Історія

Створення кафедри обчислювальної математики

Кафедра обчислювальної математики була створена наказом Мінвузу УРСР N2672 від 08.12.1961 р. на базі секції обчислювальної математики кафедри диференціальних рівнянь, очолюваної проф. Гавриловим М.І.
В університеті це був час серйозних структурних змін в системі підготовки кадрів фізико-математичного профілю. У 1960 р. фізико-математичний факультет був розділений на два факультети: фізичний та механіко-математичний. Створювалися нові математичні кафедри: кафедра диференціальних рівнянь (l958г.), кафедра обчислювальної математики (l961r.). кафедра методів математичної фізики (l964г.). Розділ кафедри геометрії та алгебри на кафедру геометрії та алгебри i кафедру теоретичної механіки (l964r.) Створено лабораторію обчислювальної математики (l959r.), a потім на її базі обчислювальний центр університету (l962r.).
При цьому специфіка створення кафедри обчислювальної математики полягала в тому, що поряд зі створенням кафедри йшла підготовка до відкриття в університеті нової спеціальності - «прикладна математика».
Створювалися нові навчальні плани спеціальності, готувалися програми і тексти нових дисциплін, відпрацьовувалися завдання для практичних і лабораторних занять, готувалося відповідне методичне забезпечення. Саме кафедрі обчислювальної математики приділялося надалі роль провідної в підготовці фахівців нового напрямку. 

Основними ідеологами і організаторами у підготовці нової спеціальності та створення кафедри були доценти факультету Кіро С.М. і Швець М.М. Саме на їхні плечі лягло основне навантаження у підготовці методичного забезпечення спеціальності та складні організаційні клопоти.
Активну допомогу надавали їм співробітники факультету викладачі Дивакові О.Я., Греков В.Н. і Кононов В.О.

Нова спеціальність була відкрита в університеті в 1961 році за розпорядженням міністерства. Було оголошено набір у кількості 25 чоловік. Підготовка студентів проводилася за двома спеціалізаціями: «Застосування засобів обчислювальної техніки» та «Математичне забезпечення ЕОМ».
Однак перші фахівці з обчислювальної математики були підготовлені в 1959 і 1960 рр.. У цей час підготовка фахівців - прикладників здійснювалася факультативно, тобто додатково до їх основної спеціальності-математика (механіка). Серед випускників того періоду слід назвати Варбанця П.Д., Загайнову Р.В. і Марченко В.П. (випуск 1959 р.), а також Андрієнко В.О. і Плотнікова В.О. (випуск 1960р.).
Через деякий час всі вони захистили кандидатські дисертації, а Андрієнко В.О., Варбанець П.Д. і Плотніков В.О. стали згодом докторами наук.

Спочатку кафедра була затверджена у такому складі:

 1. Кіро С.М., зав.кафедрою, доцент.
 2. Кононов В.О., кандидат наук, в.о. доцента
 3. Іваньковська О.С., асистент кафедри
 4. Загайнова Р.В., асистент кафедри
 5. Марченко В.П. , асистент кафедри
 6. Бойцун А.В., лаборант 

Дещо пізніше до роботи на кафедрі приступила Масловська Л.В. Зауважимо, що Іваньковська О.С. перейшла до роботи в іншому підрозділі університету і на кафедрі до роботи так і не приступила.
Надалі кафедра розширилася і поповнилася в основному випускниками університету.

В значній мірі професійному росту кадрів кафедри сприяли запрошення для читання спецкурсів і проведення консультацій ряду провідних вчених з Москви та Києва. У першу чергу, у зв'язку зі сказаним, необхідно відзначити академіка, директора інституту кібернетики АН УРСР Нагорного М.М., що прочитав курс з теорії алгоритмів, а також доцента МГУ Горбунова А.Д., що прочитав курс з методів чисельного розв'язання диференціальних рівнянь. Ця традиція запрошення відомих спеціальностей у різних галузях математики, для читання лекцій, участі в семінарах та консультаціях збереглася й надалі.

Нагорный Николай Макарович

Нагорный Николай Макарович

В перші роки становлення кафедри для підготовки фахівців з деяких нових напрямів обчислювальної математики практикувалися довгострокові відрядження для стажування молодих випускників в провідних вузах країни.

