Покась Сергій Михайлович

pokas

кандидат фізико-математичних наук, доцент. Заслужений працівник освіти України

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Державні  нагороди:

 • Відмінник освіти України (30 червня 2000 року);
 • Подяка кабінету міністрів України (Постанова №4596 від 9 листопада 2004р);

Заслужений працівник освіти України

(Наказ Президента України №694 від 18 серпня 2006р.)

Закінчив Одеський державний університет імені І.І.Мечникова в 1973 році.

З 1973 по 1976 рік навчався в аспірантурі по спеціальності 01.01.04 «Геометрія і топологія»

Кандидатську дисертацію  «Ізометричні  і конформні перетворення в асоційованих ріманових  просторах другого порядку» захистив у  1984р

В 1984 році   присвоєно звання кандидата фізико-математичних наук.

З 1986 працює на посаді доцента.

З 1985 року по 2012   рік працював на посаді заступника директора

ІМЕМ(декан факультету математики).

Покась С.М. є керівником наукової кафедральної теми№ 160 «Інваріантна теорія     наближень, деформацій та відображень гладких многовидів». Номер   держреєстрації 0116 U008196.  

Під керівництвом Покася С.М.  в 2011 році захищено  кандидатську дисертацію Зубриліна К.М. "Сплощуючи властивості дифеоморфізмів дотичних розшарувань, що індукуються геодезичними, конциркулярними і голоморфно-проективними дифеоморфізмами баз"

Здійснює наукове керівництво аспірантами.

У 2017 році видано науковий посі бник  

Покась С.М., Дышлис А.А. «Геометрия Лобачевского и ее приложения в математике и кристаллографии». Lambert  Academic Publishing, 2017, 692 стор.

Основні публікації минулих років

 1. Покась С.М. Об одном классе римановых пространств// Рукопись депонирована в ВИНИТИ.  Одесский университет. Одесса. 1977.- №1833-77.- 21 с.
 2. Покась С.М. Движения в ассоциированных римановых пространствах// Рукопись депонирована в ВИНИТИ.  Одесский университет. Одесса. 1980.- №1847-80.- 18 с.
 3. Покась С.М. Бесконечно малые конформные преобразования в ассоциированных римановых пространствах// Рукопись депонирована в ВИНИТИ.Одесский университет. Одесса. 1981.- №8176-81.- 33 с.
 4. Покась С.М. Группы Ли движений в ассоциированном римановом пространстве// Рукопись депонирована в УкрНИИНТИ.Одесский университет. Одесса. 1984.- №1159К-Д84.-23с.
 5. Покась С.М., Яблонская Н.В. О специальных почти геодезических отображениях аффинносвязных и римановых пространств// Абстр. Поллоч. по Дифференц. Геом. Эгер (Венгрия).- 1987-1988.- С.45-50.

2014

 1. Покась С. М. "Бесконечно малые конформные преобразования в римановом пространстве второго приближения", Праці  міжнародного геометричного центру. - 2014. - т. 7, № 2. - С. 36-50 .
 2. Покась С.М., Крутоголова А.В., Цехмейструк Л.Г. «Индуцированные отображения римановых пространств  второго приближения», Математичні студії Т.41, №2, 2014
 3. Покась С.М., Дишліс О. Я. «Орбіфолди геометрії  Лобачевського як моделі квазікристалів», Тези до 15-ої  Міжнародної  конференції  імені академіка  Михаила Кравчука, Т.2, 2014, с.81
 4. Покась СМ., Крутоголова А. В «Інфінітезимальні проективні перетворення у ріманових просторах другого наближення», Тези до 15-ої Міжнародної| конференції імені академіка Михаила Кравчука, Т.2, 2014, с.150
 5. Покась С.М. «Геодезические отображения римановых пространств второго приближения», Тези до 8-ої Міжнародної  конференції  з топології, геометрії  та викладання геометрії, 2014, с.24.м.Черкаси, ЧДТУ

2015

 1. Покась С.М., Крутоголова А.В. «Инфинитезимальные конформные преобразования в пространстве второго приближения», Тезисы докладов международной конференции «Геометрия в Одессе-2015», 2015, с.82.
 2. С. М. Покась, А. В. Крутоголова "Геометрия риманова пространства второго приближения", Праці міжнародного геометричного центру. - 2015. - Т. 8, № 3-4. - С. 53-59.
 3. Покась С.М., Крутоголова А.В "Об одном типе инфинитезимальных преобразований в римановом пространстве второго приближения", Тезисы докладов международной конференции «Геометрия в Одессе-2015», 2015
 4. Покась C.M., Крутоголова A.B «Ріманові простори другого наближення» International Conference of Young Mathematicians, June 3-6, 2015, Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, Kyiv
 5. Дышлис А. А., Покась С. М. «Применение принципа двойственности между геометриями S2и Н2 для совместного описания фуллеренов и квазикристаллов», XVI М1жнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука, Націнальний технічний університет України «КПІ»,Київ, 14-15 травня 2015 року, Т.2, с.94

