Історія кафедри

Інформація оновлена 14.06.2016

Історія кафедри

Кафедру гідробіології створено у 1933 році. Першим її завідувачем був професор М. О. Загоровський – знавець лиманів, один з ініціаторів біоценотичних досліджень в Одеській затоці. Після його смерті у 1934 р. кафедру очолив доцент О. К. Макаров. Під його керівництвом проводилося вивчення риб та бентосу північно-західної частини Чорного моря, дослідження лиманів. 
 
Після реевакуації університету у 1944 р. завідувачем кафедри став професор О. Р. Прендель, відомий своїми дослідженнями малярійного комара і розробкою методів боротьби з малярією у Північному Причорномор’ї, гідробіологічними дослідженнями рибогосподарських ставків Одеської та інших областей України. 
 
У 1955–1971 рр. на кафедрі працював завідувач Одеської гідробіологічної станції АН УРСР професор К. О. Виноградов. У 1964–1965 рр. він виконував обов’язки завідувача кафедри. За його ініціативою до навчального плану біологічного факультету було введено загальний курс “Загальна гідробіологія”, який досі викладається студентам-біологам. У той же час університет придбав судно для наукових досліджень в морі. 
У 1965 р. кафедру очолив професор Ф. С. Замбриборщ, іхтіолог і гідробіолог. У 1966 р. він захистив докторську дисертацію “Рыбы низовьев рек и причерноморских водоемов северо-западной части Черного моря». Опублікував понад 110 наукових праць. Організатор наукових досліджень на кафедрі з водної токсикології. Під його науковим керівництвом захистилося 19 аспірантів. 
 
З 1967 по 1975 рік на кафедрі працював іхтіолог професор Віктор Сергійович Чепурнов. Багато уваги приділяв вивченню біології і динаміки чисельності риб водойм Дунай-Дністровського межиріччя і прилеглої до нього північно-західної частини Чорного моря.
 
На початку 80-х років минулого сторіччя кафедру очолював професор М. П. Новіков – іхтіолог з великим досвідом роботи у Світовому океані, Чорному морі. У цей час на кафедрі проводили дослідження з біології та екології промислових чорноморських риб. 
 
У 1986 р. кафедру гідробіології було об’єднано з кафедрою зоології. З 1990 р. вона знов самостійна – кафедра гідробіології та загальної екології.
З 1990 р. завідувачем кафедри гідробіології та загальної екології став доцент кафедри ботаніки М. О. Гусляков, учень професорів Ф. С. Замбриборща та І. І. Погребняка. Професор М. О. Гусляков відомий альголог – один із співавторів атласу-визначника діатомових водоростей Чорного моря. 
 
З 1991 по 1996 рік на кафедрі проводили дослідження за двома науковими темами, які були присвячені вивченню сучасного стану планктону, бентосу, риб та з’ясуванню ступеню забруднення прибережної зони моря біля Одеси. В результаті досліджень були розроблені рекомендації щодо поліпшення рекреаційних властивостей Одеського узбережжя та запропоновані оригінальні методи гідробіологічного моніторингу. 
Протягом 1997 – 2005 рр. наукові співробітники і викладачі кафедри виконували три держбюджетні фундаментальні теми. Головною метою досліджень було з’ясування тенденцій щодо зміни фізіолого-біохімічних процесів у одноклітинних організмів в умовах стресу. З’ясовано, що вплив різних чинників відображається на начальних стадіях адаптивних реакцій, спрямованих на ліквідацію негативного впливу стресорів. Визначені внутріклітинні механізми первинної адаптації організмів до дії навколишнього середовища.
 
