Кафедра фармакології та технології ліків

Завідувач кафедрою академік НАН України, доктор хімічних наук, професор Андронаті Сергій Андрійович

Андронати С.А.

Викладачі кафедри

1. Кравченко І.А. – доктор біологічних наук, професор

2. Кириченко І.М. – кандидат хімічних наук, доцент

3. Сівко Г.І. – кандидат біологічних наук, доцент

4. Александрова О.І. – кандидат біологічних наук, доцент

5. Грищук Л.В. – кандидат хімічних наук, доцент

6. Кобернік А.А. – кандидат біологічних наук, старший викладач

7. Турянська Г.М. – кандидат хімічних наук, доцент

 

На кафедрі працюють співробітники Фізико-хімічного інституту НАН України імені О.В. Богатського та проблемної науково-дослідної лабораторії №5 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

1. Головенко М.Я. – доктор біологічних наук, академік НАН України, професор

2. Карасьова Т.Л. – доктор біологічних наук, професор

3. Романовська І.І. – доктор біологічних наук, доцент

4. Єгорова А.В. – доктор хімічних наук, доцент

5. Соболєва С.Г. – кандидат хімічних наук, доцент

6. Мазепа О.В. – кандидат хімічних наук, доцент

 

Дисципліни, яки читаються на кафедрі

1. Фармацевтична хімія

2. Біохімія

3. Вступ до медичної хімії

4. Біоорганічна хімія

5. Стандартизація та основи сертифікації контролю якості лікарських препаратів

6. Біотехнологія

7. Основи виробництва лікарських форм

8. Фармакологія

9. Фармакокінетика

10. Основи наукових досліджень

11. Токсикологічна хімія та токсикологія

12. Способи введення лікарських препаратів

13. Фізико-хімічні методи дослідження лікарських препаратів

14. Організація та економіка фармації

15. Маркетинг у фармації

Відповідно до сучасних тенденцій розроблені нові курси

16. Космецевтика

17. Метаболізм лікарських препаратів та фармакогенетика

 

Спецкурси

1. Взаємодія лікарських препаратів

2. Нейрохімія з основами нейробіології

3. Біофармакологія

 

Кафедра здійснює навчання за двома напрямами

Хімія та фармацевтична хімія. Випускники кафедри працюють науковими співробітниками, викладачами середніх та вищих навчальних закладів, співробітниками аналітичних відділів Українських та Міжнародних фармацевтичних корпорацій, судово-медичних експертиз, представниками фірм-виробників лікарських препаратів та виробів медичного призначення, фармацевтами аптечних закладів, менеджерами у медико-фармацевтичної галузі.

 

Основні наукові напрямки

Вченими кафедри проводяться дослідження фізико-хімічних та фармакологічних властивостей нових природних та синтетичних речовин з протизапальними властивостями.

Синтез та вивчення протизапальної активності низки нових естерів ібупрофену, нових похідних каліксаренів при різних способах введення.

Дослідження у співпраці з кафедрою загальної хімії та полімерів ОНУ імені І.І. Мечникова протизапальної активності комплексів SnCl4 з саліцилоїлгідразонами.

Отримання та вивчення протизапальних властивостей екстрактів Capsicum Anuum L., Cetraria islandica та Irish moss.

Отримання та дослідження протизапальної дії лікарських форм на основі ропи та пелоїду Куяльницького лиману.

Синтез, вивчення структури, властивостей і розпізнавання центральними та периферичними рецепторами біологічно активних гетероциклічних сполук. дослідження фізико-хімічних властивостей іммобілізованих білків, ферментів, алергенів у плівкових полімерних матеріалах і їх медико-біологічних властивостей як потенційних лікувальних та діагностичних засобів.

За роки існування кафедри випускниками кафедри захищено 9 кандидатських та 2 докторських дисертації.

Надруковані роботиза останні роки

Монографії

1.                   И.А. Кравченко.

Способы введения лекарственных препаратов в организм.

Монография. Одесса: Астропринт. – 2009. – 164 с. (8.5 умовн. арк.)

2.                   Головенко М.Я.,Баула О.П., Борисюк І.Ю.

Біофармацевтична класифікаційна система.

Київ: .- 2010. – 299с.

3.                   Осейчук О., Романовская И., Севастьянов О.

