Кафедра аналітичної хімії

Завідувач кафедри кандидат хімічних наук, доцент Чеботарьов Олександр Миколайович

Спеціалізація - аналітична хімія

Відповідно до кваліфікаційної характеристики випускники кафедри можуть працювати викладачами в середніх, спеціальних і вищих навчальних закладах; інженерами-хіміками, науковими співробітниками в науково-дослідних інститутах НАН України; у хіміко-аналітичних і центрально-заводських лабораторіях підприємств; установах відповідних Міністерств і відомств; підвищувати свою кваліфікацію в аспірантурі за фахом «Хімія».

Спеціальні курси, що читаються викладачами кафедри для студентів хімічного факультету:

 1. Метрологічні основи хімічного аналізу
 2. Історія і методологія аналітичної хімії.
 3. Методи концентрування і розділення речовин.
 4. Методи аналізу органічних речовин .
 5. Комплексні сполуки в хімічному аналізі.
 6. Хіміко-токсикологічний аналіз.
 7. Аналітичні методи контролю якості лікарських форм.
 8. Фізико-хімічні методи аналізу.
 9. Органічні реагенти в аналітичній хімії.
 10. Основи стандартизації і сертифікації.
 11. Сорбційно-спектроскопічні і тест-методи в хімічному аналізі.
 12. Сучасні проблеми хімії

Викладачі кафедри:

 • Чеботарьов Олександр Миколайович - канд. хім. наук, доцент, зав. кафедри (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)
 • Захарія Олександр Миколайович - канд. хім. наук, доцент
 • Малахова Наталія Михайлівна - канд. хім. наук, доцент
 • Топоров Сергій Васильович - канд. хім. наук, доцент
 • Щербакова Тетяна Михайлівна - канд. хім. наук, доцент
 • Хома Руслан Євгенійович - канд. хім. наук, доцент
 • Гузенко Олена Михайлівна – канд. хім. наук, доцент
 • Рахлицька Олена Михайлівна – доцент

Наукові інтереси кафедри представляються наступною тематикою:

 • Розробка фізико-хімічних основ вибірковості сорбційного вилучення і визначення мікрокількостей неорганічних і органічних речовин.
 • Особливості атомно-абсорбційного визначення мікрокількостей елементів у промислових матеріалах і об’єктах, навколишньому середовищіта продуктах харчування.
 • Аналітичні аспекти використання кольорометричних функцій в хімічному аналізі
 • Розробка нових технологій вивчення основ хімічного аналізу в спеціалізованих середніх і вищих навчальних закладах.

Вибіркові публікації кафедри

 • Zacharia A., Gucer S., Izgi B., Chebotarev A., Karaaslan H. Direct atomic absorption spectrometry determination of tin, lead, cadmium and zinc in high-purity graphite with flame furnace atomizer // Talanta. - 2007. - Vol. 72. - P. 825-830.
 • Чеботарев А.Н., Гузенко Е.М., Щербакова Т.М. Математическое моделирование при разработке индикаторных трубок для определения хрома (VI) // Журн. аналит. химии. – 2008. – 63, № 2. – C. 137–142.
 • Чеботарьов О.М., Єфімова І.С., Борисюк Н.А., Снігур Д.В. Метод кольорометрії в дослідженні кислотно-основних характеристик барвників рослинного походження // Методы и объекты химического анализа. – 2011, 6, №4. – с. 207-213.
 • Чеботарев А.Н., Рахлицкая Е.М. Явления самоорганизации в системе “диметилхлорсиланаэросил – диполярный растворитель” и их использование при концентрировании и разделении микроколичеств элементов-аналогов из водных сред. // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. Збірник наукових праць. 2011. - Т.9, № 1. - С. 241–246.
 • Захария А.Н., Журавлев А.С., Чеботарев А.Н., Арабаджи М.В. Прямое определение свинца в виноматериалах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермическим атомизатором графитовая втулка-фильтр // Журн. прикл.  спектр. – 2012. - Т.79, №6. – С. 954 -958. 
 • Чеботарёв А.Н., Рабошвиль Е.В., Ефимова И.С. Комплексообразование селена (VI) c     4-сульфо-2(4`-сульфонафталин-1`-азо)нафтолом-1 в водном и водно-органических растворах// Укр.хим.журн. – 2013. – 79, №8. – С. 85 – 89.
 • Чеботарёв А.Н., Снигур Д.В. Цветометрическое изучение кислотно-основных равновесий алюминона в водных растворах // Вопросы химии и хим. технологи. – 2013. – Т.-№6. – С. 58-63
 • Чеботарев А.Н., Снигур Д.В., Бевзюк Е.В., Ефимова И.С. Анализ тенденций развития метода химической цветометрии (Обзор) // Методы и объекты химического анализа. – 2014, 9, №1. – с. 4-11.
 • Патент України на винахід, МПК В23К 35/363 Флюс для низькотемпературного паяння алюмінію та його сплавів / Хорунов В.Ф., Сабадаш О.М., Чеботарьов О.М., Щербакова Т.М; № 101513; надр. 10.04.2013, Бюл. № 7. Патентовласник: Інстутит електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.
 • Пат. України на корисну модель, G01N21/77. Спосіб комп'ютерної побудови колірної шкали для визначення концентрації хрому (VI) у воді / Чеботарьов О.М., Гузенко О.М., Щербакова Т.М. - № 21397  Бюл. № 3. Опубл.15.03.2007 р.  Патентовласник: ОНУ ім. І.І. Мечникова

