Кафедра неорганічної хімії та хімічної екології

Завідувач кафедрою доктор хімічних наук, професор Ракітська Тетяна Леонідівна

Завідувач кафедрою доктор хімічних наук, професор Ракитська Тетяна Леонідівна – професор, доктор хімічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України, володар гранту Міжнародної науково-освітньої програми для вчених і викладачів – працює в області екологічного каталізу: каталітичного очищення повітря від озону, фосфіну і монооксиду карбону

(e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) (Scopus Author ID: 6603665674ORCID ID)

Відповідно до кваліфікаційної характеристики випускники кафедри можуть працювати викладачами в середніх, спеціальних і вищих навчальних закладах; фахівцями-хіміками, науковими співробітниками в науково-дослідних інститутах НАН України; центрально-заводських лабораторіях підприємств; установах відповідних Міністерств і відомств; підвищувати свою кваліфікацію в аспірантурі за спеціальністю 102 «Хімія»

Кокшарова Т.В. – доцент, доктор хімічних наук – фахівець в області координаційної хімії (Scopus Author ID: 6701445645; ORCID ID: 0000-0003-4295-2352)

Труба А.С. – доцент, кандидат хімічних наук – працює в області каталітичного розкладання озону – секретар кафедри (Scopus Author ID: 13409055400; ORCID ID: 0000-0002-3416-2142)

Раскола Л.А. – доцент, кандидат хімічних наук, заступник декана з навчальної роботи – займається вивченням реакцій розкладання озону та окиснення діоксиду сірки. (Scopus Author ID: 6504594555; ORCID ID: 0000-0003-2104-8110)

Кіосе Т.О. – доцент, кандидат хімічних наук – працює в області каталітичного окиснення монооксиду карбону та діоксиду сірки. (Scopus Author ID: 26425102600; ORCID ID: 0000-0001-5991-047X )

 

В організації учбового процесу та виконанні наукової роботи задіяні завідувач лабораторії І.В. Зуєва; пров. фахівець Буданова Н.О., пров. фахівець Н.Й. Макаровська.

Кафедра працює в тісному контакті з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним університетом «Києво-Могилянска академія», Львівським національним університетом імені Івана Франка, Фізико-хімічним інститутом імені О.В. Богатського НАН України, Фізико-хімічним інститутом захисту навколишнього середовища і людини НАН і МОН України; Інститутом фізичної хімії НАН України; Інститутом монокристалів НАН України.

Кафедра здійснює навчання за напрямами

Кафедра забезпечує викладання загальних та спеціальних курсів для студентів факультету хімії та фармації, які навчаються за спеціальностями 102 «Хімія», 014 «Середня освіта (Хімія)», 226 «Фармація, промислова фармація»:

102 «Хімія», бакалавр (ОПП Хімія, ОПП Фармацевтична хімія)

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Загальна хімія. Неорганічна хімія. Основи неорганічного синтезу. Інформатика та інформаційні технології (практикум). Хімічна екологія. Основи хімічної технології

Вибіркові навчальні дисципліни:

Хімія перехідних елементів. Радіохімія. Радіоекологія. Радіохімія з основами радіоекології. Хімія атмосфери. Теоретичні та практичні аспекти каталітичних редокс-процесів.

014 «Середня освіта (Хімія)», бакалавр (ОПП Середня освіта (Хімія))

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Загальна хімія. Неорганічна хімія. Основи неорганічного синтезу. Інформатика та інформаційні технології (практикум). Загальна екологія. Хімічна екологія. Основи хімічної технології.

Вибіркові навчальні дисципліни:

Радіохімія. Радіоекологія. Екологія міських систем та техноекологія. Екологія міських систем. Техноекологія. Екологічний моніторинг. Хімія атмосфери.

102 «Хімія», магістр

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Новітні матеріали в технологіях захисту навколишнього середовища

Вибіркові навчальні дисципліни:

Сучасна координаційна хімія перехідних елементів. Хемосорбенти та хемосорбційні методи очистки повітря

226 «Фармація, промислова фармація», магістр

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Загальна хімія. Неорганічна хімія. Інформаційні технології у фармації

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 102 «Хімія», у межах якої викладаються курси для PhD студентів:

 • Історія, концепції та сучасні досягнення хімії.
 • Газоподібні токсичні речовини неорганічного походження та методи їх знешкодження.
 • Функції аніонів, що визначають склад, будову та властивості координаційних сполук d,f-металів.
 • Неорганічні іонообмінні матеріали.

