Сторінка абітурієнта

Сторінка абітурієнта

Інформаційний буклет (PDF 160 MB)

Переваги факультету та спеціальностей

Біологічний факультет здійснює підготовку студентів за освітньо-професійними програмами:

 • Бакалавр: отримана кваліфікація «Інженер-лаборант в галузі біології». Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців (8 семестрів)
 • Бакалавр: отримана кваліфікація «фахівець з біотехнології». Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців (8 семестрів)
 • Спеціаліст: отримана кваліфікація «Біолог. Вчитель біології і хімії». Тривалість навчання – 10 місяців (2 семестри)
 • Магістр: отримана кваліфікація «Біолог. Викладач біології». Тривалість навчання – 10 місяців (2 семестри)

Для іноземних громадян отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем  (ОКР) „магістр” триває 1 рік і 10 місяців. До навчального плану в цьому випадку вводиться вивчення української (російської) мови.

На біологічному факультеті навчаються майже 500 студентів за денною формою навчання і понад 600 студентів за заочною формою навчання. Факультет готує фахівців як за держзамовленням, так і на контрактній основі. Щорічний ліцензований набір на отримання ОКХ бакалавр з напряму підготовки біологія на факультет складає 350 осіб (існує бюджетна і позабюджетна форма підготовки).

Біологічний факультет крім підготовки студентів і аспірантів, підвищення кваліфікації працівників відповідної галузі, здійснює також широкий діапазон науково-дослідної роботи, окремі напрямки якої виконують кафедри факультету.

До складу біологічного факультету входять 7 випускаючих кафедр:

 • біохімії;
 • ботаніки;
 • гідробіології та загальної екології;
 • генетики та молекулярної біології;
 • зоології;
 • мікробіології, вірусології і біотехнології
 • фізіології людини та тварин.

Також до складу біологічного факультету входять:

 • зоологічний музей;
 • гідробіологічна станція;
 • віварій;
 • ботанічний сад;
 • гербарій;
 • колекція мікроорганізмів;
 • філія у Південному біотехнологічному центрі в рослинництві.

Кафедра біохімії

Студенти кафедри біохімії оволодівають класичними  біохімічними методами, методами клінічної біохімії, ознайомлюються з сучасними  розробками в галузі  трансплантації тканин. На високому  науково - методичному рівні викладачі для студентів кафедри читають  спеціальні курси: 

 • Біохімія білка
 • Біохімія нуклеїнових кислот
 • Біохімія гормонів
 • Біохімія онтогенезу
 • Біохімія біомембран
 • Біохімія вітамінів
 • Механізми регуляції біокаталізу
 • Біохімічна фармакологія
 • Ферментні технології
 • Механізми каталітичної дії коферментів
 • Медична біохімія
 • Спектральні методи  в біохімії
 • Еволюційна біохімія
 • Методи сучасної біохімії
 • Технічна біохімія
 • Біохімія антибіотиків
 • Біохімія контрактильних апаратів
 • Ензимологія та теорія каталізу

Кафедра ботаніки

З історією кафедри ботаніки пов’язано багато славетних імен, які зробили вагомий внесок у розвиток світової науки, започаткували нові напрями. Студенти кафедри ботаніки отримують фундаментальні знання з різних ботанічних дисциплін. Вони обізнані з флорою грибів, прісноводних та морських водоростей, вищих рослин, володіють знаннями з фізіології та біохімії рослин, насіннєзнавства, захисту рослин, охорони навколишнього світу, фітодизайну. Студенти одержують практичні навички, працюючи з різними групами рослин під час літніх навчальних практик, у лабораторних, польових та експедиційних умовах.

Спецкурси кафедри:

 • Екологія рослин з основами геоботаніки
 • Екологія водоростей
 • Місцева флора і рослинність
 • Гербарій
 • Мінеральне живлення
 • Методика польового досвіду
 • Фотосинтез
 • Фізіологія насіння з основами насіннєзнавства
 • Охорона рослинного світу
 • Ліхенологія
 • Альгологія
 • Мікологія
 • Рослинні ресурси
 • Дендрологія
 • Географія рослин
 • Основи фізіології імунітету рослин до збудників інфекційних хвороб
 • Регуляція росту і розвитку рослин
 • Водний режим рослин
 • Імунітет рослин
 • Фітопатологія
 • Біохімія рослин
 • Створення та утримання декоративних, зелених насаджень

Кафедра зоології

Кафедра зоології є найстарішою кафедрою Новоросійського (Одеського) університету. Створення кафедри було пов’язано з необхідністю вивчення біологічного різноманіття гідробіонтів Чорного моря, багатішою фауною комах та птахів регіону. На кафедрі зоології в різні періоди працювали такі всесвітньо відомі вчені: Мечников І. І., Ковалевський О., Пузанов І. І., Браунер А., Нордман А. та ін. Завдяки цим дослідникам природи кафедра зоології набула всесвітньої відомості.

Основними перевагами освіти, що надається на кафедрі зоології є її практична направленість. Студенти можуть вдосконалювати свої навички у Зоологічному музеї, під час учбових та виробничих практик, які проводяться з виїздом у природу. Спеціалісти зоологи мають змогу великий об’єм теоретичних знань втілювати безпосередньо в практику (напр., за участі кафедри зоології та її випускників створено багато природно-заповідних об’єктів: Дунайський біосферний заповідник, Дністровський національний парк, Тілігульський регіональний ландшафтний парк та ін.).

 • Популяційна морфологія
 • Методи польових зоологічних досліджень
 • Орнітологія
 • Загальна ентомологія
 • Порівняльна анатомія хребетних тварин
 • Порівняльна анатомія безхребетних тварин
 • Паразитологія
 • Етологія і міграції тварин
 • Теріологія
 • Заповідна справа

Кафедра гідробіології та загальної екології

Ця кафедра відрізняється від інших аналогічних кафедр та факультетів наявністю у неї єдиної в Україні за своєю науковою історією і можливостями стаціонарної морської гідробіологічної станції. Станція – навчальна й наукова база, в тому числі, для різноманітних підводних досліджень, в яких активно беруть участь студенти. Кафедра має договори про співробітництво з академічними і галузевими науково-практичними закладами, наприклад, з Одеським філіалом Інституту біології південних морів НАН України (ІнБПМ). Академіки, професори, доктори наук цього інституту читають лекції студентам кафедри, керують їх дипломними роботами. Безпосередньо філіал ІнБПМ – база практики студентів – гідробіологів. Паралельно з морською тематикою на кафедрі розвивається лімнологічний напрямок, а саме, дослідження придунайських озер, які утворюють найбільший озерний район України. Студенти отримують також підготовку з санітарної гідробіології, водної токсикології.

