Анотації основних курсів по кафедрі МЗКС

Анотації основних курсів по кафедрі МЗКС

Спеціальність: прикладна математика

Програмування. Лектор - ЛІСІЦИНА І.М.

Мета курсу в навчанні студентів основним прийомам і методам програмування. Для ілюстрації вибрані мови програмування Паскаль і С++.

Програмне забезпечення ОЕМ. Лектор – ПЕНКО В.Г.

Метою курсу є вивчення сучасних прийомів та інструментів розробки програмного забезпечення. Курс припускає знання студентами основ програмування і уміння використовувати С-образну мову для написання простих програм. Враховуючи той факт, що основною сучасною методологією розробки програмного забезпечення є об'єктно-орієнтоване програмування, даний курс присвячений розгляду основних можливостей, що надаються сучасним середовищем програмування .NET. Зокрема, вивчення даного курсу ставить завданням освоєння нової мови програмування С# з акцентом на її передові властивості.

Архітектура ЕОМ та програмування на мові Асемблера. Лектор - МАКОГОН В.С.

Студенти

  • ознайомляться із загальною архітектурою мікропроцесорів сімейства Intel;
  • вивчать систему команд мікропроцесора Intel і алгоритми їх виконання, організацію пам'яті, способи адресації, формати машинних команд, організацію міжпрограмних зв'язків;
  • вивчать макрозасоби мови Асемблера;
  • навчаться складати і відладжувати асемблерні програми.

Операційні системи. Лектор – ТРУБІНА Н.Ф.

Курс орієнтований на вивчення концептуального базису і методів управління ресурсами комп'ютера. Метою курсу є вивчення основних методів, використовуваних при управлінні ресурсами в різних операційних системах. Завданням курсу є отримання як теоретичних знань, так і практичних навиків, достатніх для проектування і програмування системного програмного забезпечення сучасних комп'ютерів.

Системне програмування. Лектор – ТРУБІНА Н.Ф.

Призначення і мета курсу, отримання як теоретичних знань, так і практичних навиків в створенні і використанні компонент системного програмного забезпечення, яке повинне забезпечити уміння оперувати з простими і складними структурами даних, користуватися стандартними системними засобами введення і виводу, працювати з дисковими файлами, розробляти драйвери, управляти розподілом пам'яті, файлами, процесами, забезпечувати захист інформації від несанкціонованого доступу

Бази даних та інформаційні системи. Лектор – Петрушина Т.І.

Метою курсу є вивчення принципів побудови систем управління базами даних, вивчення засобів проектування баз даних і взаємодії з ними.

Об’єктно-орієнтоване програмування. Лектор - ПЕНКО В.Г.

Метою курсу є вивчення і практичне освоєння основних принципів і прийомів об'єктно-орієнтованого програмування. Як середовище програмування використовується сучасне середовище розробки .NET та інтегрована система розробки Visual Studio. Використання цих засобів підтримки дозволяє не тільки проілюструвати в курсі основні класичні властивості об'єктно-орієнтованого програмування, але і передові можливості програмування. Таким чином, в результаті успішного освоєння курсу студенти повинні навчитися застосовувати сучасні засоби розробки для створення добре структурованих і збалансованих об'єктно-орієнтованих застосувань, що використовують стандартний графічний інтерфейс, властивий віконним застосуванням.

Інтелектуальні системи. Лектор – Крапівний Ю.М.

Курс призначений для вивчення основ проектування і розробки експертних систем (ЕС). Розглядаються різні способи уявлення і використання знань в інтелектуальних системах такі, як: представлення знань за допомогою правил, семантичних мереж і фреймів. Зв'язок баз даних і баз знань. Основні напрями розвитку систем штучного інтелекту. Архітектура ЕС. Використання нечітких знань. Введення в логічне програмування на мові Пролог. Пролог як засіб реалізації ЕС.

Комп’ютерні мережі. Лектор – доц. ВОЛОЩУК Л.А.

