Наукові роботи

Інформація оновлена 13.06.2016

Наукові роботи співробітників кафедри

 
1. Іваниця В.О., Підгорський В.С., Юргелайтіс Н.Г., Бурлака Т.В., Мацелюх Б.П., Скрипаль І.Г. – К. Словник термінів у мікробіології /: Наук. Думка, 2006. -200 с.
2. Сминтина В.А., Іваниця В.О., Гудзенко Т.В. та інш. Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ: монографія. - Одеса: Астропринт, 2008.-Х, 182 с.
3. Philippova T.O., Galkin B.N., Zinchenko O.Yu., Rusakova M.Yu., Ivanitsa V.A., Zhilina Z.I., Vodzinskii S.V., Ishkov Yu.V.. The antimicrobial properties of new synthetic porphyrins // Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2003. - V.12, № 11-12. – Р. 141-148.
4. Иваница В.А., Бухтияров А.Е. Таксономический состав гетеротрофных бактерий Одесского  прибережья,  устойчивых к тяжелым металлам // Морский екологічний журнал. –  2004. – Т. 3. – С. 49-54.
5. Vasylyeva T.V., Ivanitsya V.O., Vasylyeva N.Ju., Bobreshova N.S. The Characteristicof Bacteria Genus Thiobacillus in the Northwest Part of Black Sea // Congress Proceedings “Marine Bacteriology”, 25 – 27 November, Istambul, 2004. – P. 11-17.
6. Bukhtiyarov A.E., Ivanytsya V.O. Odessa coast heterotrophic marine bacteria’s resistance to heavy metals // International Marine Biotechnology Conference, St. John’s, Newfoundland, Canada, June 7-12, 2005. – Volume of abstracts. – P. 118.
7. Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Бощенко Ю.А., Юрченко О.О., Дубина Д.О., Процишина Н.М., Котлик Л.С. Результати дослідження птахів, що мігрували через о. Зміїний, на наявність арбовірусної та орнітозної інфекції. // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2005. – Т. 10, вип. 4. – с. 43-49.
8. Ivanytsia V.A., Bukhtiyarov A.E. Mutagenic аction of heavy metals and  pollution of the Black sea water on  Salmonella typhimurium TA 98, In:  11th International Ecological Conference on Microbial Ecology (ISME-11), Vienna, Austria, 17-22 August 2006, p. 44.
9. Иваница Т.В., Товкач Ф.И. Характеристика эндогенных плазмид коллекционных штаммов Pseudomonas aeruginosa // Мікробіологічний журнал. – 2006. – Т. 68, № 5. – С. 25 –30.
10. Сергеева Ж.Ю. Внесение транспозона Tn9 в эндогенные плазмиды Erwinia carotovora при лизогенизации клеток колифагом Р1 / Ж.Ю. Сергеева, Л.М.  Бурова,  Ф.И.  Товкач  //  Мікробіол.  журн.  –  2006. – Т.  68,  №  4.  –  С. 34 – 39.
11. Панщина А.И., Товкач Ф.И. Внутригеномная гетерогенность умеренного бактериофага ZF40 Erwinia carotovora // Мікробіол. журн. – 2006. – т. 68, № 6. – С. 35 – 43.
12. Панщина А.И., Товкач Ф.И., Романюк Л.В., Максименко Л.А. Физико-химические свойства умеренного бактериофага ZF40 Erwinia carotovora // Мікробіол. журн. – 2007. – т. 69, № 2. – С. 15 – 22.
13. Панщина А.И., Товкач Ф.И. Генерализованная трансдукция плазмиды pKM101 умеренным бактериофагом ZF40 Erwinia carotovora // Мікробіол. журн. – 2007. – т. 69, № 6. – С. 43 – 47.
14. Иваница Т.В., Товкач Ф.И. Предварительная характеристика ДНК-содержащих вирусоподобных частиц Erwinia carotovora // Мікробіологічний журнал. – 2007. – Т. 69, № 3. – С. 19 –26.
15. Rakhimova O.L., Ivanytsia V.O., McEldowney. Permanent attachment of myxobacteria Myxococcusxanthus // Мікробіологія і біотехнологія. – 2007. - № 1 (1). – c. 18-28.