Кафедра забезпечує читання спеціальних курсів:

 • Основи екології моря
 • Санітарна гідробіологія
 • Біоенергетика організмів і водних угруповань
 • Біопозитивні конструкції та методи управління водними екосистемами
 • Гідробіологічний моніторинг. Екологічна безпека водних об’єктів
 • Систематика риб
 • Екологія континентальних вод
 • Екологія риб
 • Екологія Чорного моря
 • Загальна іхтіологія
 • Фауна Світового океану і континентальних вод
 • Основи океанографії
 • Популяційна екологія
 • Антропогенна гідроекологія
 • Загальна талассоекологія
 • Угруповання бенталі Світового океану
 • Малакологія (водні молюски)
 • Основи океанографії
 • Методи підводних гідробіологічних досліджень.

Кафедра генетики

На цій кафедрі можна отримати досконалі знання генетичних, молекулярно-біологічних, біохімічних і фізіологічних механізмів реалізації програм індивідуального розвитку, онтогенетичної і філогенетичної адаптації, генетичних основ селекції, генетики популяцій, генетики людини, медичної генетики тощо. Спеціалізуючись на кафедрі генетики і молекулярної біології, майбутні спеціалісти та магістри оволодівають методами гібридологічного аналізу, гель-електрофорезу, хроматографії, полімеразної ланцюгової реакції, цитогенетичними та біохімічними методиками дослідження білків та нуклеїнових кислот тощо. Велика увага надається дослідженню множинних молекулярних форм ферментів та з’ясуванню динаміки генетичної структури популяцій за довготривалого впливу екологічних чинників середовища.

На кафедрі читаються наступні спецкурси:

 • Біотехнологія рослин
 • Молекулярні процеси еволюції
 • Основи генетичного аналізу
 • Біохімічна генетика
 • Цитогенетика
 • Проблеми мутагенезу
 • Генетичні основи селекції
 • Генетика вірусів і бактерій
 • Генетична інженерія
 • Молекулярні маркери
 • Культура клітин і тканин
 • Генетика поведінки
 • Позахромосомна спадковість
 • Імуногенетика
 • Генетика індивідуального розвитку

Кафедра фізіології людини та тварин

Студенти, які обирають спеціалізацію за кафедрою фізіологія людини та тварин отримують глибокі знання анатомії та фізіології людини з медичним та фармакологічним уклоном. Спеціальну підготовку майбутніх спеціалістів та магістрів забезпечує колектив кафедри, до складу якого входять доктори медичних наук проф. Осташков К.В. і проф. Пономарчук В.С., доктор з фармакології проф. Карпов Л.М., кандидати наук з фармакології – доц.. Майкова Г.В. і медичних наук – старший викладач Лавренко Г.М., кандидати біологічних наук з фізіології Гладкій Т.В. і Сьомік Л.І. та ін. Завдяки отриманим на кафедрі знанням та вмінням випускники кафедри отримують, крім іншого, можливість працевлаштування в медичних установах і науково-дослідних установах МОЗ України.

Перелік спеціальних курсів:

 • Фізіологія  збудливих тканин.
 • Морфологія та еволюція нервової системи.
 • Фізіологія дихання та виділення.
 • Фізіологія сенсорних систем.
 • Фізіологія ЦНС з основами психофізіології.
 • Фізіологічна дія біологічно активних речовин.
 • Фізіологія та патофізіологія органу зору.
 • Екологічна фізіологія.
 • Фізіологія та патофізіологія  крові.
 •  Фізіологія та патофізіологія травлення.
 •  Фізіологія серцево-судинної системи.
 •  Фізіологія м’язів.
 •  Фізіологія залоз внутрішньої секреції.
 •  Патофізіологія нервової системи.
 •  Основи фармакології.
 • Функціональні основи неврології.
 • Обмін речовин  та енергії.
 • Фізіологічна дія вітамінів.

Кафедра мікробіології, вірусології і біотехнології

Наукові й історичні коріння кафедри мікробіології Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова були закладені ще в часи існування  Новоросійського Університету незабаром після його відкриття (13 травня 1865 р.) працями видатного вченого Л.С. Ценковського. Один із засновників вітчизняної мікробіології та імунології, автор фагоцитарної теорії імунітету І.І. Мечников, лауреат Нобелівської премії за відкриття явища фагоцитозу (1908 р.) створив в Одеському (Новоросійському) університеті наукову школу і ряд наукових напрямків в мікробіології та імунології. Його найближчий соратник професор Я.Ю. Бардах у 1895 році вперше в Росії розпочав в університеті викладання самостійного курсу бактеріології, у 1922 р. під його керівництвом була створена лабораторія мікробіології. Кафедра мікробіології і вірусології біологічного факультету Одеського національного університету ім.  І.І. Мечникова як структурний підрозділ була  відкрита у 1933 р.

Як відомо, мікробіологічна наука з кінця XIX розроблялася головним чином шістьома науковими школами: московської, петербурзької, харківської, одеської, казанської й київської. При цьому Київ й Одеса були провідними педагогічними центрами. Ця традиція збереглася й сьогодні. Підготовку фахівців мікробіологів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Для читання лекцій, проведення спецкурсів також запрошуються професори й доценти провідних Вузів і науково-дослідних інститутів України. Викладачі кафедри тісно співробітничають із Селекційно-генетичним інститутом, Київським Інститутом мікробіології й вірусології імені Д. К. Заболотного, що дає можливість студентам проходити там практику й напрацьовувати матеріал для написання курсових і дипломних проектів. Уже кілька років на базі кафедри проводитися літня школа по молекулярній біології, участь у якій приймають студенти й аспіранти з усієї України й країн ближнього зарубіжжя.

Студенти опановують навички визначення біологічних властивостей мікроорганізмів; досконального вивчення молекулярно-біологічних, біохімічних і генетичних механізмів життєдіяльності мікроорганізмів, виділення й визначення фагів; навички вільного користування персональним комп'ютером і прикладними програмами обробки даних. Одержують глибокі знання в медичній мікробіології й загальній мікробіології; інформацію про біологічні особливості збудників інфекційних захворювань й ознайомлення із класичними й молекулярно-генетичними методами їхньої діагностики. Ознайомлюються на практиці із сучасними фізико-хімічними методами мікробіологічних, вірусологічних й імунологічних досліджень; вивчають мікробіологічні аспекти екології з основами біологічного контролю й моніторингу об'єктів навколишнього середовища за мікробіологічними показниками; опановують методи практичного використання мікроорганізмів у біотехнології; вивчають основи математичного моделювання біологічних систем із застосуванням комп'ютерних програм; заглиблено вивчають англійську мову з одержанням свідчення перекладача за фахом;

У циклі занять по імунології студенти знайомляться із факторами неспецифічного захисту організму від інфекції й факторами імунітету; вони освоюють прикладну імунологію; учаться застосовувати імунні препарати для діагностики. На практичних заняттях по імунології здійснюють постановку реакцій: імуноферментного аналізу, аглютинації, преципітації, зв'язування комплементу, гемолізу.

