Наукові роботи

1. Карпов Л. М. Роль Na+,K+-АТФазы во взаимоотношениях тиамина и липоевой кислоты при всасывании, происходящем в желудочно-кишечном тракте // Фізіол. журн., 1989. - Т. 35, № 3. - С. 51 - 57.

2. Карпов Л. М., Савлучинська Л. Г., Будняк О. К., Сорокін А. В. Обмен витаминов В2, В3 и РР в онтогенезе у белых крыс // Биологический вестник ХДУ. – 1998. – Т. 2, № 2. – С. 46 - 50.
3. Будняк О. К., Карпов Л. М., Сорокін А. В., Броун И. И., Каракас С. Р., Радова Д. В., Чабан Ю. Л. Влияние витаминно-антиоксидантных комплексов на содержание некоторых витаминов в различных органах крыс, подвергшихся рентгеновскому облучению // Медична реабілітація, курортологія, медицина. - 1999. - Т. 20, №4. – С. 36 - 39.
4. Топольник Є. В., Полтавцева Н. В., Карпов Л. М., Осташков К. В., Тараненко В. Д. Вплив аскорбінату ГАМК на епілептиформні реакції нейронів кори і деякі метаболічні наслідки гіпоксії в мозку щурів // Нейрофізіологія. – 1999. – Т. 31, № 3. – С. 1 - 4.
5. Карпов Л. М., Броун І. Й., Полтавцева Н. В., Ершова О. Н., Каракис С. Г., Васильева Т. В., Чабан Ю. Л. Пострадиационное применение витаминсодержащих комплексов и экстракта фикоцианина при лучевом поражении крыс // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2000. – Т. 40, № 3. – С. 310 - 314.
6. Карпов Л. М., Пономарчук В. С., Сьомік Л. И., Гладкій Т. В., Лавренко А. Н., Савченко А. В., Савлучинская Л. Г. Действие нейроактивных факторов на мозговое кровообращение в норме и патологических состояниях // Архив клин. и эксперим. медицины. – 2001. – Т.10, № 2. –С. 162.
7. Карпов Л. М., Анісімов В. Ю., Безп’ятих О. В. Вплив комплексу вітамінів групи В на активність Nа/К – АТФази в умовах інгібування біосинтезу білка в тканинах та органах щурів // Аграрний вісник Причорномор’я. –2005. - Вип. 31. – С. 188 - 189.
8. Карпов Л. М., Будняк А. К., Сорокин А. В., Кокошкина О. А. Протекторное действие витаминного комплекса на содержание коферментніх форм витаминов В2 и РР при аллоксановом диабете у крыс разного возраста // Биологический вестник ХНУ. – 2006. - № 1. – С. 80 - 83.
9. я. – 2007. – Вип. 38. – С. 102 - 110.Карпов Л. М., Полтавцева Н. В., Савлучинська Л. Г., Пєнов В. В. Вікові зміни активності піруватдегідрогенази та вмісту коензиму ацилування в органах щурів // Аграрний вісник Причорномор
10. Каракис С. Г., Карпов Л. М., Драгоева Е. Г., Лавренюк Т. И., Сагариц В. А., Марченко В. С. Биохимический состав биомассы штаммов Arthrospira (Spirulina) platensis // Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. - № 1. – C. 58 - 63.
11. Станєв О. І., Запорожченко О. В., Карпов Л. М., Коломійчук С. Г., Кокошкіна О. А. Дія харчових добавок із біомаси різних штамів Spirulina platensis на вміст метаболітів енергетичного обміну в органах щурів // Досягнення біології та медицини. – 2008. - № 1 (1). – С. 23 - 26.
12. Карпов Л. М., Анисимов В. Ю., Полтавцева Н. В. Действие витаминов группы В и их комплексов на содержание различных фракций макроэргических фосфатов в органах крыс // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2008. – Вип. 43. – С. 118 - 124.
13. Карпов Л. М., Анісімов В. Ю., Полтавцева Н. В. Порівняльна динаміка вмісту макроергічних фосфатів і загальної АТФазної активності в органах щурів після різних способів введення їм вітамінних комплексів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2008. – Вип. 7 - № 814. – С. 13 - 17.
14. Карпов Л. М., Анісімов В. Ю. Вплив комплексу вітамінів групи В на активність Na+-, К+-АТФази у тканинах щурів // Досягнення біології та медицини. – 2009. - № 1(13). – С. 8 - 10.