16. Ivanytsia V.O., Bukhtiyarov A.E. (2007). The resistance formation for chemical pollutants and antibiotics in aquatic bacteria under the anthropogenic pollution, In: 2nd Polish-Ukrainian conference in memory of Prof. Rudolf Stefan Weigl Microbiology in XXI century  – Warsaw, Poland,  24-26 September 2007,  pp. 107 - 110.
17. Іваниця В.О., Бухтіяров A.Є. Стійкість бактеріопланктону Одеського прибережжя до свинцю, кадмію та ртуті // Мікробіологія і біотехнологія. - 2008. – № 2(3). – С. 64-69.
18. Крылова К.Д., Иваница Т.В., Товкач Ф.И. Применение многокомпонентного электрофоретического анализа для исследования вирусоподобных частиц Erwinia  carotovora  // Доповіді Національної академії Наук України. – 2008. – №6. – С. 158 – 163. 
19. Товкач Ф.И., Иваница Т.В., Кушкина А.И. Характеристика дефектних частиц вирусной природы у бактерій рода Erwinia // Доповіді Національної академії Наук України. – 2008. – №7. – С. 170 – 175. 
20. Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Філіпова Т.О., Галкін Б.М., Іваниця Т.В., Горшкова О.Г., Чанішвілі Н. Оцінка цитотоксичних властивостей бактеріофага Clostridium perfringens in vitro на моделі перещеплю вальної культури клітин людини НЕР-2 // Мікробіологічний журнал. – 2008. – , № 2. – С. 31 –36.
21. Ліманська Н.В., Венгер А.М., Шуай Є, Іваниця В.О. Вивчення адгезивних властивостей штамів збудників бактеріального раку винограду // Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. - № 1 (3). – С. 64-68.
22. Галкін М. Б., Жиліна З. І., Ішков Ю.В, Петрова М.О., Іваниця В.О. Вплив комплексу мезо-тетра(4-N-метил-піридил)-порфірину з вісмутом на ріст та формування біоплівки Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853// Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. –№ 1. – С. 86-92.
23. Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Філіпова Т.О., Галкін Б.М., Іваниця Т.В., Горшкова О.Г., Чанішвілі Н. Оцінка цитотоксичних властивостей бактеріофага Clostridium perfringens in vitro на моделі перещеплю вальної культури клітин людини НЕР-2 // Мікробіологічний журнал. – 2008. – , № 2 (3). – С. 31 –36.
24. Іваниця, Т.О. Філіпова, Б.М. Галкін, Т.В. Гудзенко, М.Ю. Русакова, Т.Ю. Степанова, Т.В. Іваниця, Н. Чанішвілі, Т. Барбуташвілі Вплив препарату бактеріофага Clostridiumperfringens на функціональний стан макрофагів // Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. - № 2. – С. 23-28.
25. Ivanytsya V., Filipova T., Galkin B., Gudzenko T., Rusakova M., Stepanova T., Ivanytsya T., Chanishvili N., Burbutashvili T., Gorshkova E. Interaction of Clostridium perfingens bacteriophage and macroorganism of model of human cell culture./ ELIAVA-2008: Phage Biology, Ecology and Therapy Meeting, June 12-15, 2008. – Tbilisi, Georgia. – P. 44. 2. 
26. Сергеева Ж.Ю. Распространение внехромосомных кольцевых ДНК у Erwinia carotovora / Ж.Ю. Сергеева, Ф.И. Товкач // Доп. НАН України. – 2008. –  № 12. – С. 149 – 153.
27. Сергеева Ж.Ю., Товкач Ф.И. Рестрикционное картирование внехромосомного элемента рСА25  Erwinia carotovora // Доп. НАН України. – 2009. –  № 11. –  С. 160 – 164. 
28. Сергеева Ж.Ю. Сравнительный рестрикционный анализ ДНК мегаплазмид и бактериофагов Erwinia carotovora / Ж.Ю. Сергеева, Ф.И. Товкач // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – № 2 (6). – С. 23 – 27.
29. Іваниця В.О., Васильєва Н.Ю., Лісютін Г.В., Бухтіяров A.Є., Гудзенко Т.В. Токсична і мутагена активність забруднення акваторії острова Зміїний // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – № 2. с. 36-42.
30. Лиманская Н.В., Иваница В.А., Сергеева Ж.Ю., Товкач Ф.И. Бактериоциногенная активность штаммов Rhizobiumvitis и Pantoeaeagglomerans, выделенных из растений винограда // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009.  № 4 – С. 26 – 32.