Виробничу практику студенти проходять у найкращих лабораторіях м. Одеси, у тому числі у філії кафедри мікробіології - бактеріологічній і імуно-вірусологічній лабораторіях  Одеській ОблСЕС, у філії кафедри генетики і молекулярної біології в Південному біотехнологічному центрі у рослинництві УААН, Одеському протичумному інституті МОЗ, Селекційно-генетичному інституті ААНУ, Науково-дослідному інституті Біотехніка, Науково-дослідному інституті очних хвороб ім. Академіка Філатова, Інституті біології південних наук НАНУ, а також Інституті мікробіології та вірусології НАНУ.

Останнім часом велика увага на кафедрі приділяється підготовці фахівців в області генетичної інженерії мікроорганізмів і молекулярно-генетичних основ діагностики мікроорганізмів,  мікробних біотехнологій.  Слід зазначити, що на сьогоднішній день біотехнологія й у першу чергу мікробіологічна біотехнологія на 4 місці  в рейтингу самих затребуваних спеціальностей майбутнього. У цей час мікробні біотехнології досить широко застосовуються в сільському господарстві, де за допомогою генної інженерії й методів мікробіології одержують генно-модифіковані продукти. Біотехнології використаються в молекулярній медицині, у біофармацевтичних виробництвах й в інших галузях.

З 2012 -2013 навчального року на біологічному факультеті  Одеського національного університету   імені І.І. Мечникова розпочинається підготовка фахівців за напрямом“БІОТЕХНОЛОГІЯ”

Біотехнологія – це нова галузь знань, яка спрямована на створення організмів-продуцентів, тканин, органів а також корисних продуктів для народного господарства та медицини за допомогою живих організмів (мікроорганізмів, тварин, рослин) та їх структурних компонентів.

Напрямки сучасної біотехнології: ДНК технології, генна інженерія і генетична трансформація, біоелектроніка, клонування рослин і тварин, ДНК-технології, біотрансформація,  ДНК технології діагностики збудників захворювання, промисловий біотехнологічний синтез, біотехнологія в харчовій і фармацевтичній промисловості, екологічні біотехнології, біоенергетика, біогеотехнологія, протеоміка, геноміка, біоінформатика, нанобіотехнологія.

Випускники з дипломом біотехнолога, можуть працювати в науково-дослідних установах та університетах, на підприємствах мікробіологічної, медичної, ветеринарної, фармацевтичної, парфумерно-косметичної, харчової і переробної галузей промисловості та в сільському господарстві, в державних органах, лабораторіях контролю якості і сертифікації продукції.

У даний момент на кафедрі готовлять фахівців в галузі:

 • Біотехнологія
 • Біоінформатика
 • Бактеріологія
 • Вірусологія
 • Імунологія

Професія мікробіолога – професія майбутнього. Атмосфера професіоналізму, творчого пошуку й упевненості у своїх силах –  це кафедра мікробіології біологічного факультету Одеського національного університету імені И. И. Мечникова.

Професійно-орієнтовані предмети та кількість академічних годин для них

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР» ЗА НАПРЯМОМ   6.040102 – Біологія

  1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
Гуманітарні та соціально економічні дисципліни Нормативна частина Українська мова (за професій-ним спря-муванням
1,5 кр.;іспит
Історія України 2,0 кр.;
іспит
Соціологія 2,0 кр.
іспит
Етика  й     естетика
1,5 кр.;
іспит Економічна теорія 3 кр.
іспит
    Релігієзнавство  1,0 кр                      
залік
Культурологія
1,5 кр.;
залік
Правознавство
2,0 кр.;
залік
  Філософія 2,0 кр.;       Логіка
0,5 кр
      Психологія
2,0 кр.
залік
      Політологія 2 кр.
залік
Іноземна  мова 1,5 кр.
Залік
Іноземна  мова 1,5 кр.
залік
Іноземна  мова 1,5 кр.
залік
Іноземна  мова 1,5 кр
залік
Іноземна  мова 1,5 кр.      
Фізичне виховання     6 кр.  
Варіа-тивна частина за вибо-ром ВНЗ Латинська мова 1,5 кр.
Залік
    Педагогіка 1,5 кр.
Іспит
    Основи педмайстерності 1,5 кр.
Залік
 
Цикл дисциплін природничо-наукової підготовки Нормативна частина Основи вищої матема-
тики
3 кр.;залік
Основи вищої матема-
тики
3 кр.;іспит
Основи інформатики
3 кр
залік
Мат. методи в біології
3 кр
залік
  Екологія 1,5 кр
іспит
Теорії еволюції
3 кр
іспит
 
Хімія неорганіч-на
6 кр.
Іспит
Хімія аналітична, фізична та колоїдна
7,5 кр.залік
Хімія органічна 6 кр.
іспит
Хімія біоорганічна
6 кр
іспит
       

 

Загальна фізика
6,0 кр.
залік
Загальна фізика
4,5 кр.
іспит
         
Варіативна частина за вибо ром ВНЗ       Основи  медичних знань
1,5 кр
залік
Методика викладан-ня хімії
1,5 кр
залік
  Методика викладан-ня біології
1,5 кр
іспит
 

 

