Кафедра органічної хімії


Завідувач кафедрою доктор хімічних наук,
професор Анікін Валерій Фомич
 
anikin

Викладачі кафедри:

 1. Ішков Юрій Васильович, доктор хімічних наук, професор
 2. Ведута Віра Василівна, кандидат хімічних наук, доцент
 3. Шевченко Ольга Володимирівна, кандидат хімічних наук, доцент
 4. Федько Надія Федорівна, кандидат хімічних наук, доцент
 5. Буренкова Катерина Вікторівна, кандидат хімічних наук, в.о. доцента

Спеціалізація:

Випускники кафедри органічної хімії можуть працювати співробітниками науково-дослідних організацій, виробничих лабораторій, фармацевтичних підприємств, викладачами хімії у ВУЗах, технікумах, загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях . За період навчання в університеті вони одержують фундаментальну підготовку профілю, набувають навики проведення експериментальних синтетичних робіт та фізико-хімічних методів дослідження органічних сполук. Одержуючи високий рівень теоретичної і практичної підготовки, наші випускники легко адаптуються до сучасних умов роботи. Вони успішно працюють як в Україні, так і в країнах ближнього і далекого зарубіжжя. На кафедрі ліцензована аспірантура за спеціальністю "102 Хімія".

Кафедра органічної хімії має “Філію при Фізико-хімічному інституті імені О.В. Богатського НАН України” (зав. філією академік НАН України проф. Камалов Г.Л.). Тут проходять спеціальну підготовку та виконують кваліфікаційні роботи деякі студенти кафедри. Вони використовують в повсякденній роботі сучасне лабораторне обладнання та прилади, а також мають можливість спілкуватись на лекціях з відомими вченими і виконувати дослідження під їх керівництвом.

На кафедрі викладаються спецкурси:
 1. Методи органічного синтезу.
 2. Теоретичні основи органічної хімії.
 3. Фізико-хімічні методи дослідження органічних сполук.
 4. Стереохімія.
 5. Методологія та організація наукових досліджень.
 6. Елементи сучасних інформаційних технологій у наукових дослідженнях і освіті.
 7. Основні джерела сировини для органічного синтезу.
 8. Гетероциклічні сполуки.
 9. Основні технологічні процесу органічного синтезу.
 10. Органічні сполуки для полімеризаційних процесів.
 11. Сучасні методи та засоби інтенсивного навчання органічної хімії.

Наукова діяльність кафедри:

Наукова робота кафедри проводиться за трьома напрямками:

Хімія порфіринів, хінолінів, хіноксалінів. Синтез мезо-заміщених порфіринів, хлоринів, бактеріохлоринів та їх функціоналізація, отримання несиметричних, димерних, пентамерних, стерично утруднених і водорозчинних порфіринів та їх металокомплексів (науковий керівник - проф. Ішков Ю.В.)
 1. Ишков Ю.В., Водзинский С.В., Кириченко А.М., Мазепа А.В. Порфирины и их производные. XXV. Взаимодействие 2-формил-5,10,15,20-тетрафенилпорфирина с диазометаном // Журнал органич. химии. – 2008. – Т. 44, № 7. – C. 1081-1085.
 2. Березовский В.В., Ишков Ю.В., Мазепа А.В. Порфирины и их производные. XXVI. Синтез и свойства 2-(3-бутенил)-5,10,15,20-тетрафенилпорфирина // Журнал органич. химии. – 2010. – Т. 46, № 9. – C.1405-1409.
 3. Березовский В.В., Ишков Ю.В., Мазепа А.В. Производные тетрафенилпорфирина с терминальным стирильным фрагментом на полиметиленовом спейсере // Макрогетероциклы. - 2013. - Т. 6, № 3. - С.251-256.
Дослідження напрямків синтезу, хімічних та спектральних властивостей похідних аценафтену, аценафтилену, нафталевого ангідриду та нафталіміду (науковий керівник - проф. Анікін В.Ф.)
 1. Fedko N.F., Anikin V.F. Convenient way of 3-fluoro-1,8-naphthalimide synthesis // Journal of organic and pharmaceutical chemistry – 2015. - Vol. 14, №. 4. – P.12-15.
 2. Федько Н.Ф., Анікін В.Ф., Ведута В.В. Термічна стійкість тетраалкіламонійних солей нафталіміду // Вісник Одеського національного університету. Серія Хімія. – 2015. - Т.20, № 4.– С.42-47.
 3. Федько Н.Ф., Аникин В.Ф., Ведута В.В., Фадель М. Синтез имидов 3,5-дибромо- и 2,4,5-трибромонафталиндикарбоновых кислот // Вісник Одеського національного університету. Серія Хімія. – 2016. – Т.21, №2. – С.46-52.
Розробка теоретичних і практичних основ полімерів β-дикетонатного типу та їх використання для модифікації полімерних матеріалів (науковий керівник - доц. Шевченко О.В.)
 1. Olga Shevchenko, Anastasiia Schastlyvets, Kateryna Burenkova, Igor Voloshanovsky. Synthesis and initiating activity Со(II)-Mn(II) bimetallic macroinitiators of -diketonate type // Chemistry & Chem.Technology. – 2015. – Vol. 9, № 4. – P.453-458.
 2. О.В. Шевченко, Е.В. Буренкова, И.С. Волошановский. Полимеризация в растворах как способ оптимизации синтеза -дикетонатных макроинициаторов на основе полиметилметакрилата // Вісник Одеського національного університету. Серія Хімія. – 2016. – Т. 21, № 3. – С.58-66.Буренкова К.В., Шевченко О.В., Зінченко О.Ю. Створення антимікробних матеріалів шляхом модифікації полістиролу вініл--дикетонатами металів // Тези доповідей ХХIV Української конференції з органічної хімії. – Полтава, 2016. – С.266.