Наприкінці 90-х років минулого століття та на початку нинішнього кафедра приймала участь в дослідженнях, які були направлені на встановлення причин масової загибелі риб-вселенців в придунайських озерах.
В цей же час на кафедрі вивчали видове різноманіття, біологію та умови існування гідробіонтів Азово-Чорноморського басейну. Досліджено біорізноманіття фіто- і зообентосу, обростань, стан донних біоценозів в прибережній зоні північно-західної частини Чорного моря; визначена роль бентосу та обростань як кормової бази риб-бентофагів; оцінено санітарне значення організмів-фільтраторів. Отримані сучасні дані щодо розподілу промислових скупчень кільки чорноморської в районі Дунайсько-Дністровського міжріччя, а також біля о. Зміїний. Вивчені віковий і статевий склад, розмірно-масова характеристика цього виду. Представлені результати аналізу динаміки якісного і кількісного складу іхтіопланктону в Одеській затоці. Розроблена концепція біологічного моніторингу за небезпечними забруднюючими речовинами в процесі їх міграції у системі водозбірної площини – річка-море.
 
У 2003 р. М. О. Гусляков захистив докторську дисертацію «Диатомовые водоросли бентоса Чёрного моря и смежных водоёмов (морфология, систематика, экология, биогеография)». Зараз альгологічні дослідження на кафедрі продовжують учні професора М. О. Гуслякова доцент О. О. Ковтун і старший викладач А. О. Снігірьова.
З 2005 р. по 2015 р. кафедру очолював учень професора Ф. С. Замбриборща доцент В. В. Заморов, декан біологічного факультету з 2006 р. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Питание и трофические связи желтопёрого, большеглазого тунцов и алепизавров в западной части Индийского океана». Поєднуючи підходи класичної іхтіології з сучасними молекулярно-генетичними методами, В. В. Заморов досліджує популяційну структуру промислових видів риб та їх трофічні зв’язки в водоймах північно-західного Причорномор’я. Розробляє математичні моделі щодо оцінки чисельності і біомаси промислових видів риб в водоймах України.
 
З 2015 р. завідувачем кафедри гідробіології та загальної екології став доктор біологічних наук, доцент В. О. Лобков. У 2014 р. захистив докторську дисертацію на тему «Внутрішньопуляційна регуляція чисельності ссавців на прикладі крапчастого ховрашка (Spermophilus suslicus Guld.) та інших видів». Проводить дослідження в галузі популяційної екології, динаміки чисельності ссавців. Працює в галузі  природно-наукового музеєзнавства. Розробляє технологічні основи розведення і утримання рідкісних видів тварин, які перебувають під загрозою зникнення.
У 2007-2011 рр. на кафедрі проводили дослідження, метою яких було з’ясування закономірностей розподілення бичкових риб, вагільного макрозообентосу під впливом метео- і гідролого-гідрохімічних факторів в прибережній зоні моря Одеської затоки. За п’ять років досліджень в затоці відзначено 49 видів риб. Вперше за багато років біля Одеси з’явилися рідкісні представники іхтіофауни: мала морська миша і пеламіда. Отримані нові дані з динаміки розподілу та чисельності п’яти видів бичкових риб, черевоногого молюска рапани, шести видів крабів. Встановлено, що чисельність рапани на кам’яних грядах в затоці на залишається достатньо високою. Знайдено новий для Чорного моря вид актинії і вперше зареєстровано в Одеській затоці бичка лисуна мармурового і кам’яного краба. Результати проведених досліджень свідчать, що прибережна морська екосистема знаходиться в задовільному стані, але донні біоценози мілководдя району Малого Фонтану Одеської затоки ще не відновились в повному обсязі після намиву піску на пляжі Одеси у 2007 році.
Зараз на кафедрі популяційною генетикою риб займається доцент Д. Б. Радіонов. Біологію і екологію бичкових риб вивчають старші викладачі І. Л. Рижко та Ю. В. Караванський. Крім того, Ю. В. Караванський є висококваліфікованим фахівцем в галузі декоративного рибництва. За його активної участі на базі біологічного факультету відкриті курси акваріумістики, де всі бажаючі можуть отримати теоретичні знання та освоїти практичні навички роботи за програмою «Декоративне рибництво». 
 