31. Ivanytsya V.O., Vasileva N.Yu., Lisyutin G.V., Bukhtiyarov A.Y., Gudzenko Т.V. Toxic and mutagenic activity of contamination of the Zmiiny island aquatorium // Microbiology and Biotechnology.-2009.- № 2.- Р. 36-42.
32. Лісютін Г. В., Бухтіяров A. Є., Білоіваненко С. О., Пономарьова Л. П.Гудзенко Т. В, Іваниця В. О. Нафтове забруднення і гетеротрофна мікробіота акваторії острова Зміїний // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – Т. 5. – № 1. – С. 88-94.
33. Limanska N., Ivanytsya V., Milkus B., Zhun’ko I., Konup L., Gavrik A. Detection of crown gall agents on Ukrainian vineyards by PCR. 3rd Ukrainian-Polish Weigl Conference (Odesa, 14 – 17 September, 2009): Proc. – Odesa, 2009. – P. 50 - 51.
34. Bіloіvanenko S., Ivanytsya V., Bukhtiyarov A., Lisyutin G. Study of yeast biota of coastal surface waters oa Zmiinyy island: ecological and microbiological aspects // 3nd Ukrainian-Polish Weigl Conference “Microbiology on service for human” – Odesa, Ukraine. – 2009. – P. 33-34.
35. Галкін М.Б., Водзінський С.В., Кириченко Г.М., Іваниця В.О. Особливості формування біоплівки Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 при темновому та фотоіндукованому впливі вісмут-містких порфіринів  // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. – № 3(11). – С. 51-60.
36. Романюк Л.В., Товкач Ф.И., Иваница Т.В., Кушкина А.И., Остапчук А.Н., Горб Т.Ю. Абортивная инфекция у Erwinia carotovora как источник наночастиц фаговой природы// Мікробіологічний журнал. – 2010. – Т. 72, № 6. – С. 15 –57.
37. Галкин Н.Б., Иваница В.А., Малярчик И.О, Пахомова Е.Ю. Влияние висмутовых комплексов порфиринов на синтез вторичных метаболитов, находящихся под контролем Rhl-системы quorum sensing у Pseudomonas aeruginosa  // Укр. біохім. журн. – 2010. – № 4. – С. 57- 62.
38. Ліманська Н.В., Іваниця В.О., Гаврик А.Г., Сергєєва Ж.Ю., Товкач Ф.І. Вплив бактеріоцинів Rhizobium vitis на експериментальне утворення пухлин у рослин // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. – Т. 2, № 10. – С. 30 – 35.
39. Галкін М.Б., Філіпова Т.О., Іваниця В.О.  Бактеріальні цитохроми З-450: ІІ. Структура і функції // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. –  № 4. – С. 8 – 25.
40. Іваниця В.О., Непомяща Н.М., Ужевська С.П., Багаєва О.С., Кривицька Т.М., Бобрешова Н.С. Методи оцінки ентомоцидної активності мікроорганізмів щодо личинок грибного комарика (Sciaridae) // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. –  № 4. – С. 96 – 108.
41. Кривицька Т.М., Багаєва О.С., Ужевська С.П., Непомяща Н.М., Іваниця В.О. Характеристика штамів бактерій роду Bacillus з ларвіцидної активністю до грибних комариків Bradisia pilistriata (Sciaridae) // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. –  № 3. – С. 86 – 94.
42. Ivanytsya V.O., Bukhtiyarov A.Y., Lisyutin G.V., Gudzenko Т.V. Ecological microbiological characteristics of coastal waters of Zmiiny Island, In: 6th Conference of Hydromicrobiology “Microorganisms in the Environment – from Ecology to Technology, Gdańsk - Gdynia, Poland 6-10 June 2010, pp. 30 - 31.
43. Galkin M., Ivanytsia V. Antibiofilm activity of porfyrins bismuth complex in presence of Pseudomonas aeruginoza quorum sensing autoinducers// Sepsis. - 2011. - P. 109.
44. Горб Т.Ю., Кушкина А.И., Иваница Т.В., Лисенко Т.Г., Товкач Ф.И. Структурная стабильность ДНК транспозонных производных плазмиды рСА25// Мікробіологічний журнал. – 2011. – Т. 73, № 2. – С. 53 –57.