Наприклад, випускники університету Марченко В.П., Плотніков В.О., Остроухов Д.А, Яровий А Т. проходили спеціальну підготовку в Московському університеті.

За минулий період кафедру очолювали:

 • 1961-1972 р. - доц. Кіро С.Н.
 • 1972-1974 р. - доц. Плотніков В.О
 • 1974-1978 р. - доц. Вітюк О.Н.
 • 1978-1985 р. - доц. Гребенкін В.Н.
 • 1985-2000 р. - доц. Тіхоненко М.Я.
 • 2000-2007 р.- проф. Вітюк О.Н.
 • З 2007 р. Кафедру очолює доц. Реут В.В.

Крім того, за різних часів виконували обов'язки зав. кафедрою доц. Кононов В.О, Марченко В.П., Масловська Л.В.

Співробітники кафедри в перші роки після її відкриття

Співробітники кафедри в перші роки після її відкриття
Сверху, слева направо: Сердюк Г.Н., Яровой А.Т., Остроухов Д.А., Витюк А.Н., Плотников В.А.
Снизу, слева направо: Кудрявцева И.Ю., Киро С.Н., Ратушная А.М.

Перший завідувач кафедри Кіро С.Н разом з молодими співробітниками

Перший завідувач кафедри Кіро С.Н разом з молодими співробітниками
Сверху, слева направо: Витюк А.Н., Завадский А.Д., Марченко В.П.
Снизу, слева направо: Киро С.Н., Ратушная А.М., Загайнова Р.В., Кононов В.А.

Завідувач кафедрою з 1961 по 1972 рік Кіро С.Н. (крайній зліва) разом зі співробітниками університету

Завідувач кафедрою з 1961 по 1972 рік Кіро С.Н. (крайній зліва) разом зі співробітниками університету

Завідувач кафедрою з 1972 по 1974 рік Плотніков В.О.

Завідувач кафедрою з 1972 по 1974 рік Плотніков В.О.

Завідувач кафедрою з 1985 по 2000 рік Тихоненко М.Я.

Завідувач кафедрою з 1985 по 2000 рік Тихоненко М.Я.

Завідувач кафедрою з 1974 по 1978 рік та з 2000 по 2007 роки Витюк А.Н.

Завідувач кафедрою з 1974 по 1978 рік та з 2000 по 2007 роки Витюк А.Н.

Основні напрямки наукових досліджень на кафедрі

Основні напрямки наукових досліджень членів кафедри з моменту її заснування були зв'язані з наближеними методами розв'язання диференційних рівнянь як звичайних, так і в часткових похідних (Кіро С.Н., Кононов В.О, Масловська Л.В., Вітюк О.Н., Загайнова Р.В.).
Проводилися дослідження з історії математики (Кіро С.Н.).

Дещо пізніше утворилася група, що займається питаннями оптимального керування (Плотніков В.О, Марченко В.П., Яровий А.Т та інші.). На базі цієї секції в 1974 р. було створено кафедру оптимального керування.

Надалі тематика наукових досліджень на кафедрі заглиблювалася і розширялася. Відзначимо работи по якісній теорії диференційних рівнянь в часткових похідних гіперболічного типа з багатозначною правою частиною (Вітюк О.Н.)., дослідження з методу кінцевих елементів і його застосування до теорії оболонок (Масловська Л.В., Пилипович А.П., Вербіцкий В.В., Глушков В.Р.), проводяться дослідження з теорії оптимальних алгоритмів (Кононов В.О., Бірюкова Т.А).

З середини сімдесятих років утворилася група співробітників кафедри, котрі почали активні дослідження з системного програмування (Гребенкін В.Н., Остроухов Д.А, Петрушина Т.І., Гусинській П.Я.). Група постійно поповнювалася зі складу випускників кафедри, які разом з викладацькою діяльністю включалися в дослідницьку роботу.

В групу за різних часів входили як штатні співробітники кафедри, так і сумісники ( Пенко В.Р., Фесюнов В.Е., Лісіціна І.Н., Лазарева А.А, Момонов С.В., Геренко О.А, Трубнікова Н.Ф. і ін.). Робота цієї групи була пов'язана, по-перше, зі створенням програмного забезпечення для нової ЕОМ, що проектувалася в ІК АН УРСР. Потому розроблялася система програмування для мов високого рівня Фортран, Паскаль і мови Сі.