    Гідробіо-логія
4,0 кр.
Іспит
Практичні аспекти мікробіології   1 кр залік      
 • ІНДЗ  на 1 курсі – Зоологія.Зоологія безхребетних; Морфологія рослин
 • ІНДЗ на 2 курсі -  Гістологія; Біоорганічна хімія
 • ІНДЗ на 3 курсі – Генетика;  Фізіологія людини та тварин; Мікробіологія
  1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
1  сем. 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки Нормативна частина Анатом. рослин
1,5 кр
.іспит
Морфологія рослин
3,0 кр.
залік
Систематика нижчих
1,5 кр.
залік
Систематика вищих
2,0 кр.
іспит
Біохімія 4,5 кр.
Іспит
Мікробіологія
4,0 кр.
іспит
Біофізика 4,5 кр.
Іспит
Імунологія 4,5 кр.
іспит
Зоологія безхребетних
1,5 кр.
Зоологія
безхребет-них –
2,0кр.
залік
Гістологія 2,0 кр.
іспит
Охорона праці 1,5 кр.
залік
Фізіологія та біохімія
рослин
1,5 кр.
Залік
Фізіологіята біохімія
рослин
4,5 кр.
іспит
Біотехно-
логія 3,0 кр.
Залік
Радіобіологія 3,0 кр.
залік
Загальна цитоло-
гія
1,5 кр
Загальна цитологія 3,0 кр
іспит
Біологія
індивід.
розвитку
1,5 кр.
залік
Зоологія хребетних
3 кр.
іспит
Фізіологія
людини та тварин
1,5 кр.
Залік
Фізіологія
людини та тварин
4,5 кр.
іспит
   
Анатом.людини
3 кр.
Іспит
Навч.. практ. з ботаніки та зоології
4,5 кр.
Безпека
життєді-
яльності
залік Навч.. практ. з ботаніки та зоології
9,0 кр.
Генетика
4,5 кр.
Іспит
Вірусоло
гія
3,0 кр.
іспит
   
Цивільний захист
1,5 кр
Молекул.
біологія
3,0 кр.
залік
Варіативна частина за вибором ВНЗ   Ґрунтознавство
1,5 кр зал.
    ВСП
2,5 кр.
ВСП
3,0 кр.
залік
ВСП
4,0 кр.
Залік
ВСП
7,5 кр.
залік
        С/к
1,5 кр.
іспит
ВСП за
спеціалізацією
3,0 кр. зал.
С/к
1,5 кр.
Залік
ВСП за
спеціалізацією1,5 кр.
        С/к
1,5 кр.
іспит
С/к 1,5 кр.
залік
С/к 1,5 кр.
Іспит
С/к 1,5 кр.
іспит
          С/к 1,5 кр.
залік
  С/к
1,5 кр., зал
          Курсова
робота
1,0 кр.
  С/к 1,5кр іспит
С/к 1,5 кр іспит
              Спец.
семінар  до держ
атестації 1,5 кр
  За вибором студента Спец переклад англійскою мовою.  заліки,  іспит 12,0  кр
Рослинництво 1,5 кр
залік
Вступ до спеціаль-
ності
1,5 кр
залік
Валеологія
1,5 кр
залік
Хронобіологія,
1,5 кр
залік
Еволюційна психологія
1.5 кр, залік
Загальні підходи та методи біологічних досліджень
1, 5 кр., залік
Біосферологія
1,5 кр
залік
Створння та утримання декоративних зелених насаджень
1,5 кр., залік
  Історія мікробіології 1,5 кр   Основи ксенобіології або Біоекологія водоростей
1 кр. залік
    Антропогенез або Екологіяна генетика  та Фармакогенетика Вікова
Психологія
Або Біогеографія
1,5 кр.зал.
  Навчальна практика
з ботаніки та зоології
1,5 кр.
  Навчальна практика  з ботаніки та зоології
1,5 кр.
  Навчальна практика за спеціалі
заціею
6,0 кр.
  Педагогічна
практика
6,0 кр
Державна атестація Кваліфікаційна робота бакалавра  -  8 семестр
Тестовий  державний іспит – 8 семестр

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «СПЕЦІАЛІСТ» ЗІ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  070402 – Біологія

№ за навч. Планом Назва дисциплін Форма контролю Усього годин Кредитів українських Кредитів ЕСТS
І Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
  Нормативна частина    
1.1. Біотехнологія.Економічні проблеми залік 81 1,5 2,0
1.2. Соціально-економічні аспекти вчення про біосферу залік 81 1,5 2,0
1.3. Фізична культура залік 24 0,5 1,0
  Варіативна частина за вибором ВНЗ      
1.4. Інтелектуальна власність залік 36 0,5 1,0
           
ІІ Цикл  природничо-наукової  підготовки:
  Нормативна частина      
2.1. Імунологія залік 54 1,0 1,5
2.2. Вікова фізіологія залік 54 1,0 1,5
  Варіативна частина за вибором ВНЗ      
2.3. Біоінформатика Залік 108 2,0 3,0
           
ІІІ Цикл професійної та практичної підготовки:
  Нормативна частина      
3.1. Охорона праці в галузі іспит 54 1,0 1,5
3.2. Цивільна оборона залік 54 1,0 1,5
  Варіативна частина за вибором ВНЗ      
3.3. Спецкурс. І Іспит 54 1,0 1,5
3.4. Спецкурс.ІІ Іспит 54 1,0 1,5
3.5. Спецкурс.ІІІ Іспит 54 1,0 1,5
3.6. Спецкурс ІУ Іспит 54 1,0 1,5
3.7. Методи молекулярної генетики в біотехнології залік 54 1,0 1,5
3.8. Рослинні ресурси залік 54 1,0 1,5
3.9. Геноміка залік 54 1,0 1,5
Усього годин   924 17 26
  оперед дипломна практика  4 тижні 216 4,0 6,0
  Педагогічна практика у  школі 6 тижнів 324 4,0 6,0
  Виробнича практика 5 тижнів 270 10,5 7,5
  Робота над дипломом  4 тижні 216 4,0 6,0
      1950 36 54
  Державна атестація:        
  Іспит за фахом
  Захист кваліфікаційної роботи на здобуття ОКР „Спеціаліст”

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
«МАГІСТР» ЗІ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  070402 - Біологія

№№ за пор. Назва дисциплін Форма контролю Усього годин Кредитів українських Кредитів ЕСТS
І Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
  Нормативна частина    
1.1. Сучасна філософія науки іспит 162 3,0 4,5
1.2. Біологічні науки і соціологія залік 108 2,0 3,0
1.3. Ділова іноземна мова Залік, іспит 135 2,5 4,0
1.4. Вища освіта та Болонський процес залік 36 0,5 1,0
1.5. Фізична культура залік 36 0,5 1,0
  Варіативна частина за вибором ВНЗ      
1.6 Інтелектуальна власність залік 36 0,5 1,0
           
ІІ Цикл  природничо-наукової  підготовки:
 

Нормативна частина

     
2.1. Генетика популяцій та еволюція Іспит 108 2,0 3,0
2.2. Біологічні науки та екологія Залік 81 1,5 2,0
2.3. Радіоекологія Залік 54 1,0 1,5
2.4. Медична генетика залік 54 1,0 1,5
  Варіативна частина за вибором ВНЗ      
2.5. Біоінформатика Залік 108 2,0 3,0
2.6. Геносистематика залік 36 0,5 1,0
           