Кафедра проводить наукові дослідження в напрямках

 1. Екологічний каталіз
 2. Дослідження структури та функціональних властивостей наноструктурованих оксидів та металокомплексів перехідних металів
 3. Синтез і вивчення складу, будови і реакційної здатності комплексних сполук з органічними лігандами.

Співробітниками кафедри за останні роки захищено 7 кандидатських дисертацій (Раскола Л.А., Хома Р.Є., Труба А.С., Кіосе Т.О., Джига Г.М., Голубчик Х.О., Мандзій Т.В.) та докторська дисертація (Кокшаров Т.В.).

Наукова діяльність студентів та молодих вчених кафедри спрямована на розробку нових матеріалів (наноматеріалів, каталізаторів, координаційних сполук), що відображається у спільних публікаціях та участі в наукових конференціях різного рівня за фахом. На кафедрі постійно виконуються держбюджетні теми:

 • № 502 “Дослідження процесу та розробка способу низькотемпературної очистки повітря, що містить монооксид вуглецю та діоксид сірки” (2013-2014 рр., № ДР – 0113U003071);
 • “Розробка нового по¬коління ме¬талокомпле¬ксних ката¬лізаторів низькотем¬пературного знешкодження ток¬сичних га¬зоподібних речовин” (2015-2016 рр., № ДР – 0115U003222);
 • № 580 “Розробка теоретичних основ регулювання активності металокомплексних каталізаторів знешкодження газоподібних токсичних речовин” (2017-2019 рр., № ДР – 0117U001107);
 • № 209 ”Дослідження будови та каталітичної здатності в редокс-реакціях координаційних сполук перехідних металів з ацидолігандами та кисень- і сірковмісними похідними гідразину” (2010-2014 рр., № ДР – 0110U001838);
 • № 142 “Фізико-хімічне обґрунтування вибору природних та синтетичних носіїв металокомплексних каталізаторів редокс-реакцій за участю озону, монооксиду вуглецю та діоксиду сірки” (2015-2019 рр., № ДР –0115U003914);
 • № 148 “Синтез та будова координаційних сполук карбоксилатів 3d-металів з гідразидами карбонових та тіокарбамінових кислот” (2016-2018 рр).

На кафедрі діє наукова школа “Металокомплексні сполуки в каталізі” (науковий керівник професор Ракитська Т.Л.)

Теоретичні досягнення в області екологічного каталізу узагальнені в 5 монографіях і в більш ніж 450 наукових публікаціях, в тому числі у виданнях, що входять до науковометричних баз даних, співавторами багатьох з яких є студенти. Результати досліджень також доповідалися на численних наукових конференціях різного рівня. Гранти Міжнародної науково-освітньої програми (ISSEP) є підтвердженням визнання наукових досягнень кафедри.

Монографії та розділи в колективних монографіях

 1. Ракитская Т.Л., Эннан А.А., Волкова В.Я. Низкотемпературная каталитическая очистка воздуха от монооксида углерода. – Одесса: Экология, 2005. – 191 с. liber.onu.edu.ua
 2. Ракитская Т.Л., Эннан А.А. Фосфин. Физико-химические свойства и практические аспекты улавливания. – Одесса.: Экология, 2012. – 208 с. liber.onu.edu.ua
 3. Ракитская Т.Л., Труба А.С., Эннан А.А.-А. Озон. Физико-химические свойства и каталитические способы разложения. – Одесса : Астропринт, 2020. – 224 с. liber.onu.edu.ua
 4. Rakitskaya Т. L., Truba A.S., Ennan A.A., Volkova V.Y. Aerosols Containing Nanostructured Polyphase Magnetite: Physicochemical and Catalytic Properties. Chapter in book: «Nanostructured Materials: Synthesis, Properties and Applications» – New York: Nova Science Publishers Inc., 2019. – С. 327-375.
 5. Rakitskaya T., Truba A., Volkova V., Yaremov P. (2020) Structural, Morphological, and Catalytic Properties of Cryptomelane. In: Fesenko O., Yatsenko L. (eds) Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications. Springer Proceedings in Physics.: Springer, Cham., 2020. – Vol 246. – P. 59-77. (doi.org)
 6. Rakitskaya T., Dzhyga G., Kiose T., Volkova V. (2020) Natural Nanobentonites as Supports in Palladium(II)–Copper(II) Catalysts for Carbon Monoxide Oxidation with Air Oxygen. In: Fesenko O., Yatsenko L. (eds) Nanooptics and Photonics, Nanochemistry and Nanobiotechnology, and Their Applications. Springer Proceedings in Physics, vol 247. Springer, Cham. – P. 141-157. (doi.org)

Кафедра неорганічної хімії і хімічної екології пропонує співробітництво в області