15. Карпов Л. М., Анісімов В. Ю. Вплив вітамінів групи В на біосинтез нікотинамідних коферментів у тканинах мишей // Одеський медичний журнал. – 2009. - № 5 (115). – С. 7 - 10.
16. Карпов Л. М., Анісімов В. Ю. Взаємодія вітамінів В1 і В2 у біосінтезі їх коферментних форм у щурів // Досягнення біології та медицини. – 2009. - № 2 (14). – С. 11 - 14.
17. Карпов Л. М., Анісімов В. Ю. Активність піруватдегідрогеназного комплексу в органах щурів через різні терміни після внутрішньом’язового введення вітамінів групи В та їх комплексів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2009. – Вип. 10, № 878. – С. 16 - 20.
18. Кліменкова Н. Т., Карпов Л. М., Прокопчук Є. О., Каракіс С. Г., Григоренко Т. М. Вплив спіруліни на процес відновлення організму щурів після імплантації ксеноматеріалу у м’язові тканини // Досягнення біології та медицини. – 2010. - № 1 (15). – С. 8 - 11.
19. Карпов Л. М., Анісімов В. Ю. Активність піруватдегідрогеназного комплексу в органах щурів через різні терміни після внутришньом’язового введення вітамінів групи В та їх комплексів // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, серія: біологія. – 2010. - № 878. – Вип. 10. – С. 16 - 20.
20. Анісімов В. Ю., Карпов Л. М. Утворення коферментних форм вітамінів В1 і В2 при введенні їх щурам у складі полівітамінних комплексів // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2010. – № 1. – С. 30 - 34.
21. Карпов Л. М., Павличенко О. Д., Ершова О. Н., Каракис С. Г., Майкова А. В., Драгоева А. Г., Лавренюк Т. И., Сагариц В. А. Особенности адаптационного действия спирулины и ее мутантных штаммов в условиях стресса // Вісник Одеського національного університету. – Біологія. – 2012. – Т. 17, вип. 3 (28). – С. 61 - 68.
22. Карпов Л. М., Сьомік Л. І., Гладкій Т. В. Cтановлення і розвиток кафедри фізіології людини і тварин ОНУ імені І. І. Мечникова // Вісник Одеського національного університету. – Біологія. – 2013. – Т. 18, вип. 4 (33). – С. 94 – 100.
23. Гладкій Т. В., Файтельберг Р. О. Влияние укачивания на всасывание в тонком кишечнике собак некоторых витаминов группы В и аскорбиновой кислоты // Космическая биология и авиакосмическая медицина. – 1979. - Т.13, №44.
24. Гладкій Т. В., Файтельберг Р. О. К механизму изменения всасывания глюкозы в кишечнике собак при укачивании // Физиологический журнал. – 1980. - Т.26, №5.
25. Гладкій Т. В. Влияние малых прямолинейных знакопеременных ускорений на состояние слизистой оболочки тонкой кишки собак. //Физиологический журнал – 1982. - Т.28, №1.
26. Гладкій Т. В. Влияние знакопеременных прямолинейных ускорений на всасывательную деятельность кишечника собак. – Дисертація на здобуття н. ступеня кандидата біологічних наук. – спец. 03.00.13 –Фізіологія. – Київ, 1983.
27. Гладкій Т. В., Семик Л. И., Алексеева З. И. Возрастные особенности всасывания циклических аминокислот в тонком кишечнике крыс // Тез. докл V Всес. Съезда геронтологов. – Тбилиси, 1988. – Киев, 1988.
28. Гладкій Т. В. Вміст вільних амінокислот в інтактних та гостро ізольованих ділянках кори головного мозку кішки у стані пароксизмальної активності . Збірник матеріалів ХІІІ З’їзду фізіол. товариства ім. І. П. Павлова. Харків, 1990. – Київ : Наукова думка, 1990.
29. Гладкій Т. В., Коломійчук Т. В., Сьомік Л. І., Павличенко О. Д., Карпов Л. М., Каракіс С. Г., Бузика Т. В. Вивчення впливу різних штамів Spirulina platensis на показники фізіологічного стану щурів //Аграрний вісник Причорномор’я. – Одеса, 2005. Вип. 31. С. 184 - 187.
30. Гладкий Т. В., Чумаченко Л. П., Дьяченко Л.Ф. Фракционный состав белков сыворотки крови черноморских бычков (Perciformes, Gobiidae) // Вісник ОНУ. – 2006. – Т. 11, вип. 6. – С. 243 - 248.