Старший викладач к. б. н. А. О. Снігірьова вивчає мікрофітобентос Чорного моря. Дослідженнями морського макрозообентосу займається старший викладач О. В. Чернявський.
На початку 90-х років на кафедрі продовжував працювати відомий іхтіолог професор Ф. С. Замбриборщ, який в минулому керував кафедрою гідробіології більше 20 років. Його наукові напрацювання є фундаментом для сучасних гідробіологічних і іхтіологічних досліджень кафедри. Згадаймо ще одного іхтіолога кафедри, фахівця з іхтіопланктону доцента М. А. Віннікову. Учениця професора І. І. Пузанова, вона пропрацювала на кафедрі більше 50 років. М. А. Віннікова внесла великий внесок у підготовку випускників факультету, кафедри як вчителів середніх шкіл – багато років читала курс «Методика викладання біології в середній школі», вела педагогічну практику на біологічному факультеті. В 90-ті роки на кафедрі працювали асистент Л. Д. Бабаніна, яка вивчала зоопланктон північно-західній частині Чорного моря; фахівець з морського зообентосу асистент Л. С. Гарба; асистент В. А. Малаховський – вивчав промислових риб Одеського регіону. На початку 2000-их років на кафедрі працювала старший викладач Н. І. Бєлєнкова – фахівець з зообентосу континентальних водойм.
 
У 2001 – 2002 рр. викладачі кафедри взяли участь у міжнародному проекті TACIS «Придунайські озера: стале збереження і відновлення природного стану і екосистем». За результатами досліджень був представлений сучасний видовий склад риб озер, вивчені деякі аспекти біології основних промислових видів. З’ясовані основні причини масової загибелі білого і строкатого товстолобиків, яку неодноразово спостерігали в озерах.
 
В рамках цього проекту також проведені дослідження макрозообентосу озер за межами їх літоральних зон – вивчений видовий склад, чисельність і біомаса. Встановлено, що після спорудження захисних дамб найбільш важка екологічна ситуація склалася в озері Китай. Результати досліджень за проектом TACIS представлені в спеціальному випуску «Вісника Одеського національного університету» (2002 р.).
Доцент В. В. Заморов, старші викладачі І. Л. Рижко та А. В. Чернявський, наукові співробітники М. П. Заморова і Ю. М. Джуртубаєв, завідувач гідробіологічної станції О. О. Ковтун приймали участь у комплексних дослідженнях острова Зміїний і прилеглої морської акваторії у 2003 – 2009 рр. Була вивчена іхтіофауна прилеглої до острова акваторії, зокрема, демерсальні риби. Досліджено макрозообентос на різних субстратах і глибинах. Розроблено рекомендації для проведення заходів з охорони і раціонального використання представників бентосу і донного іхтіоценозу в акваторії острова. Результати досліджень відображені в монографії і статтях, захищена кандидатська дисертація здобувачем кафедри С. М. Снігірьовим (науковий керівник В. В. Заморов).
 
З 2006 р. на кафедрі в рамках держбюджетної тематики Міністерства освіти і науки України в режимі цілорічного моніторингу проводяться дослідження макрозообентосу і промислових риб придунайських озер. Доцент М. М. Джуртубаєв і молодший науковий співробітник Ю. М. Джуртубаєв значно розширили список видового складу макрозообентосу, вивчили його розподіл по озерах, кількісну характеристику в нових екологічних умовах, що склалися після спорудження дамб та скорочення зв’язку озер з Дунаєм. В цей же час старший науковий співробітник Г. Ю. Коломєйченко і старший викладач О. О. Семенова здійснили оцінку токсичності донних відкладень озер, використовуючи методи біотестування. Результати досліджень викладені в трьох монографіях і багатьох статтях.
 
Результатом вивчення живлення риб-бентофагів, кормового макрозообентоса, його продукції, стало видання методичного посібника. В якому представлено математичний алгоритм оцінки рибопродуктивності придунайських озер за станом макрозообентоса, а також розроблено програмне забезпечення для його використання. Математична модель дозволяє автоматизувати трудомісткі обчислення потенційної рибопродуктивності водойм і надає можливість прогнозування біологічних процесів, які пов'язані з живленням риб та впливають на їх потенційну чисельність. Такий спосіб оцінки потенційної чисельності риб-бентофагів в континентальних водоймах було розроблено в Україні вперше. За результатами цих досліджен надруковано дві монографії і отримано два патенти.
Результати досліджень застосовуються в науково-практичній діяльності підприємствами та установами Державного агентства рибного господарства України, які здійснюють охорону, відтворення та раціональне використання живих водних ресурсів в Одеській області.
 
