Інформація про наукову і науково-технічну діяльність біологічного факультету ОНУ у поточному році

1. Результати фундаментальних досліджень

Отримані нові дані про біорізноманітність макробентоса та демерсальної іхтіофауни придунайських озер можуть бути використані для проведення гідро екологічного моніторингу та оцінки кормової бази риб (науковий керівник доц. Заморов В. В.). – екологія

Показано, що гібридизація є ефективним чинником, який модифікує функцію структурних генів ферментів та пристосованість генотипів, що слід враховувати в практичній селекції (науковий керівник проф. Тоцький В. М.). – біологія

Виявлена захисна дія індуктора інтерферону – тілорону на інфікованих Salmonella enteritidis мишей. Показано, що інтенсивне позбавлення організму тварин від патогену обумовлюється стимуляцією тілороном бактерицидних механізмів макрофагів. В подальшому це може бути використано для розробки нових лікувальних препаратів (науковий керівник проф. Іваниця В. О.). – біологія

Вперше показано, що позахромосомні ДНК широко розповсюдженні у фітопатогенної бактерії Erwinia carotovora. Показано, що наявність плазмід не корелює з антибіотикостійкістю. Запроваджено адекватний метод виявлення і аналізу вірусоподібних часток і бактеріоцинів, які дозволяють характеризувати плазмідовмісні штамиE.carotovora. Отримані дані в майбутньому можуть біти використані для розробки біологічних методів боротьби з E.carotovoraяка є збудником м’яких гнилей сільськогосподарських рослин    (науковий керівник проф. Іваниця В. О.). – біологія

Поповнено електронний архів даних про видовий склад паразитофауни (кліщів та комах) перелітних птахів, які є резервуаром вірусів-збудників захворювань людини і тварин. Аналіз ходу міграційних процесів над територією півдня України і Греції встановив комплекс факторів залежності прольоту птахів від синоптичних процесів. Дано рекомендації щодо прогнозування масових міграцій над територією півдня України і Греції для вчасної й оперативної інформації санітарно-епідеміологічним установам України та аеродромним службам (науковий керівник проф. Іваниця В. О.). – екологія

Встановлена суттєва зміна у щурів енергетичних показників за умов різних доз та строків опромінення. Показано, що їх компенсувати ін’єкціями спеціально розроблених полівітамінних комплексів, а також з допомогою харчових добавок на основі відібраних штамів спіруліни (науковий керівник проф. Карпов Л. М.). – біологія

2. Результати прикладних досліджень

Розроблено засіб культивування грибного комарика та лабораторний метод дослідження ентомопатогенної дії мікробних препаратів; досліджено можливість використання для знищення грибного комарика виділених ізолятів бактерій і штамів – діючих інгредієнтів бактокуліциду та сферіксу. Створена колекція ентомопатогенних бактерій роду Bacillus з інсектицидною дією проти грибного комарика Bradysia pilistriata Frey (Sciarsdae). На цій основі можлива організація промислового виробництва препарату для захисту культивованих їстівних грибів (науковий керівник проф. Іваниця В. О.). – сільське господарство, захист рослин

Відібрано промислові ентомопатогенні штами Bacillusthuringiensisvar. іsrailensis 7-1/23 та B. sphaericus 1795 – продуценти ентомопатогенного мікробного препарату по відношенню до личинок кровосисних комарів. Розроблена біотехнологія виробництва ентомопатогенного препарату сфероларвициду на основі B. sphaericus 1795.Біотехнологія виробництва ентомопатогенного препарату сфероларвициду впроваджена в інженерно-технологічний інститут „Біотехніка”. Розроблені методичні рекомендації щодо використання сфероларвициду для знищення личинок кровосисних комарів (науковий керівник проф. Іваниця В. О.). – санітарна медицина, екологія

3. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

На всіх кафедрах працюють наукові студентські гуртки. Однією з основних форм наукової роботи студентів є проблемні групи. Група керується одним з викладачів; до її складу входять аспіранти, фурканти кафедри, студенти молодших курсів. Студенти факультету проходять стажування у провідних наукових установах України та за її межами, беруть участь у роботі Українських фахових об’єднань науковців. Щорічно студенти приймають участь у наукових студентських конференціях ОНУ, а також в регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених. Цього року студентами факультету опубліковано 75 робіт, в т.ч. 18 робіт самостійно.

У ІІ турі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 4 студенти. У ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з біології студентка ІІІ курсу біологічного факультету О.В. Чумічкіна здобула І місце, а студент ІV курсу Г.І. Сліщук – ІІ місце.

У 2007 році отримували стипендію Президента України студенти О. Лешишак (І півріччя) та О.В. Чумічкіна (ІІ півріччя), стипендію Верховної Ради України – студент Д.О. Семчонок, стипендію імені І.І.Мечникова – студенти В.В. Пєнов (І півріччя) та К.О. Куракіна (ІІ півріччя), студентка О.Й. Лозова отримувала персональну стипендію ректора ОНУ. Цього року студенти М.В. Синиця, О.Й. Лозова, М.Г. Толпіна і М.В. Немерцалова отримували стипендії фонду В.Пінчука, а студенти А. Венгер, С. Сушкевич, С. Узунок, С. Шалаєв та Г. Чоботар – фонду братів Кличко.