31. Гладкий Т. В., Коломійчук Т. В., Сьомік Л. І. Морфологічні показники еритроцитів щурів за штучної гемолітичної анемії на фоні застосування водорості Spirulina platensis у якості харчової добавки // Вісник Одеського університету. – Т.11. – Вип.6. -2006. – С.249 - 257.
32. Гладкий Т. В., Кузьминская Н. Л., Чебан О. В. Морфологическая изменчивость ядер эритроцитов периферической крови бычка-кругляка, обитателя северо-западной части Черного моря // Міжнародна науково-практична конференція „Екологічні проблеми Чорного моря”. – Одеса, 2008. – С. 94 – 99.
33. Гладкий Т. В., Ружицька О. М., Заморов В. В. Досвід розвитку організації навчального процесу на біологічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-методичної конференції „Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні”. –Ч.1. – Київ: НТТУ „КПІ”, 2010. – С. 54 – 56.
34. Сьомік Л. І., ТараненкоВ. Д., Тімофіев І. В., Гладкий Т. В. Морфологічні особливості латерально-дорсального ядра таламуса кішок // Фізіологічний журнал. – 1988. Т.44, №33. – С. 58.
35. Семик Л. И., Дьяченко Л. Ф., Карпов Л. М., Каракис С .Г. Белки сыворотки крови крыс на фоне рентгеновского облучения и биодобавки спирулины // Научные труды III съезда физиологов СНГ, Ялта, Украина (1-6 октября 2011). – Москва-Ялта: Медицина-Здоровье, 2011. – С. 133.
36. Майкова Г. В., Жук О. В. Протисудомна активність циназепаму на моделях судом з різним механізмом виникнення // Вісник ОНУ. – 2005. - Т.10, вип. 5 (Біологія). – С. 165 - 172.
37. Майкова Г. В., Преподобна К. В. Порівняльна характеристика протисудомної дії нової лікарської форми та субстанції клоназепаму // Вісник психіатрії і психофармакотерапії. – 2005. - № 1(7). – С. 247 - 249.
38. Майкова Г. В., Преподобна Е. В. Проти судомний ефект за умов осередкової епілепсії // Матеріали VI національного з’їзду фармацевтів України «Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України». - Харків. – 2005. – С. 556 - 557.
39. Майкова Г. В., Онофрійчук О. О., Сулакова О. П., Павліченко О. Д. Визначення анестезуючих властивостей циназепаму у щурів // Вісник ОНУ. - 2006. – Т. 11, вип.6. – С. 228 - 234.
40. Майкова Г. В., Петровський Є. П., Сулакова О. П., Онофрійчук О. О., Фармакодинамічна взаємодія цинезепаму та кетаміну у щурів// Вісник ОНУ. - 2006. – Т. 11, вип.6. – С. 235 - 242.
41. Майкова Г. В., Сьомік Л. І., Єршова О.М., Еберле Л.В. Гематологічні та біохімічні показники крові щурів за умов харчування голозерним та плівчастим ячменем // Вісник Одеського національного університету. – Біологія. – 2011. – Т. 16, вип. 18. – С. 91 - 96.
42. Ершова О.Н., Карпов Л. М., Каракис С. Г., Драгоева А. Г., Лавренюк Т. И., Павличенко О. Д., Капова А.Ю., Станев А.И. Действие спирулины на активность антиоксидантной системы в условиях стресса у белах крыс// Природничий альманах. - 2012. – Вип. 17. – С. 109 - 117.
43. Ершова О. Н., Терлецкая Я. О., Павличенко О. Д., Притыка Ю. В., Семик Л. И. Антиоксидантное действие спирулины на фоне рентгеновского облучения // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60. - № 3 (додаток). – С. 196 - 197.
44. Лавренко А. Н., Пыхтеев Д. М., Гладкий Т. В., Пономарчук В. С. Нейросекреторная активность супраоптического ядра переднего гипоталамуса кроликов под действием транскутанной электростимуляции зрительного анализатора // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2006. - №3(5). – С. 50 - 56.
45. Коломийчук Т. В., Бузыка Т. В., Карпов Л. М., Майкова А. В., Денисенко О. В., Семик Л. И., Волкова А. В., Каракис С. Г. Динамика морфологических показателей крови крыс при хроническом рентгеновском облучении на фоне применения штаммов Spirulina platensis в качестве пищевой добавки // Аграрний вісник Причорномор’я – 2007. - Вип. 38. – С. 102 - 110.
46. Коломийчук Т. В., Карпов Л. М., Шамбра В. В. Применение хитин-протеинового комплекса для коррекции поведенческих реакций крыс, подвергнутых однократному рентгеновскому облучению // Аграрн. Вісн. Причорномор’я. –2008. – Вип. 43. – С. 137 - 144.
