Кафедра неорганічної хімії та хімічної екології

Завідувач кафедрою доктор хімічних наук, професор Ракитська Тетяна Леонідівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач кафедрою доктор хімічних наук, професор Ракітська Тетяна Леонідівна

На кафедрі працює 6 викладачів:

1. Ракитська Т.Л.– професор, д-р хім. наук, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України, володар гранту Міжнародної науково-освітньої програми для вчених і викладачів – працює в області екологічного каталізу: каталітичного очищення повітря від озону, фосфіну і монооксиду вуглецю.
2. Труба А.С. – доцент, канд. хім. наук – працює в області каталітичного розкладу озону – секретар кафедри. 
3. Кокшарова Т.В. – доцент, д-р хім. наук – фахівець в області координаційної хімії.
4. Раскола Л.А. – доцент, канд. хім. наук – займається вивченням реакцій розкладу озону та окиснення діоксиду сірки.
5. Кіосе Т.О. – доцент, канд. хім. наук – працює в області каталітичного окиснення монооксиду вуглецю та діоксиду сірки.
6. Курандо С.В. – доцент, канд. хім. наук – працює в області координаційної хімії. 
 
В організації учбового процесу та виконанні наукової роботи задіяні завідувач лабораторії І.В. Зуєва;   пров. фахівець Т.А. Султан,  пров. фахівець Буданова Н.О., фахівець Н.Й. Макаровська.
 
Кафедра працює в тісному контакті з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним університетом «Києво-Могилянска академія», Львівським національним університетом імені Івана Франка, Фізико-хімічним інститутом імені О.В. Богатського НАН України,  Фізико-хімічним інститутом захисту навколишнього середовища і людини НАН і МОН України.

Кафедра здійснює навчання за напрямами: 

неорганічна хімія і хімічна екологія. Наші випускники працюють у школах, технікумах, інститутах, університетах, академіях, науково-дослідних установах, заводських лабораторіях.
 
На кафедрі читаються курси лекцій:
 
1. Загальна хімія.
2. Неорганічна хімія.
3. Радіохімія.
4. Квантова хімія.
5. Екологія.
6. Хімія навколишнього середовища (атмосфера).
7. Основи хімічної технології.
8. Методологія наукових досліджень в галузі неорганічної хімії та хімічної екології.
9. Фізико-хімічні методи дослідження  металокомплексних каталізаторів та сорбентів.
10. Синтез, будова та реакційна здатність в редокс-реакціях  координаційних сполук.
11. Структура та фізико-хімія пористих носіїв.
12. Металокомплексні сполуки в каталітичних редокс-реакціях газоподібних токсичних речовин.
13. Екологічний каталіз.
14. Моніторинг стану навколишнього середовища (атмосфера, гідросфера, літосфера).
15. Хемосорбенти та хемосорбційні методи очистки повітря
16. Вибрані глави неорганічної хімії
17. Механізми  неорганічних реакцій

Кафедра проводить наукові дослідження в напрямках:

1. Екологічний каталіз
  • вивчення кінетики окислювально-відновних реакцій фосфіну, озону, монооксиду вуглецю та діоксину сірки, каталізаторами яких є нанесені на пористі матеріали металокомплекси;
  • вивчення механізму утворення металокомплексів на поверхні оксидних носіїв і вуглецевих матеріалів;
  • встановлення залежності між будовою металокомплексу та його каталітичною активністю;
  • збір і аналіз інформації про джерела виділення і механізми утворення токсичних газоподібних забруднювачів повітря (PH3, AS3, CO, O3, SO2, NOx і ін.) і їхній вплив на навколишнє середовище і людину;
  • професійний ризик, зв'язаний з виділенням газоподібних токсикантів на промислових підприємствах України;
  • практичне застосування протигазів, респіраторів і малогабаритних установок санітарної очистки повітря для захисту органів дихання працюючих від фосфіну, монооксиду вуглецю й озону;
  • консультування по виробництву індивідуальних засобів захисту і малогабаритних установок санітарної очистки повітря.
 
2. Синтез і вивчення складу, будови і реакційної здатності комплексних сполук з органічними лігандами.
 
Теоретичні досягнення в області екологічного каталізу узагальнені в трьох монографіях (автори – Т.Л. Ракитська й А.А. Еннан) і в більш, ніж 150 статтях, співавторами багатьох з яких є студенти. Статті опубліковані у провідних наукових виданнях, що входять до науковометричних баз даних. Результати досліджень також доповідалися на численних наукових конференціях різного рівня. Гранти Міжнародної науково-освітньої програми (ISSEP) є підтвердженням визнання наукових досягнень кафедри.
 
Кафедра неорганічної хімії і хімічної екології пропонує співробітництво в області:
 
екологічного каталізу
розробки наукових основ захисту навколишнього середовища.

