Кафедра фізичної та колоїдної хімії

Завідувач кафедри доктор хімічних наук, професор Сазонова Валентина Федорівна

Завідувач кафедри доктор хімічних наук, професор Сазонова Валентина Федорівна

 

Викладачі кафедри

 

 • Сазонова Валентина Федорівна - докт. хім. наук, професор
 • Стрельцова Олена Олексіївна - докт. хім. наук, професор
 • Сінькова Людмила Олександрівна - канд. хім. наук, доцент
 • Пуріч Олександр Миколайович - канд. хім. наук, доцент
 • Менчук Василь Васильович- канд. хім. наук, доцент
 • Перлова Ольга Вікторівна - канд. хім. наук, доцент
 • Солдаткіна Людмила Михайлівна - канд. хім. наук, доцент
 • Тимчук Алла Федорівна - канд. хім. наук, доцент
 • Кожемяк Маріна Анатоліївна – асистент

 

Учбово-допоміжний персонал

 

 • Сорокіна Наталія В’ячеславівна - зав. лабораторією
 • Ткаченко Оксана Харлампіївна - інженер
 • Бундєва Інна Володимирівна - хімік
 • Пивнева Валентина Вікторівна - фахівець
 • Назаренко Вероніка Віталіївна - фахівець ІІ категорії
 • Вдовіченко Валентина Петрівна - фахівець ІІ категорії

 

Аспіранти

 

 • Чернецька Вікторія Володимирівна
 • Гросул Аліна Олександрівна
 • Перлова Наталія Олександрівна

 

Кафедра випускає:

фахівців хіміків, фізико-хіміків, які можуть працювати в науково-дослідних інститутах, заводських лабораторіях, на очисних спорудах промислових підприємств, у вищих навчальних закладах, ліцеях, коледжах. Актуальність цільової підготовки випускників кафедри для України зросла в зв'язку з необхідністю створення енергозберігаючих технологій, раціонального використання природних ресурсів і збереження навколишнього середовища.

На кафедрі діє аспірантура зі спеціальностей: 02.00.11 – колоїдна хімія, 02.00.04 – фізична хімія.

 

Загальні курси, які читаються на кафедри

 • «Фізична хімія»;
 • «Колоїдна хімія»;
 • «Будова речовини»;
 • «Кристалохімія»;
 • «Хімія навколишнього середовища (водний басейн)»;
 • «Фізичні методи дослідження».

Спецкурси, які читаються на кафедрі:

 

 • «Організація наукових досліджень в галузі фізичної та колоїдної  хімії»;
 • «Фізико-хімія поверхневих явищ»;
 • «Кінетика поверхневих явищ»;
 • «Фізико-хімічні основи флотаційної очистки екологічно небезпечних стічних вод»;
 • «Фізико-хімічні методи дослідження поверхневих явищ»;
 • «Фізико-хімія тонких плівок»;
 • «Колоїдна хімія нафти і нафтопродуктів»
 • «Основи нанохімії та нанотехнології».
 • «Макроскопічна кінетика»;
 •  «Структура води і водних розчинів електролітів»;
 • «Поверхнево-активні речовини: властивості і використання»;
 • «Адсорбція й адсорбційні процеси»;
 •  «Фізико-хімічні основи концентрування розчинених речовин»;

 

Наукова діяльність кафедри

 

Пріоритетний напрямок в галузі хімії і хімічної технології – «Збереження навколишнього середовища і сталий розвиток».

Широкий науковий напрямок кафедри: «Фізико-хімія поверхневих явищ».

Вузький науковий напрямок ( який виник в значній мірі завдяки працям її співробітників): «Фізико-хімія процесів флотаційного, адсорбційного і флотоекстракційного вилучення істинно- та колоїдно-розчинених речовин».

 

Основні напрямки досліджень:

 

 1. Концентрування розведених розчинів солей лантанідів та екстрагентів методами сорбції, мікрофлотоекстракції та флотації з носієм. (д.х.н., проф. Сазонова В.Ф., ас. Кожемяк  М.А.)
 2. Інтенсифікація та оптимізація флотаційного та електрокоагуляційного вилучення екологічно небезпечних речовин із розведених розчинів. (д.х.н., проф. Стрельцова О.О., к.х.н. доц.. Пуріч О.М.)
 3. Вивчення фізико-хімічних закономірностей та механізму адсорбції  сполук рідкісних металів ізводних розчинів новими волокнистими цирконій-кремнеземнеми наносорбентами. (к.х.н., доц. Перлова О.В., к.х.н., доц.. Менчук  В.В.)
 4. Отримання та дослідження властивостей модифікованих адсорбентів на основі природних полімерів. (к.х.н., доц.. Солдаткіна Л.М.)
 5. Вивчення фізико-хімічних закономірностей сорбції органічних сполук природними та синтетичними полімерними сорбентами.  (к.х.н., доц. Тимчук А.Ф.)