45. Король Н.А., Романюк Л.В., Остапчук А.Н., Иваница Т.В., Кушкина А.И., Товкач Ф.И. Особенности морфогенетическго развития вирулентных мутантов эрвиниофага ZF40// Мікробіологічний журнал. – 2011. – Т. 73, № 2. – С. 58 –64.
46. Tovkach F.I., Ivanytsia T.V., Kushkina A.I. Characteristics of defective phage particles of pectobacterium carotovorum zm1 // Microbiol.jurnal - 2012, Т. 74, № 1 - P.33-38.
47. Ivanytsia T., Tovkach F., Ivanytsia V. Defective phage particls to Ralstonia solanacearum strains // Sepsis. - 2011. - P. 108 – 109.
48. Иваница Т.В., Крылова К.Д., Сергеева Ж.Ю., Товкач Ф.И. Хроматографические профили и электронная микроскопия вирусоподобных частиц (VLP) Erwinia carotovora subsp. carotovora //  Мікробіол.  журн.  –  2011. – Т.  73,  №  4.  –  С. 62 – 70.
49. Iваниця В.О., Галкiн М.Б.  Сучасні уявлення щодо механізмів формування біоплівки  // Мікробіологія і біотехнологія. – 2011. –  № 2(14). – С. 8-22.
50. Галкін Б.М., Іваниця В.О., Галкін М.Б. Бактеріальні синтетази оксиду азоту // Мікробіологія та біотехнологія. – 2011. – № 3 (15). – С. 6-22 
51. Чабан М.М., Іваниця В.О.Аннамокс бактерії – унікальні мікроорганізми кругообігу азоту // Мікробіологія і біотехнологія. – 2011. – № 4. – С. 6-16.
52. Ліманська Н.В., Сєрков С.А., Сергєєва Ж.Ю., Іваниця В.О. Виявлення штамів Rhizobiumvitis і R. radiobacterметодом ПЛР з використанням праймерів до різних послідовностей геному // Мікробіологія і біотехнологія. – 2011. - № 2. – С. 48 – 55.
53. Ivanytsia V., Limanska N., Ivanytsia T., Tovkach F. Perspectives bacteriocins in biotechnology for controllingbacterial plant diseases // Sepsis. - 2011. - P. 108 – 109.
54. Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І., Хитрич В.Ф., Іваниця В.О. Вилучення германію з відходів свинцево-цинкового виробництва тіоновими бактеріями // Мікробіологія і біотехнологія. – 2011. - № 2. – с. 73 – 82.
55. Дуденко Ю.Ю., Мірось С.Л., Іваниця В.О. Біологічно активні сполуки лікарського гриба Ganoderma lucidum (Curt.:Fr) P. Karst// Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 2(18). с. 6-19.
56. Tovkach F.I., Zhuminska G.I., Kushkina A.I. Long-term preservation of unstable bacteriophages of enterobacteria // Microbiol. Z.-  2012. -  Vol. 74, N 2.- P. 60 - 66.
57. Limanska N., Ivanytsia T., Choiset Y., Korotaeva N., Sergeeva Zh., Chobert J.-M., Ivanytsia V., Haertle T. Effect of Enterococcus durans bacteriocin on bacterial wilt agent // Microbiology and Biotechnology. - 2012. - Vol. 2 (18). -  P. 30-40.
58. Мірось С.Л., Дуденко Ю.Ю., Бобрешова Н.С., Гудзенко Т.В., Іваниця В.О. Електрофоретичні спектри карбоксилестераз Ganoderma lucidum (Curt.:Fr) P. Karst залежно від умов екстрагування та субстрату для вирощування // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 2(18). с. 52-59.
59. Галкін М.Б., Ліманська Н.В., Філіпова Т.О., Іваниця В.О. Формування біоплівки бактеріями Lactobacillus plantarum на коренях рослин Lepidium sativum // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. - № 3. – С. 34 – 43.
60. Іваниця В.О., Білоіваненко С.О. Чисельність та таксономічний склад дріжджів прибережної акваторії острова Зміїний // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 3(19). с. 74-81.
61. Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І.,Хитрич В.Ф., Іваниця В.О. Вилучення рідкісних та кольорових металів угрупованнями мікроорганізмів золи від спалювання павлоградського вугілля// Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 3(19). с. 91-101.
62. Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Бухтіяров А.Є., Захарія О.М., Лісютин Г.В., Горшкова О.Г., Іваниця В.О. Вилучення міді (II) та нікелю (II) із концентрованих водних розчинів глиною, хітозаном та іммобілізованими бактеріями // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 4(20). с. 36-43.
63. Иваница В.А., Бухтияров А.Е., Лисютин Г.В., Гудзенко Т.В., Захария А.Н. Накопление тяжелых металлов бактериями, выделенными из акваторий Одесского залива и острова Змеиный  // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 4(20). с. 76-83.
64. Васильєва Н.Ю., Гудзенко Т.В., Панченко М.М., Іваниця В.О. Оптимізація складу поживного середовища для ентомопатогенних бактерій штаму BacillusthuringiensisОНУ 15 // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 4(20). с. 52-63.
65. Сергєєва Ж.Ю., Крилова К.Д., Ліманська Н.В., Васильєва Н.Ю., Товкач Ф.І., Іваниця В.О. Вплив Lactobacillus рlantarumOНУ 87 та автолізату бактерій Erwinia сarotovora Zm1 на інфекційність збудників м’якої гнилі // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 4(20). с. 18-28.
66. Limanska N., Basiul O., Choiset Y., Zlatogurska M., Rabesona H., Maslovska N., Chobert J.-M., Ivanytsia V., Haertle T. Effect of Lactobacillus plantarum ONU 12 on initial stages of growth of tomatoes // Proc. VIII Int. Conf. "daRostim. Microbial biotechnology: activities and future" - 19-22 November, 2012, Kyiv. - P. 176-177.
67. Limanska N., Ivanytsia T., Basul O., Krylova K., Biscola V., Chobert J.-M., Ivanytsia V., Haertle T. Effect of Lactobacillus plantarum on germination and growth of tomato seedling // Acta Phisiologiae Plantarum. – 2013. – V.35, №5. p. 1587-1595.
68. Басюл О.В., Ямборко Г.В., Іваниця В.О. Вплив складу захисних середовищ на збереження життєздатності та біотехнологічні властивості ліофілізованих бактерій Lactobacillus plantarum ONU315 // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Том 19. – Вип. 1 (34). – С. 7-13. 
69. Limanska N.V., Korotaeva N.V., Yamborko G.V., Ivanytsia V.O. Effect of Lactobacillus plantarum on tumor formation caused by Rhizobium radiobacter // Microbiology and Biotechnology. – 2014. - № 1 (25). – P. 8 – 18.
70. Басюл О.В., Ямборко Г.В., Іваниця В.О. Біологічні властивості лактобактерій-представників резидентної мікробіоти гливи звичайної / О.В. Басюл, Г.В. Ямборко, В.О. Іваниця // Мікробіологія і біотехнологія. – Одеса, 2014. – № 2. – С. 45-53. 
71. Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Горшкова О.Г., Пузирьова І.В., Іваниця В.О. Видалення броміду гексадецилпіридинію із водних розчинів з бактеріями роду Pseudomonas за їх взаємодії з глинистим мінералом та хітозаном // Мікробіологія і біотехнологія. – № 1 (25). - 2014. – С. 72-78. 
72. Гудзенко Т.В., Іваниця В.О., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Дімова М.І. Вплив поживного середовища на здатність нафтоокиснювальних бактерій роду Pseudomonas продукувати біосурфактанти // Scientific Journal "ScienceRise" – 2014, №5/1(5). – С. 7–11.
73. Gudzenko T.V., Korotaeva N.V., Voliuvach O.V., Beliaeva T.O., Gorshkova O.G., Ivanytsia V.O. Fatty acid composition of lipids of bacteria of the genus Pseudomonas, oxidizing petroleum products // Microbiology&Biotechnology. – 2014. – № 3(27). – P. 31–40. 
74. Іваниця В.О., Коротаєва Н.В., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Бухтіяров А.Є., Лісютин Г.В., Горшкова О.Г., Пузирьова І.В. Профіль жирнокислотного складу загальних клітинних ліпідів штаму бактерій роду Pseudomonas, що володіє нафтоокиснювальною здатністю // Ukr. Biochem. J. (Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу, 06–10 жовтня 2014 р. м. Київ). – 2014. – Vol. 86, № 5. – P. 193–194.