ІІІ Цикл професійної та практичної підготовки:
  Нормативна частина      
3.1. Педагогіка і психологія вищої школи Залік 81 1,5 2,0
3.2. Методологія та методи наукових досліджень Залік 81 1,5 2,0
3.3. Методика викладання у вищий школі Іспит 81 1,5 2,0
3.4. Охорона праці в галузі Залік 54 1,0 1,5
3.5. Цивільна оборона іспит 54 1,0 1,5
  Варіативна частина за вибором ВНЗ      
3.6. Спецкурс. І Іспит 54 1,0 1,5
3.7. Спецкурс.ІІ Іспит 54 1,0 1,5
3.8. Спецкурс.ІІІ Іспит 54 1,0 1,5
3.9. Спецкурс. ІУ Іспит 54 1,0 1,5
3.10. Спецсемінар до магістерської роботи іспит 36 0,5 1,5
           
  Переддипломна практика 4 тижні 216 4 6
  Педагогічна практика у вищий школі 4 тижні 216 4 6
  Робота над дипломом 4 тижні 216 4 6
           
  Державна атестація:        
  Захист кваліфікаційної роботи на здобуття ОКР „Магістр”

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «СПЕЦІАЛІСТ» ЗІ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 7.070401 – Мікробіологія і вірусологія

№№ за пор. Назва дисциплін Форма контролю Усього годин Кредитів українських Кредитів ЕСТS
І Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
  Нормативна частина    
1.1. Інтелектуальна власність залік 36 0,5 1,0
1.2 Фізична культура залік 36 0,5 1,0
           
ІІ Цикл  природничо-наукової  підготовки:
  Нормативна частина      
2.1. Генетична інженерія мікроорганізмів і молекулярні основи онкології іспит 81 1,5 2,0
2.2. Біологічні науки та екологія (Мікроекологія людини та основи фармакології)  іспит 81 1,5 2,0
           
ІІІ Цикл професійної та практичної підготовки:
  Нормативна частина      
3.1. Охорона праці в галузі іспит 54 1,0 1,5
3.2 Цивільна оборона залік 54 1,0 1,5
  Варіативна частина за вибором ВНЗ      
3.3. Паразитологія та бактерії - збудники особливо небезпечних інфекцій залік 108 2,0 3,0
3.4. Науковий семінар - 36 0,5 1,0
  Варіативна частина за вибором студента      
3.5 Клінічна імунологія іспит 54 1,0 1,5
3.6. Вакцини і сироватки
3.7. Мікробні біотехнології залік 54 1,0 1,5
3.8. Біодеградація ксенобіотиків мікроорганізмами
3.9 Молекулярно-генетичні основи мінливості мікроорганізмів іспит 54 1,0 1,5
3.10 Молекулярно-генетичні основи патогенності мікроорганізмів.
3.11 Загальна гігієна залік 54 1,0 1,5
3.12 Методологія та менеджмент наукової діяльності
           
  Виробнича практика Діф. залік 216 4,0 6,0
  Виробнича практика Діф. залік 432 8,0 12,0
  Попереддипломна практика - 432 8,0 12,0
  Робота над дипломом   108 2,0 3,0
           
  Державна атестація:        
  Іспит за фахом
  Захист кваліфікаційної роботи на здобуття ОКР „Спеціаліст”

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР» ЗІ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ:  7.070401  -  Мікробіологія  і вірусологія

№№
за пор.
Назва дисциплін Форма контролю Усього годин Кредитів українських Кредитів ЕСТS
І Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
  Нормативна частина    
1.1. Актуальні проблеми сучасної філософії іспит 162 3,0 4,5
1.2. Ділова іноземна мова іспит 108 2,0 3,0
1.3 Інтелектуальна власність залік 36 0,5 1,0
1.4. Фізична культура залік 36 0,5 1,0
  Варіативна частина за вибором ВНЗ      
1.5 Вища освіта та Болонський процес залік 36 0,5 1,0
ІІ Цикл  природничо-наукової  підготовки:
  Нормативна частина      
2.1. Генетика популяцій та еволюція іспит 108 2,0 3,0
2.2 Прикладна екологія та мікробні біотехнології залік 90 1,6 2,5
  Варіативна частина за вибором ВНЗ      
2.3. Основи екологічного моніторингу іспит 54 1,0 1,5
ІІІ Цикл професійної та практичної підготовки:
  Нормативна частина      
3.1. Педагогіка і психологія вищої школи залік 108 2,0 3,0
3.2. Методологія та методи наукових досліджень залік 54 1,0 1,5
3.3. Методика викладання у вищий школі іспит 108 2,0 3,0
3.4. Охорона праці в галузі і біологічна безпека іспит 36 0,5 1,0
3.5. Цивільна оборона залік 54 1,0 1,5
  Варіативна частина за вибором ВНЗ      
3.6. Бактерії - збудники особливо небезпечних інфекцій людини залік 36 0,5 1,5
3.7. Моделювання в мікробіології залік 54 1,0 1,5
3.8. С/к Молекулярно-генетичні основи мінливості мікроорганізмів залік 81 1,5 2,0
3.9. С/к Молекулярно-генетичні. основи патогенності мікроорганізмів іспит 81 1,5 2,0
3.10. Науковий семінар до магістерської роботи залік 81 1,5 2,0
  Варіативна частина за вибором студента        
3.11 Молекулярні основи онкології залік 81 1,5 2,0
3.12 Основи фармакології
3.13 С/к Клінічна імунологія іспит 54 1,0 1,5
3.14 С/к Вакцини  і сироватки
3.15 Мікроекологія людини іспит 54 1,0 1,5
3.16 С/к Генетична інженерія м.о
  Виробнича практика діф.залік 216 4,0 6,0
  Педагогічна практика у вищий школі діф.залік 216 4,0 6,0
  Попереддипломна практика   162 3,0 4,5
  Робота над дипломом   54 1,0 1,5
           
  Державна атестація:        
  Захист кваліфікаційної роботи на здобуття ОКР „Магістр”

Умови навчання та проживання

Студенти, які навчаються на біологічному факультеті, можуть скористатися послугами Наукової бібліотеки університету, Зоологічного музею, Гідробіологічної станції, Ботанічного саду, віварію, філії у Південному біотехнологічному центрі в рослинництві та інших баз виробничої практики, науково-дослідницьких лабораторій кафедр, комп’ютерних класів. Студенти можуть користуватись гуртожитками. Для послуг студентів працюють студентська поліклініка, медичний пункт,  їдальня, кафе, тренажерний зал та стадіон.