Пероксидазное окисление фенольных соединений.

Saarbrücken: LAPLambertAcademicPublishingGmbН & Co. KG., 2011. – 164 c.

 

Статті

1.                  Андронати С.А., Шестеренко Е.А., Севастьянов О.В., Романовская И.И., Семенишина Е.А., Павловский В.И.Гидролиз сложных эфиров 7-бром-3-гидрокси-5-фенил-1,2-дигидро-3Н-1,4-бенздиазепин-2-она микросомальной фракцией печени свиньи.Вісн.Одеськ. нац. ун-ту. – 2008. – Т. 13, №11 – С. 37-45.

2.                  Кравченко И.А.,Новикова Н.С., Ларионов В.Б., Павловская Е.С.

Влияние холестерина и его эфиров на трансдермальное проникновение феназепама.

Хим. - фармац. журн. – 2009. – Т. 43, № 1. – С. 3 – 4.

3.                  КравченкоІ.А.,Ларіонов В.Б., Радаєва І.М.

         Метаболізм 3-лауроїлокси-7-бромо-5-(о-хлор)феіл-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздиазепін-2-ону invitro.Досягнення біології та медицини. – 2008. - № (2) 12. – С. 24 - 27.

4.                  Кравченко І.А., Сівко А.І., Радаєва І.М.,Крисько А.А., Самойленко Г.В., Семенішина К.О., Павловський В.І.Фармакокінетика 7-бром-5-(2'-хлор)феніл-3-енантоілокси-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-ону в організмі експериментальних тварин при різних способах введення.Ukrainica Bioorganica Acta. – 2008. – Т. 2 – С. 33 - 37.

5.                  КрыськоА.А., Маловичко О.Л., Андронати С.А., Кабанова Т.А.

Синтез и антиагрегационные свойства нового RGDF миметика - 4-(1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-7-ил)амино-4-оксобутаноил-D-β-фенил-β-аланина.

Вісник Одеськ. нац. ун - ту. -2008. –Т. 13., № 12.-С. 73 – 78.

6.                  Семенишина Е. А., Павловский В. И., Андронати С. А., Симонов Ю. А., Филиппова И. Г.,Сивко А. И., Кравченко И. А., Мальцев Г. В., Мазепа А. В., Гданец М.

Cинтез, структура, противосудорожные свойства 3-ацилокси-7-бром-5-(2'-хлорфенил)-1,2-дигидро-3H-1,4-бенздиазепин-2-онов. Вісн.Одеськ.нац.ун-ту.– 2009. - Т. 14, №3. – 44-46.

7.                  Грищук Л.В.,Иванов Е.І., Турянская Г.М., Мазепа О.В., Єлинська Н.О., Фабіянська І.В. Синтез і антибактеріальна активність нових похідних 1,2-дигідрохінолін-2-ону.

Журн. орган. та фармац. хімії. - 2009. - Т. 7, № 1 (25).- С. 53 - 58.

8.                  Головенко М.Я., Шнейдер Н.В., Борисюк І.Ю.

Особливості фармакокінетики похідного калікс[4]арену за різних умов введення білим мишам.Український біофармацевтичний журнал. – 2009. – Т. 1, №3. – С.12 – 15.

9.                  Вітюкова К.О., Александрова Д.І., Єгорова А.В.

Люмінесцентне визначення малату цитруліну з використанням комплексної сполуки іону європію (ІІІ).Фармац. журн. – 2009. – № 3. – С. 85-90.

10.              AleksandrovaD., ScripinetsY., YegorovaA.

            Inderectspectrofluorimetricdeterminationofmosapridecitrateinpharmaceuticalformulations.ActaPol. Pharm.– 2009 –№ 6 – P.

11.       Бойко Ю.А., Кравченко И. А., Новикова Н.С.

Влияние жидкокристаллических систем холестерола на трансдермальную проницаемость производніх 1,4-бенздиазепинов.

Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду, Одеса, 13-17 вересня 2010. – Укр. біохім. журн. - 2010. – Т.82, № 4 (додаток 2). – С. 6 - 7.

12.       Бойко Ю.О., Кравченко І.А.,Новікова Н.С.Естери багатоатомних спиртів – потенційні підсилювачі крізьшкірної проникності феназепаму. Актуальные проблемы транспортной медицины.-2010. -№ 2 (20). -С. 95 - 101.