Зв'язки з українськими й міжнародними організаціями:

Кафедра підтримує наукові контакти (проведення спільних досліджень із використанням сучасного устаткування партнерів, спільні публікації, наукові стажування та ін.) з українськими організаціями: Фізико-хімічним інститутом імені О.В. Богатського НАН України (м.Одеса), Інститутом загальної і неорганічної хімії НАН України (м. Київ), Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ), Інститутом монокристалів НАН України (м. Харків), Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (м. Київ) та із закордонними партнерами: Регенсбургським університетом (Німеччина), Трипольським університетом (Лівія).

Інформація для потенційних партнерів кафедри:

Розроблені ефективні методики синтезу різноманітних заміщених β-дикетонів і їх металокомплексів, у тому числі, що мають ненасичені фрагменти. На їх основі отримані гомо- і сополімерні ліганди і металополімери, які містять один або декілька металів. Вперше на основі вініл-β-дикетонатів синтезовані макроініціатори, які дозволяють одержувати розгалужені та прищеплені полімери. Пропонується проведення спільних досліджень властивостей цих функціональних полімерів і застосування їх у якості каталізаторів, сенсорів, комплексоутворювачів, бактерицидних сполук та ін.

На кафедрі синтезовано ряд похідних аценафтену, нафталевого ангідриду та нафталіміду, які є потенційними люмінофорами та біологічно активними сполуками. Пропонується проведення спільних досліджень спектральних властивостей цих сполук з метою їх подальшого застосування як біологічних мітчиків і зондів, люмінесцентних сенсорів; вивчення механізмів органічних реакцій з використанням похідних аценафтену як модельних сполук.

Історичні відомості:

Кафедру хімії було створено в 1865 р., з моменту відкриття в м. Одесі університету. Першим хіміком-органіком університету був професор Соколов М.М. один із засновників першого російського хімічного журналу. У різні роки на кафедрі хімії працювали проф. Марковников В.В. найближчий учень Бутлерова А.М., проф. Мелікашвілі П.Г., Петріашвілі В.М., Петренко-Критченко П.І. та ін. Академік Зелінський М.Д., випускник Одеського університету, захистив тут магістерську і докторську дисертації і працював на кафедрі до того, як переїхав у Московський університет, де ним була створена всесвітньо відома школа хіміків-органіків. У загальному ході наукових досліджень стереохімічний напрямок був головним. Проводилося дослідження геометричної, оптичної ізомерії і просторових факторів в перебігу хімічних реакцій. Ці роботи інтенсивно розвивалися й у наступні роки. З 1959 по 1982 р. кафедру органічної хімії очолював академік АН України Богатський А.В., відомий фахівець в галузі стереохімії, тонкого органічного синтезу, хімії фізіологічно активних речовин. У цей період на кафедрі працювали академік НАН України Андронаті С.А., академік НАН України Камалов Г.Л., чл.-кор. НАН України Лук'яненко Н.Г., проф. Грень А.І. та ін. З 1983 р. до 2015 р. кафедру очолював проф. Волошановський І.С., з 2015 р. – проф. Анікін В.Ф.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c6b915518c534287762851550553429
title_5c6b915518e4114339992291550553429
title_5c6b915518f565664058821550553429
title_5c6b91551906b1956120221550553429
Top