Навчально-методичні праці

Інформація оновлена 27.05.2016

Навчально-методичні праці

Навчально-методичні праці кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності

 1. Іванова І. В., Заплатинський В. М., Гвоздій С. П. Безпека життєдіяльності: навчально-контролюючі тести. Навч.-метод. пос. для студ. вищих навч. закладів / І. В. Іванова, В. М. Заплатинський, С. П. Гвоздій – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2009. – 161 с. – Режим доступу: http://nmr-czbjd.edukit.od.ua/biblioteka/
 2. Іванова І.В., Бурденюк О.І., Гвоздій С.П. Курс лекцій з функціональної та лабораторної діагностики патологічних станів людини. Навчальний посібник. – Одеса: Видавництво Одеській національний університет, 2011. – 143 с. 
 3. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» (інформаційний пакет методичних матеріалів) / І.В. Іванова, М.О. Неізвестний, Г.І. Стенпковська, С.П. Гвоздій. – У 2-х частинах. – Частина 1. Трудові правовідносини. Зразки документів. – Одеса: Видавництво Одеській національний університет, 2011. – 36 с. – Режим доступу: http://nmr-czbjd.edukit.od.ua/biblioteka/
 4. Гвоздій С.П. Методичні вказівки до виконання розділу «ОХОРОНА ПРАЦІ» в дипломних проектах і роботах (для студентів усіх спеціальностей Одеського національного університету імені І.І. Мечникова) – Одеса: Видавництво Одеській національний університет, 2011.– 16 с.
 5. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» / Гвоздій С.П., Стенпковська Г.І., Шапкіна Т.І., Глінська Л.І.  – У 2-х частинах. – Частина 2. Розслідування нещасних випадків. – Одеса: Видавництво Одеській національний університет, 2011.– 32 с. – Режим доступу: http://nmr-czbjd.edukit.od.ua/biblioteka/   
 6. Гвоздій С.П., Поліщук Л.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Частина І. Основи організації проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях. – 32 с. http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/bio/gvozdij.pdf
 7. Доброва В.Л. Прогнозування, оцінка та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного та біологічного зараження Методичні вказівки до практичного заняття для студентів усіх спеціальностей з дисципліни Цивільний захист. Частина 2. / В.Л. Доброва. – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», 2014. – 37 с. http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/bio/dobrova.pdf
 8. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з ОХОРОНИ ПРАЦІ для студентів усіх спеціальностей / І.В. Іванова, М.О. Неізвестний, Г.І. Стенпковська, Т.І. Шапкіна, О.І. Бурденюк. - Одеса: ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. Мечникова, 2008. - 32 с.
 9. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ „БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ФОРМ НАВЧАННЯ / І.В. Іванова, С.П. Гвоздій, Є.С. Майданюк, А.Г. Козикін, О.С. Багаєва, Л.М. Поліщук. - Одеса: ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. Мечникова, 2009. - 32 с.
 10. Методичні вказівки з курсу «Інфекційні та тропічні захворювання» для студ. хім. та біол. фак. ден. та заоч. форм навчання / І. В. Іванова, С. П. Гвоздій, О. С. Багаєва, Є. С. Майданюк; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Біол. фак. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2010. - 36 с. - Бiблiогр.: с. 35-36 (12 назв).
 11. Навчально - контролюючi завдання до поточного та пiдсумкового контролю знань з дисциплiни "Основи медичних знань" (методичнi рекомендацiї для студ. пед. спец.) / I. В. Iванова, О. І. Бурденюк, Л. М. Поліщук, С. П. Гвоздій; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Біол. фак., Кафедра медичних знань та безпеки життєдіяльності. - Одеса: Одеський нац. ун-т, 2007. - 31 с. - Бiблiогр.: с. 31 (8 назв). 
 12. Тестові завдання для модульного та підсумкового контролю знань з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі" (для студентів усіх спеціальностей та форм навчання) / Іванова І.В., Неізвестний М.О., Стенпковська Г.І., Шапкіна Т.І. - Одеса, 2007. - 31 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top