Наукові роботи

Наукові роботи співробітників кафедри

За період з 1998 року по січень 2017 року кафедрою опубліковано більше 240 наукових робіт. З них - два навчальних посібника, рекомендованих Міністерством освіти і науки України; п’ять навчально-методичних посібники, 38 методичних вказівок та рекомендацій, більше 40 статей у фахових виданнях України, більше 110 тез та статей у матеріалах конференцій, 71 робота спільно зі студентами. Лише за останні п’ять навчальних роки (2010-2015) кафедра взяла участь більш ніж у 40 конференціях різного рівня. Основні публікації у наукометричних, фахових виданнях України та зарубіжжя за останні п’ять років.

 1. Гвоздій, Світлана Петрівна. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності: монографія / С. П. Гвоздій; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 419 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 307-376 (649 назв).
 2. Petrov S.A., Zamorov V.V., Ustyanskaya O.V., Budnyak A.K., Chernadchuk S.S., Andrievskiy A.M., Semyonova O.A., Karavanskiy Yu.V., Yakimenko V.Ye., Kravchuk I.O. Administration of Thiamine and Thiochrome Enhanced Reproduction of Chlorella, Drosophila Melanogaster, and Danio // Journal of Nutritional Science and Vitaminology. - Vol. 62, No. 1. - 2016. - PP. 6-11.
 3. Баштан С.О. Проблема здоров'я молодших школярів шкіл-інтернатів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Карамзіна, серія «Валеологія: сутність і майбутнє». – 2016. – Випуск 20. – С. 83–86.
 4. Гвоздий С. П. Модель формирования культуры безопасной жизнедеятельности у будущих специалистов классических университетов // Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale Educației. – 2016. – №9(99).
 5. Гвоздий С.П. Анализ понятия «безопасность» и «опасность» в контексте современных подходов к безопасности жизнедеятельности // «Педагогика безопасности: наука и образование» Сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием. – Часть 1. Педагогика безопасности как новое научное направление в педагоги. – Екатеренбург, 2012. – С. 132-139.
 6. Гвоздий С.П. Культурa безопaсной жизнедеятельности личности в рaзвитии человекa // Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Қазұу хабаршысы «Педагогикалық ғылымдар» сериясы. – Алматы «Қазақ университеті», 2016. – №1 (47). – С. 48-58.
 7. Гвоздий С.П. Становление феномена «культура безопасной жизнедеятельности» в современной науке // Revista de științe socio-umane. Ediţie didactico-metodică a Universităţii pedagogice de Stat „ION CREANGĂ”. – 2016. – № 1 (32). – С. 64-73. Режим доступа: http://www.upsc.md/new/wp-content/uploads/2016/03/cuprins-32.pdf
 8. Гвоздій С. П. Аналіз системи позааудиторної діяльності при формуванні культури безпечної життєдіяльності студента в класичному університеті // Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» – 2016. – № 9 (5). – P. 11-17.
 9. Гвоздій С. П. Дослідження особливостей підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до безпеки життя і професійної діяльності // Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» – 2016. – № 11 (7). – P. 14-23.
 10. Гвоздій С. П. Організація позааудиторної діяльності студентів з дисциплін про безпеку людини // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – 2016. – №3(110).– С. 12-17.
 11. Гвоздій С. П. Педагогічні умови формування культури безпечної життєдіяльності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей // The scientific heritage. – Budapest, Hungary, 2016. – No 6(6). – Vol.3. – P. 26-33.
 12. Гвоздій С. П. Підготовка майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності: зміст і методика // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – 2016. – №4 (111).– С. 43-49.
 13. Гвоздій С.П. Адаптація навчального матеріалу до професійних інтересів студентів як принцип структурування змісту у формуванні культури безпечної життєдіяльності // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. – № 3 (50), вересень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – С. 48-54.
 14. Гвоздій С.П. Безпека життєдіяльності як соціально-педагогічна проблема сучасності // Вісник Житомирського державного університету. – Випуск 5 (77). – 2014. – С.61-65.
 15. Гвоздій С.П. Використання багаторівневих практичних тренінгів для формування культури безпечної життєдіяльності студентів // Освітологічний дискурс: фахове ел.наукове видання. – Випуск №1 (9). – 2015. Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/
 16. Гвоздій С.П. Діагностика діяльнісно-оперативного компонента культури безпечної життєдіяльності студентів класичного університету // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – 2016. – №2.
 17. Гвоздій С.П. Діагностика особистісно-ціннісного компонента культури безпечної життєдіяльності студентів класичних університетів// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – 2016. – №3 (54), вересень. – С. 113-120.
 18. Гвоздій С.П. Зарубіжний досвід підготовки молоді до безпечної життєдіяльності // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. – №1 (52), лютий 2016. – С. 317-323.