Наукові зв'язки кафедри

Наукові зв'язки кафедри здійснюються в рамках університетсько-академічного комплексу «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова - Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України», а також за договором про науково-технічне співробітництво з ІЕЗ ім. Є.О.Патона /м. Київ/. Міжнародні наукові зв’язки здійснюються на рівні договору про науково-технічне співробітництво з Університетом та Дослідницьким центром BUTAL м. Бурса (Туреччина), міжнародною асоціацією EURACHEM, а також в рамках міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій.

Інформація для потенційних партнерів кафедри:

Кафедрою накопичений значний експериментальний матеріал з вивчення закономірностей і особливостей адсорбційної взаємодії багатозарядних іонів металів, органічних речовин (органічні барвники, поверхнево-активні речовинитощо) з поверхнею твердих носіїв різної природи. Отримані експериментальні і теоретичні результати можуть бути використані при розробці і створенні експресних, чутливих тест-методів на вміст у природних і промислових водах мікрокількостей речовин-забруднювачів неорганічної і органічної природи. Значний інтерес представляють теоретичні й експериментальні розробки кафедри, що стосуються вивчення особливостей прямого електротермічного атомно-абсорбційного визначення мікрокількостей металів у твердих, порошкоподібних і високочистих матеріалах, а також використання модифікаторів матриць і інших хімічно-активних реагентів при аналізі об’єктів навколишнього середовища, продуктів виробництва кольорової металургії, біологічних і рослинних матеріалів, харчових продуктів. В останні роки на кафедрі активно досліджується можливості використання кольорометричних функцій для дослідження та кількісного описання кислотно-основних рівноваг у розчинах органічних барвників.

Історичні відомості

Історія кафедри аналітичної хімії як самостійного учбово-методичного і наукового підрозділу в складі хімічного факультету бере свій початок з 1933 року після відтворення Одеського /Новоросійського/ університету. Першим завідувачем кафедри аналітичної хімії й одночасно деканом хімічного факультету став проф. В.Д. Богатський. Під його керівництвом колектив кафедри займався розробкою нових методів хімічного аналізу і, зокрема, застосуванням органічних сполук у неорганічному аналізі. Фактично в перші роки існування кафедри проф. В.Д. Богатським були закладені основи наукового напрямку «Органічні реагенти в аналітичній хімії», що у різних його варіантах розвивається і донині колективом кафедри. З 1941 по 1956 рр. кафедру очолював канд. хім. наук, доцент Р.Л. Дремлюк.  Наукові дослідження кафедри за суттю були продовженням раніше початих робіт з використання органічних реагентів при аналізі аніонного та катіонного складу речовин. У період з 1956 по 1968 рік на кафедрі аналітичної хімії під керівництвом проф. О.О. Морозова активно впроваджується науковий напрямок«Хроматографічний аналіз і теоретичне обґрунтування процесів іонного обміну на рідких і твердих іонітах». У 1968-1971 рр. під керівництвом проф. А.М. Андріанова досліджувалася можливість застосування органічних реагентів для визначення рідкісних елементів. У 1971-1984 р. кафедру очолювала канд. хім. наук,доцент Н.Л. Оленович.Співробітники успішно працювали над застосуванням органічних реагентів при визначенні елементів III-V груп періодичної системи елементів. Одночасно з цим були початі дослідження в області атомно-емісійного та атомно-абсорбційного спектрального аналізів кольорових металів і сплавів, речовин високої чистоти, в тому числі оксидів тугоплавких металів та об’єктах навколишнього середовища.

З 1984 року кафедру аналітичної хімії очолюєканд. хім. наук, доцент О.М.Чеботарьов. Основні наукові дослідження кафедри спрямовані на раціональне сполучення методів концентрування, розділення і визначення малих кількостей речовин в об’єктах різної природи. Найбільш вагомі наукові досягнення пов’язані з вивченням хіміко-аналітичних і сорбційних властивостей поліфункціональних сорбентів на основі іоннообмінних смол і аморфних кремнеземів стосовно багатозарядних іонів металів. Особливу увагу заслуговують розроблені сорбційно-спектроскопічні методики визначення важких металів в природних водах,елементів-аналогів підгруп алюмінію і титану в промислових матеріалах і природних об’єктах. Важливе місце в науковій роботі кафедри займають дослідження з удосконаленню і уніфікації методів атомно-абсорбційного визначення важких металів у харчових продуктах, фізіологічних рідинах і субстратах. Починаючи з 2006 року на кафедрі інтенсивно ведуться роботи з теоретичного обґрунтування і практичного застосування в аналітичній хімії методу хімічної кольорометрії з використанням кольорометричних функцій для дослідження кислотно-основних рівноваг органічних барвників та процесів комплексоутворення у розчинах.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c6b8faeafd0021249574111550553006
title_5c6b8faeafe621068466581550553006
title_5c6b8faeaffd518621596651550553006
title_5c6b8faeb026f5515533581550553006
Top