47. Коломийчук Т. В., Черно Н. К., Шамбра В. В. Поведенческая активность крыс, подвергнутых однократному рентгеновскому облучению на фоне применения хитин-протеинового комплекса // Нейронауки: теоретические и клинические аспекты. – 2008. – Том 4, №1 (приложение). – С. 33 - 34.
48. Коломийчук Т. В., Черно Н. К., Карпов Л.М. Исследование каротино-токоферолового комплекса на состояние мембран эритроцитов при тотальном однократном рентгеновском облучении крыс // Научные труды II съезда физиологов СНГ (Кишинэу, Молдова 29-31 октября 2008 г.) – Москва - Кишинэу: Медицина – Здоровье, 2008. – С. 139 - 140.
49. Коломійчук Т. В., Коломійчук С. Г., Черно Н. К. Вивчення впливу каротино-токоферолового комплексу на гематологічні та біохімічні показники щурів після рентгенівського опромінювання // Тез. доп. ХVШ з´їзду Укр. фізіол. Товариства з міжнар. участю (Одеса, 20-22 травня, 2010 р.). – Фізіол. журнал, 2010. – Т. 56. – № 2. – С. 228 - 229.
50. Коломійчук Т. В. Черно Н. К., Карпов Л. М. Вплив каротино-токоферолового комплексу на поведінкову активність щурів, що підлягали опроміненню// Тез. Доп. У конгрес Укр. Товариства нейронаук, присв. пам'яті акад. П.Г.Костюка, 6-10 червня 2011 р. – Київ, 2011. – С. 85 - 86.
51. Коломийчук Т. В., Карпов Л. М. Черно Н. К. Поведенческая активность крыс после однократного рентгеновского облучения на фоне применения хитин - протеинового комплекса. – Природничий Альманах. Серия: Біологічні науки. – Херсон, 2011. – Вип. 16. – С. 46 -54.
52. Коломийчук Т. В., Карпов Л. М., Черно Н. Г. Эффективность применения комплексов біогенного происхождения на активность ферментов антиоксидантной защиты в тканях облученных крыс // Тез. Матеріали УІ конгресу патофізіологів України, 3-5 жовтня, Місхор, Крим. – Таврический медико-биологический Вест ник, 2012. – Т. 15, № 3, ч. 2(59). – С. 341.
53. Коломійчук Т. В., Черно Н. К., Карпов Л. М. Вплив каротино-токоферолового комплексу на поведінкову активність щурів, підданих гамма-опроміненню // Нейрофизиология. – 2012. – Т. 44. - № 1. – С. 94 - 97.
54. Коломийчук Т. В., Карпов Л. М., Черно Н. Г. Эффективность применения комплексов біогенного происхождения на активность ферментов антиоксидантной защиты в тканях облученных крыс // Таврический медико-биологический Вест ник, 2012. – Т. 15, № 3, ч. 2(59). – С. 341.
55. Коломійчук Т. В., Карпов Л. М.. Корекція прооксидантно-оксидантної системи щурів на фоні рентгенівського опромінення // Аграрний Вісник Причорномор'я (біол. та сільскогосп. науки). –2012. – Вип. 62. – С. 100 - 104.
56. Коломійчук Т. В., Карпов Л. М., Черно Н. К. Вплив рентгенівського опромінення на стан прооксидантно-антиоксидантної системи мозку щурів за умови застосування препаратів біогенного походження // VI Конгрес Українського товариства нейронаук, Київ, 4-8 червня, 2014. - Київ, 2014. – С. 74 - 75.
57. Коломійчук Т. В., Бузика Т. В., Карпов Л. М. Вплив типу харчування на функціональний стан щурів // Аграрний вісник Причерномор’я. – 2014. – № 1. – С. 47-51.
58. Коломійчук Т. В., Карпов Л. М. Взаємозв’язок між ригідністю еритроцитів та показниками антиоксидантної системи організма опромінених щурів // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60. - № 3 (додаток). – С. 87 - 88.
59. Коломійчук Т.В., Карпов Л.М. Гематологічні показники периферійної крові опромінених щурів за умов застосування комплексів біогенного походження // Матеріали VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової терапії", 9-10 листопада 2015 р. - Вінниця, Нілан-ЛТД, 2015. - С. 155 - 157.