Курс є введенням в мережеву проблематику. Разом з вивченням принципів роботи мережі як єдиного цілого розглядаються поняття і найбільш важливі характеристики програмних і апаратних компонентів, утворюючих мережу: комп'ютерів, комутаційної апаратури і операційних систем. Проводиться огляд найбільш популярних мережевих протоколів і розглядається їх відповідність семирівневої апаратури ISO/OSI. Вивчаються принципи роботи комунікаційної апаратури, різних типів мостів, комутаторів, маршрутизаторів. Приводяться типові структури обчислювальних мереж. Дається характеристика найбільш відомих мережевих ОС. Розглядаються принципи міжмережевої взаємодії.

Основи Інтернет. Лектор – доц. КАМЕНЄВА А.В.

Ознайомлення студентів з основними принципами функціонування Інтернету. Отримання практичних навиків по створенню web-сторінок засобами HTML і JavaScript.

Теорія програмування. Лектор – доц. МАЗУРОК І.Є.

Вивчення теоретичних основ програмування, методів моделювання аналізу і оптимального синтезу програм.

Методи та засоби захисту інформації в комп’ютерних системах. Лектор – доц. ШПІНАРЕВА І.М.

Метою курсу є вивчення стандартів, методів, механізмів і реалізацій захисту інформації в комп'ютерних системах. Курс охоплює розділи теорій дискретної математики, обчислювальних систем і програмування.

Допглави фізико-математичних дисциплін (Глави нечітких множин в комп’ютерних системах та системах керування). Лектор – проф. ЛЕЙКО С.Г.

Проектування обчислювальних систем. Лектори – доц. МАЙБА Ю.Г., ст. викл. ЧМИР О.І.

Метою курсу є вивчення основних методів, технологій і етапів автоматизованого проектування обчислювальних систем і мереж з використанням різних систем автоматизації проектування (САПР), а також основ імітаційного моделювання цих систем і мереж і їх компонентів як основного засобу аналізу при проектуванні.

Мережеві інформаційні технології. Лектор – ВОЛОЩУК Л.А.

Сучасний рівень WEB технологій дозволяє вважати їх найбільш перспективними для створення сучасних інформаційних систем. Це можуть бути не тільки відкриті Інтернет - системи, але і «закриті» корпоративні автоматизовані системи управління, розподілені на великі території і відстані. Істотною особливістю таких систем є здійснення видаленого доступу до сховищ інформації – баз даних. Об'єднання Інтернет - технологій і технологій СУБД як способу організації доступу до даних має ряд безумовних достоїнств і вимагає не тільки знань цих технологій, але і уміння аналізувати і вибирати оптимальну архітектуру таких інформаційних систем. Мета даного курсу – ознайомлення з існуючою архітектурою і технологіями побудови WEB-систем з базами даних, отримання практичних навиків їх створення.

Периферійні пристрої. Лектор – ЧМИР О.І.

Ознайомлення студентів зі всіма видами пристроїв, що підключаються до персонального комп'ютера, їх технічними характеристиками, внутрішнім устроєм і принципом роботи.

Комп’ютерні системи. Лектор – доц. МАТУШЕВСЬКИЙ В.В.

Студенти вивчать основні поняття електроніки; базові логічні елементи, комбінаційні схеми, типові комбінаційні вузли і засоби реалізації логічних функцій; трігери, регістри і лічильники; напівпровідникові пристрої, що запам'ятовують, динамічну основну пам'ять і кеш-пам'ять.

Обчислювальні системи. Лектор – доц. МАТУШЕВСЬКИЙ В.В.

Студенти вивчать принцип роботи ЕОМ, структурну організацію процесорів, основи паралельних обчислювальних систем.

Cпеціальність: комп’ютерні системи та мережі

Програмування. Лектор - Макогон В.С..

Мета курсу в навчанні студентів основним прийомам і методам програмування. Для ілюстрації вибрані мови програмування Паскаль і С++.

Об’єктно-орієнтоване програмування. Лектор - ПЕНКО В.Г.

