Історія

Створення кафедри обчислювальної математики

Кафедра обчислювальної математики була створена наказом Мінвузу УРСР N2672 від 08.12.1961 р. на базі секції обчислювальної математики кафедри диференціальних рівнянь, очолюваної проф. Гавриловим М.І.
В університеті це був час серйозних структурних змін в системі підготовки кадрів фізико-математичного профілю. У 1960 р. фізико-математичний факультет був розділений на два факультети: фізичний та механіко-математичний. Створювалися нові математичні кафедри: кафедра диференціальних рівнянь (l958г.), кафедра обчислювальної математики (l961r.). кафедра методів математичної фізики (l964г.). Розділ кафедри геометрії та алгебри на кафедру геометрії та алгебри i кафедру теоретичної механіки (l964r.) Створено лабораторію обчислювальної математики (l959r.), a потім на її базі обчислювальний центр університету (l962r.).
При цьому специфіка створення кафедри обчислювальної математики полягала в тому, що поряд зі створенням кафедри йшла підготовка до відкриття в університеті нової спеціальності - «прикладна математика».
Створювалися нові навчальні плани спеціальності, готувалися програми і тексти нових дисциплін, відпрацьовувалися завдання для практичних і лабораторних занять, готувалося відповідне методичне забезпечення. Саме кафедрі обчислювальної математики приділялося надалі роль провідної в підготовці фахівців нового напрямку. 

Основними ідеологами і організаторами у підготовці нової спеціальності та створення кафедри були доценти факультету Кіро С.М. і Швець М.М. Саме на їхні плечі лягло основне навантаження у підготовці методичного забезпечення спеціальності та складні організаційні клопоти.
Активну допомогу надавали їм співробітники факультету викладачі Дивакові О.Я., Греков В.Н. і Кононов В.О.

Нова спеціальність була відкрита в університеті в 1961 році за розпорядженням міністерства. Було оголошено набір у кількості 25 чоловік. Підготовка студентів проводилася за двома спеціалізаціями: «Застосування засобів обчислювальної техніки» та «Математичне забезпечення ЕОМ».
Однак перші фахівці з обчислювальної математики були підготовлені в 1959 і 1960 рр.. У цей час підготовка фахівців - прикладників здійснювалася факультативно, тобто додатково до їх основної спеціальності-математика (механіка). Серед випускників того періоду слід назвати Варбанця П.Д., Загайнову Р.В. і Марченко В.П. (випуск 1959 р.), а також Андрієнко В.О. і Плотнікова В.О. (випуск 1960р.).
Через деякий час всі вони захистили кандидатські дисертації, а Андрієнко В.О., Варбанець П.Д. і Плотніков В.О. стали згодом докторами наук.

Спочатку кафедра була затверджена у такому складі:

 1. Кіро С.М., зав.кафедрою, доцент.
 2. Кононов В.О., кандидат наук, в.о. доцента
 3. Іваньковська О.С., асистент кафедри
 4. Загайнова Р.В., асистент кафедри
 5. Марченко В.П. , асистент кафедри
 6. Бойцун А.В., лаборант 

Дещо пізніше до роботи на кафедрі приступила Масловська Л.В. Зауважимо, що Іваньковська О.С. перейшла до роботи в іншому підрозділі університету і на кафедрі до роботи так і не приступила.
Надалі кафедра розширилася і поповнилася в основному випускниками університету.

В значній мірі професійному росту кадрів кафедри сприяли запрошення для читання спецкурсів і проведення консультацій ряду провідних вчених з Москви та Києва. У першу чергу, у зв'язку зі сказаним, необхідно відзначити академіка, директора інституту кібернетики АН УРСР Нагорного М.М., що прочитав курс з теорії алгоритмів, а також доцента МГУ Горбунова А.Д., що прочитав курс з методів чисельного розв'язання диференціальних рівнянь. Ця традиція запрошення відомих спеціальностей у різних галузях математики, для читання лекцій, участі в семінарах та консультаціях збереглася й надалі.

Нагорный Николай Макарович

Нагорный Николай Макарович

В перші роки становлення кафедри для підготовки фахівців з деяких нових напрямів обчислювальної математики практикувалися довгострокові відрядження для стажування молодих випускників в провідних вузах країни.

Наприклад, випускники університету Марченко В.П., Плотніков В.О., Остроухов Д.А, Яровий А Т. проходили спеціальну підготовку в Московському університеті.

За минулий період кафедру очолювали:

 • 1961-1972 р. - доц. Кіро С.Н.
 • 1972-1974 р. - доц. Плотніков В.О
 • 1974-1978 р. - доц. Вітюк О.Н.
 • 1978-1985 р. - доц. Гребенкін В.Н.
 • 1985-2000 р. - доц. Тіхоненко М.Я.
 • 2000-2007 р.- проф. Вітюк О.Н.
 • З 2007 р. Кафедру очолює доц. Реут В.В.