60. Денисенко О. В., Бузика Т В., Сьомік Л. І., Карпов Л. М. Особливості нейрональної активації сесомоторної кори щурів при аплікації глутамату // Вісник Одеського національного університету. – 2006. – Том 11, № 9. – С. 209 – 216.
61. Denisenko O. V., Buzyka T. V., Kaschenko O. A., Shandra O. A. Relationships between interictal and ictal epileptiform activity in the rat hippocampus and frontal cortex during chemical kindling. Abstract book of international congress on the Idiopathic Generalized Epilepsies (IGE): developmental aspects; bridging basic science and clinical research. – 3 – 6 October 2007, Antalya. – P. 40.
62. Денисенко О. В., Бузика Т. В., Кащенко О. А., Шандра О. А. Аналіз інтеріктальної спайкової активності в гіпокампі та неокортексі при розвитку пентилентетразолового кіндлінгу у щурів // Досягн. біол. та мед-ни. – 2007. – Том 9, № 1, - С. 42 – 46.
63. Денисенко О. В., Шандра О. А., Бузика Т. В., Карпов Л. М. Вплив кіркового електроподразнення та ізопікамілону, карбамазепіну на інтеріктальну спайкову активність лобної кори і гіпокампа при моделюванні фокальної епілепсії у щурів // Досягнення біології та медицини. – 2010. –№ 2 (16), - С. 42 – 46.
64. Денисенко О. В., Шандра О. А., Бузика Т. В., Карпов Л. М. Вплив ізопікамілону на пікротоксин-індуковану генералізовану судомну активність у мишей та щурів // Природничий альманах. Біологічні науки. Збірник наукових праць. – 2011. - Випуск 15. – С 43 – 52. (Херсон, ПП Вишемирський, 2011 р.– 172 стор.)
65. Денисенко О. В., Шандра О. А., Карпов Л. М. Ефекти введення ізопікамілону та пікамілону в умовах формування пікротоксин-індукованої генералізованої активності у щурів // Досягнення біології та медицини. – 2012. - № 2 (20). – С. 35 – 40.
66. Денисенко О. В. Модуляція пікротоксин-спричиненої генералізованої судомної активності під впливом ГАМК-похідних ізопікамілону та пікамілону // Одеський медичний журнал. – 2014. - № 5 (145). – С. 14 – 20.
67. Денисенко О. В., Шандра О. А., Карпов Л. М., Сьомік Л. І., Топал М. М. Аналіз ролі інтерспайкової активності при розповсюдженні судомної активності у різних моделях епілептогенезу в щурів // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60. - № 3 (додаток). – С. 35 - 36.
68. Denisenko O. V., Shandra O. A., Karpov L. M., and Siomik L. I. Effects of Picamilon and Isopicamilon on the Formation of Picrotoxin-Induced Convulsive Activity in Rats // NEUROPHYSIOLOGY. – June, 2014. - Volume 46, Number 3. – P. 284 – 287.
69. Denisenko O. V., Shandra O. A.. Two types of epileptiform activity induced in rats by repeated injections of subconvulsive picrotoxin doses // NEUROPHYSIOLOGY. – April 2015. - V. 47, № 2. – P. 160 - 164.
70. Denisenko О. V., Shandra Al. Al., Vastyanov R. S. Особливості нейрональної активності фронтальної кори щурів при пентиленететразоловому кіндлінзі = The peculiarities of rats frontal cortex neuronal activity during pentylenetetrazol kindling // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – V. 5, № 5. – P. 342 -354.
71. Макаренко О.А., Левицкий А.П., Ходаков И.В. Патофизиологические аспекты остеопротекторного действия биофлавоноидов при остеопорозе // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Т.15, № 3, ч.1 (59). – С.195-198.
72. Макаренко О.А. Физиологические функции флавоноидов в растениях // Вісник стоматології. – 2012. – № 7 (80), спецвыпуск. – С. 33-34.
73. Макаренко О.А, Левицкий А.П. Взаимодействие флавоноидов с протеинами // Досягнення біології та медицини. – 2012. – № 2(20). – С. 75-82.
74. Макаренко О.А., Левицкий А.П. Физиологические функции флаваноидов в растениях // Физиология и биохимия культурных растений. – 2013. – Т. 45, № 2. – С.100-112.
75. Левицкий А.П., Макаренко О.А., Ходаков И.В. и др. Содержание Р-витаминных веществ в вегетативных частях сои // Зернові продукти і комбікорми. – 2013. – № 3 (51). – С. 30-33.
76. Деньга А.Э., Макаренко О.А. Биохимические параметры ротовой жидкости у детей с начальным кариесом зубов в процессе комплексного ортодонтического лечения // Вісник стоматології. – 2013. – № 3 (84). – С. 58-62.