 19. Гвоздій С.П. Змістова модернізація дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Основи медичних знань та валеології» за допомогою інформаційних технологій // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. – Випуск 46. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 140-145.
 20. Гвоздій С.П. Культура безпечної життєдіяльності студентів: акмеологічний підхід / С.П. Гвоздій // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – 2016. – №2(109).– С. 17-22. (Індексується в таких науко метричних базах 1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; 2. Google Scholar; 3. Polska Bibliografia Naukowa (PBN))
 21. Гвоздій С.П. Культурологічний та системний підходи як методологічна основа дослідження феномена «культура безпечної життєдіяльності» // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – Випуск №2(29). – http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4110
 22. Гвоздій С.П. Освітянські підходи до збереження здоров’я молоді як один із аспектів формування безпечної життєдіяльності / С.П. Гвоздій // Наука і освіта. – 2012. - № 4/СVV, червень – липень. – С. 36-41.
 23. Гвоздій С.П. Прагматичний підхід у викладанні дисциплін «безпека життєдіяльності» та «основи охорони праці» в класичному університеті // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – 2016. – №5(112).– С. 18-23.
 24. Гвоздій С.П. Про проблему навчання майбутніх фахівців безпечній життєдіяльності у нових умовах / С.П. Гвоздій // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту „НАУ-друк”, 2015. – Вип. 6. – С. 55-60.
 25. Гвоздій С.П. Ризик-орієнтований підхід у викладанні нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». - №62. – 2013. – С. 243-249.
 26. Гвоздій С.П. Роль класичних університетів України у формуванні культури безпечної життєдіяльності студентів / С.П. Гвоздій // Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» – 2016. – № 7(3). – P. 27-33. Міжнародна представленість та індексація журналу: 1) IndexCopernicus, 2) РИНЦ , 3) CrossRef 4) WorldCat 5) DOAJ 6) BASE 7) ResearchBib 8) DRJI 9) CiteFactor 10) OAJI 11) Ulrich’s Periodicals Directory 12) Scientific Indexing Services 13) Sherpa/Romeo 14) Advanced Science Index 15) General Impact Factor (GIF) 16) InfoBase Index 17) Scientific Journals (ISJ) 18) Journalindex 19) JournalTOCs 20) GIGA Information Centre.
 27. Гвоздій С.П. Стан, проблеми, перспективи розвитку наукового напрямку «Безпека життя і діяльності людини» у ХХІ сторіччі / Гвоздій С.П. // Наука і освіта. – 2012. - №8/CVIX, листопад. – С. 42-46.
 28. Гвоздій С.П. Становление феномена «культура безопасной жизнедеятельности» в современной науке // Revista de științe socio-umane. Ediţie didactico-metodică a Universităţii pedagogice de Stat „ION CREANGĂ”. – 2016. – № 1 (32). – С. 64-73.
 29. Гвоздій С.П., Бурденюк О.І., Стенпковська Г.І. Історія кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності Одеського національного університету імені І.І. Мечникова //Вісник Одеського національного університету. Серія: біологія. Науковий журнал. - Том 18, випуск 4(33) 2013. – Одеса, 2013. – С. 58-66.
 30. Гвоздій С.П., Стенпковська Г.І., Вивчення стану здоров’я молоді як приклад науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі // Наука і освіта. – 2011. - № 8 (СІУ). – С. 31-35. (Фахове видання)
 31. Пєнов В. В. Особливості змісту валеологічної освіти на південноукраїнських землях в міжвоєнний період (1918 –1939 рр.) // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон, 2016.
 32. Полищук Л.М., Устянська О.В., Радаєва І.М. Стан фізичного, психічного, духовного та соціального здоров'я молоді України / Л.М. Полищук, О.В. Устянська, І.М. Радаєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2016. – № 20. – С.77-83.
 33. Поліщук Л.М. Оптимізація працездатності фахівців на етапі професійної підготовки при міопії засобами фізичної реабілітації. // Науковий журнал «Молодий вчений». – №11.1 (38.1). – Частина 1. Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2016р. – С.73-77. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus.)
 34. Радаєва І.М., Устянська О.В., Полищук Л.М. Аналіз профілактичних заходів щодо зниження шкільного травматизму // І.М. Радаєва, О.В. Устянська, Л.М. Полищук // "Молодий вчений", Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2016. – № 11.1 (38.1). – С. 81-85. (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 35. Устянська О.В. Регуляція тіаміном активності трипсиноподібних ферментів в тканинах білих щурів / О.В. Устянська, І.Л. Вовчук, С.А. Петров, О.К. Будняк, С.С. Гоженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Біологія». Київ, 2016. – Т. 1 (71), № 4. – С. 77-81.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c6b9446c052b20988039511550554182
title_5c6b9446c06424652954491550554182
title_5c6b9446c07552950990881550554182
title_5c6b9446c086818529620181550554182
Top