З метою розширення участі студентства в процесах управління роботи факультету заохочення до вирішення питань умов життя і навчання на факультеті самореалізації молодих людей в інтересах особистості суспільства і держави працює Студентське самоврядування. Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, гуртожитку, факультету, курсу спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу вищого навчального закладу, мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього керівництва. Студентське самоврядування на біологічному факультеті представлено Студентською радою, Студентським деканатом, а також Профбюро студентів і аспірантів факультету. На факультеті працює також Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих вчених.

Технічне забезпечення навчального процесу

Кафедри факультету сприяють засвоєнню практичних знань студентів за допомогою стандартного та спеціального лабораторного обладнання (спектрофотометри, колориметри, центрифуги та ультрацентрифуги, прилади для електрофорезу, хроматографи, мікроскопічна техніка, прилади і устаткування біомедичного призначення і ін.) із використанням сучасних технологій. Під час практичних занять та лекцій використовується мультимедійний проектор, телевізійне супроводження (відео- та DVD-програвачі, набір навчальних фільмів і та ін.). Якість підготовки студентів до занять контролюється за допомогою комп’ютерного тестування. Всі комп’ютери кафедр підключені до мережі Інтернет.

Крім того, до складу окремих кафедр відносяться також певні навчально-наукові підрозділи. Так до складу кафедри фізіології людини та тварин входить електро-фізіологічна лабораторія, медико-біологічна клініка (віварій), лабораторія фізіологічно активних речовин. Під час вивчення ботанічних дисциплін студенти користуються ресурсами оранжереї, що розташована на факультеті, а також матеріальною базою Ботанічного саду ОНУ імені І.І. Мечникова. Стаціонарна морська гідробіологічна станція – навчальна й наукова база, в тому числі, для різноманітних підводних досліджень.

Кількість стипендій

Сьогодні факультет за результатами навчальної і виховної роботи є одним із ведучих факультетів університету. Щороку студенти факультету стають переможцями і призерами Всеукраїнських олімпіад з біології, виборюють іменні стипендії.

Студенти біологічного факультету за свої наукові та навчальні досягнення відзначені в наступних Стипендіальних програмах:

У другому семестрі 2007/2008 н. року отримували:

 • Стипендію Президента України – Чумичкіна О. В.
 • Стипендію Верховної Ради України – Семчьонок Д.О.
 • Стипендію імені І. І. Мечникова – Куракіна К.О.
 • Стипендію імені К.Д.Заболотного – Лозова О. Й.
 • Стипендію фонду Пінчука – Антонович Г.В., Верьовкіна, Горшкова О. Г., О. Й. Лозова О. Г., Чоботар Г. О..

У першому семестрі 2008/09 н. року стипендії отримували:

 • Стипендію Президента України -Чумичкіна О. В.
 • Стипендію Верховної Ради України – Колесник О.
 • Стипендію імені І. І. Мечникова – Новикова Г.
 • Стипендію імені К.Д.Заболотного – Гаврик А.
 • Стипендію ректора ОНУ – Стоянова М., Катан О.

Міжнародні відносини

Партнерами факультету в сумісних  навчальних проектах є такі наукові установи і ВНЗи України та країн СНД:

 • Національний університет ім. Тараса Шевченка (м. Київ)
 • Національний університет ім. К. Н. Каразіна (м. Харків)
 • Республіканський ботанічний сад ім. Н.М. Гришка (м. Київ)
 • Інститут біохімії НАН України (м. Київ)
 • Фізико-хімічний інститут НАН України (м. Одеса)
 • Інститут біохімії НАН Білорусії (м. Гродно)
 • НПО «Вітаміни» (м. Москва)
 • Одеське виробниче  об’єднання  «Біостимулятор» (м. Одеса)
 • Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН (м. Одеса)
 • Російський державний  соціальний  університет (м. Курск)
 • Науковий біологічний центр АН Росії (м. Пущіно)
 • Інститут фізіології АМН Росії (м. С.-Петербург).
 • Воєнно-медична Академія імені Кірова (м. С.-Петербург).
 • Науково-виробниче об’єднання «Вітаміни» (м. Москва). 
 • Інститут ботаніки НАН України ім. Н.Г. Холодного (м. Київ)
 • Інститут біології південних морів (м. Севастополь)
 • Познанський університет ім. А. Міцкевича (Польща)
 • Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Е. Таїрова (м. Одеса)
 • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (м. Київ)
 • Південноукраїнський біотехнологічний центр(м. Одеса)
 • Медичний університет, Науково-дослідницький інститут молекулярно-генетичної та клітинної медицини, відділ молекулярної генетики (м. Одеса)

Також, діють договори про співдружність з Інститутом мікробіології та вірусології імені Д. К. Заболотного НАНУ, Українським науково-дослідним інститутом реабілітації і курортології МОЗ України, Науково-дослідним інститутом екологічної медицини, Басейновою санітарно-епідеміологічною станцією водного транспорту Україні, Одеським центром Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії Міністерства аграрної політики України, Південним біотехнологічним центром в рослинництві УААН. На базі останнього працює філія кафедри генетики і молекулярної біології ОНУ. Створено філії кафедри мікробіології і вірусології в науково-інженерному центрі “Водообробка” ФХІ НАНУ та в централізованій імуно-вірусологічній лабораторії з діагностики СНІДу Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедр приймають активну участь в міжнародних заходах різного рівня. Продовжується  співробітництво з університетом м. Брайтон і з Вестмінстерським університетом (Велика Британія). Укладені Міжнародні двосторонні угоди про співпрацю Одеського національного університету з Клайпедським університетом (Інститут берегових дослідів і планування), Стамбульським університетом (факультет рибного господарства та океанографії), університетом Ататюрка (м. Eрзурум Туреччина), укладено договір про спільні наукові дослідження та обмін студентами, аспірантами та співробітниками між Афінським університетом (Греція) та ОНУ ім. І. І. Мечникова. Співробітники факультету за останні 10 років приймали участь у 10 міжнародних проектах в межах європейських програм TACIS, WWF, Світового банку та Бюро Рамсарської конвенції, проходили стажування в Голландії, Австрії, Словакії, Польщі, Германії, Іспанії, Португалії тощо. Викладачі і наукові співробітники кафедри гідробіології пройшли спеціальний семінар з гідробіологічних та іхтіологічних методів лабораторних і польових досліджень, який провели в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова спеціалісти-експерти Євросоюзу з Великої Британії, Німеччини, Голландії, Данії.