77. Kolesnik K.A., Denga O.V., Makarenko О.А. Influence of an adaptogenic complex on a state of tissues of a gingiva at orthodontic teeth movement on the background of an experimental goiter // Global Journal of Biotechnology and Biochemistry. – 2013. – V. 8, № 3. – P. 61-65.
78. Kamila A. Kolesnik, Oksana V. Denga, Olga A. Makarenko Changes of hard tissues of tooth and bone tissue of an alveolar process in rats at orthodontic tooth movement on the background of an experimental goiter // Russian Open Medical Journal. – 2014. – №1. – Р. 101-106.
79. Левицкий А.П., Макаренко О.А., Селиванская И.А. и др. Порівняльна остеостимулювальна активність препаратів BIO-OSS i OBO-ГАП-2 // Досягнення біології та медицини. – 2014. – № 1 (23). – С. 24-27.
80. Демид О.І., Макаренко О.А., Тащян А.Е. Зміни біохімічних показників ротової рідини у дітей з різними видами вроджених розщілин піднебіння // Вісник стоматології. – 2014. – № 2 (87). – С.37-40.
81. Макаренко О. А. Биофлавоноиды в лечении и профилактике метаболического синдрома // Вісник стоматології. – 2014. – № 8 (89), спецвипуск. – С. 26-30.
82. Макаренко О. А., Ходаков И. В., Левченко Е. М., Васюк В. Л. Сравнительная гепатопротекторная эффективность биофлавоноидов // Вісник стоматології. – 2014. – № 8 (89), спецвипуск. – С. 20-23.
83. Макаренко О. А., Хромагина Л. Н., Кнава О. Э. и др. Гепатопротекторные свойства растительных экстрактов, содержащих биофлавоноиды // Вісник стоматології. – 2014. № 8 (89), спецвипуск. – С. 23-26.
84. Ходаков И.В., Макаренко О.А., Левицкий А.П., Сичкарь В.И. Сортовые особенности сои украинской селекции по содержанию полифенолов в листьях // Физиол. растений и генетика. – 2014. – Т.46, № 1. – С. 27-36.
85. Макаренко О.А., Цевух Л.Б., Левицкий А.П. Современные представления о развитии метаболического синдрома и его коррекция биофлавоноидами // Актуальные проблемы транспортной медицины – 2015. – Т.2, № 3 (41-ІІ). – С. 24-32.
86. Левицкий А.П., Макаренко О.А., Селиванская И.А. и др. Лечебное действие антидисбиотического препарата «Квертулидон» на состояние тканей полости рта крыс при антихеликобактерной терапии // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2015. – № 2 (40). – С. 137-143.
87. Ходаков И. В., Левицкий А.П., Макаренко О. А. и др. Состав и содержание полифенолов в листьях винограда сортов Ароматный и Одесский черный украинской селекции в летний и осенний период вегетации // Физиология растений и генетика. – 2015. – Т.47, № 3. – С. 224-234.
88. Makarenko O., Levitsky A. Biochemical mechanisms of therapeutic and prophylactic effects of bioflavonoids // Journal of Pharmacy and Pharmacology. – 2016. – Vol. 4, N 8. – P.451-456.
89. Макаренко О. А., Левицкий А. П. Основные биохимические механизмы лечебно-профилактического действия кверцетина // Вісник стоматології. – 2016. – № 9 (96). – спецвипуск. – С. 10-15.
Levitsky A. P., Makarenko O. A., Khodakov I. V., Lukanin A. S., Lukanina M. A.
90. Гепатопротекторные свойства полифенольных веществ экстракта «Дубовый» = Hepatoprotective properties of polyphenols substances of Oak extract. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):537-547.
91. Коломийчук Т.В., Карпов Л.М. Черно Н.К. Поведенческая активность крыс после однократного рентгеновского облучения на фоне применения хитин - протеинового комплекса. – Природничий Альманах. Серия: Біологічні науки. – Херсон, 2011. – Вип. 16. – С. 46-54.
92. Коломійчук Т.В., Черно Н.К.. Карпов Л.М. Вплив каротино-токоферолового комплексу на поведінкову активність щурів, підданих гамма-опроміненню. – Нейрофизиология, 2012. – Т.44. – № 1. – С. 94-97.
93. Погребнюк В.Л., Черная Г.А., Коломийчук Т.В., Бузыка Т.В. Влияние типа питания на некоторые физиолого-биохимические показатели крыс. – Збірник наук. Товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. –Одеса: "Печатный дом", 2012. – С. 86-93.