Активно працюють молоді науковці. З тематик НДР С. В. Білоконь, Л. А. Конуп, І. Г. Чудотворова, І. П. Якуба С. П. Гвоздій захистили дисертації на здобуття ступеня  кандидата. Н.В.Лиманська та І.Д.Жунько є співавторами винаходів. Г. І. Панщина подала до СВР дисертацію «Структурна організація генома помірного бактеріофага ZF 40 Erwinia carotovora», результати якої увійшли до звіту (с. 1).

4. Нові форми організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

Немає

5. Заходи, що здійснювались спільно з науковими установами НАНУ та іншими установами

З метою поліпшення підготовки аспірантів та студентів, проведення науково-дослідних студентських робіт на сучасному методичному рівні та проведення науково-дослідних робіт, орієнтованих на потреби господарства регіону поновлені договори про співдружність з Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАНУ, інженерно - технологічним інститутом «Біотехніка», Українським науково-дослідним інститутом реабілітації і курортології МЗ України, Науково-дослідним інститутом екологічної медицини, Басейновою санітарно-епідеміологічною станцією водного транспорту України, Центральною імуно-вірусологічною лабораторією з діагностикою СНІДу Одеської ОблСЕС, Селекційно-генетичним інститутом УААН, Південним біотехнологічним центром в рослинництві УААН (ПБЦ). На базі ПБЦ працює філія кафедри генетики і молекулярної біології ОНУ.

Укладено договір про наукове співробітництво з Українським науково-дослідним протичумним інститутом ім. І.І.Мечникова з метою виконання спільних науково-дослідних робіт, програм і проектів та організації підготовки спеціалістів, магістрів, аспірантів, кандидатів і докторів наук в області мікробіології, вірусології, імунології і біотехнології. Укладено договір про створення філії кафедри мікробіології і вірусології ОНУ та наукове співробітництво між кафедрою мікробіології і вірусології Одеського національного університету ім. І.І.Мечнікова та науково-технічним інженерним центром (НТІЦ) „Водообробка” ФХІ НАН України.

До викладання запрошуються за сумісництвом спеціалісти-практики (зав. лабораторії бактеріофагів Інституту мікробіології і вірусології ім. К. Д. Заболотного НАНУ Товкач Ф. І.) 
Семінар англійською мовою для наукових співробітників, студентів і викладачів з актуальних проблем сучасної імунології був проведений Комісаренко С. В. – директором Інституту біохімії ім. А. В. Палладина НАНУ, академіком-секретарем відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної і клінічної фізіології НАНУ.

Проведено наукову школу з молекулярної біології для студентів, аспірантів, молодих вчених у травні 2007 р. завідувачем лабораторії бактеріофагів Інституту мікробіології і вірусології ім. К. Д. Заболотного НАНУ Товкачем Ф.І.

6. Інформація про заходи з наукової та науково-технічної діяльності, здійснені спільно з облдержадміністраціями

Немає

7. Відомості щодо виділення місцевими органами влади бюджетних коштів на проведення наукових досліджень та розробок

Немає

8. Відомості щодо здійснення інформаційної та інноваційної діяльності, зокрема спільно з облдержадміністраціями

Немає

9. Перелік монографій

Немає

10. Перелік підручників

Підготоване до друку оновлене (третє) видання підручнику В.М.Тоцького «Генетика» для студентів за спеціальністю біологія.

11. Перелік охоронних документів

 1. Мілкус Б. Н., Іваниця В. О., Ліманська Н. В., Жунько І. Д., Конуп Л. О., Гудзенко Т. В., Шилов В. І. Техпроцес діагностики вірусу скручування листя винограду // Патент 19847 України, МРК А01N63/00. – 15.01.2007. – Бюл. №1, 2007.
 2. Фабіянська І. В., Єлинська Н. О., Іваниця В. О., Кур’ята-Стасів Н. В. Препарат для виробництва ферментованих м’ясних продуктів / Деклараційний патент України на корисну модель № 28136 А23В 4/00. – Бюл. № 11; Заявлено 20.07.2007; Опуб. 26.11.2007.
 3. Іваниця В. О., Шилов В. І., Кобиляцька Д. О., Баранов М. О., Мінчук К. М., Гудзенко Т. В. Спосіб очищення промислових стоків від продуктів забруднення після нанесення металопокриттів // Патент на корисну модель №24718 України, МПК (2006), С02F 3/34, 10.07.07.-Бюл.10, 2007.
 4. Іваниця В. О., Гудзенко Т. В., Кожанова Г. А., Шилов В. И., Баранов О. О. Техпроцес очистки промстоков від металів.- патент на корисну модель № 22128  від 10. 04.2007 р. – 8 с.
 5.  Іваниця В. О., Гудзенко Т. В., Латала А., Вежба С., Жук О. В. Спосіб біологічної переробки відходів, що містять жир, в біологічний компост”  Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель від 14 листопада 2007 р.

