неорган. химии. – 2015. – Т. 60, № 1. – С.54-57.
53. Пуля А.В., Сейфуллина И.И., Скороход Л.С., Власенко В.Г., Левченков С.И., Павловский В.И. Характеристика координационных соединений Co(II), Ni(II)С 2-(7-бром-2-оксо-5-фенил-3Н-1,4-бенздиазепин-1-ил)ацетогидразидом и продуктом его конденсации с пировиноградной кислотой // Журн. общей химии. – 2015. –Т. 85, № 1. – С. 105-111. 
54. Марцинко Е.Э., Сейфуллина И.И., Демченко П.Ю., Гладышевский Р.Е. Синтез и рентгеноструктурное исследование 1-гидроксиэтилидендифосфонатогерманата(IV) никеля(II) // Укр. хим. журн. – 2015. –  Т.81. №1. – С. 8-12.
55. Сергиенко В.С., Марцинко Е.Э., Илюхин А.Б., Сейфуллина И.И. Синтез, кристаллическая и молекулярная структура трех гетерометаллических полимерных соединений {Ln2[LnGe6(μ-Oedph)6(μ-O)3(μ-OH)3(H2O)4]·xH2O}2; Ln = Nd, x ~ 26 (I); Ln = Er, x ~ 24 (II); Ln = Tm, x ~20 (III); H4Oedph = 1-оксиэтилидендифосфоновая кислота // Кристаллография. – 2015. –Т. 60, № 2. – С. 205-210. 
56. Лук’янчук В.Д., Сейфулліна І.Й., Шебалдова К.О., Марцинко О.Е. Дослідження актопротекторної активності нового антигіпоксанта ВІТАГЕРМ-3 після перенесеної гіпоксії замкнутого простору / Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – № 1(42). – С. 53-58. 
57. Ніженковська І.В., Нароха В.П., Кузнецова О.В., Брюзгіна Т.С., Сейфулліна І.Й., Марцинко О.Е., Чебаненко О.А. Вплив нікотинової кислоти та комплексу германію з нікотиновою кислотою (МІГУ-1) на жирнокислотний склад ліпідів кардіоміоцитів і гепатоцитів щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю / Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – № 1(42). – С. 68-75. 
58. Пуля А.В., Сейфуллина И.И., Скороход Л.С., Власенко В.Г., Зубавичус Я.В., Левченков С.И. Самосборка в системах MnX2-2-(7-бром-2-оксо-5-фенил-3Н-1,4-бенздиазепин-1-ил)ацетогидразид – салициловый альдегид. Состав, строение и свойства продуктов комплексообразования // Журн. общей химии. – 2015. –Т. 85, № 5. – С. 831-837. 
59. Лук'янчук В. Д., Поліщук Є. М., Сейфулліна І. Й., Рисухіна Н. В., Марцинко О. Е. Порівняльна фармакокінетика потенційного церебропротектора «Цереброгерм» на етапі абсорбції в нормі та при закритій черепно-мозковій травмі / Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – № 2(32). – С. 66-71. 
60. Марцинко Е. Э. Синтез и строение бис(ксиларато)германатов(IV) магния, кальция и бария // Вісник ОНУ. Хімія. - 2015. - Т.20, № 1. - С. 36-41.
61. Марцинко О.Е., Сейфулліна І.Й., Чебаненко О.А., Пєсарогло О.Г. Особливості одержання комплексних тартратогерманатів різних структурних типів // Укр. хим. журн. – 2015. –  Т.81. №6. – С. 92-97.
62. Марцинко Е. Э. Синтез, строение и свойства ониевых бис(ксиларато)германатов // Укр. хим. журн. – 2015. –  Т.81. №9. – С.38-42.
63. Пат. 59089 Україна, С07F 7/00.  Молекулярний комплекс тетрахлориду германію з нікотинамідом, який виявляє протигіпоксичну активність з термопротекторними властивостями / Лук’янчук В.Д., Вітохіна Н.В., Сейфулліна І.Й., Марцинко О.Е., Ткаченко В.М., Кравець Д.С. - Опубл. 10.05.2011, Бюл. №9.
64. Пат. Україна № 71812 u 2012 00929; МПК А61Р 9/00 А61К 33/00. Калій біс(цитрато)германат,  що виявляє протиішемічну активність / Лук’янчук В. Д., Житіна І. О., Сейфулліна І. Й., Марцинко О. Е., Песарогло О. Г.; заявл. 30.01.2012; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.
65. Патент України на корисну модель. Спосіб фармакологічної профілактики гострої гіпоксії з гіперкапнією/ Лук’янчук В. Д., Шебалдова К.О., Марцинко О. Е.; - № 84416; МПК (2013. 01) А61Р 43/00 заявл. 11.03.2013; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20. – 8 с.
66. Патент України на корисну модель. Спосіб оцінки ефективності корекції токсичної дії доксирубіцину в експерименті / Ніженковська І.В., Нароха В.П., Брюзгіна Т.С., Сейфулліна І.Й., Марцинко О.Е., Чебаненко О.А.; - № 93021; МПК (2006.01) G01N 33/68 заявл. 30.04.2014; опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17. – 2 с.
67. Патент України на корисну модель. Кобальт біс(цитрато)германат – протигрипозний засіб / Годован В.В., Матюшкіна М.В., Сейфулліна І.Й., Гридіна Т.Л., Марцинко О.Е., Мудрик Л.М.; - № 93994; МПК (2006.01) А61К 31/19 заявл. 05.05.2014; опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20. – 6 с.
68. Патент України на корисну модель. Координаційна сполука кобальт біс(цитрато)станат з  протигрипозною дією / Годован В.В., Матюшкіна М.В., Сейфулліна І.Й., Гридіна Т.Л., Чебаненко О.А., Федчук А.С.; - № 95565; МПК (2006.01) А61К 31/19 заявл. 21.07.2014; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24. – 6 с.
69. Патент України на корисну модель. Спосіб фармакотерапії травматичного пошкодження головного мозку / Лук’янчук В.Д., Поліщук Є.М., Сейфулліна І.Й., Рисухіна Н.В., Марцинко О.Е., Чебаненко О.А.; - № 96363; МПК (2015.01) А61К 33/00, G09B 23/00, заявл. 14.02.2014; опубл. 10.02.2015, Бюл. № 3. – 7 с.

