Кафедра фізичної та колоїдної хімії

strelcova
 
Завідувач кафедри: доктор хімічних наук, професор Стрельцова Олена Олексіївна

Викладачі кафедри

 • Стрельцова Олена Олексіївна - докт. хім. наук, професор
 • Менчук Василь Васильович- канд. хім. наук, доцент
 • Перлова Ольга Вікторівна - канд. хім. наук, доцент
 • Солдаткіна Людмила Михайлівна - канд. хім. наук, доцент
 • Тимчук Алла Федорівна - канд. хім. наук, доцент
 • Кожемяк Марина Анатоліївна – канд. хім. наук, доцент
 • Джига Ганна Михайлівна - канд. хім. наук, доцент

Учбово-допоміжний персонал

 • Сорокіна Наталія В’ячеславівна - зав. лабораторією
 • Бундєва Інна Володимирівна - хімік
 • Пивнева Валентина Вікторівна - фахівець
 • Вдовіченко Валентина Петрівна - фахівець ІІ категорії

Аспіранти 

 • Новотна Вікторія Олександрівна

Кафедра випускає:

фахівців хіміків, фізико-хіміків, які можуть працювати в науково-дослідних інститутах, заводських лабораторіях, на очисних спорудах промислових підприємств, у вищих навчальних закладах, ліцеях, коледжах. Актуальність цільової підготовки випускників кафедри для України зросла в зв'язку з необхідністю створення енергозберігаючих технологій, раціонального використання природних ресурсів і збереження навколишнього середовища.

Загальні курси, які читаються на кафедри

 • «Фізична хімія»;
 • «Колоїдна хімія»;
 • «Будова речовини»;
 • «Кристалохімія»;
 • «Хімія природних і стічних вод;
 • «Фізичні методи дослідження»;
 • «Хімія фізична та колоїдна».
 • «Структура води, водних розчинів електролітів і ПАР»;
 • «Адсорбенти і адсорбційні процеси у розв’язанні проблеми охорони навколишнього середовища»;
 • «Колоїдна хімія нафти і нафтопродуктів»
 • «Основи нанохімії та нанотехнології».

Спецкурси, які читаються на кафедрі:

 • «Організація наукових досліджень в галузі фізичної та колоїдної хімії»;
 • «Фізико-хімія поверхневих явищ»;
 • «Кінетика поверхневих явищ»;
 • «Фізико-хімічні методи дослідження поверхневих явищ»;
 • «Фізико-хімія тонких плівок»;

Наукова діяльність кафедри

 • Пріоритетний напрямок в галузі хімії і хімічної технології – «Збереження навколишнього середовища і сталий розвиток».
 • Широкий науковий напрямок кафедри: «Фізико-хімія поверхневих явищ».
 • Вузький науковий напрямок ( який виник в значній мірі завдяки працям її співробітників): «Фізико-хімія процесів флотаційного, адсорбційного і флотоекстракційного вилучення істинно- та колоїдно-розчинених речовин».

Основні напрямки досліджень:

 1. Розробка фізико-хімічних основ сорбційних, флотаційних і флокуляційних методів вилучення поверхнево-активних речовин із їх бінарних водних розчинів, барвників та органічних забруднювачів.
 2. Розробка фізико-хімічних основ адсорбційного, флотаційного, флотоекстракційного вилучення радіонуклідів (урану і торію), іонів важких металів та екстрагентів.

За останні 10 років надруковано 60 статей в українських та зарубіжних журналах, патентів - 34. Співробітниками кафедри створені нові методи вилучення невеликих кількостей токсичних і цінних речовин з великих об`ємів водних розчинів. Вперше у світовій практиці запропонована технологія флотаційної очистки промислових стічних вод, забруднених іонами важких металів, яка заснована на хімічному осадженні останніх у формі важкорозчинних сполук і наступному флотаційному вилученні осадів, що утворюються. Ця технологія успішно використовується вітчизняною і закордонною промисловістю.

Розроблені кафедрою технології очистки стічних вод промислових підприємств від іонів важких металів, емульгованих нафтопродуктів і поверхнево-активних речовин були впроваджені на Чернівецькому фурнітурному заводі, ВО «Чернівцілегмаш», Одеському ВО «Епсілон», Менделєєвському хімічному заводі ім. Л.Я. Карпова, Одеському заводі радіально-свердлильних верстатів, Ульяновському НВО «Контактор», Хмельницькому НВО «Катіон», Мелітопольському заводі лаків і фарб.

Наукові розробки кафедри включені в каталог «Наукові розробки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова».

Кафедра веде підготовку кадрів вищої кваліфікації: підготовлено 31 кандидат і 4 доктора наук, за останні 12 років підготовлено 8 кандидатів наук.

