Наукові роботи

Інформація оновлена 27.05.2016

Наукові роботи співробітників кафедри

За період з 1998 року по січень 2016 року кафедрою опубліковано більше 220 наукових робіт. З них - два навчальних посібника, рекомендованих Міністерством освіти і науки України; чотири навчально-методичних посібника, 38 методичних вказівок та рекомендацій, 37 статей у фахових виданнях України, більше 100 тез та статей у матеріалах конференцій, 71 робота спільно зі студентами. Лише за останні п’ять навчальних роки (2010-2015) кафедра взяла участь більш ніж у 40 конференціях різного рівня.
 
1. Гвоздій С.П., Стенпковська Г.І., Вивчення стану здоров’я молоді як приклад науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі // Наука і освіта. – 2011. - № 8 (СІУ). – С. 31-35. (Фахове видання) 
2. Гвоздій С.П. Освітянські підходи до збереження здоров’я молоді як один із аспектів формування безпечної життєдіяльності / С.П. Гвоздій // Наука і освіта. – 2012. - № 4/СVV, червень – липень. – С. 36-41. 
3. Гвоздій С.П. Ризик-орієнтований підхід у викладанні нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». - №62. – 2013. – С. 243-249.
4. Гвоздій С.П. Стан, проблеми, перспективи розвитку наукового напрямку «Безпека життя і діяльності людини» у ХХІ сторіччі / Гвоздій С.П. // Наука і освіта. – 2012. - №8/CVIX, листопад. – С. 42-46. 
5. Гвоздій С.П., Бурденюк О.І., Стенпковська Г.І. Історія кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності Одеського національного університету імені І.І. Мечникова //Вісник Одеського національного університету. Серія: біологія. Науковий журнал. - Том 18, випуск 4(33) 2013. – Одеса, 2013. – С. 58-66.
6. Гвоздій С.П. Безпека життєдіяльності як соціально-педагогічна проблема сучасності // Вісник Житомирського державного університету. – Випуск 5 (77). – 2014. – С.61-65. 
7. Гвоздій С.П. Використання багаторівневих практичних тренінгів для формування культури безпечної життєдіяльності студентів // Освітологічний дискурс: фахове ел.наукове видання. – Випуск №1 (9). – 2015.  Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/
8. Гвоздій С.П. Про проблему навчання майбутніх фахівців безпечній життєдіяльності у нових умовах / С.П. Гвоздій // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту „НАУ-друк”, 2015. – Вип. 6. – С. 55-60. 
9. Гвоздій С.П. Адаптація навчального матеріалу до професійних інтересів студентів як принцип структурування змісту у формуванні культури безпечної життєдіяльності // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. – № 3 (50), вересень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – С. 48-54. 
10.  Гвоздій С.П. Зарубіжний досвід підготовки молоді до безпечної життєдіяльності // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. – №1 (52), лютий 2016. – С. 317-323. 
11. Гвоздий С.П. Становление феномена «культура безопасной жизнедеятельности» в современной науке // Revista de științe socio-umane. Ediţie didactico-metodică a Universităţii pedagogice de Stat „ION CREANGĂ”. – 2016. – № 1 (32). – С. 64-73. Режим доступа: http://www.upsc.md/new/wp-content/uploads/2016/03/cuprins-32.pdf
12. Гвоздий С.П. Анализ понятия «безопасность» и «опасность» в контексте современных подходов к безопасности жизнедеятельности // «Педагогика безопасности: наука и образование» Сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием. – Часть 1. Педагогика безопасности как новое научное направление в педагоги. – Екатеренбург, 2012. – С. 132-139. 
13. Гвоздій С.П., Бурденюк О.І., Шапкіна Т.І. Особливості розуміння чинників безпечної життєдіяльності студентами університету // Збірник наукових праці 10-ї міжнародної науково-методичної конференції в двох томах «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика». – К.: Центр учбової літератури, 2011. – С. 140-144.
14. Стенпковская Г.И., Гвоздий С.П., Глинская Л.Я. Отношения в коллективе как составляющая психологической безопасности трудовой деятельности // Збірник наукових праць 10-ї міжнародної науково-методичної конференції в двох томах «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика». – К.: Центр учбової літератури, 2011. – С. 576-580.
15. Бурденюк О.І., Гвоздій С.П., Шапкіна Т.І. Профілактика кліщового енцефаліту як елемент природних загроз у викладанні безпеки життєдіяльності // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» (8-9 грудня 2011 року). – Харків: Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний інститут», 2011. – С. 154-157. 
16. Гвоздій С.П. Оновлення питань дисципліни «Охорона праці в галузі» згідно вимог пенсійної реформи України // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» (8-9 грудня 2011 року). – Харків: Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний інститут», 2011. – С.176-177.
17. Гвоздій С.П., Поліщук Л.М. Психогігієна як один із способів формування здорового способу життя студентської молоді // ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини» (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського) 16-17 грудня 2011р. Збірник наукових праць. – Миколаїв, 2011. – С. 275-279. 
18. Гвоздій С.П., Глінська Л.Я. Кодекс цивільного захисту України як основа правового та змістового забезпечення нормативної дисципліни «Цивільний захист» // Збірник наукових праць ХІ міжнародної науково-методичної конференції «Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика» БЖДЛ-2012. – Донецьк: ПП «Лавис», 2012. – С. 58-60. 
19. Гвоздий С.П., Шапкина Т.И., Куприянова Д.А. Роль служб спасения в обучении вопросам безопасности жизнедеятельности в высшей школе // Матеріали Міжнародної конференції НТУ «ХПІ» ІУ Міжнародна науково-методична конференція «Безпека людини у сучасних умовах» (6-7 грудня 2012 року). – Харків, 2012. – С. 51-52.
20. Поліщук Л.М. Проблеми безпека на дорогах України та шляхи їх вирішення // Матеріали Міжнародної конференції НТУ «ХПІ» ІУ Міжнародна науково-методична конференція «Безпека людини у сучасних умовах» (6-7 грудня 2012 року). – Харків, 2012. – С.30-31.
21. Бурденюк О.І., Гвоздій С.П. Адаптація студентів з дитячим церебральним паралічем до навчального процесу у ВНЗ // Матеріали ХІІ міжнародної науково-методичної конференції «Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика» (15-17 травня, 2013, м. Одеса) – Одеса, 2013. – С. 30-33.
22. Стенпковська Г.І., Глінська Л.Я. Самостійна робота студентів ВНЗ при вивченні дисциплін з цивільної безпеки // Матеріали ХІІ міжнародної науково-методичної конференції «Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика» (15-17 травня, 2013, м. Одеса) – Одеса, 2013. – С. 221-224. 
23. Поліщук Л.М., Волошина О.І. Здоровий спосіб життя – це міф чи реальність? // Тези доповідей  III Міжнародної науково -  практичної конференції «Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід» (5 -7 листопада 2013р). Дніпропетровськ: НГУ, 2013р. С. 121 -122.
24. Бурденюк О.І., Гвоздий С.П. Оказание первой медицинской помощи на дороге как проблема автолюбителей // Матеріали V міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини в сучасних умовах» (5-6 грудня 2013 року). – Харків, 2013. – С.123-125.
25. Поліщук Л.М. Влияние социальних сетей на гражданское общество. // Сборник материалов Международной научно – практической Интернет – конференции «Информационная и экономическая безопасность (INFECO-2014) (15 -16 мая 2014г.). – Харьков, ХИБД УБД НБУ -  (електронний збірник). 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top