 • екологічного каталізу
 • розробки наукових основ захисту навколишнього середовища.
 • Вибіркові публікації кафедри

  1. Halide complexes of palladium(II) and copper(II) anchored on activa-ted clinoptilolite: Their behavior in the reaction of low-temperature carbon monoxide oxidation / Rakitskaya T., Kiose T., Goludchik K., Oleksenko L., Dlubovskii R // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2015. - N 3. – P. 66-72. (Scopus)
  2. Ракитская Т.Л. Теоретические основы разработки нанесенных металлокомплексных катализаторов // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2015. – Т. 20, вип. 1(53). – С. 6-35.
  3. Manganese(II) Complexes with Schiff Bases Immobilized on Nanosilica as Catalysts of the Reaction of Ozone Decomposition / T. Rakitskaya, A. Truba, E. Radchenko, A. Golub // Nanoscale Research Letters. – 2015. – Vol. 10. – 472 (9 р.). (Scopus)
  4. Nanostructured polyphase catalysts based on the solid component of welding aerosol for ozone decomposition / T. Rakitskaya, A. Truba, A. Ennan, V. Volkova // Nanoscale Research Letters. – 2015. – Vol. 10. – 473 (10 р). (Scopus)
  5. Solid-State Compositions for Low-Temperature Sulphur Dioxide Oxidation Consisting of Natural Clinoptilolite, Copper(II) and Halide Ions / T.L. Rakitskaya, E.V. Kameneva, T.A. Kiose, V.Ya. Volkova // Solid State Phenomena. – 2015. – Vol. 230. – Р. 291-296. (Scopus)
  6. Phase Composition and Catalytic Activity of Nanostructured Materials Based on Solid Component of Welding Aerosol / T.L. Rakitskaya, A.S. Truba, А.A. Ennan, S.A. Kiro, V.Y. Volkova // Solid State Phenomena. – 2015. – Vol. 230. – P. 279-284. (Scopus)
  7. The influence of conditions of acid-thermal modification of clinoptilolite on catalytic properties of palladium-copper complexes anchored on it in the reaction of carbon monoxide oxidation / T.L. Rakitskaya, T.A. Kiose, A.A. Ennan, K.O. Golubchik, L.P. Oleksenko, V.G. Gerasiova // Russ. J. Phys. Chem. – 2016. – Vol. 90, N 6. – P. 1128-1135. (Scopus)
  8. Ракитская Т.Л., Труба А.С., А.А. Эннан. Фазовый состав и каталитическая активность наноструктурированных материалов на основе твердой составляющей сварочного аэрозоля // Вопросы химии и химической технологии. – 2016. – № 1. – С. 29-34.
  9. Welding aerosols, both in powder form and incorporated in synthetic fibrous materials, as catalysts of ozone decomposition / T.L. Rakitskaya, A.S. Truba, А.A. Ennan, V.Y. Volkova // Advanced Materials Research. – 2016. – Vol. 1138. – Р. 7-12.
  10. Rakitskaya T.L., Truba A.S., Ennan A.A. Phase composition and catalytic activity of nanostructured materials based on the solid component of welding aerosol (Фазовый состав и каталитическая активность наноструктурированных материалов на основе твердой составляющей сварочного аэрозоля) / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2016. - N 1. – P. 29-34. (Scopus)
  11. Water vapor adsorption by nanostructured polyphase compositions based on the solid component of welding aerosol / T.L. Rakitskaya, A.S. Truba, A.A. Ennan, R.M. Dlubovskii, V.Y. Volkova // Adsorpt. Sci. Technol. – 2017. – Vol. 35, N 5-6. – P. 389-395. (Scopus)
  12. Some features of Pd(II) and Cu(II) adsorption on bentonites / T.L. Rakyts’ka, V.O. Vasylechko, T.O. Kiose, G.M. Dzhyga, G.V. Gryshchouk, V.Y. Volkova // Adsorpt. Sci. Technol – 2017. – P. 482-489. (Scopus)
  13. Acid-modified clinoptilolite as a support for palladium-copper complexes catalyzing carbon monoxide oxidation with air oxygen / T.L. Rakitskaya, T.A. Kiose, K.О. Golubchik, А.A. Ennan, V.Y. Volkova // Chem. Cent. J. – 2017. – P. 1-10. (Scopus)
  14. Catalytic compositions based on chlorides of d metals and natural aluminosilicates for the low-temperature sulfur dioxide oxidation with air oxygen / T.L. Rakitskaya, T.A. Kiose, K.О. Golubchik, G.M. Dzhiga, A.A. Ennan, V.Y. Volkova // Acta Phys. Pol. A. – 2018. – Vol. 133. (Scopus)
  15. Water Vapor Adsorption by Some Manganese Oxide Forms / Rakitskaya T., Truba A., Dzhyga G., Nagaevs’ka A., Volkova V. // Colloids Interfaces. – 2018. – Vol. 2, N 4. – 61 (10 р.).
  16. Synthesis and catalytic properties of iron oxides in the reaction of low-temperature ozone decomposition / T.L. Rakitskaya, A.S. Truba, A.A. Ennan, V.N. Baumer,V.Y. Volkova // Acta Phys. Pol. A. – 2018. – Vol. 133. (Scopus)
  17. Мono- and bimetallic complexes of Mn(II), Co(II), Cu(II), Zn(II) with Schiff bases immobilized on nanosilica as catalysts in ozone decomposition reaction/ T. Rakitskaya, A. Truba, E. Radchenko, A. Golub // Chem. Chem. Technol. – 2018. – Vol. 12, N 1. – P. 1-6. (Scopus)