Історична довідка

У 1960 році на хімічному факультеті була заснована кафедра фізико-хімії полімерів та колоїдів під керівництвом О.І. Юрженка – заслуженого діяча науки УРСР, відомого фахівця в галузі колоїдної хімії та хімії полімерів. Ученими кафедри були встановлені закономірності емульсійної полімеризації як одного з найважливіших способів одержання синтетичних полімерів. Нові типи ефективних багатофункціональних пероксидів як ініціаторів полімеризації були впроваджені у промисловість (проф. С.С. Іванчев, з 1997 року член-кор. Російської АН, доц. В.І. Галібей, доц. Ю.К. Епімахов).
 
З 1970 року під керівництвом доц. В.А. Вільшанського, а з 1979 року – доц. Ю.М. Анісімова на кафедрі розгорнуті дослідження неіоногенних поверхнево-активних речовин як емульгаторів у процесах емульсійної полімеризації. Продовжено дослідження процесів ініціювання полімеризації з використанням пероксидів і металоорганічних сполук. У 1988 році кафедра фізико-хімії полімерів і колоїдів була реорганізована у кафедру загальної хімії та полімерів. У 1989 році її очолив доц. О.І. Присяжнюк – фахівець у хімії високомолекулярних сполук і неорганічної хімії (1990 р. – д.х.н., 1991 – професор). Його наукова діяльність була пов’язана з розробкою нових типів інгредієнтів (комплексів 3d-металів) для переробки високомолекулярних сполук.
 
З 1992 року кафедрою завідує провідний спеціаліст у галузі координаційної хімії, д.х.н., професор І.Й. Сейфулліна. Наукова діяльність кафедри здійснюється в рамках наукової школи “Координаційна хімія p-, d- і f-металів з органічними нітроген-, оксиген-, сульфур- і фосфоровмісними молекулами” і спрямована на розвиток науки й техніки у пріоритетному напрямку “Нові речовини й матеріали”. Розроблено концепцію керування процесами спрямованого синтезу широкого ряду нових комплексних сполук, яким, на відміну від звичайних, притаманні унікальні властивості. Отримано більше 200 нових однорідно- та гетероядерних супрамолекулярних сполук германію, стануму, s-, d- і f-елементів. На їхній основі розроблено нові функціональні матеріали, у тому числі біологічно активні речовини. Запатентовано ряд субстанцій лікарських препаратів нового типу із широким спектром фізіологічної дії (проф. Сейфулліна І.Й., доц. Скороход Л.С., доц. Марцинко О.Е., доц. Шматкова Н.В., доц. Хитрич М.В., с.н.с. Ткаченко В.М.). Тривають дослідження у галузі хімії високомолекулярних сполук. Встановлені закономірності кополімеризації вінілових мономерів та олігомер-олігомерних систем, ініційованих пероксидами та координаційними сполуками перехідних металів. Із використанням енергозберігаючих технологій розроблені наповнені полімерні композити з електропровідними властивостями та підвищеними міцностними характеристиками (проф. Анісімов Ю.М., доц. Савін С.М.). Створено високоефективні ініціюючі системи на основі внутрішнокомплексних сполук ацетилацетонатів та дитіокарбаматів металів змінної валентності та гідропероксидів різної природи для реалізації гомогенної та гетерогенної полімеризації вінілових мономерів в області помірно-низьких температур (доц. Іванченко П.О., доц. Епімахов Ю.К., доц. Хитрич М.В.).

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dab36bedf48212196916991571501758
title_5dab36bedf5a011312547851571501758
title_5dab36bedf6b416036872921571501758
title_5dab36bedf7c915513190761571501758
Top