75. Зінченко О.Ю., Шматкова Н.В., Сейфулліна І.Й., Лерер В.О. Вплив похідних ізоніазиду на чутливість лактамазапродукувальних Staphylococcus аureus до пеніциліну // Мікробіологія і біотехнологія. – 2014. – № 4. – С. 52–60.
76. Іваниця В.О., Юргелайтіс Н.Г., Бурлака Т.В., Гудзенко Т.В., Ямборко Г.В. Мікробіологія в Одеському національному університеті імені І.І.  Мечникова // Вісник Одеського національного університету, 2014. - Том 18, Вип. 4 (33). - С. 67-81. 
77. Limanska N.V., Babenko D.O., Yamborko G.V., Ivanytsia V.O. Detecton of plantaricin genes in strains of Lactobacillus plantarum – antagonists of phytopathogenic bacteria // Мікробіологія і біотехнологія. -  2015. - Т. 2, № 30. - С. 27 - 33.
78. Galkin M., Ivanitsia V., Ishkov Y., Galkin B., Filipova T. Characteristics of the Pseudomonas aeruginosa PA01 Intercellular Signaling Pathway (Quorum Sensing) Functioning in Presence of Porphyrins Bismuth Complexes // Polish Journal of Microbiology. – 2015. – Vol. 64, No 2. – Р. 101–106.
79. Коротаєва Н.В., Ліманська Н.В., Басюл О.В., Сергєєва Ж.Ю., Іваниця В.О. Виживання лактобацил і агробактерій, інтродукованих у філосферу рослин // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2015.- Т. 9, №2.- С. 23–30.
80. Сергєєва Ж.Ю., Іваниця В.О. Плазмідні профілі штамів бактерій-антагоністів роду Bacillus // Мікробіологія і біотехнологія. – 2015. - № 1 (29). – С. 44 – 49.
81. Зінченко О.Ю., Ротар Ю.В., Ковтало М.С., Проданець Н.М. Біодеструкція полімерів мікроміцетами та їх асоціаціями. – Аграрний вісник Причорномор’я. Біологічні науки. – 2015. – Вип. 74. – С. 46-54.
82. Іваниця В.О., Горшкова О.Г., Коротаєва Н.В., Волювач О.В., Гудзенко Т.В., Остапчук А.М. Cклад жирних кислот ліпідів штаму Bacillus spp. ОЗ-5, виділеного із забрудненого нафтою грунту о. Зміїний // Мікробіологія і біотехнологія – 2015 р., № 4 (32). –С. 28-36.
83. Гудзенко Т.В., Іваниця В.О., Волювач О.В., Васильєва Н.Ю., Лісютін Г.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Горшкова О.Г., Пузирьова І.В. Визначення вмісту нафтопродуктів і водорозчинних солей у грунті на нафтозабруднених ділянках острова Зміїний перед їх біотехнологічною обробкою // Міжвідомчий тематичний науковий збірник  “Агрохімія і грунтознавство“ (Харків) – 2015. – Вип. 82. – С. 68-74. 
84. Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Бєляєва Т.О., Ракітська С.І., Лісютін Г.В., Іваниця В.О. Біотехнологія оздоровлення морського середовища з використанням іммобілізованих мікроорганізмів / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія/ Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль: [б. в.] - Сер. Біологія -  2015, № 3-4 (64). - С. 146-149.
85. Коротаєва Н.В., Ліманська Н.В., Басюл О.В., Сергєєва Ж.Ю., Іваниця В.О. Виживання лактобацил і агробактерій, інтродукованих у філосферу рослин // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2015.- Т. 9, №2.- С. 23–30.
86. Сергєєва Ж.Ю., Іваниця В.О. Плазмідні профілі штамів бактерій-антагоністів роду Bacillus // Мікробіологія і біотехнологія. – 2015. - № 1 (29). – С. 44 – 49.
87. Іваниця В.О., Горшкова О.Г., Коротаєва Н.В., Волювач О.В., Гудзенко Т.В., Остапчук А.М. Cклад жирних кислот ліпідів штаму Bacillus spp. ОЗ-5, виділеного із забрудненого нафтою грунту о. Зміїний // Мікробіологія і біотехнологія – 2015 р., № 4 (32). –С. 28-36.