 

 

Загальна кількість статей, надрукованих співробітниками кафедри - 910, в т.ч. в журналах далекого зарубіжжя - 10, в українських журналах - 285, в журналах, визнаних світовою наукою  - понад 400, винаходів - 100. За останні 10 років надруковано 60 статей в українських та зарубіжних журналах. Кількість винаходів - 34, в т.ч. Деклараційних патентів - 4.

 

Співробітниками кафедри створені нові методи вилучення невеликих кількостей токсичних і цінних речовин з великих об`ємів водних розчинів. Вперше у світовій практиці запропонована технологія флотаційної очистки промислових стічних вод, забруднених іонами важких металів, яка заснована на хімічному осадженні останніх у формі важкорозчинних сполук і наступному флотаційному вилученні осадів, що утворюються. Ця технологія успішно використовується вітчизняною і закордонною промисловістю.

 

Розроблені кафедрою технології очистки стічних вод промислових підприємств від іонів важких металів, емульгованих нафтопродуктів і поверхнево-активних речовин були впроваджені на Чернівецькому фурнітурному заводі, ВО «Чернівцілегмаш», Одеському ВО «Епсілон», Менделєєвському хімічному заводі ім. Л.Я. Карпова, Одеському заводі радіально-свердлильних верстатів, Ульянівському НВО «Контактор», Хмельницькому НВО «Катіон», Мелітопольському заводі лаків і фарб.

Наукові розробки кафедри включені в каталог «Наукові розробки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова».

 

Протягом останніх 20 років кафедра  бере участь у роботі Менделєєвських з'їздів з загальної та прикладної хімії (1993-2013 рр.), щорічної наукової школи країн СНД «Обробка дисперсних матеріалів і середовищ» (з 1995р.), Українсько-Польських симпозіумів «Теоретичне та експериментальне дослідження поверхневих явищ та їхні практичні застосування» (2000 – 2011 рр.), Міжнародних та Всеукраїнських конференцій, присвячених питанням екології (Одеса, 1990 ; Мінськ, 1998), колоїдної хімії і фізико-хімічної механіки (Мінськ, 2003, Москва, 2008, 2013), неорганічної хімії (Київ,1996; Одеса, 2001; Ужгород, 2004), поверхневим явищам (Москва, 2002, 2006, 2008; Хілово, 2013); хімічної термодинаміки (Звенігород, 2002, Москва, 2005, 2013), фізичної хімії (Донецьк, 2002, 2011), сорбції та екстракції (Владивосток, 2009), загальної та прикладної хімії (Москва, 2007, 2013), техничної хімії (Пермь, 2010, 2012). У період з  2009 по 2013 р. надруковано 100 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях.

 

Кафедра успішно веде підготовку кадрів вищої кваліфікації: у період з 1972 по 2004 рік було підготовлено 28 кандидатів і 4 доктора  наук, за останні 12 роківпідготовлено 5 кандидатів наук.

 

Зв'язки з українськими і міжнародними організаціями

За тематикою наукових досліджень кафедра підтримує наукові зв`язки з Інститутом біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України (м. Київ), Інститутом колоїдної хіміїта хімії води імені А.В. Думанського НАН України (м. Київ), Інститутом фізичної хімії імені Л.В. Пісаржевського НАН України (м. Київ), Уральським лісотехнічним інститутом (м. Екатеринбург), Фізико-хімічним інститутом імені О.В. Богатського НАН України (м. Одеса), Черкаським інженерно-технологічним інститутом, Російським хіміко-технологічним університетом імені Д.І. Менделєєва, Одеською Аграрною академією, Мелітопольським державним педагогічним університетом, Інститутом фізико-органічної хімії НАН Беларусі, Науково-дослідним інститутом фізики ОНУ імені І.І. Мечникова. 