  18. Кокшарова Т.В., Мандзий Т.В., Стоянова И.В. Координационные соединения валератов и бензоатов кобальта(II), никеля(II) и цинка(II) с фенилацетогидразидом. Ж. общ. химии. 2018, т. 88, № 10, с. 1671-1676.
  19. Ракитська Т.Л., Труба А.С., Нагаєвська А.В. Криптомелан, модифікований іонами перехідних металів: структура та каталітична активність в реакції розкладання озону // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2018. – Т. 23, вип. 4 (68). – С. 23-32.
  20. Кокшарова Т.В., Голуб В.О., Мандзий Т.В. Координационные соединения арилкарбоксилатов меди(II) с бензгидразидом. – Укр. хим. ж. – 2018. – Т.84, № 6. – С. 79-85.
  21. Nanostructured aerosols containing magnetite and -iron for low-temperature ozone decomposition / T. Rakitskaya, A. Truba, A. Ennan, V. Volkova // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2018. – Vol. 673, N 1. – P. 81-88. (Scopus) Імпакт-фактор 0,54
  22. Effect of both the phase composition and modification methods on structural-adsorption parameters of dispersed silicas / T. Rakitskaya, T. Kiose, K. Golubchik. V. Baumer, V. Volkova // Colloids and Interfaces. – 2019. – Vol. 3, N 1. – 1 (8 р.) (Web of Science)
  23. Pd (II), Cu (II), and pillared clay based nanocatalysts for low-temperature CO oxidation /T.L.Rakitskaya, A.M. Dzhyga, T.A.Kiose, L.P Oleksenko, V.Y. Volkova // SN Applied Sciences. – 2019. – Vol. 1, N 4. – 291 (8 p.)
  24. Моно- та біметальні комплекси закріплені на природному трепелі у реакції низькотемпературного окиснення діоксиду сульфуру киснем повітря Кіосе Т.О., РакитськаТ.Л., Назар А.П., Раскола Л.А. // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2019. – Т. 24, вип. 4 (72).
  25. Synthesis and Characterization of Coordination Compounds of 3d-Metal Malonates with Phenylacetyl Hydrazide. Crystal Structure of [Cu(L)2][Cu(Mal)2]•4.5H2O (L Is Phenylacetyl Hydrazide, Mal2– Is Malonic Acid Anion) / V.S. Sergienko, T.V. Koksharova, M.D. Surazhskaya, T.V. Mandzii // Rus. J. Coordin. Chem. – 2019. – Vol. 45, N 2. – P. 97-104. (Scopus)
  26. Synthesis and Crystal and Molecular Structures of Nickel(II) and Copper(II) 1,5-Napthalenedisulfonate Complexes with Nicotinamide / V. S. Sergienko, T. V. Koksharova, M. D. Surazhskaya, T. S. Skakun, O. A. Egorova // Rus. J. Coord. Chem. – 2019. – Vol. 45, N 7. – P. 478–483. (Scopus)
  27. Synthesis, Crystal Structure, and Molecular Structure of Maleate Tris(Benzohydrazide) Cobalt(II) Tetrahydrate [Co(L1)3](Mal)•4H2O and Maleate Tris(Phenylacethydra-zide) Nikel(II) Monohydrate [Ni(L2)3](Mal)•H2O / Sergienko, V.S., Koksharova, T.V., Surazhskaya M.D., Mandzii T.V., Churakov A. V. // Russ. J. Inorg. Chem. – 2019. - Vol. 64, N 11. – P. 1396–1404 (Scopus)
  28. Пат. № 131749 Україна, МПК В 01 J 23/72 Каталізатор для очистки повітря вiд діоксиду сірки / Ракитська Т.Л., Кіосе Т.О., Раскола Л.А. заявник та патентовласник Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова – № u 2018 08588; заяв. 08.08.2018.; надр. 25.01.2019, Бюл. №.2.
  29. Пат. № 133699 Україна, МПК В01 J 23/02 Хемосорбент для очищення повітря від діоксиду сірки / Ракитська Т.Л., Кіосе Т.О., Назар А.П. заявник та патентовласник Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова – № u 2018 08571; заяв. 08.08.2018 ; надр. 25.04.2019, Бюл. №.8.
  30. Разложение озона нанесенными на активированные угли хлоридами Cu(II), Co(II), Mn(II) / Ракитская Т.Л., Раскола Л.А. // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2020. – Т. 25, вип. 2 (74). – С. 22-31
  31. Вплив кислотного модифікування природних алюмосилікатів на активність Pd(ІІ)-Сu(ІІ)-каталізаторів окиснення монооксиду карбону / Кіосе Т.О., Ракитська, Тьотушкіна К.О., Кіосе Т. М., Приступа Б.В. // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2020. – Т. 25, вип. 3 (75). – С. 33-42
  32. Ракитська Т.Л., Кіосе Т.О., Еннан А.А. Концептуальні основи розробки низькотемпературних каталізаторів окиснення монооксиду карбону киснем повітря // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2020. – Т. 25, вип. 4 (76). – С. 6-23.
  33. Пат. № 143307 Україна, МПК В 01 J 23/44 Спосіб виготовлення каталізатора для очистки повітря від монооксиду карбону / Ракитська Т.Л., Кіосе Т.О., Тьотушкіна К.А., Раскола Л.А. заявник та патентовласник Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова – № u 201912033; заяв. 19.12.2019 ; надр. 27.07.2020, Бюл. №.14.