94. Т.В. Коломійчук, Л.М. Карпов. Корекція прооксидантно-оксидантної системи щурів на фоні рентгенівського опромінення // Аграрний Вісник Причорномор'я (біол. та сільскогосп. науки). – Одеса, 2012. – Вип. 62. – С. 100-104.
95. Т.В. Коломийчук, Л.М. Карпов, Н.К. Черно. Исследование цитопротекторного действия препаратов с антиоксидантними свойствами в крови облученных крыс // Мат-лы ІХ Междунар. Науч.-техн. конф. «Актуальные вопросы биологической физики и химии БФФХ - 2013» (Севастополь 22-26 квітня 2013р). – С. 149-150.
96. С.Г. Коломийчук, науч. сотр., И.Л. Бошкова, доц., канд. техн. наук, Т.В. Коломийчук, ст. преп., Е.В. Георгиеш, асп. Социально-экологические проблемы применения пестицидов и пути их решения. медико-биологический аспект //Сучасні проблеми фізики, хімії та біології. «ФiзХiмБiо– 2013»: матерiали II міжнар. наук.-техн. конф., Севастополь, 27–29 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки, молодi та спорту України, Севастоп. нац. тех. ун-т; наук.ред. М.П. Євстигнєєв. — Севастополь: СевНТУ, 2013. — С. 129-132.
97. Коломийчук С.Г. Использование биологических тестов для оценки эффективности микроволнового экстрагирования биологически активных веществ [Электронный ресурс] / С. Г. Коломийчук , И. Л. Бошкова, Т. В. 8. Коломийчук, Е. В. Георгиеш // матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Енергоефективні та ресурсоз-берігаючі технології та обладнання у харчовій промисловості та теплохладотехниці», Донецьк, 15-16 травня 2014 року / Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Секція № 2: Розроблення прогресивної технології і енергоефективного обладнання харчової промисловості. – Режим доступа: http://www.holod.htt.donduet.edu.ua/index.php/kholodoteplotekhnika-ta-tekhnologichni-protsesi-z-jiji-vikoristannyam.
98. Коломійчук Т.В., Бузика Т.В., Карпов Л.М. Вплив типу харчування на функціональний стан щурів // Аграрний вісник Причерномор’я. – 2014. – № 1. – С. 47-51. (науково-метричний).
99. Коломійчук Т.В., Карпов Л.М. Гематологічні показники периферійної крові опромінених щурів за умов застосування комплексів біогенного походження // Матеріали VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю"Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової терапії", 9-10 листопада 2015 р - Вінниця, Нілан-ЛТД, 2015. - С. 155-157.
100. Бузика Т.В., Погребнюк В.Л., Коломійчук Т.В., Карпов Л.М. Показники антиоксидантної системи щурів за дії хронічного ситуаційного стресу на тлі застосування гумінату натрію // Матеріали VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю"Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової терапії", 9-10 листопада 2015 р - Вінниця, Нілан-ЛТД, 2015. - С. 82-83.
101. Майкова Г. В., Еберле Л. В., Сьомік Л. І., Єршова О. М. Гематологічні та біохімічні показники крові щурів за умов харчування голозерним та плівчастим ячменем // Вісник ОНУ. Біологія – 2011. – Т.16, вип. 18. – С. 89– 94.
102. Карпов Л. М., Павличенко О. Д., Ершова О. Н., Каракис С. Г., Майкова А. В., Драгоева А. Г., Лавренюк Т. И., Сагариц В. А. Особенности адаптационного действия спирулины и ее мутантных штаммов в условиях стресса // Вісник ОНУ. Біологія. – 2012. – Т.17, вип. 3(28). – С. 61– 68.
103. Карпов Л. М., Майкова Г. В., Павліченко О. Д., Еберле Л. В., Сьомик Л. І., Протункевич М. С.. Бузуаджи О. П. Фізіолого– біохімічні показники у тканинах та органах щурів за різних режимів УВЧ– опромінення // Вісник Одеського національного університету. Біологія – 2016. – Т. 21. – Вип. 2 (39). – С. 130– 138.