Зв'язки з українськими і міжнародними організаціями

Кафедра підтримує наукові зв`язки з Інститутом біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України (м. Київ), Інститутом колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського НАН України (м. Київ), Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України (м.Київ), Інститутом фізичної хімії імені Л.В. Пісаржевського НАН України (м. Київ), Фізико-хімічним інститутом імені О.В. Богатського НАН України (м. Одеса), Черкаським інженерно-технологічним інститутом, Одеською Аграрною академією, Мелітопольським державним педагогічним університетом, Інститутом фізико-органічної хімії НАН Беларусі (м. Мінськ), Пряшівським університетом (Словаччина), Науково-дослідним інститутом фізики ОНУ імені І.І. Мечникова.

Інформація для потенційних партнерів кафедри

Досвід експлуатації впроваджених у практику очисних споруд дозволив намітити ряд перспективних напрямків подальших досліджень флотаційних процесів та їх апаратурного оформлення:

 1. подальше експериментальне і теоретичне вивчення загальних закономірностей та механізму процесів флотаційного вилучення істинно- і колоїдно-розчинених компонентів розчинів;
 2. пошук нових ефективних флотаційних реагентів;
 3. пошук шляхів зниження витрат на будівництво й експлуатацію очисних флотаційних установок;
 4. створення комбінованих методів очистки стічних вод;
 5. автоматизація флотаційних процесів.

Історичні відомості

У липні 1917 року постановою Міністерства народної освіти на фізико-математичному факультеті Новоросійського університету було відкрито хімічне відділення, а на ньому – кафедра фізичної хімії, яка у 1919 році була перейменована на кафедру фізичної та колоїдної хімії. Професором знову організованої кафедри був обраний П.Н. Павлов (1872-1953 рр.), а у 1919 році він став завідувачем кафедрою і очолював її до 1953 року. Професор П.Н. Павлов широко відомий своїми дослідженнями в галузі термодинаміки конденсованих систем. Він вперше експериментально встановив залежність температури плавлення кристалів від їхнього розміру. За цикл робіт з термодинаміки конденсованих систем Харківське фізико-хімічне товариство імені М.М. Бекетова присудило П.Н. Павлову премію. Вчений виконав також низку прикладних робіт, які мали велике значення для хімічної промисловості. Наприклад, були вивчені адсорбційні і поглинаючі властивості ґрунтів, вплив різних факторів на властивості агар-агару з чорноморської флори. За 50 років науково-педагогічної діяльності професор П.Н. Павлов опублікував більш ніж 80 робіт, у тому числі дві монографії, створив школу фізико-хіміків.

З 1953 по 1967 рік кафедрою керував професор О.К. Давтян (1911-1990 рр.) - відомий вчений, автор фундаментальних робіт, присвячених дослідженню хімічних джерел струму, і підручника "Квантова хімія". Під керівництвом професора O.K. Давтяна на кафедрі і в проблемній науково-дослідній лабораторії паливних елементів, яку він організував, проводились дослідження, спрямовані на розробку ефективно діючих електродів паливних елементів на основі каталітично активних оксидів металів, вуглеців і скелетних систем нікелю. У цих дослідженнях активну участь брали студенти. У рамках спецкурсів студентам читали обрані глави хімічної термодинаміки і кінетики, квантову хімію, рентгеноструктурний аналіз.

У 1972 році кафедру очолив заслужений діяч науки і техніки України, професор Л.Д. Скрильов (1935-1999 рр.) - відомий фахівець у галузі фізико-хімії поверхневих явищ, один з розробників теоретичних основ флотаційних методів вилучення молекулярно- і колоїдно-розчинених речовин. З 1972 року кафедра працює над проблемою удосконалення існуючих і пошуку нових високоефективних методів вилучення невеликих кількостей молекулярно- і колоїдно-розчинених речовин з великих об`ємів водних розчинів (іонів важких металів, поверхнево-активних речовин, мінеральних мастил, рослинних олій, нафти та нафтопродуктів, екстрагентів, барвників та ін.). За більш ніж 35-річну науково-педагогічну діяльність професор Л.Д. Скрильов опублікував понад 650 наукових праць, монографію, створив наукову школу фізико-хіміків, розробки якої широко відомі в Україні і за її межами серед фахівців у галузі гідрометалургії, очистки стічних вод промислових підприємств, збагачення корисних копалин.

З 1999 по 2018 гг. Кафедру очолювала професор В.Ф. Сазонова - випускниця Одеського університету та аспірантури кафедри фізичної та колоїдної хімії. З 2019 г. завідувач кафедри професор О.О. Стрельцова - випускниця Одеського університету та аспірантури кафедри фізичної та колоїдної хімії.

Адреса кафедри:

ОНУ імени І.І.Мечникова, факультет хімії та фармації, кафедра фізичної та колоїдної хімії, вул. Єлисаветинська, 14,  Одеса, 65082, Україна.
Тел. (048) 723-83-22; 723-82-64
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dab2d871e1e39513517591571499399
title_5dab2d871e3c716808672371571499399
title_5dab2d871e4de1459549821571499399
title_5dab2d871e5f815708596841571499399
Top