Проводилися також дослідження з проблем операційних систем, міні - і макрокомп'ютерних систем, технології програмування і пакетів прикладних програм (Остроухов Д.А, ПетрушенкоТ.І., Макогін В.С., Гусинській П.Я.). Згодом склад групи стабілізувався, і на її основі була організована нова кафедра, яку очолив професор Тихоненко М.Я. (2000 р.)

Відзначимо, що з приходом на кафедру Тихоненка М.Я., яку він очолював з 1985 р., наукова тематика кафедри поповнилася новим напрямком. Це методи наближеного розв'язання сингулярних інтегральних рівнянь крайових задач теорії аналітичних функцій та їх практичних застосувань. Тихоненко М.Я. проводив унікальні дослідження в цій галузі зі своїми аспірантами.

Результати своїх досліджень співробітники кафедри активно публікували в центральних і відомчих журналах, виступали з докладами на різних конференціях та симпозіумах, що проводилися академічними інститутами і провідними вузами країни.

Серед численних публікацій співробітників кафедри слід відзначити роботу доцента Кіро С.Н («Математика в Росії XIX - початку ХХ століть»), яка з'явилася основною складовою частиною другого тому «Історії вітчизняної математики», виданої Академією наук УРСР.

Важливою подією була поява монографії, написаної професорами Плотніковим В.О, Плотніковим А.В. і Вітюком О.Н. «Диференційні рівняння з багатозначною правовою частиною. Асимптотичні методи» (354с.), що була опублікована в Одесі 1999 року видавництвом “Астропринт”.

В 2006 р. був опублікований підручник проф. Л.В. Масловської, О.М. Масловської «Чисельні методи алгебри», рекомендований МОН Україні для студентів вузів, що навчаються за спеціальностями «Прикладна математика» і «Математика».

З моменту утворення кафедри було підготовлено та успішно захищено чотири докторські дисертації (Плотніков В.О., Масловська Л.В., Тихоненко М.Я., Вітюк О.Н.). Співробітниками кафедри та її аспірантами захищено близько 20 кандидатських дисертацій.

Про авторитет кафедри говорить і той факт, що вона неодноразово була в числі організаторів всесоюзних і республіканських наукових конференцій та симпозіумів. Так, в 1965 році в Одесі на базі кафедри і ВЦ ОДУ проводилася IV Всесоюзна нарада користувачів ЕОМ типу “Урал”.

В 1974 р. було організовано ІІІ Всесоюзну конференцію з теорії ігор. Інститут кібернетики АН УРСР спільно з кафедрою неодноразово проводив в Одесі республіканські школи і симпозіуми з питань «Оптимізації обчислень і оптимальних алгоритмів» (1969 р., 1979 р., 1989 р.):

 • Всесоюзна конференція з програмування
 • «Сингулярні інтеграли»- (Тихоненко М.Я.)

При кафедрі регулярно за різних часів працювали научні семінари:

 • Методи кінцевих елементів (кер. проф. Масловська Л.В.)
 • Теорія наближених методів (кер. проф. Тихоненко М.Я.)
 • Персональні ЕОМ (кер. доц. Петрушина Т.І.).

Методичну роботу кафедри було спрямовано на підвищення теоретичного рівня і ефективності учбової роботи зі студентами, як основного виду діяльності кафедри.

На кафедрі регулярно проводилися відкриті лекції і взаємні відвідування лекцій співробітників кафедри з подальшим широким обговоренням їх на засіданнях кафедри.

Розроблялись учбові та методичні посібники з дисциплін, що читаються.

Готувалися збірки завдань по практичним і лабораторним роботах. Створювалися нові спецкурси і програми до них.

Характеристика діяльності кафедри була б неповною, якщо б ми не згадали про широку суспільну роботу. В 60-х і 70-х роках кафедра здійснювала методичне керівництво роботою класів програмістів-обчислювачів середньої школи №116 м. Одеси, де члени кафедри вели заняття з спеціальних предметів. Пізніше аналогічну роботу проводила кафедра і в Рішелєвському ліцеї. Багато хто з випускників цих шкіл вступили потім до Одеського університету і успішно навчалися на механіко-математичному факультеті.