Метою курсу є вивчення і практичне освоєння основних принципів і прийомів об'єктно-орієнтованого програмування. Як середовище програмування використовується сучасне середовище розробки .NET та інтегрована система розробки Visual Studio. Використання цих засобів підтримки дозволяє не тільки проілюструвати в курсі основні класичні властивості об'єктно-орієнтованого програмування, але і передові можливості програмування. Таким чином, в результаті успішного освоєння курсу студенти повинні навчитися застосовувати сучасні засоби розробки для створення добре структурованих і збалансованих об'єктно-орієнтованих застосувань, що використовують стандартний графічний інтерфейс, властивий віконним застосуванням.

Операційні системи. Лектор – Орлов С.В.

Студенти вивчають основи побудови операційних систем, їх структуру і функціональне призначення окремих модулів. При розгляді прикладів основна увага приділяється таким ОС, як Windows і UNIX. Передбачається придбання навиків роботи в консольному режимі UNIX, написання скриптів для bash, програмування на мові С. Студенти ознайомляться з основними принципами установки пакетів і додатків в UNIX.

Структури даних. Лектор – Геренко О.А.

Метою курсу є вивчення і практичне освоєння основних структур даних.

Системне програмне забезпечення. Лектор – Орлов С.В.

Придбання студентами теоретичних знань про побудову систем програмування і практичних навиків створення компонент системи програмування.

Основи автоматизованого проектування засобів ОТ. Лектор – Майба Ю.Г.

Вивчення основних методів, технологій і етапів автоматизованого проектування обчислювальних систем і мереж з використанням різних систем автоматизації проектування (САПР), а також основ імітаційного моделювання цих систем і мереж і їх компонентів як основного засобу аналізу при проектуванні.

Організація баз даних. Лектор - Гришин С.І.

Ознайомлення студентів з концепціями моделювання наочного середовища, характерними для реляційних моделей даних, практичною технологією реляційних баз даних, мовою програмування реляційних запитів SQL, архітектурою СУБД MS SQL Server, методами створення і супроводу інформаційних систем, методами обслуговування систем «клієнт-сервер».

Захист інформації в комп’ютерних системах. Лектор – Шпінарева І.М.

Вивчення стандартів, методів, механізмів і реалізації захисту інформації в комп'ютерних системах.

Теорія планування експерименту. Лектор – Майба Ю.Г.

Вивчення математичних принципів і прийомів побудови оптимальних планів проведення імітаційних експериментів при дослідженні комп'ютерних систем за допомогою теорії планування експериментів.

Експертні системи. Лектор – Крапівний Ю.М.

Курс призначений для вивчення основ проектування і розробки експертних систем (ЕС). Розглядаються різні способи уявлення і використання знань в інтелектуальних системах такі, як: представлення знань за допомогою правил, семантичних мереж і фреймів. Зв'язок баз даних і баз знань. Основні напрями розвитку систем штучного інтелекту. Архітектура ЕС. Використання нечітких знань. Введення в логічне програмування на мові Пролог. Пролог як засіб реалізації ЕС.

Методи, засоби і заходи захисту інформації. Лектор – Майба Ю.Г.

Метою курсу є вивчення стандартів, методів, механізмів і реалізації захисту інформації в комп'ютерних системах Курс охоплює розділи теорій дискретної математики, обчислювальних машин, систем і мереж, їх надійності, контролю, діагностики, а також операційних систем і програмування.

Комп’ютерні системи штучного інтелекту. Лектор – Крапівный Ю.М.

Спеціальності, за якими готує студентів та аспірантів кафедра

Учбову роботу кафедра проводить відповідно до державних освітніх стандартів по двох напрямах (6.040301) „Прикладна математика” і (6.050102) „Комп’ютерна інженерія” і відповідними спеціальностями підготовки бакалаврів і магістрів:

  • 7.080202, 8.080202 «Прикладна математика»
  • 7.091501 «Комп'ютерні системи і мережі».

Кафедра веде інтенсивну підготовку кадрів через аспірантуру по спеціальностях:

  • 01.05.03 Математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
  • 01.05.02 Математичне моделювання і обчислювальні методи

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e819bc6894e911804248001585552326
title_5e819bc6895f0739793951585552326
title_5e819bc6896f29265615671585552326
Top