Широко впроваджуються результати досліджень колективу кафедри і в навчальний процес. Практичні навички дослідницької роботи з гідробіології, іхтіології, токсикології студенти отримують на «Великому спеціальному практикумі», який включає заняття з вивчення фіто- і зоопланктону, фіто- і зообентосу, іхтіофауни; засвоєння основних методів водної токсикології та біотестування. Під час літньої практики на гідробіологічній станції університету ці навички закріплюються студентами при зборі і обробці матеріалу для написання кваліфікаційних робіт. 
Доброю традицією на кафедрі стало залучення до викладацької роботи провідних фахівців академічних установ. Так, вчені Інституту морської біології НАН України, директор інституту член-кореспондент НАН України професор Б. Г. Александров; академік НАН України, професор Ю. П. Зайцев, завідувачі відділами філії професор Л. В. Воробйова та доцент С. Є. Дятлов активно приймають участь в навчальному процесі кафедри та біологічного факультету. 
 
Директор Інституту морської біології НАН України, доктор біол. наук, професор Б. Г. Александров працює на кафедрі за сумісництвом, що відкриває перспективи наукового співробітництва кафедри і академічної науки. Він проводить дослідження екологічних аспектів розвитку та росту морських безхребетних; продукції та біотичного балансу прибережних морських екосистем. Вивчає значення крайових (контурних) угруповань у функціонуванні водних екосистем. Досліджує екологичні проблеми, які повязані з видами-вселенцями в Азово-Чорноморському регіоні. Розробляє методологію збереження біологічного різноманіття Чорного моря.
Зростає значення гідробіологічної станції – бази наукових досліджень співробітників кафедр біологічного факультету, студентських практик та дипломних досліджень. Станція є центром підводних гідробіологічних досліджень в нашому регіоні. З 2003 р. гідробіологічною станцією керує кандидат біологічних наук, доцент кафедри гідробіології та загальної екології О. О. Ковтун, який активно розвиває підводні гідробіологічні дослідження, вивчає рідкісні та зникаючі види гідробіонтів Чорного моря. Проводить дослідження різноманіття фауни і флори Чорного моря та його лиманів з метою розробки рекомендацій для їх збереження та раціонального використання. Досліджує біологію і екологію основних груп мікроорганізмів, водоростей, безхребетних та риб печер і гротів Чорного моря. 
 
У 2012 р. згідно Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (№ 272, від 03.12.2001р.) «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України» та Наказу ректора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова на території гідробіологічної станції було створено навчально-допоміжний підрозділ «База-стоянка суден Одеського національного університету імені І. І. Мечникова». Начальником бази-стоянки суден призначено провідного фахівця Ю. В. Морозова. Основною функцією цього підрозділу є безпечна експлуатація плавзасобів при проведенні практичних занять і наукових досліджень в прибережній зоні моря з використанням малих суден університету.
Велику роботу щодо забезпечення навчального процесу проводять біолог О. Л. Соловйова, провідний спеціаліст А. О. Веретеннікова. 
 
За роки існування кафедри університетські дипломи отримали близько 1 500 наших студентів, у тому числі понад 100 – з інших держав. На кафедрі захищено чотири докторські і близько 60 кандидатських дисертацій. Минуло 80 років з дня створення кафедри гідробіології. Можна відзначити, що в даний час кафедра гідробіології та загальної екології вносить свій гідний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців-біологів (гідробіологів і іхтіологів), а також на достатньо високому науковому рівні продовжує вивчати життя Чорного моря і континентальних водойм півдня України.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c695091da39111062796621550405777
title_5c695091da4d32064190831550405777
title_5c695091da5ea15805247071550405777
title_5c695091da7bd20289337431550405777
Top