88. Bobrova O., Ivanytsia V. Environmental measurements from the Black Sea in Odessa region, Ukraine, July 2014 // Pangaea: Data Publisher for Earth & Environmental Science. – doi: 10.1594/PANGAEA.836605
89. Ivanytsia V, Bobrova O, Ostapchuk A, Kristoffersen J, Korotaeva N, Lisyutin G, Chaban M, Shtennikov M. Biological diversity of the Black Sea deepwater soil and surface water bacteria // Acta Biochemica polonica. – 2015. – V.62, №2. p. 41.
90. Krylova K, Korotaeva N, Babenko D, Sergeeva Zh, Vasyleva N, Yjevska S, Hoang Hoa Long, Ivanytsia V. Biocontrol of phytopatogenic bacteria and insect pests using antagonistic bacteria from the genus Bacillus // Acta Biochemica polonica. – 2015. – V.62, №2. p. 132.

Патенти, авторські свідоцтва

1. Патент України на корисну модель № 56363. Спосіб отримання біологічного препарату для боротьби з бактеріальним раком винограду. /Іваниця В.О., Товкач Ф.І., Ліманська Н.В., Сергєєва Ж.Ю., Гаврик А.Г. – 2011. - Бюл. № 1. – 14 с.
2. Патент України на корисну модель № 60707 (25.06.2011). Склад комплексного поживного середовища для отримання ентомоцидного біопрепарату/ Іваниця В. О., Кривицька Т. М., Ужевська С. П., Багаєва О. С. –  Бюл. №12. – 2011.
3. Патент України на корисну модель № 60591. (25.06.2011) Спосіб випробовування інсектицидної дії препаратів на грибних комариків /Іваниця В.О., Багаєва О.С., Ужевська С.П., Непомяща Н.М.,  Кривицька Т.М., Бобрешова Н.С. – Бюл. №12. – 2011.
4. Патент України 75360 (26.11.12). Спосіб захисту рослин від бактеріального раку з використанням лактобацил / Ліманська Н.В., Іваниця В.О., Ертле Томас, Басюл О.В., Сергєєва Ж.Ю., Коротаєва Н.В., Ямборко Г.В. – Бюл. № 22. – 2012.
5. Патент України на корисну модель № 75376 (26.11.2012). Спосіб отримання зернового міцелію лікувального гриба Ganoderma lucidum (Curt.Fr.) P.Karst. /Іваниця В.О., Бобрешова Н.С., Мирось С.Л., Дуденко Ю.Ю., Багаєва О. С., Ужевська С.П. – Бюл. № 22.– 2012. 
6. Патент України на корисну модель. № 78917 (10.04.2013). Поживний субстрат для отримання посівного міцелію лікувального гриба Ganoderma lucidum (Curt.Fr.) P.Karst./Іваниця В.О., Бобрешова Н.С., Дуденко Ю.Ю., Васильева Т.В., Мірось С.Л., Ужевська С.П., Гудзенко Т.В., Драгуновська О.І. – Бюл. № 7. – 2013. 
7. Патент України на корисну модель № 79392. Біосорбційний спосіб очистки води від кадмію / Пузирьова І.В., Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Баранов О.О. Опубл.: 25.04.13., Бюл. № 8. 
8. Патент України на корисну модель № 82921. Спосіб захисту рослин від хвороби «чорна ніжка»  з використанням лактобацил та автолізату ервіній /Сергєєва Ж.Ю., Крилова К.Д., Ліманська Н.В., Васильєва Н.Ю., Іваниця В.О.,  Товкач Ф.І., Басюл О.В, Коротаєва Н.В.  Опубл. 27.08.2013. – 4 c.
9. Патент України на корисну модель №76922. Біосорбційний спосіб очистки води від іонів свинцю / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Баранов О.О. Опубл.:  25.01.13, Бюл. № 2.
10. Патент України на корисну модель № 82922. Спосіб захисту коренеплодів та бульб від м’якої гнилі з використанням лактобацил та автолізату ервіній /Сергєєва Ж.Ю., Крилова К.Д., Ліманська Н.В., Васильєва Н.Ю., Іваниця В.О.,  Товкач Ф.І., Басюл О.В, Коротаєва Н.В. Опубл. 27.08.2013. – 4 c.