104. Компетентнісний підхід як фактор підвищення якості підготовки майбутнього фахівця / М. В. Ткаченко // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до вип.. 27, том ІІ(35): Тематич випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» .- К.: Гнозис, 2012.- С. 294 – 301
105. Оцінювання компетентностей майбутнього фахівця як педагогічна проблема / М. В. Ткаченко // Педагогічна освіта і наука в умовах класичн. університету: традиції, проблеми, перспективи У 3-х томах. Т.2. Теорія і практика педагогічної науки і освіти: досвід, інноватика, прогнозування: Зб. наук. пр. / За ред. М.Євтуха, Д.Герцюка, К.Шмидта. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.264 - 271.
106. Інноваційна освіта як фактор підготовки конкурентноспроможного фахівця /М. В. Ткаченко // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей": Збірник матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конференції – (13-14 листопада 2014 р). - Суми, 2014. - С. 47-51
107. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник /М. В. Ткаченко. – Одеса: ИНВАЦ, 2013. – 150 с.
108. Інноваційні технології навчання на уроках біології: навчально-методичний посібник /Ткаченко М. В.. - Навчально-методичний посібник - Одеса: ИНВАЦ, 2016. – 88 с.
109. Ершова О.Н., Карпов Л. М., Каракис С. Г., Драгоева А. Г., Лавренюк Т. И., Павличенко О. Д., Капова А.Ю., Станев А.И. Действие спирулины на активность антиоксидантной системы в условиях стресса у белых крыс // Природничий альманах.- 2012. – Вип. 17. – С. 109-117.
110. Л.М. Карпов, О.Д. Павліченко, О.М. Єршова, С.Г. Каракіс, Г.В. Майкова, А.Г. Драгоєва, Т.І. Сагаріц Особливості адаптивної дії спіруліни і її мутантних штамів в умовах стресу // Вісник ОНУ, серія: Біологія. – 2012. - Т. 17, вип. 3 (28). – С. 61- 68.
111. Т. В. Бузика, О. В. Власенко, І. Л. Рокунець,В. В. Чечель Спосіб реєстрації фонокардіограми за допомогою телеметричної системи у щурів за умов вільної поведінки // Досягнення біологіїї та медицини. – 2010 – № 2 (16). – С. 36 – 39.
112. О. В. Власенко, Т. В. Бузыка, В. О. Майский, А. И. Пилявский, А. В. Мазниченко Активация нейронов медуллярных центров автономной нервной системы крыс при реализации ими мотивированных оперантных движений // Нейрофизиология. – 2010. – Т. 42, № 5. – С. 390 – 404.
113. О. В. Довгань, О. В. Власенко, Т. В. Бузика, В. О. Майський, О. І. Пілявський, А.В. Мазниченко Зміни експресії гена c-fos в ядрах мигдалеподібного тіла та частоти серцевих скорочень при реалізації їжодобувних стереотипних рухів у щурів // Фізіологічний журнал. – 2012. – 58, N 5. – С. 44-55.
114. O. V. Dovgan', O. V. Vlasenko, I. L. Rokunets, T. V. Buzyka, V. A. Maisky, O. I. Pilyavskii, A. V. Maznychenko Food-Procuring Stereotype Movements is Accompanied by Changes of c-fos Gene Expression in the Amygdala and Modulation of Heart Rate in Rats // International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2013. – V. 4, №2. – P. 157-170.
115. Т. В. Бузыка, О. В. Власенко, І. Л. Рокунець, О. В. Довгань, А. В. Ваколюк Вплив атропіну на хронотропну функцію серця під час оперантних їжодобувних рухів у щурів // Досягнення біології та медицини. – 2014. – Т. 24. – № 2. – С. 24 – 27.
116. Влияние антиацидотического препарата «НАМАЦИТ» на показатели клеточного и гуморального иммунитета у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки / Т.В. Трегуб, Е.О. Пахомова, М.С. Протункевич, В.А. Пахомова // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2014.- 3(79) . – С. 43-45.
117. Протункевич М.С. Принципиальная непригодность общепринятого метода определения кислотно-основного состояния в тканях и жидкостях организма / М.С. Протункевич // Международное научное издание: Сборник научных трудов SWorld.- Иваново: Маркова А.Д., 2014.- Т. 33.- С. 63
118. Применение комплекса витаминов «УНДЕВИТ» и минерального препарата «НАМАЦИТ» для интегральной коррекции метаболического ацидоза и алкалоза / Л.М. Карпов, М.С. Протункевич, В.А.Пахомова // Вісник Одеського національного університету. – 2013.- Т. 18. В. 3(32). Біологія.- С.82-86.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c4219d2044ba7159533901547835858
title_5c4219d2045d22399930531547835858
title_5c4219d2046e610940061581547835858
title_5c4219d2047fa19065101241547835858
Top