Співробітники факультету є членами різних міжнародних та закордонних товариств: Доценти Стойловський В. П., Корзюков А. І., Ківганов Д. А. є членами Міжнародного союзу охорони водно-болотних угідь, Європейської спілки збереження берегів (EUCС), Російського товариства випробувачів природи, Російського товариства охорони птахів, Wetlands International. Доцент Корзюков А. І. є членом міжнародної комісії по вразливим видам та міжнародних робочих груп по лебедях, бакланах, дрохвах, куликах, гусках та качках. Професор Іваниця В. О. – член EUCC, доцент Т. В. Васільєва – член JOPB, ст. викладач В. В. Немерцалов – член Російського ботанічного товариства. Професор Александров Б. Г. – член-кореспондент Української екологічної академії, член Українського гідроекологічного товариства, української комісії Міжнародної програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера", Координаційної ради транскордонного біосферного резервата ЮНЕСКО "Дельта Дунаю" (Румунія/Україна), Вилкове, Президент Одеського відділення Міжнародного Союзу „Еко-Етика”, представник України у Консультативній Раді Міжнародної екологічної програми, член Редакційної ради болгарського наукового журналу „Journal of Fisheries and Aquaculture” та європейського міжнародного журналу “Aquatic invasions”, голова Консультативної ради по збереженню біологічного розмаїття Чорного моря Секретаріату Міжнародної комісії по захисту Чорного моря від забруднення, член Бюро Відділення загальної біології Президії НАН України. Академік Зайцев Ю. П. – член редакційних колегій міжнародних журналів «Биология моря» Російської Академії наук та «Journal of the Black Sea/Mediterranean Environments» Стамбульського університету.

Культурне (спортивне життя) та відпочинок

Студентство факультету славиться своїми досягненнями у художній самодіяльності та спорті.

Кожний навчальний рік студенти факультету приймають участь у спортивних змаганнях на першість ОНУ імені І. І. Мечникова, а також у змаганнях між факультетами та інститутами з 8 видів спорту, обласних студентських змаганнях з 25 видів спорту. За результатами змагань на першість ОНУ у цьому навчальному році студенти-біологи зайняли по різним  видам спорту наступні місця: Настільний теніс – 3 місце, Шахи – 3 місце, Міні футбол – 2 місце, Бадмінтон  - 4 місце.

Студенти-спортсмени біологічного факультету, які входять до збірних команд ОНУ: Чоботар Галина і Новикова Ганна (зайняли на ХУІІ обласних студентських змаганнях по карате серед ВНЗ м. Одеси друге місце), Камська Вікторія (кандидат в майстра спорту, член збірної команди ОНУ по художній гімнастиці), Квітка Олена (кандидат в майстри спорту, чемпіонка міста у першості ВНЗ м. Одеси), Кучеренко Вадим, Куруч Ганна (входять до складу збірної ОНУ по дзюдо), Копко Андрій (кандидат у майстри спорту по футболу, чемпіон області по футболу і міні-футболу).

Традицією на факультеті стало проведення ряду масових заходів. Протягом навчального року студенти беруть активну участь в проведенні різноманітних свят (День Першокурсника, День Факультету та інші), допомагають в організації студентських олімпіад та конференцій (в тому числі Всеукраїнських та Міжнародних), реалізовують свої творчі таланти, наукові здібності. Тим самим роблять студентське життя незабутньо цікавим та різноманітним. Художні і музичні здібності студентів та співробітників факультету віддзеркалюються при підготовці до Дня першокурсника, святкових концертів. Невід’ємною частиною студентського життя стали тематичні фотовиставки, тематикою яких є рідкісні види рослин та тварин, пейзажі.

Частими є екскурсії студентів у природу: на схили Куяльницького, Дністровського, Тілігульського лиманів, на Придунайські озера, в Березівський та Савранський ліси. Крім того, екскурсії в зоологічний музей ОНУ, ботанічний сад та Наукову бібліотеку ОНУ, астрономічну обсерваторію ОНУ, зоопарк та інші заклади. За участю студентського профбюро організовується відвідування Одеського театру музичної комедії ім. М. М. Водяного, Одеської філармонії, Одеського національного театру опери та балету та інших культурних закладів.

Географія працевлаштування випускників

Біологічний факультет здійснює підготовку студентів за освітньо-професійними програмами „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”.

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні знання і уміння щодо узагальнення об’єкту праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Кваліфікаційна характеристика бакалавра

Напрям підготовки - Біологія
Спеціальність - Біологія
Освітній рівень - Бакалавр

Кваліфікація 2149.2 - Інженер-лаборант в галузі біології

Фахівець підготовлений до роботи в галузі науково-технічної діяльності за ДК 015 – 97 «Науково-технологічна діяльність», код 1.103 00 73 секції 10 ДК 009 – 96 «Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук» і отримує професійне призначення для таких сфер економічної діяльності, як заповідна та природоохоронна діяльності, рибоводство, озеленення промислових територій та паркове господарство, харчова промисловість, мікробіологічна промисловість, екологія, медицина, сільське господарство, освіта.

Спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі овітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” здобув спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – це фахівець, який отримав освітній рівень „повна вища освіта”, здобув спеціальні уміння та знання, призначений для виконання всіх попередніх функцій, пов’язаних з циклом існування об’єкту його діяльності. Задачі діяльності, які вирішує спеціаліст, припускають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців ОКР „спеціаліст” за двома спеціальностями:

 •  „біологія”, Кваліфікація  –  Біолог, вчитель біології та хімії
 • „мікробіологія та вірусологія”, Кваліфікація  –    Мікробіолог-вірусолог

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня магістра - це фахівець, який отримав освітній рівень „повна вища освіта”, здобув спеціальні уміння та знання, призначений для виконання науково-дослідних, педагогічних та (чи) управлінських функцій, що пов’язані з циклом існування об’єкту його діяльності. Задачі діяльності, які вирішує магістр, припускають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців ОКР „магістр” за двома спеціальностями:

 • „біологія”, Кваліфікація – Біолог, викладач біології та хімії.
 • „мікробіологія та вірусологія”, Кваліфікація   –  мікробіолог-вірусолог, викладач біології.