11. Патент на корисну модель № 84665. Спосіб стабілізації pH поживних середовищ для культивування молочнокислих бактерій /Васильєва Н.Ю., Коротаєва Н.В., Ліманська Н.В., Іваниця В.О.. Опубл.: 25.10.2013,  Бюл. 1
12. Патент України на корисну модель № 90119. Спосіб мікробіологічного очищення води від іонів цинку / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Бєляєва Т.О.,  Конуп І.П., Баранов О.О. Опубл.: 12.05.14., Бюл. № 9, 2014. 
13. Патент України на корисну модель № 90550. Спосіб визначення нафтодеструктивної активності мікроорганізмів / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О.,  Горшкова О.Г., Конуп І.П., Пузирьова І.В.. Опубл.: 26.05.14., Бюл. № 10, 2014. 
14. Патент України на корисну модель № 86838. Біофлокуляційний спосіб глибокого очищення води від іонів цинку / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Бєляєва Т.О.,  Конуп І.П., Баранов О.О.  Опубл.: 10.01.14., Бюл. № 1, 2014.
15. Іваниця В. О., Гудзенко Т. В., Латала А., Вежба С., Жук О. В. Номер заявки патента (Польша): P.408110 от 25.08.2014. "Ekstrakcja metali ciężkich z roztworów wodnych, z wykorzystaniem immobilizowanych w biofloki komórek bakterii z rodzaju Вacillus i Pseudomonas.". Заявители: Uniwersytet Opolski (Polska) i Państwowy Uniwersytet w Odessie (Ukraina).
16. Ішков Ю.В., Галкін Б.М., Кириченко Г.М., Водзінський С.В. Спосіб отримання меланіну з виноградних вичавок, заявка № u201408994 від 11.08.2014, позитивне рішення про видачу патенту на корисну модель від 02.12.2014.
17. Патент України на корисну модель№ 95965. Спосіб захисту рослин від бактеріального раку з використанням бактерії-антагоніста /Коротаєва Н.В., Ліманська Н.В., Іваниця В.О.  Опубл.:  12.01.2015, Бюл. 1.
18. Патент України на корисну модель. – № 95964. Спосіб модифікації середовища YMA для виділення ендофітної мікробіоти винограду/ Коротаєва Н.В., Ліманська Н.В., Маринова І.І., Іваниця В.О.. Опубл.:   12.01.2015., Бюл. 1.
19. Патент України на корисну модель № 95966. Спосіб захисту рослин від бактеріального раку з використанням суміші штамів Lactobacillus plantarum зі стимулюючою активністю. /Ліманська Н.В., Коротаєва Н.В., Мерліч А.Г., Ямборко Г.В., Іваниця В.О. Опубл.:  12.01.2015., Бюл. 1. 
20. Патент України на корисну модель. Спосіб мікробіологічної очистки розчинів від іонів свинцю / Іваниця В.О., Горшкова О.Г.,  Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О.,  Конуп І.П. – 2015р. Номер заявки № u201510227 від 27.10.2015р.
21. Патент України на корисну модель № 102265. Спосіб очищення води від хрому (VI) з використанням мікроорганізмів / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Бєляєва Т.О., Конуп І.П. – 2015р. Номер заявки № U201503500. – Опубл.: 26.10.2015., Бюл. № 20.
22. Патент України на корисну модель № 102337. Склад поживного середовища для продукування поверхнево-активних речовин нафтоокиснювальними мікроорганізмами / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Горшкова О.Г.,  Бєляєва Т.О., Конуп І.П. – 2015р. Номер заявки № U201503994. – Опубл.: 26.10.2015., Бюл. № 20.
23. Патент України на корисну модель № 102370. МПК С12N 1/02 (2006.1), С12R 1/38 (2006.1). Спосіб виготовлення поверхнево-активного біопрепарату / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В., Бєляєва Т.О.,  Конуп І.П. – 2015р. Номер заявки № U201504353. – Опубл.: 26.10.2015., Бюл. № 20.
24. Патент України на винахід. Спосіб очищення металовмісних розчинів з використанням мікроорганізмів / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Бєляєва Т.О., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Конуп І.П. – 2015р. Номер заявки № a201505521 від 04.06.2015р. - На стадії кваліфікаційної експертизи.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c6b8fa3ddcc720517466441550552995
title_5c6b8fa3de04b19569284981550552995
title_5c6b8fa3de33e2881410551550552995
title_5c6b8fa3de80e8529542531550552995
Top