Надруковані роботи

Synthesis and crystal structure of hydrated cation-anion nickel(II) thiosemicarbazide and nickel(II) malonate dihydrate complex by / A. S. Antsyshkina; G. G. Sadikov; T. V. Koksharova; V. S. Sergienko // Rus. J. Inorg. Chem. – 2014. – Vol. 59, Is. 2. - Р. 50-57.
Анцышкина А.С., Кокшарова Т.В., Сергиенко В.С., Мандзий Т.В., Садиков Г.Г. Синтез, кристаллическая и молекулярная структура координационного соединения [Co(L)3](OH)Cl.H3Ssal.H2O, где L – бензгидразид, H3Ssal – 5-сульфосалициловая кислота // Ж. неорган. химии. – 2014, т. 59, № 12, с. 1665–1670.
Адсорбционные и защитные свойства модифицированного клиноптилолита относительно диоксида серы / Т.Л. Ракитская, Л.А. Раскола, Т.А. Киосе, А.В. Ярчук, А.С. Короткова // Вестник ОНУ. Химия. – 2014. – Т.19, вип. 1(49). – С. 49-56.
Solid-State Compositions for Low-Temperature Sulphur Dioxide Oxidation Consisting of Natural Clinoptilolite, Copper(II) and Halide Ions / T.L. Rakitskaya, E.V. Kameneva, T.A. Kiose and V.Ya. Volkova // Solid State Phenomena. – 2015. – Vol. 230, Р. 291-296.
T.L. Rakitskaya, T.A. Kiose, L.P. Oleksenko, A.M.  Djiga, V.Y. Volkova Thermochemical and catalytic properties of modified bentonites // Chemistry, physics and technology of surface. – 2015. – Vol. 6, N 2. – P. 196 – 202. 
Catalytic activity of natural and pre-modified bentonite anchored Pd(II) and Cu(II) complexes in the reaction of carbon monoxide oxidation  /  T.L. Rakitskaya, V.O. Vasylechko, T.A. Kiose, G.V. Gryshchouk, A.M. Dzhiga, V.Y. Volkova // Chem. Met. Alloys. – 2015. – Vol. 8, N 1-2. – P. 32-38. 
Manganese(II) Complexes with Schiff  Bases  Immobilized on Nanosilica as Catalysts of the Reaction of Ozone Decomposition / T. Rakitskaya, A. Truba, E. Radchenko, A. Golub // Nanoscale Research Letters. – 2015. – Vol. 10. – 472 (9 р.) 
Nanostructured polyphase catalysts based on the solid component of welding aerosol for ozone decomposition / T. Rakitskaya, A. Truba, A. Ennan, V. Volkova // Nanoscale Research Letters. – 2015. – Vol. 10. – 473 (10 р).
Koksharova T. V. Coordination compounds of p-hydroxybenzoates and p-aminobenzoates of 3d metals with thiosemicarbazide //  Rus. J. Gen. Chem. – 2015. – Vol. 85, N 1. – Р. 111-115.
Koksharova T.V., Mandzii T.V., Stoyanova I.V. Coordination Compounds of Cobalt(II), Nickel(II), and Zinc(II) Valerates and Benzoates with Isonicotinic Acid Hydrazide // Rus. J. Gen. Chem. – 2015. – Vol. 85, N 8. – Р. 1894-1899. 

Історичні відомості

Кафедра неорганічної хімії була заснована в 1933 році одночасно з організацією хімічного факультету.
 
Першим завідувачем кафедри (1933-1936 рр.) був професор Д.К. Добросердов – випускник Казанського університету, учень К.А. Флавицького й А.А. Зайцева. У сферу його наукових інтересів входило визначення діелектричної проникності розчинів і сумішей, вивчення ртутно-йодідних комплексів, йодидів інших металів, комплексів металів з кисеньвмісними кислотами.
 
Доцент А.М. Жарновський (зав. кафедри з 1936 р. по 1944 р.) вивчав вплив зовнішньосферних катіонів на склад і стійкість комплексних аніонів.
 
Професор, д-р техн. наук Е.К. Лопатто (зав. кафедри з 1944 р. по 1951 р.) вивчав процеси сорбції тетрафториду кремнію водою, водяними розчинами основ і солей, розробляв нові способи синтезу фториду натрію і білої сажі (разом з доцентом А.І. Позігуном).
 
Доцент А.І. Позігун (зав. кафедри з 1951 р. по 1969 р.) вивчав комплексні сполуки елементів III і IV груп.
 
Доцент О.М. Бєлоусова (зав. кафедри з 1969 р. по 1970 р.) вивчала комплексні сполуки германію з органічними лігандами.
 
Професор Л.Д. Скрильов (зав. кафедри з 1970 р. по 1971 р.) займався дослідженнями очистки стічних вод флотаційним методом.
 
Доцент А.А. Еннан (зав. кафедри з 1971 р. по 1972 р.) вивчав хімію тетрафториду кремнію.
 
Професор А.А. Опаловський (зав. кафедри з 1972 р. по 1978 р.) займався вивченням фторидів рідких металів.
 
На базі кафедри неорганічної хімії в 1973 р. було засновано нову кафедру хімічних методів захисту навколишнього середовища, яку очолив доцент А.А. Еннан.
 
Доцент О.І. Присяжнюк (зав. кафедри з 1978 р. по 1986 р.) вивчав комплексні сполуки перехідних металів із сірковмісними лігандами та їх застосування у виробництві гуми.
 
У 1986 році в результаті реорганізації й об'єднання кафедри неорганічної хімії і кафедри хімічних методів захисту навколишнього середовища утворилася кафедра неорганічної хімії і хімічної екології на чолі з професором А.А. Еннаном (зав. кафедри з 1986 р. по 1991 р.). Основним напрямком наукових досліджень кафедри в цей період було вивчення фізико-хімічних основ уловлювання й утилізації токсичних газоподібних речовин.
 
Доцент В.І. Нікітін завідував кафедрою з 1991 р. по 2001 р. Основною темою його досліджень була взаємодія органічних основ з тетрафторидом силіцію та діоксидом сірки.
 
 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dee285f2fc4111464521271575888991
title_5dee285f2fd5720865313211575888991
title_5dee285f2fe6b4088193231575888991
title_5dee285f2ff8110844159291575888991
Top