Випускники факультету, що здобули освіту ОКР „спеціаліст”, „магістр” за спеціальністю „біологія” знаходять широкий попит в різноманітних галузях народного господарства, освіти і науки. Вони працюють в освітніх закладах (вчителями середніх шкіл, ліцеїв, гімназій; після закінчення магістратури або аспірантури - викладачами вищих навчальних закладів ІІІ-ІV категорій акредитування); в дослідницьких і практичних лабораторіях різних інститутів, медичних закладів, промислових і сільськогосподарських підприємств; спеціалістами в природоохоронних структурах органів влади, заповідників, національних парків, зоологічних парків тощо; інспекторами лісового, мисливського та рибного господарства; інспекторами пограничного та митного контролю. Багато випускників працюють в науково-дослідних установах: Інституті зоології НАН України, Інституті біології південних морів, Українському науковому центрі екології моря, Протичумному інституті, Міжвідомчій орнітологічній станції НАН України та Міністерства освіти і науки, у Селекційно-генетичному інституті та Південному біотехнологічному центрі у рослинництві, в інституті медичних технологій та проблемних захворювань, Обласній судмедекспертизі, в санітарно-епідеміологічних станціях, екологічних комісіях різного адміністративного рівня та в багатьох інших. Запрошуються випускники-біологи до роботи у різних філіалах міжнародних природоохоронних організацій.

Фахівець-мікробіолог підготовлений до самостійної роботи на посадах мікробіолога, бактеріолога, біолога, лаборанта-дослідника, інженера-дослідника, наукового співробітника в науково-дослідних і науково-виробничих установах:

 • у медичних організаціях - на посадах мікробіолог, бактеріолог, лікар-лаборант
 • у навчальних закладах - на посадах науковий співробітник, викладач університету та вищого навчального заставі
 • у науково-дослідних, науково-виробничих організаціях системи Академії наук, охорони здоров'я й медицини, сільського господарства - на посадах науковий співробітник, мікробіолог
 • на підприємствах біотехнологічної, фармацевтичної, харчової промисловості - на посадах мікробіолог.

Основні місця працевлаштування випускників, що отримали освіту за ОКР „спеціаліст”, „магістр” за спеціальністю „мікробіологія та вірусологія” :  бактеріологічна та імуно-вірусологічна лабораторія Одеської ОблСЕС, Південний біотехнологічний центр у рослинництві УААН, Одеський протичумний інститут МОЗ, Дитячий медичний центр ім. Б. Я. Рєзника (лабораторія вірусології і імунології), санітарно-епідеміологічні станції, Селекційно-генетичний інститут ААНУ, Науково-дослідний інститут „Біотехніка”, Науково-дослідний інститут очних хвороб ім. Академіка Філатова, Інституті мікробіології та вірусології НАНУ та інші.

Крім того, випускники біофаку працюють за фахом в різних закладах освіти і галузях народного господарства як в Україні, так і за її межами. Випускників факультету, що працюють в різного рівня науково-дослідних установах,  можна зустріти  в багатьох інших країнах світу, у тому числі в країнах СНД, США, Канаді, Фінляндії, Франції, Іспанії, Германії, Австралії, Польщі, Великобританії. Для різних закордонних країн підготував факультет спеціалістів іноземного походження, що працюють зараз у Польщі, В’єтнамі Кубі, Нікарагуа, Перу, Еквадорі, Гвінеї, Гвінеі-Біссау, Венесуелі, Індії, Монголії, Сирії, Сієра Леоне, Португалії, Ефіопії, Мавританії, Домініканській республіці, Колумбії та інших.

Перелік відомих випускників

Випускники, що отримали глибокі та міцні знання, проявили за період навчання здібності до наукової роботи, можуть продовжити навчання у аспірантурі. На біологічному факультеті навчаються аспіранти за спеціальностями: 03.00.04 – біохімія, 03.00.05 – ботаніка, 03.00.06 – вірусологія, 03.00.07 – мікробіологія, 03.00.08 – зоологія, 03.00.13 – фізіологія, 03.00.15 – генетика, 03.00.17 – гідробіологія, як на стаціонарній формі навчання, так і на заочній.

На факультеті працює спеціалізована рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями екологія, біохімія та біотехнологія. Підвищенню ефективності аспірантури безумовно сприяє те, що з 2003 року двома томами кожен рік видається Вісник Одеського національного університету (випуск Біологія), а з 2007 – журнал Мікробіологія і біотехнологія.
Кожний навчальний рік 6-10 аспіратів факультету атестуються як такі, що представили дисертацію. За період з 2004 по 2008 навчальний рік були захищені 25 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Багато з випускників факультету, що отримали наукові ступені, працюють зараз на керівних посадах в державних закладах та установах Національної Академії Наук та МОН України, а також в багатьох науково-дослідних установах в нашій країні та за кордоном. Серед них:

 • Микола Якович Головенко доктор біологічних наук, професор, академік Академії медичних наук України за спеціальністю "Фармакологія", заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділом фізико-хімічної фармакології Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАНУ, завідувач лабораторією фармакокінетики Державного фармакологічного  центру МОЗ України, професор кафедри фармацевтичної хімії ОНУ;
 • Тамара Леонідівна Карасьова доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу медичної хімії Фізико-хімічного інституту          ім. О. В. Богатського, професор кафедри фармацевтичної хімії ОНУ;
 • Володимир Григорович Кур’ята доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки Вінницького педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, відмінник освіти України, "Людина року" в номінації "Діяч науки" (2003);
 • Віталій Федорович Гороховський доктор біологічних наук, завідувач лабораторією селекції овочевих культур Придністровського науково-дослідного інституту сільського господарства, заступник директора з наукової роботи.
 • Ювеналій Петрович Зайцев академік НАН України, доктор біол. наук, головний науковий співробітник Одеської філії Інституту біології південних морів (Україна).
 • Александров Борис Георгійович доктор біол. наук, професор, директор Одеського філіалу Інституту біології південних морів.
 • Йосип Іванович Черничко доктор біологічних наук, директор Міжвідомчої орнітологічної станції НАН України та Міністерства освіти і науки (м. Мелітополь).
 • Джичимський Ідзій – доктор біологічних наук, ректор Сільськогосподарської академії (м. Щецин, Польща).
 • Нгуен Тан Чинь – міністр рибного господарства В’єтнаму.
 • Луіс Мануель Сьєрра Сьєрра – заступник директора по науці Інституту океанології Куби.

Та багато інших.

Контактна інформація

Біологічний факультет Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  розташований неподалік від мальовничих схилів над берегом Чорного моря, в зеленій зоні.

Адреса біологічного факультету

пров. Шампанський 2, Одеса, 65058, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тел. деканату факультету: 8(0482)68-80-62

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ab1b6d6180c219384422141521596118
title_5ab1b6d6181e0705928971521596118
title_5ab1b6d6182f56036115521521596118
title_5ab1b6d61840819634433621521596118
Top