13.       Кравченко И.А., Коберник А.А. Некоторые морфо-биохимические показатели воспалительного процесса на модели каррагинан-индуцированного отека.

Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду, Одеса, 13-17 вересня 2010. – Укр. біохім. журн. - 2010. – Т.82, № 4 (додаток 2). – С. 112- 113.

14.       Кравченко І.А., Овчаренко Н.В., Александрова О.І., Сівко А.І., Радаєва І.М.

Фармакологічні властивості 3-гідроксифеназепаму при різних шляхах введення.

Вісник психіатрії та психофармакотерапії № 2, (18). 2010 с. 32-41.

15.       Декина С.С, Романовская И.И. Глазные лекарственные пленки с иммобилизованными протеиновыми препаратами.Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду, Одеса, 13-17 вересня 2010. – Укр. биохим. журн. - 2010. - № 4 (додаток 2). – С. 10 - 11.

16.              Кравченко І.А., Бойко Ю.О.,Новікова Н.С. Вплив холестерину та його естерів на трансдермальне введення похідних 1,4-бенздіазепіну IN VIVO. Медична хімія. -2010. -Т.12, № 3. -С. 20 – 24.

17.       Романовська І.І., Осійчук О.В., Севастьянов О.В. Елімінування фенолу з використанням пероксидази хрону, іммобілізованої на полісахаридному носії.

Метеріали Х Українського біохімічного з’їзду, Одеса, 13-17 вересня 2010. – Укр. биохим. журн. - 2010. - № 4 (додаток 2). – С. 303 - 304.

18.       .Шибинская М.О., Коваленко Е.А., Карпенко А.С., Мазепа А.В., Ляхов С.А., Андронати С.А., Антонович Г.В., Олевинская З.М., Жолобак Н.М., Спивак Н.Я., Третьякова Е.В., Шафран Л.М., Зубрицкий М.Ю., Галат В.Ф. Синтез, аффинитет к ДНК, противовирусная и интерферониндуцирующая активности амидо индоло[2,3-b] хиноксалин-6-ил-карбоновых кислот. Доп. НАН України. - 2010. - №9.- С.125 - 131.

19.       Вітюкова К.О., Єгорова А.В. Люмінесцентне визначення гексопреналіну в дозованих лікарських формах. Фармац. журн. – 2010 – №3. – С. 75 - 81.

20.       .Гіхер З.О., Єгорова А.В., Анельчик Г.В., Головенко М.Я., Борисюк І.Ю.

Дослідження еквівалентності препарату-генерика Кодеїна ІС в дослідах in vitro.

Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. - №1 - 2 (14-15). – С. 21 - 28.

21.       Леоненко И.И., Александрова Д.И., Егорова А.В., Антонович В.П., Украинец И.В.

Определение прогестерона с использованием эффекта тушения комплексного соединения Tb(III).Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2010 – Т. 15, Вип. 2. – С. 29 - 39.

22.       .Головенко М.Я., Ларіонов В.Б., Шнейдер Н.В.Кінетика розподілу та елімінації дифенілу. Современные проблемы токсикологии. - 2009. - №2. - С. 42 - 45.

23.       Андронати С.А., Карасёва Т.Л.,. Казакова А.А,. Павловский В.И,.Бачинський С.Ю.

Синтез и нейротропные свойства 3-арилиден-1,2-дигидро-3Н-1,4-бенздиазепин-2-онов.

Хим.-фарм. журн. – 2011. – №45(4). – С.101 – 102.

24.       .Андронаті С.А., Кабанова Т.А., Павловский В.И., Карасева Т.Л., Халимова Е.И.,

Бачинский С.Ю.Синтез и анальгетическая активность цис-3-арилиден-1,2-дигидро-3Н-1,4-бенздиазепин-2-онов.Одеський медичний журнал. – 2011. - №1 (123) - С. 17-21.

25.       .Кравченко И.А.,Михайлова Т.В.,Скипа М.И.Ультразвук в усилении трансдермального введения лекарственных препаратов. Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2011. – Т. 24, № 2. – С. 13 – 22.

26.       Кобернік А.О., Кравченко І.А., Александрова О.І. Протизапальна активність м’якої лікарської форми на основі концентрату ропи Куяльницького лиману.