2016

 1. Krutogolova A., Penkova M., Pokas S. About concircular infinitesimal transformations in the second approximation Riemannian space. International Conference “Modern Advances in Geometry and Topology in honor of professor A.A.Borisenko for his 70-th birthday”. September 12-16, 2016, Book of Abstracts, V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2016.
 1. Покась С. М., Крутоголова А. В. «Инфинитезимальные конциркулярные преобразoвания в римановом пространстве второго приближения», Международная конференция по алгебре, анализу и геометрии, 26 июня - 2 июля 2016 г., Казань
 2. Дишліс О. Я., Прохода О. С., Покась С. М. «Афінні  групи Вейля системи коренів як кристалографічні групи геометрій», XVII Міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, Національний технічний університет України «КПІ», Київ Т.2, 19—20 травня 2016року, с. 93

2017

 1. Крутоголова А. В,, Лісоводська Г. Ю., Покась С. М. "Інфінітезимальні конформні перетворення другого степеня у просторі другого наближення Vn2 для ріманова простора Vn ненульової постійної кривини", XVIII Міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, Національний технічний університет України «КПІ», Київ Т.1, 7-10 жовтня 2017року, с. 215
 2. Дышлис А. А., Покась С. М., Прохода А. С. "Многообразия Зейферта как геометрические модели квазикристаллов с диэдральной й икосаэдральной симметриями" XVIII Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука,Національний технічний університет України «КПІ», Київ Т.1, 7-Ю жовтня 2017 року, с. 191
 3. Дышлис А. А., Покась С. М., Прохода А. С.Хирургия орбифолдов и ее применение в кристаллографии , стр 113
 4. Покась С.М., Крутоголова А.В. Инфинитезимальные проективные преобразования второй степени в римановом пространстве второго приближения, Міжнародна конференція «Алгебраїчні та геометричні мметоди аналізу», Одеса.2017, стр132
 5. Pokas S. Krutogolova A., Second-degree infinitesimal conformal transformations Riemanian space of the second approximations») International Conference on Differential  Geometry. Bedlewo Conference Center Polland.  18-24 червня 2017

Стислі анотації дисциплін, що викладає Покась С.М.

Загальні курси

 1. Аналітична геометрія (1 курс, спеціальність «Математика»)

Вивчаються геометричні поняття побудови геометрії. Векторна алгебра, точка і пряма на , пряма і площина в , алгебраїчні криві і поверхні 2-го порядку, зведення до канонічного вигляду. Під час вивчення курсу студенти ознайомлюються з методами розв’язання геометричних задач, використовуючи знання лінійної алгебри і методу координат.

Література:

1) Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии. – М., “Наука”, 1968

2) Мусхелишвили Н.И. Курс аналитической геометри. М., “Высшая  геометрия”, 1967

3) Гаврильченко М.Л., Аналітична геометрія., Одеса, Астропринт, ч.I, 1999, ч.II, 2001.

 1. Ріманова геометрія (5 курс магістри, математика)

Зміст дисципліни: Під час вивчення курсу студенти ознайомлюються з основними диференціально – геометричними об’єктами на гладких многовидах (векторні поля, ріманова метрика, афінна зв’язність, геодезичні криві, тензор кривини). На базі ріманової метрики демонструються геометричні поняття ріманової геометрії (довжина вектора та дуги кривої, об'єм, кут між векторами).

Література: Лейко С.Г. Ріманова геометрія. Одеса. “Астропринт”, 2000. – 212 с.

Дубровин Б.А., Новиков С.П.,Фоменко А.Т. Современная геометрия. Москва.        “Наука”, 1985. – 760 с.

 1. 6. Групи Лі (5 курс магістри,математика)

Зміст дисципліни: Під час вивчення курсу студенти ознайомлюються з групами та алгебрами Лі, групами Лі перетворень (оператори, орбіти, інваріанти, інваріантні многовиди). Розглядаються важливі класи груп Лі перетворень на ріманових многовидах (ізометричні, конформні, проективні групи Лі) і групи симетрій диференціальних рівнянь.

Література:

1) Дубровин Б.А., Новиков С.П.,Фоменко А.Т. Современная геометрия. Москва.        “Наука”, 1985. – 760 с.

2) Эйзенхарт Л.П. Непрерывные группы преобразований. Москва. ИЛ, 1947.

3) Олвер П. Приложения групп Ли к дифференциальным уравнениям. Новокузнецк. ИОНФМИ. 1998. – 632 с.

 

 1. «Ріманові простори другого наближення» (доц. Покась С.М.)

Студентам викладаються основні методи дослідження рухів, інфінітезимальних конформних перетворень у ріманових просторах другого наближення. Вводиться поняття наближених перетворень, досліджується їх зв'язок з перетвореннями в ріманових просторах. Показується використання методів математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії груп Лі у рімановій геометрії.

Література:

 • Л.П Эйзенхарт «Риманова геометрия» М., ИЛ, 1948 г
 • Л.П Эйзенхарт «Непрерывные группы преобразований» М., ИЛ, 1947
 • Н.Г.Чеботарев «Теория груп Ли» М.,Л., ГИТТЛ, 1940

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e52084730b0e20543534181582434375
title_5e52084730cf016678596761582434375
title_5e52084730e191306923941582434375
title_5e5208473103f10542313421582434375
Top