 

Інформація для потенційних партнерів кафедри

 

Досвід експлуатації впроваджених у практику очисних споруд дозволив намітити ряд перспективних напрямків подальших досліджень флотаційних процесів та їх апаратурного оформлення:

1)    подальше експериментальне і теоретичне вивчення загальних закономірностей та механізму процесів флотаційного вилучення істинно- і колоїдно-розчинених компонентів розчинів;

2)    пошук нових ефективних флотаційних реагентів;

3)    пошук шляхів зниження витрат на будівництво й експлуатацію очисних флотаційних установок;

4)    створення комбінованих методів очистки стічних вод;

5)    автоматизація флотаційних процесів.

 

Основні публікації кафедри за останні 5 років:

 

1.       Перлова О.В., Ширикалова А.О. Адсорбция алкилкарбоксилатов калия свежеосажденным гидроксидом уранила // Укр. хім. журн.– 2012. – Т.78, №10. – С.94-100.

2.       Волювач О.В., Стрельцова О.О. Аналіз міжчастинкової взаємодії хлориду додецилпіридинію і Твіну в змішаних водних розчинах  // Укр. хім. журн. – 2010.  – Т. 76, № 12. – С. 73-76.

3.       Сазонова В.Ф., Бельдий М.Г. Термолиз продуктов, образующихся при флотационном выделении ионов  меди и никеля с помощью омыленного торфяного воска // Вісник ОНУ. Серія «Хімія». – 2011.  – Т.16, вип. 5. – С.114 –  121.

4.       Перлова О.В. Термодинамика и механизм адсорбции соединений тория (IV) частицами твердых растворов триалкиламина в парафине // Вопросы химии и хим. технологии. – 2012.  –  №5. – С.140  – 144.

5.       Солдаткина Л.М., Сагайдак Е.В. Кинетика адсорбции водорастворимых красителей на   активных углях // Химия и технология воды. – 2010. – Т.32, №4. – С. 1–10.

6.       Сазонова В.Ф., Кожемяк М.А. Механизм флотации  тонкоэмульгированных жирных кислот. // ВісникОНУ. Серія «Хімія». 2012. – Т. 16, вип.13(39) -14(40). – С. 47 – 53.

7.       Перлова О.В., Сазонова В.Ф. Флотоэкстракционное извлечение соединений лантана из разбавленных водных растворов // Вісник ОНУ. Серія «Хімія». – 2012. – Т.17, вип.1 (41). – С. 52  – 57.

8.       Ярошенко Н.А., Сазонова В.Ф., Перлова О.В., Перлова Н.А. Сорбция соединений урана цирконий-кремнеземными наносорбентами // Журн. прикл. химии. – 2012. – Т.85, №6. – С.856  –  862.

9.       Стрельцова О.О, Гросул А.О., Волювач О.В.Интенсификация флотационного извлечения неионогенных поверхностно-активных веществ //ВісникОНУ. Серія «Хімія». – 2013 – Т.17, вип. 4(44). – С. 34  – 41.

10.  Перлова О.В., Ширыкалова А.А. Флотоэкстракционное извлечение соединений урана (VI) из разбавленных водных растворов в присутствии добавок электролитов // Вісник ОНУ. Серія «Хімія». – 2010. – Т.15, вип.12-13. – С.86  –  96.

11.  Солдаткина Л.М., Манастырлиу М.А., Менчук В.В. О возможности применения фитосорбента на основе стеблей кукурузы для выделения катионных красителей // Вісник ОНУ. Серія «Хімія». – 2011. – T.16, вип.4.  –   С.42 –  49.

12.  Тымчук А.Ф. Изучение коллоидно-химических свойств дисперсий глинистих минералов // Вісник ОНУ. Серія «Хімія». – 2011. – вип. 4-5. – С. 57 –  65.

13.  Тымчук А.Ф. Сорбция анионных поверхностно-активных веществ природними полимерными сорбентами // Вісник ОНУ. Серія «Хімія». – 2011. – вип. 14 . – С. 95  –  100.

14.  Soldankina L.M., Zavrichko M.A. Application of agriculture waste as biosorbents for dye  removal from aqueous solution // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2013. – T.4, № 1. – С.99 –  104.

15.   Стрельцова Е.А., Волювач О.В, Егорцева В.А, Пузырева И.В. Метод очистки воды от катионных поверхностно-активных веществ / Патент на корисну модель,  u 2010 10724, заявл.  06.09.2010.

