Навчально-методичні праці

Інформація оновлена 14.06.2016

Науково-методичні праці співробітників кафедри гідробіології та загальної екології

 
1. Основи екології: довідник для студентів класичних університетів / В. В. Заморов, Б. Г. Александров, І. Л. Рижко [та ін.]; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса: ОНУ, 2012. – 115 с. (Гриф МОНмолодь-спорту (лист № 1/11-14718 від 19.09.2012 р.)
2. Заморов В. В., Джуртубаєв М. М., Леончик Є. Ю. Оцінка рибопродуктивності придунайських озер за станом макрозообентосу. Методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціальності «Біологія» спеціалізації «Гідробіологія та загальна екологія» усіх форм навчання. – Одеса: ОНУ, 2012. – 40 с.
3. Методичний посібник «Оцінка запасу промислових видів коропових риб придунайських озер» для студентів біологічного факультету спеціальності «Біологія» спеціалізації «Гідробіологія та загальна екологія» усіх форм навчання / В. В. Заморов, Є. Ю. Леончик. – Київ: «Освіта України», 2014. – 29 с.
4. Заморов В. В. Общая гистология. Часть І. Строение и функции тканей: Методические указания для студентов биологического факультета заочной формы обучения. – Одесса, 1998. – 51 с.
5. Заморов В. В. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму з курсу “Систематика риб”. Розділ: “Родина коропових (Cyprinidae)”. Частина 1. “Риби родів Rutilus, Leuciscus, Phoxinus, Scardinius, Aspius, Ctenopharyngodon, Leucaspius, Tinca” для студентів біологічного факультету. – Одеса, 2005. – 41 с.
6. Заморов В.В. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму з курсу “Систематика риб”. Розділ: “Родина коропових (Cyprinidae)”. Частина 2. “Риби родів Chondrostoma, Pseudorasbora, Gobio, Barbus” для студентів біологічного факультету. – Одеса, 2005. – 36 с.
7. Заморов В. В., Рижко І. Л., Караванський Ю. В. Розділ: Родина коропових (Cyprinidae). Частина 3. «Риби родів Chalcalburnus, Alburnus, Alburnoides, Blicca, Abramis, Vimba, Pelecus, Rhodeus, Carassius, Cyprinus, Hypophthalmichthys, Aristichthys»: Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять з дисциплін «Систематика риб та їх різноманітність» та «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» для студентів біологічного факультету спеціальності «Біологія». – Одеса: ОНУ, 2012. – 58 с.
8. Риби родини коропових (Cyprinidae) водойм України: довідник / В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, І. Л. Рижко. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015. – 121 с.
9. Риби придунайських озер України: довідник / В. В. Заморов, О. В. Кулікова, Д. Б. Радіонов, М. П. Заморова. –  Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015. – 264 с. 
10. Ковтун О. А., Снігірєва А. О., Білоус О. П. Методичні рекомендації з вивчення фітомікробентосу та фітоперифітону. – Одеса: ОНУ, 2012. – 34 с.
11. Топтіков В. А., Єршова О. М., Ковтун О. О. Генетико-біохімічне вивчення рапани. Навчально-методичний посібник / Ред. д.б.н, проф. Тоцький В.М./ – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014. – 101 с. 
12. Топтіков В. А., Ковтун О. О., Алексєєва Т. Г. Морфологія та фізіологія черевоногого молюска Rapana venosa. Навчально-методичний посібник / Ред. д.б.н., проф. Тоцький В.М./ – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014. – 69 с.
13. Царенко П. М., Скиба Ю. А., Білоус О. П., Ковтун О. О. Екологічна біоіндикація. Практикум для студентів за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» – Київ, 2011. – 70 с.
14. Руководство по изучению морского микрофитобентоса и его применению для контроля качества среды / Е. Л. Неврова, А. А. Снигирева, А. Н. Петров, Г. В. Ковалева; ред. А. В. Гаевская. – Севастополь – Симферополь : Н. Оріанда, 2015. – 176 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top