Крім того, за різних часів виконували обов'язки зав. кафедрою доц. Кононов В.О, Марченко В.П., Масловська Л.В.

Співробітники кафедри в перші роки після її відкриття

Співробітники кафедри в перші роки після її відкриття
Сверху, слева направо: Сердюк Г.Н., Яровой А.Т., Остроухов Д.А., Витюк А.Н., Плотников В.А.
Снизу, слева направо: Кудрявцева И.Ю., Киро С.Н., Ратушная А.М.

Перший завідувач кафедри Кіро С.Н разом з молодими співробітниками

Перший завідувач кафедри Кіро С.Н разом з молодими співробітниками
Сверху, слева направо: Витюк А.Н., Завадский А.Д., Марченко В.П.
Снизу, слева направо: Киро С.Н., Ратушная А.М., Загайнова Р.В., Кононов В.А.

Завідувач кафедрою з 1961 по 1972 рік Кіро С.Н. (крайній зліва) разом зі співробітниками університету

Завідувач кафедрою з 1961 по 1972 рік Кіро С.Н. (крайній зліва) разом зі співробітниками університету

Завідувач кафедрою з 1972 по 1974 рік Плотніков В.О.

Завідувач кафедрою з 1972 по 1974 рік Плотніков В.О.

Завідувач кафедрою з 1985 по 2000 рік Тихоненко М.Я.

Завідувач кафедрою з 1985 по 2000 рік Тихоненко М.Я.

Завідувач кафедрою з 1974 по 1978 рік та з 2000 по 2007 роки Витюк А.Н.

Завідувач кафедрою з 1974 по 1978 рік та з 2000 по 2007 роки Витюк А.Н.

Основні напрямки наукових досліджень на кафедрі

Основні напрямки наукових досліджень членів кафедри з моменту її заснування були зв'язані з наближеними методами розв'язання диференційних рівнянь як звичайних, так і в часткових похідних (Кіро С.Н., Кононов В.О, Масловська Л.В., Вітюк О.Н., Загайнова Р.В.).
Проводилися дослідження з історії математики (Кіро С.Н.).

Дещо пізніше утворилася група, що займається питаннями оптимального керування (Плотніков В.О, Марченко В.П., Яровий А.Т та інші.). На базі цієї секції в 1974 р. було створено кафедру оптимального керування.

Надалі тематика наукових досліджень на кафедрі заглиблювалася і розширялася. Відзначимо работи по якісній теорії диференційних рівнянь в часткових похідних гіперболічного типа з багатозначною правою частиною (Вітюк О.Н.)., дослідження з методу кінцевих елементів і його застосування до теорії оболонок (Масловська Л.В., Пилипович А.П., Вербіцкий В.В., Глушков В.Р.), проводяться дослідження з теорії оптимальних алгоритмів (Кононов В.О., Бірюкова Т.А).

З середини сімдесятих років утворилася група співробітників кафедри, котрі почали активні дослідження з системного програмування (Гребенкін В.Н., Остроухов Д.А, Петрушина Т.І., Гусинській П.Я.). Група постійно поповнювалася зі складу випускників кафедри, які разом з викладацькою діяльністю включалися в дослідницьку роботу.

В групу за різних часів входили як штатні співробітники кафедри, так і сумісники ( Пенко В.Р., Фесюнов В.Е., Лісіціна І.Н., Лазарева А.А, Момонов С.В., Геренко О.А, Трубнікова Н.Ф. і ін.). Робота цієї групи була пов'язана, по-перше, зі створенням програмного забезпечення для нової ЕОМ, що проектувалася в ІК АН УРСР. Потому розроблялася система програмування для мов високого рівня Фортран, Паскаль і мови Сі.

Проводилися також дослідження з проблем операційних систем, міні - і макрокомп'ютерних систем, технології програмування і пакетів прикладних програм (Остроухов Д.А, ПетрушенкоТ.І., Макогін В.С., Гусинській П.Я.). Згодом склад групи стабілізувався, і на її основі була організована нова кафедра, яку очолив професор Тихоненко М.Я. (2000 р.)

Відзначимо, що з приходом на кафедру Тихоненка М.Я., яку він очолював з 1985 р., наукова тематика кафедри поповнилася новим напрямком. Це методи наближеного розв'язання сингулярних інтегральних рівнянь крайових задач теорії аналітичних функцій та їх практичних застосувань. Тихоненко М.Я. проводив унікальні дослідження в цій галузі зі своїми аспірантами.

