Випуск 18

Інформація оновлена 25.12.2015

Випуск 18

Випуск присвячен питанням археології, етнології і історії України, методологічним і теоретичним пробле­мам історичної науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії

скачати випуск №18

Зміст
Розділ І. АРХЕОЛОГIЯ ТА ЕТНОЛОГIЯ
Мацкевий Л.Г., Панахид Г.І, Чорноморсько-ссредзсмпоморгький коридор упродовж останніх ЗО тисяч років 5
Смирнов І.О. Закономірності розвитку і періодизація кочового світу на Південному Заході України у X - XVII століттях 8
Петрова Н.О. Структура весілля молдован Будзкака п середині XIX ст. за матеріалами регіональної преси 18
Петрова О.В. Транскультурні особливості вікового символізму (на матеріалах народів Одещини 23
Розділ II. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Міроиова І.С. Перевезення пошти в Україні водними шляхами сполучення (друга половина XVIII - початок XX ст.) 35
Шершун Т.М. До питання про купців козацького походження в містах Херсонської губернії дореформеного періоду(кінець XVIII - перша половина XIX ст.) 44
Цубенко В.Л. Участь військових поселенців у церемоніалі поховання імператора Олександра І (1825) 47
ІСамойлов О.Ф.ІСамоіілов Ф.О. До питання про політику царського уряду щодо вищої освіти у другій половині XIX ст. (на матеріалах Наддніпрянської України) 53
ІСамойлов О.Ф.ІПро форми поточного контролю знань студентів в університетах України у другій половині XIX ст 65
Вінцковський Т.С., Мисечко А.І. До одеського періоду життя прем'єр-міністра УІІР В.М. Чехівського 78
Шишко О.Г. До історії українського руху в Одесі: квітень 1917 року 90
Ядловська О.С. Етнічні меншини України за Директорії УНР 10
Мазило І. Участь представників національних меншин у ліквідації кііслідків фапіистської окупації на залізничному транспорті і його відбудові (1043 - 1950 рр.). 108
Іващук В.М. Відносини лідерів Волинського українського об'єднання з галицькими політичними силами у 1930-х роках 112
Кіндрачук Н.М. Роль Народного Руху України в прогресі розбудови незалежної української держави. 123
Розділ IIІ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРЮ
Дьомін О.В. Херсонес та «Руські письмена» в контексті творрння слов'янської писемності Кирила та Мефодія 129
Луговий О.М. Хрестопосне найманство у Візантії 135
Ададуров В. Новоросійська, Херсонська і Таврійська губернії в уяві французьких урядовців доби Наполеона І 142
Уварова 0.0. Створення та діяльність «Комітету для допомоги константинопольським грекам, що прибули в Одесу» (1821 р.)(за матеріалами Державного архіву Одеської області) 158
Новикова О.М. Історико-філологічний факультет вищого училища Болгарії в перші роки існування 160
Крапівін О.В., Якубенко М.А. Великі держави в балканській політиці Болгарії (серпень 1914 - жовтень 1915 рр.) 169
Грекова 1.1. Розвиток сільського господарства в болгарських селах південних областей УРСР та МРСР (друга половина 40 - 50-ті рр. XX от.) 174
Ковальський С.В. Дії збройних сил ООН на першому етапі миротворчої операції на Кіпрі (1964 р.) 182
Сухушин М.П. Військова реформа у російській федерації та російська військова інтелігенція 189
Букіна Т.В. Радянська провінційна торгівля у другій половині 80-х років XX століття: районне місто Перзомайськ 193
Соколовська С.В. Гендерний аспект модернізації туніського суспільства (постановка проблеми) 198
Крамаренко С.А. Іранська революція 1905-1911 років у контексті шиїтської політії 203
Поспєлов А.С. Військово-технічне співробітництво ПНР, ЧССР, НРБ з країнами Близького Сходу та Північної Африки в середині 70-х - на початку 90-х років XX століття 207
Розділ IV. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
Добродум О.В. Проблематика використання інтернету в історичному джерелознавстві (деякі методологічні аспекти) 214
Сидун І.В. Вбивство Авраама Лінкольна у висвітленні одеської та київської преси 220
Музичко О.Є. Внесок професора І. Линниченка (1857-1926) у розвиток спеціальних історичних дисциплін у російській імперії наприкінці XIX - на початку XX ст 225
Котляр Ю.В. Повстанський Рух національних меншин півдня України: до історіографії питання 236
Левченко В.В. Організаційно-дослідницька діяльність вчених Одеси в наукових установах Всеукраїнської Академії наук 244
Бурунов О.О. Окружна військова преса СРСР як історичне джерело (на прикладі газети одеського військового округу «Захисник Вітчизни» 1985 - 1991 рр. 255
Розділ V РЕЦЕНЗІЇ. ПЕРСОНАЛІЇ. ХРОНIКА
Черняков І.Т. М.Ф. Біляшівський та Одеса (до 140-річчя з дня народження) 260
Шкварець В.П., Попова Г.С. Митрополит Андрей Шептицький: хроніка життєвого шляху 264
Сминтина О.В. Уаіепііпа Уапко-НотЬасЬ, АИап ОіІЬегі, Місоїае Рапіп, Рауеі ВоІикЬапоу, ейіїогз. ТЬе Віаск 8еа Гіоой Оиезі-іоп. СНап^ез іп Соазиіпе, Сіітаіе апй Нитап Зеїїіетепі;. 8ргіп§ег, 8ргіп§ег, Вогсігесіїї;, ТЬе МеШегІапсіз, 2007. ХХХУІП, 971 р., З аррепсііхез, 40 1;аЬ1ез, 246 іПизІгаІіопз 274
Кушнир В.Г. В.П.Степанов. Украинцн республики Молдова: влияние зтногосударственного законотворчества, госучреждений и ведомств, зтнокультурной средьі на сохранение и развитие идентичности. Очерки трасформационного периода (1989-2005).-Кишинев, 2007.- 713 стр 278
Хмарський В.М. 25-а конференція з україністики в Іллінойському університеті 283
Дьомін О.Б. О. І. Брусиловська. Посткомуністична Східна Європа: зовнішні впливи, внутрішні зміни. - Одеса: Астропринт, 2007. - 352 с 290
Охотников С.Б. Памяти друга 293

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top