Одеський медичний журнал. – 2012. - №3 (131) - С. 65 –67.

27.       Головенко М.Я.«Філософія» фармацевтичних інновацій.Вісник Національної академії наук України. – 2012. - №3. – С. 59 - 66.

28.       Радаева И.Н., Кравченко И.А., Павловский В.И., Семенишина Е.А.

Противосудорожная активность и фармакологические свойства сложных эфиров 7-бром-3-гидрокси-5-фенил-1,2-дигидро-3Н-1,4-бенздиазепин-2-она при пероральном введении.Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2012. – Т. 29, № 3. – С. 85 – 89.

29.       Андронати С.А., Шестеренко Е.А., Артеменко А.Г., Полищук П.Г., Муратов Е.Н., Севастьянов О.В., Романовская И.И., Кузьмин В.Е.Исследование влияния ионов металлов на активность карбоксилэстеразы печени свиньи методом QSАR. Доповіді НАН України, сер. Біохімія. - 2012. – № 9. – С. 154 - 158.

30.       Андронати С.А., Карасева Т.Л., Годлевский Л.С., Битенский В.С.Каннабиноиды. Фармакологические свойства и перспективы их применения в медицине. Вісник психіатрії та психофармакотерапії. - 2012. - № 1(21). - С. 25 - 35.

31.       Кравченко И.А., Александрова А.И., Коберник А.А, Прыступа Б.В., Лепих Я.И., Снегур П.А.Пpотивовоcпалительное дейcтвие теpапевтичеcкогои низкочаcтотного ультpазвука на моделивоcпалительного пpоцеccа у кpыc. Биофизика. – .2013. –Т. 58. вып. 3. – С. 540-546.

 

За роки існування кафедри її викладачами і співробітниками видано монографій - 6, навчальних посібників - 10, конспектів лекцій - 4, навчальних посібників у електронному варіанті – 4, методичних посібників - 22, а також опубліковано 198 наукових статей, отримано 43 патенти України на винахід і корисні моделі.

 

Книги, що були випущені кафедрою фармацевтичної хімії ОНУ ім. І.І. Мечникова

Описание: Photo-0039.jpg

Отримані нагороди за наукову діяльність

 

1.      Клименко Кирило, студент 5 курсу, випуск 2013 р. Участь уконкурсі студентських науковихробіт у Донецьку (травень 2013 р.) – друге місце. Нагороджений Дипломом конференції і Подякою Ректора ОНУ імені І.І. Мечникова.

2.      Клименко Кирило, студент 5 курсу, випуск 2013 р.  Перше місце на XVКонференції молодих вчених і студентів-хіміків Південного регіону України з міжнародною участю. Квітень, 2013.

3.      Нестеркіна Марія, студентка 5 курсу. За участь у IIетапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "хімія" у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка нагороджена Дипломом і Подякою Ректора ОНУ імені І.І. Мечникова. Квітень, 2013 р.

 

Декілька сторінок з історії кафедри

З 1993 року на хімічному факультеті університету була розпочата підготовка фахівців в області фармацевтичної хімії. У березні 1997 року Міносвіти України надало Одеському державному університету ім. І.І. Мечникова право підготовки фахівців за спеціальністю «Фармацевтична хімія».

Наприкінці 1997 року спільним наказом Президента НАН України і Міністра освіти України був створений Хіміко-фармацевтичний навчально-науково-виробничий комплекс (ХФ ННВК), цим же наказом у рамках комплексу була відкрита кафедра фармацевтичної хімії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Керівником ХФ ННВК і завідувачем кафедрою фармацевтичної хімії був призначений д.х.н., професор, академік НАН України С.А Андронаті. До складу ХФ ННВК входить кафедра фармацевтичної хімії і проблемна науково-дослідна лабораторія №5 Одеського університету, відділи медичної хімії, молекулярної структури, аналітичної хімії та фізико-хімії координаційних сполук, фізико-хімічної фармакології, хімічної термодинаміки і теоретичної хімії, а також ВАТ «Інтерхім», яке було створено ФХІ НАН України і спеціалізується з виробництва та реалізації лікарських препаратів.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dee20046a9b21892433201575886852
title_5dee20046aaca17625235001575886852
title_5dee20046abdd7508362981575886852
title_5dee20046ad2710479672361575886852
Top