16.  Иваниця В.О., Шилов В, І., Гудзенко Т. В., Менчук В. В. Сінькова Л.О. та ін. Спосіб очищення промстоків, що містять жир, мийні засоби та альдегіди/ Патент на винахід № 89908. Бюл. №5 від 10.03.2010

17.  Иваниця В.О., Шилов В, І., Менчук В. В. та ін.  Спосіб очищення промстоків, що містять жир, мийні засоби та феноли/ Патент на винахід № 89909. Бюл. №5 від 10.03.2010

18.  Иваниця В.О., Шилов В, І., Менчук В. В. та ін. Спосіб очищення промстоків, що містять жир, мийні засоби та галоїди / Патент на винахід № 89907. Бюл. №5 від 10.03.2010

19.  Иваниця В.О., Шилов В, І.,  Менчук В. В. та ін. Спосіб очищення води і грунту від нафти та нафтопродуктів на поверхні водойму/ Патент на корисну модель № 48290. Бюл. № 5 від 10.03.2010

20.  Иваниця В.О.,  Гудзенко Т. В., Менчук В. В. та ін. Біологічний спосіб очищення води від нафти та нафтопродуктів на поверхні водойму/ Патент на корисну модель № 49906. Бюл. № 9 від 11.05.2010.

 

Історичні відомості

У липні 1917 року постановою Міністерства народної освіти на фізико-математичному факультеті Новоросійського університету було відкрито хімічне відділення, а на ньому – кафедра фізичної хімії, яка у 1919 році була перейменована на кафедру фізичної та колоїдної хімії. Професором знову організованої кафедри був обраний П.Н. Павлов (1872-1953 рр.), а у 1919 році він став завідувачем кафедрою і очолював її до 1953 року. Професор П.Н. Павлов широко відомий своїми дослідженнями в галузі термодинаміки конденсованих систем. Він вперше експериментально встановив залежність температури плавлення кристалів від їхнього розміру. За цикл робіт з термодинаміки конденсованих систем Харківське фізико-хімічне товариство імені М.М. Бекетова присудило П.Н. Павлову премію. Вчений виконав також ряд прикладних робіт, які мали велике значення для хімічної промисловості: були вивчені адсорбційні і поглинаючі властивості ґрунтів, вплив різних факторів на властивості агар-агару з чорноморської флори. За 50 років науково-педагогічної діяльності професор П.П. Павлов опублікував більш ніж 80 робіт, у тому числі дві монографії, створив школу фізико-хіміків.

З 1953 по 1967 рік кафедрою керував професор О.К. Давтян (1911-1990 рр.) - відомий вчений, автор фундаментальних робіт, присвячених дослідженню хімічних джерел струму, і підручника "Квантова хімія". Під керівництвом професора O.K. Давтяна на кафедрі і в проблемній науково-дослідній лабораторії паливних елементів, яку він організував, проводились дослідження, спрямовані на розробку ефективно діючих електродів паливних елементів на основі каталітично активних оксидів металів, вуглеців і скелетних систем нікелю. У цих дослідженнях активну участь приймали студенти. У рамках спецкурсів студентам читали обрані глави хімічної термодинаміки і кінетики, квантову хімію, рентгеноструктурний аналіз.

У 1972 році кафедру очолив заслужений діяч науки і техніки України, професор Л.Д. Скрильов (1935-1999 рр.) - відомий фахівець у галузі фізико-хімії поверхневих явищ, один з розробників теоретичних основ флотаційних методів вилучення молекулярно- і колоїдно-розчинених речовин. З 1972 року кафедра працює над проблемою удосконалення існуючих і пошуку нових високоефективних методів вилучення невеликих кількостей молекулярно-  і колоїдно-розчинених речовин з великих об`ємів водних розчинів (іонів важких металів, поверхнево-активних речовин, мінеральних мастил, рослинних олій, нафти та нафтопродуктів, екстрагентів, барвників та ін.) За більш ніж 35-річну науково-педагогічну діяльність професор Л.Д. Скрильов опублікував понад 650 наукових праць, монографію, створив наукову школу фізико-хіміків, розробки якої широко відомі в Україні і за її межами серед фахівців у галузі гідрометалургії, очистки стічних вод промислових підприємств, збагачення корисних копалин.

З 1999 року кафедру очолює д.х.н., професор В.Ф. Сазонова – випускниця Одеського університету і аспірантури кафедри фізичної та колоїдної хімії.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c6b91722fc1917944149341550553458
title_5c6b91722fd4c14037702611550553458
title_5c6b91722fe907436789661550553458
title_5c6b91722ffd819055188101550553458
Top