Не можна не відзначити участь кафедри в організації курсів інженерів-програмістів для працівників різних підприємств м. Одеси. Викладачі кафедри брали участь в читанні циклів лекцій з питань сучасної математики і техніки, у тому числі і за лінією товариства «Знання».

Ці лекції освіжали і доповнювали математичні знання слухачів у технічних вузах, знайомили з новими тенденціями в розвитку математики і сприяли розширенню кругозору в різних областях класичної та прикладної математики.

Персональний склад викладачів на 2008 рік:

 • Голушков Володимир Григорович - ст. викладач
 • Рудяк Михайло Володимирович - доцент, кандидат фІз.-мат. наук
 • Вербицький Віктор Васильович - доцент, кандидат фІз.-мат. наук
 • Кононов Владислав Олександрович - доцент, кандидат фІз.-мат. наук
 • Загайнова Раіса Василівна - доцент, кандидат фІз.-мат. наук
 • Зверкова Татьяна Степанівна - доцент, кандидат фІз.-мат. наук

Персональний склад викладачів кафедри ВТ на 2008 рік

 

Біографії викладачів, що працювали на кафедрі

 • Вітюк Олександр Ніконоровіч

  img002

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Науковий ступінь - доктор фіз.-мат. наук Вчене звання - професор Базова вища освіта - ОДУ ім. І.І. Мечникова 1961 р. (механіко -математичний факультет). Працював в університеті - з 1964

  Завідувач кафедрою з 1974 по 1978 рік та з 2000 по 2007 роки Основні напрямкидосліджень: диференціальні рівняння  багатозначноюправою частиною, диференціальні рівняння дробового порядку, чисельні методи рішення диференціальних рівнянь.

  Біографія

  Народився 12 вересня 1939 року в с. Златоустове Березовського р-ну Одеської обл. Мати - педагог, батько - службовець. З 1946р. по 1953г.- учень Златоустівській семирічної школи, з 1953г.по 1956г.- СШ №1 пгт. Березівка Одеської обл.

  1956-1961г. - студент механіко-математичного факультетата ОДУ ім І.І.Мечникова;

  1961-1964г.- аспірант каф. обчислювальної математики ОДУ ім І.І.Мечникова (кер. доц. Кіро С.Н.).

  У 1965г. захистив дисертацію «Двосторонні наближення розв’язки диференціальних

  рівнянь» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. В роботі розглядається задача побудови двосторонніх наближень до рішення розв’язку деяких класів диференціальних рівнянь звичайних і в частинних похідних на основі ідеї методу Чаплигіна. З 1967р. доцент кафедри обчислювальної математики ОДУ. У наступних роботах досліджувалися умови існування і властивості рішень задачі Дарбу для гіперболічних диференціальних включень, а також для аналога завдання Дарбу для диференціального включення, що містить змішану лівосторонній похідну Рімана-Ліувілля дробового порядку. Дано обгрунтування методу усереднення для цих задач. Розглянуті методи чисельного розв’язку деяких класів диференціальних рівнянь дробового порядку. Опубліковано близько 130 робіт.

   У 1999р. захистив докторську дисертацію «Дослідження гіперболічних диференціальних рівнянь з багатозначною правою частиною» в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Науковий консультант - проф. Плотніков В.О. З 2005 р. - професор кафедри обчислювальної математики ОДУ.

  Основні курси та спецкурси: чисельні методи, чисельні методи розв'язання крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, введення в дробове-інтегродиференціювання

  Список основних публікацій:

  1. Витюк А.Н. Существование решений дифференциальных включений с частными производными дробных порядков // Известия вузов. Математика. -1997. - №8. – С.13-19.
  2. Витюк А.Н. О множестве решений краевой задачи для гиперболического диффе-ренциального включения // Дифференциальные уравнения. – 1999. – Т.35, №6. – С. 780-783.
  3. Витюк А.Н. Разрешимость трехточечной краевой задачи для дифференциального включения второго порядка // Украинский математический журнал. – 2003. – Т.55., №1. – С.132-137.
  4. Витюк А.Н., Голушков А.В. Задача Дарбу для дифференциального уравнения, содержащего дробную производную // Нелiнiйнi коливання. – 2005. – Т.8, №4. – С. 456-467.
  5. Витюк А.Н., Михайленко А.В. Об одном классе дифференциальных уравнений дробного порядка  - Нелінійні коливання. – – Т.11, №3 –С.293 – 304.
  6. Витюк А.Н., Голушков А.В. метод усреднения для систем дифференциальных уравнений дробного порядка // Математичні студії. – 2009. – Т.31, №1. – С. 47-55.
  7. Vityuk A.N., Mikhailenko A.V. The Darboux problem of an implicit fractional order differential equation. J. of Mathem. Sa : – 2011. – V.175, №4. – P. 391-401.
 • Загайнова Раїса Василівна

  DSC04152рр

  Науковий ступінь - кандидат фізико-математичний наук.

  Вчене звання - доцент

  Працювала в університеті з 1962 по 2012 рік.

  Наукові дослідження пов'язані з використанням математичних методів для вирішення науково-технічних завдань.

  Біографія

  Раїса Василівна Загайнова (1937 - 2015).

  Освіта Раїса Василівна отримала на фізико-математичному факультеті Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. Отримавши диплом по спеціальності «Математика» в 1955 році, вона вступила до аспірантури на кафедру диференціальних рівнянь, яку закінчила в 1962 році.

  Після закінчення аспірантури Раїса Василівна була зарахована асистентом на новостворену кафедру обчислювальної математики. Перед щойно створеної, молодой кафедрою стояла серйозна задача по створенню в університеті нової спеціальності «Прикладна математика».

  Раїса Василівна відразу ж включилася в роботу. Спільно зі співробітниками кафедри вона розробляла нові завдання по лабораторному практикуму, писала методичні посібники, проводила практичні заняття з курсу «Методи обчислень», керувала курсовими роботами студентів, а також здійснювала керівництво виробничою практикою.

  У 1972 році Раїса Василівна захистила кандидатську дисертацію на тему «Чисельне дослідження рішень одного спеціального диференціального рівняння і їх примі-ня в теорії газових струменів». Незабаром вона отримала звання доцента.

  До цього часу Р. В. Загайнова, вже досвідченому викладачеві, доручали читання серьезних курсів з прикладної математики, керівництво дипломними роботами студентів. Підготовлений нею курс «Чисельні методи» для математиків вона читала багато років. Лекції її відрізнялися стрункістю і чіткістю викладу, читалися на високому научнометодичному рівні.

  Наукова робота Раїси Василівни пов'язана з використанням математичних методів у вирішенні науково-технічних завдань, а також з розробкою чисельних методів розв'язання спеціальних класів звичайних диференціальних рівнянь.

  Основні публікації

  1. Кіро С.Н., Загайнова Р.В. Обчислення нових рішень основного рівняння газової динаміки. Прикладна механіка. - т.I, вип.3. - Київ: Наукова думка, 1965, с.136-139
  2. Горбіс З.Р., Спокійний Ф.Е., Загайнова Р.В. Вплив основних силових чинників на поперечну швидкість дрібних частинок, що рухаються в турбулентному потоці газу. ІФЖ. - т.ХХХ, N4. - Мінськ, 1976, с.657 - 664
  3. Загайнова Р.В. Про один клас чисельних методів для звичайних диференціальних рівнянь. Вісник одеського державного університету. - 2001. - т.6, Вип.3. Фiз.-мат. наук. - с.62-66
 • Зверкова Тетяна Степанівна

  zverkova

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Посада - доцент кафедри обчислювальної математики Науковий ступінь - кандидат фіз.-мат. наук Вчене звання - доцент Базова вища освіта - механіко-математичний факультет Одеського державного університету ім.І.І.Мечникова в 1974 р. Працює в університеті - з 1977 року Громадська та наукова деятелность - Відзнаки і нагороди -

  Біографія

  Закінчила механіко-математичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова в 1974 році за спеціальністю «Прикладна математика». В цьому ж році вступила до аспірантури на кафедру оптимального управління, яку закінчила в 1978 році. З вересня 1978 року почала працювати асистентом на кафедрі обчислювальної математики. У 1979 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Усереднення крайових задач принципу максимуму Понтрягіна». З 1981 року працювала доцентом кафедри обчислювальної математики. З 1978 по 1991 рік також вела науково-дослідну роботу старшим науковим співробітником і відповідальним виконавцем ряду госпдоговірних тем.