Результати своїх досліджень співробітники кафедри активно публікували в центральних і відомчих журналах, виступали з докладами на різних конференціях та симпозіумах, що проводилися академічними інститутами і провідними вузами країни.

Серед численних публікацій співробітників кафедри слід відзначити роботу доцента Кіро С.Н («Математика в Росії XIX - початку ХХ століть»), яка з'явилася основною складовою частиною другого тому «Історії вітчизняної математики», виданої Академією наук УРСР.

Важливою подією була поява монографії, написаної професорами Плотніковим В.О, Плотніковим А.В. і Вітюком О.Н. «Диференційні рівняння з багатозначною правовою частиною. Асимптотичні методи» (354с.), що була опублікована в Одесі 1999 року видавництвом “Астропринт”.

В 2006 р. був опублікований підручник проф. Л.В. Масловської, О.М. Масловської «Чисельні методи алгебри», рекомендований МОН Україні для студентів вузів, що навчаються за спеціальностями «Прикладна математика» і «Математика».

З моменту утворення кафедри було підготовлено та успішно захищено чотири докторські дисертації (Плотніков В.О., Масловська Л.В., Тихоненко М.Я., Вітюк О.Н.). Співробітниками кафедри та її аспірантами захищено близько 20 кандидатських дисертацій.

Про авторитет кафедри говорить і той факт, що вона неодноразово була в числі організаторів всесоюзних і республіканських наукових конференцій та симпозіумів. Так, в 1965 році в Одесі на базі кафедри і ВЦ ОДУ проводилася IV Всесоюзна нарада користувачів ЕОМ типу “Урал”.

В 1974 р. було організовано ІІІ Всесоюзну конференцію з теорії ігор. Інститут кібернетики АН УРСР спільно з кафедрою неодноразово проводив в Одесі республіканські школи і симпозіуми з питань «Оптимізації обчислень і оптимальних алгоритмів» (1969 р., 1979 р., 1989 р.):

 • Всесоюзна конференція з програмування
 • «Сингулярні інтеграли»- (Тихоненко М.Я.)

При кафедрі регулярно за різних часів працювали научні семінари:

 • Методи кінцевих елементів (кер. проф. Масловська Л.В.)
 • Теорія наближених методів (кер. проф. Тихоненко М.Я.)
 • Персональні ЕОМ (кер. доц. Петрушина Т.І.).

Методичну роботу кафедри було спрямовано на підвищення теоретичного рівня і ефективності учбової роботи зі студентами, як основного виду діяльності кафедри.

На кафедрі регулярно проводилися відкриті лекції і взаємні відвідування лекцій співробітників кафедри з подальшим широким обговоренням їх на засіданнях кафедри.

Розроблялись учбові та методичні посібники з дисциплін, що читаються.

Готувалися збірки завдань по практичним і лабораторним роботах. Створювалися нові спецкурси і програми до них.

Характеристика діяльності кафедри була б неповною, якщо б ми не згадали про широку суспільну роботу. В 60-х і 70-х роках кафедра здійснювала методичне керівництво роботою класів програмістів-обчислювачів середньої школи №116 м. Одеси, де члени кафедри вели заняття з спеціальних предметів. Пізніше аналогічну роботу проводила кафедра і в Рішелєвському ліцеї. Багато хто з випускників цих шкіл вступили потім до Одеського університету і успішно навчалися на механіко-математичному факультеті.

Не можна не відзначити участь кафедри в організації курсів інженерів-програмістів для працівників різних підприємств м. Одеси. Викладачі кафедри брали участь в читанні циклів лекцій з питань сучасної математики і техніки, у тому числі і за лінією товариства «Знання».

Ці лекції освіжали і доповнювали математичні знання слухачів у технічних вузах, знайомили з новими тенденціями в розвитку математики і сприяли розширенню кругозору в різних областях класичної та прикладної математики.

Персональний склад викладачів на 2008 рік:

 • Голушков Володимир Григорович - ст. викладач
 • Рудяк Михайло Володимирович - доцент, кандидат фІз.-мат. наук
 • Вербицький Віктор Васильович - доцент, кандидат фІз.-мат. наук
 • Кононов Владислав Олександрович - доцент, кандидат фІз.-мат. наук
 • Загайнова Раіса Василівна - доцент, кандидат фІз.-мат. наук
 • Зверкова Татьяна Степанівна - доцент, кандидат фІз.-мат. наук

Персональний склад викладачів кафедри ВТ на 2008 рік

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c72116b9243117332037951550979435
title_5c72116b9254a5423899211550979435
title_5c72116b9265c11086381941550979435
title_5c72116b927706603242991550979435
Top