Історичні відомості

Кафедра неорганічної хімії була заснована в 1933 році одночасно з організацією хімічного факультету.

Першим завідувачем кафедри (1933-1936 рр.) був професор Д.К. Добросердов – випускник Казанського університету, учень К.А. Флавицького й А.А. Зайцева. У сферу його наукових інтересів входило визначення діелектричної проникності розчинів і сумішей, вивчення ртутно-йодідних комплексів, йодидів інших металів, комплексів металів з кисеньвмісними кислотами.

 • Доцент А.М. Жарновський (зав. кафедри з 1936 р. по 1944 р.) вивчав вплив зовнішньосферних катіонів на склад і стійкість комплексних аніонів.
 • Професор, д-р техн. наук Е.К. Лопатто (зав. кафедри з 1944 р. по 1951 р.) вивчав процеси сорбції тетрафториду кремнію водою, водяними розчинами основ і солей, розробляв нові способи синтезу фториду натрію і білої сажі (разом з доцентом А.І. Позігуном).
 • Доцент А.І. Позігун (зав. кафедри з 1951 р. по 1969 р.) вивчав комплексні сполуки елементів III і IV груп.
 • Доцент О.М. Бєлоусова (зав. кафедри з 1969 р. по 1970 р.) вивчала комплексні сполуки германію з органічними лігандами.
 • Професор Л.Д. Скрильов (зав. кафедри з 1970 р. по 1971 р.) займався дослідженнями очистки стічних вод флотаційним методом.
 • Доцент А.А. Еннан (зав. кафедри з 1971 р. по 1972 р.) вивчав хімію тетрафториду кремнію.
 • Професор А.А. Опаловський (зав. кафедри з 1972 р. по 1978 р.) займався вивченням фторидів рідких металів.

На базі кафедри неорганічної хімії в 1973 р. було засновано нову кафедру хімічних методів захисту навколишнього середовища, яку очолив доцент А.А. Еннан.

Доцент О.І. Присяжнюк (зав. кафедри з 1978 р. по 1986 р.) вивчав комплексні сполуки перехідних металів із сірковмісними лігандами та їх застосування у виробництві гуми.

У 1986 році в результаті реорганізації й об'єднання кафедри неорганічної хімії і кафедри хімічних методів захисту навколишнього середовища утворилася кафедра неорганічної хімії і хімічної екології на чолі з професором А.А. Еннаном (зав. кафедри з 1986 р. по 1991 р.). Основним напрямком наукових досліджень кафедри в цей період було вивчення фізико-хімічних основ уловлювання й утилізації токсичних газоподібних речовин.

Доцент В.І. Нікітін завідував кафедрою з 1991 р. по 2001 р. Основною темою його досліджень була взаємодія органічних основ з тетрафторидом силіцію та діоксидом сірки.

Проф. Ракитська Т.Л. очолює кафедру з 2001 р.

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top