       В рамках навчально-методичної роботи розробила і читала курс лекцій «Чисельні методи» для механіків. З появою нового предмета «Інформатика» в 1985 році розробила і читала лекції, вела лабораторні заняття для математиків, фізиків, вчителів Одеси і області. Надалі читала курс «Інформатика» для аспірантів, «Економічну інформатику» і «Інформаційні технології» для економістів.

  Для студентів прикладного відділення розробила і читала спецкурси з математичного моделювання: «Системний аналіз та моделі екології», «Математичні методи в екології», «Методи ідентифікації математичних моделей», загальний курс «Моделювання екологічних, економічних і соціальних процесів», для магістрів - «математичні основи синергетики ».

       У 1986-1987 році пройшла 10-та місячне стажування в Болгарії в університеті «Св. Климента Охридського» в м.Софія, в 2004 році стажування в Німеччині в технологічному університеті м Вісмар.

       В рамках науково-дослідної роботи брала участь у багатьох міжнародних конференціях. Наукові інтереси: асимптотичні методи дослідження диференціальних рівнянь з малим параметром, диференціальні рівняння з розривною правою частиною, з імпульсним впливом, чисельні методи, математичне моделювання.. Список курсів  що читались: "Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів",  "Економічна інформатика, інформаційні технології”,  "Методи ідентифікації математичних моделей",  "Математичні моделі в екології",  "Методи сплайн-функцій", "математичні основи синергетики".

  Список основних публікацій:

  1. Плотников В.А., Зверкова Т.С. Усреднение терминальных задач оптимального управления, Дифференциальные уравнения, № 8, т.14, 1978, Минск
  2. Плотников В.А., Зверкова Т.С. Метод усреднения для систем стандартного вида с разрывными правыми частями, Дифференциальные уравнения, т.18, № 6, 1982, Минск
  3. Зверкова Т.С. Метод усреднения для систем стандартного вида в случае скользящего режима, Доклады Болгарской Академии наук, т.40, №11, 1987, София
  4. Зверкова Т.С. Метод усреднения в системах с разрывными правыми частями в непериодическом случае, Нелинейные эволюционные уравнения в прикладных задачах, Сб. научных трудов, Институт математики АН Украины, Киев, 1991
  5. Зверкова Т.С. Численное решение краевых задач для ОДУ с импульсным воздействием, Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. научных трудов, Институт математики АН Украины, Киев, 1996
  6. Klymchuk, T.Zverkova, Role of Mathematical Modelling and Applications in University Mathematical Service Courses: An Across Countries Study,  Modelling and Mathematics Education (ICTMA9),  Applications in Science and Technology. Horwood Publishing Limited, Chichester, England, 2001, pp. 227-234
  7. Gruenwald, N., Sauerbier, G., Zverkova, T., Klymchuk, S. Models of ecology in teaching engineering mathematics. In Haines C., Galbraith P., Blum W. and Khan S. (Eds) Mathematical Modelling (ICTMA 12): Education, Engineering and Economics, Chichester: Horwood Publishing, UK, 2007, pp.314-322
  8. Зверкова Т. Сплайн – аппроксимация решений дифференциальніх уравнений с імпульснім воздействием. // «Mathematical analisis, differential equations and their applications» (september 15-20, 2010). – Sunny Beach,  Bulgaria -2011. - С.271-278
 • Кононов Владислав Олександрович

  DSC04153р

  Моб. телефон: e-mail: Посада - доцент кафедри обчислювальної математики з 1961 Науковий ступінь - кандидат фіз.-мат. наук Вчене звання - доцент Базова вища освіта Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова в 1953р Працював в університеті – з 1956 р. по 2018 р. Біографія

  Закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова в 1953р. З 1953р. по 1956р. - Аспірант кафедри математичного аналізу. Дисертацію на здобуття кандидата фізико-математичних наук захистив у 1960р. • 1956-1957гг. - Асистент кафедри математичного аналізу • 1957-1958гг. - Старший викладач кафедри математичного аналізу • 1958-1961рр. - Старший викладач кафедри диференціальних рівнянь • 1961р. - Доцент кафедри диференціальних рівнянь • 1961р. - Доцент кафедри обчислювальної математики • 1963-1966гг. - Декан механіко-математичного факультету • 1963-1964гг. - У відрядженні в Монгольської народної республіки • 1966-1968гг. - У відрядженні в Алжирській республіці • 1969-1972гг. - У відрядженні в Туніській Республіці • з 1972р. -Доцент кафедри обчислювальної математики ОГУ Область наукових інтересів - оптимальні алгоритми чисельного аналізу СПИСОК НАУКОВИХ РОБІТ Список основних публікацій

  1. Кононов В.О. Деякі топологічрі властивості динамічних систем з інваріантною мірою. ДАН УРСР №10б 1958р., стор. 1038-1041
  2. Кононов В.О. Деякі топологічрі властивості динамічних систем з інваріантною мірою. Прац Де-які топологічрі властивості динамічних систем з інваріантною мірою ОДУ, 1958р. т.148, в3 стор 67-77
  3. Кононов В.А. Оптимальный метод поиска экстремумов на некотором классе неунимодальных функций. Препринт №3. Киев, 1977г, стр. 1-35
  4. Кононов В.О. Про оцінки похибок довільної квадратурної формули на класі W(1)(M, 0, 1). Праці міжнародної конференції «Питання оптимізації обчислень», ИК ім. В.М.Глушкова, Київ, 1997р., стор. 136-140
  5. Кононов В.А. Об одной экстремальной задаче. Вісник ОДУ. Серія фізико-математичних наук. т.4, в.4, 1999р, Одесса, стор. 100-106
  6. Кононов В.О.  Об одном адаптивно-оптимальном методепоиска экстремума функций. Компью-терна математика. Оптимізація обчислень, №1, Київ, 2001р., стор. 202-213
  7. Кононов В.А. Адаптивные методы численного интегрирования. Компьютерная математика, №1, 2004г., Киев, тр. 105-115
  8. Кононов В.А. проблема устойчивости в линейных моделях обмела. Сборник трудов XIV международной конференции «Математика. Экономика. Образование.» г. Ростов -на-Дону, -2006 г., стр. 148-149
  9. Кононов В.А. О приближенном вычислении  сингулярного интеграла. Сборник трудов XXXIII  международного симпозиума  «Питання оптимізації обчислень.» г.Киев, -2007 г., стр. 55-57
  10. Кононов В.А. Об одной задаче поиска интеграла. Сборник трудов XVI международной конференции  «Математика. Экономика. Образование.»  и  V международного симпозиума  г. Ростов -на-Дону, -2008 г., стр. 184-185
  11. Кононов В.А.  Квадратурные формулы на классе функций удовлетворяющих  условию  Липшица
 • Масловська Лариса Вікторівна

  12

  Науковий ступінь - доктор фіз.-мат. наук Вчене звання - професор Базова вища освіта – 1958 р. закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. Працювала в університеті – з 1961 р. Біографія Народилась 19 березня 1936 р. у Березовці Одеської обл. Закінчила з відзнакою фізико математичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова в 1958 р. У 1961 р. закінчила аспірантуру по кафедрі математичного аналізу. З 1961 р. працювала на кафедрі обчислювальної математики. Кандидат фізико-математичних наук  з 1967 р., доцент з 1971 р. Доктор фізико-математичних наук  з 1993 року. З 1994 р. професор кафедри обчислювальної математики.

  Читала курс «Чисельні методи» та спецкурси до методу скінченних елементів та розв’язуванню великих розріджених систем алгебраїчних рівнянь.

  Галузь наукових  інтересів – метод скінченних елементів для крайових задач еліптичного типу та розв’язування великих розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Має понад 60 наукових праць.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e4ad76b0290519462486961581963115
title_5e4ad76b02a3011229759041581963115
title_5e4ad76b02bbd1354433341581963115
title_5e4ad76b02cf313420447951581963115
Top