12. Інформація про НДР, що виконуються на кафедрах в межах робочого часу викладачів

На кафедрах без цільового фінансування у 2007 р. виконувалися наступні теми:

 1. №152 Моніторинг фізіологічного стану та мінливості його показників у деяких внутрішньовидових угрупуваннях риб північно-західної частини Чорного моря (науковий керівник доц. Гладкій Т. В.);
 2. №163 Методологічні та практичні підходи щодо виявлення та профілактики насильства в студентському середовищі (науковий керівник доц. Іванова І. В.);
 3. №165 Різноманітність фіто- і мікобіоти Північно-Західного Причорномор’я, вивчення, збереження, охорона та управління продукційними процесами (науковий керівник доц. Швець Г. А.);
 4. №166 Вивчити вплив метеорологічних, гідробіологічних та гідрохімічних факторів на розподілення бичкових риб, іхтіопланктону та бентосу прибережної зони моря в районі Одеси (науковий керівник доц. Заморов В. В.);
 5. №274 З’ясувати шляхи генетичної коадаптації за гібридизації та штучних перетворень генотипу (науковий керівник проф. Тоцький В. М.);
 6. №284 Біохімічні та фармакологічні механізми дії метаболітів вітамінів в організмі за умов різних експериментальних патологій (науковий керівник проф. Петров С. А.).

Додатково до викладеного у пп. 1 і 2:

по темі № 152:

Проведено визначення якісних та кількісних характеристик формених елементів крові риб (приготування розчинів, фоторегістрація, фото- і телеметрія). Відпрацьовуються методики визначення білкових фракцій у сироватці крові, отримані нові дані.

по темі № 163:

Вивчено проблему насильства в студентському середовищі у філософській, педагогічній, психологічній, соціологічній літературі; вивчено стан досліджуваної проблеми у теорії і практиці сучасної науки; для визначення особистісних рис студентів та чинники, що призводять до насильницьких форм поведінки серед студентів, розроблено анкету щодо виявлення насильства в студентському середовищі.

по темі № 165:

встановлено таксономічний склад, ареали походження, господарське значення культивованої дендрофлори м. Одеси. Проаналізована синантропна флора узбережжя Куяльницького, Березанського, інших лиманів. Проведено попереднє вивчення мікрофітобентосу Березанського лиману. Показано, що істотних змін у складі макрофiто­бентосу Одеської затоки Чорного моря у 2007 р. не відбулося. Проведене дослідження ліхенофлори заказника „Дальницький”.

по темі № 166:

проведено вивчення біології та екології бичка-кругляка. Цей вид здійснює в теперішній час (останні 5 років) „вторгнення” в озерні екосистеми, в Ялпузі вже є важливим елементом біотичної компоненти екосистеми озера. Через те, що цей вид в останні роки активно розселюється по планеті (Балтика, Великі Американські озера, т.п.), в багатьох випадках є небажаним, навіть шкідливим вселенцем, його дослідження в морі і континентальних водоймах – елемент вирішення міжнародної іхтіологічної, екологічної проблеми.

по темі № 274:

Вивчено показники відносної пристосованості, окремих її компонент, а також алозимної належності, активності та термостабільності алкогольдегідрогенази (АДГ) у мутантів cn і vg в чистих лініях і в умовах насичувальних схрещувань з мухами дикого типу (C-S і D). У останньому випадку мутантні гени cn і vg знаходилися в генотиповому середовищі мух дикого типу, що давало можливість коректно оцінювати їх плейотропну дію. Отримано дані про відносну пристосованість окремих генотипів, яких оцінювали по ефективності їх розмноження в експериментальних популяціях за сумісного розмноження мутантів cn і vg в умовах панміксії. Одержано докази коадаптації гена cn з AdhS - алелем і гена vg – з AdhF - алелем гена Adh. Коадаптованість маркерних генів cn і vg з алелями гена Adh підтверджується фактом нерівноважності їх по зчепленню і переважним попаданням в одну гамету генів AdhS і cn, а також AdhF і vg.

по темі № 284:

З’ясовані окремі механізми взаємодії мультиензимного комплексу 2-оксоглутарат дегідрогенази (2-ОГДК) з окремими коферментами та їх комплексами. Отримані дані відображають різноспрямованість дії окремих коферментів на активність 2-ОГДК. Визначена роль ЛК в особливому – коферментному типі регуляції досліджуваного мультиензимного ансамблю. Суміш всіх коферментів, доданих в співвідношеннях, характерних для 2-ОГДК, надавала найбільший ефект. Це відображає не тільки коферментну регуляцію мультиензимного комплексу, але і вказує на можливість реасоціації субодиниць у функціональний поліферментний комплекс.

Показано існування органоспецифічного впливу тіаміну на активність катепсинів В і L внаслідок некоферментної регуляції метаболітами тіаміну.

13. Рекламні проспекти та найважливіші розробки у вигляді брошюри, буклету

Немає

Декан біологічного факультету В.В.Заморов

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c3eb1ebdbae613084438421547612651
title_5c3eb1ebdbc0117560966831547612651
title_5c3eb1ebdbd639988706471547612651
title_5c3eb1ebdbe5a19632826281547612651
Top