Випуск 16

Інформація оновлена 25.12.2015

Випуск 16

Випуск присвячен питанням археології, етнології і історії України, методологічним і теоретичним пробле­мам історичної науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії

скачати випуск №16

 

Зміст
Розділ І. АРХЕОЛОГIЯ ТА ЕТНОЛОГIЯ
О. В. Сминтина. Постмодерністські ландшафти та проблема концептуалізації просторових рамок дослідження давніх культур: 2. Ландшафт як текст 7
О. М. Дзиговський. Проблеми історії та археології сарматів в Одеському (Новоросійському) університеті 14
А О. Добролюбський. Новоросійський (Одеський) університет і античний попередник Одеси 24
В. Г. Кушнір. Українці Одеси: до аналізу етнографічної спадщини О. І. Маркевича 29
А В. Шабашов. Етнологічна болгаристика в Одеському (Новоросійському) університеті: уроки і перспективи 35
Д. Звоздецький. Особливості вірувань та світогляду липован Буковини 54
В. М. Бошков. Гагаузи у наукових дослідженнях учених Одеського (Новоросійського) університету 58
О. Ю. Косміна. Елементи традиційної культури, як етнічні символи сьогодення (за результатами анкетування) 66
Н. О. Петрова. Регіональні дослідження весільної обрядовості українців Південно-Західної України кінця XIX — початку XX ст 72
Розділ II. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
В. Полторак. Проблема існування південно-східних паланок Війська Запорозького 1734-1746 рр 84
Т. М. Шершун. Купецтво Херсонської губернії в кінці ХVIIІ — першій половині XIX ст.: історія вивчення 89
Ф. Ф. Стоянов. Внутрішня служба Малоросійських кінних козацьких полків після польського повстання 1830-1831 рр 99
Т. Г. Гончарук. "Одесько-кавказький транзит" у 1820-1850-х рр.: правовий аспект 107
В. В. Грибовський. "Козацькі" формування ногайців на початку XIX ст 113
Ю. В. Котляр. Висунськ-Батурина: топоніміка селянсько-козацької столиці 133
Л. В. Сидун. "Новий світ" СІЛА та Канади у сприйнятті українських письменників другої половини XIX століття 139
Ю. І. Сурай. Преса російських політичних партій про нгщіонально-визвольний рух в Україні (1917 рік) 149
Л. А. Іванова. Витоки політики радянської влади щодо єврейської аграрної колонізації Півдня України (1917-1923 рр.) 161
B. В. Левченко. Дослідження з історії України в одеському інституті народної освіти 171
Ю. Ф. Антіпов. Боротьба безробітних за право на працю у містах півдня України (середина 20-х рр. XX ст.) 176
Е. П. Петровський. Історичні дослідження на кафедрі історії України Одеського державного університету в 30-ті роки XX століття 184
C. М. Боган. Діяльність української поліції у системі органів місцевого самоврядування на окупованій німецькими військами території України у 1941-1942 роках (за матеріалами державного архіву полтавської області та окупаційної преси) 192
Н. В. Терефера. Боротьба підпільників та партизан на території півночі Одещини в роки фашистської окупації краю (1941-1944) 199
Розділ IIІ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРЮ
М. М. Кулачинський. Ідея сильної влади у суспільстві в трактовці Т. Гоббса, Ж. Б. Боссюе та X. Томазія: порівняльно-критичний аналіз 209
О. О. Уварова. Вплив зовнішньополітичного курсу Російської імперії на становище греків Одеси на початку Грецької революції 1821-1829 рр 215
С. О. Ганус. Німецька історична думка середини XIX ст. і легітимізація об'єднання країни малонімецьким шляхом 223
О. Вельможко. Розвиток морських озброєнь у 1922-1939 рр.та Вашингтонська конференція 241
Ю. В. ІПахін. Інтеграція Югославії до світового ринку в 1950-і рр 248
С. В. Ковальський. Гуманітарна діяльність ООН на Кіпрі (1960-1974) 260
А. С. Поспелов. Особливості воєнних конфліктів 1975-1991 рр. в Азії, Африці та Латинській Америці 267
М. П. Сухушин. Діяльність уряду Російської Федерації по соціальному захисту військовослужбовців у 1992 році (за матеріалами Червоної зірки") 276
Розділ IV. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
О. є. Музично. Козацтво у процесі формування української ідентичності у XVI — першій половині XVII ст.: стан вивчення проблеми у вітчизняній історіографії 286
Л. В. Новікова. До питання про особливості епістолярних джерел до подій 1649 р. в Україні та їх значення для історичної реконструкції і в контексті своєї епохи 293
О. Б. Дьомін. Вивчення історії революцій ХУІ-ХУШ століть в Одеському університеті 304
С. А. Накаєва. Періодична преса як джерело вивчення становлення благодійності в кавказькому регіоні в середині XIX ст 314
0. О. Радзиховська, Т. О. Ізбаш, С. Є. Березін. Традиції антикознавства та медієвістики в Новоросійському — Одеському університеті: кафедра історії стародавнього світу та середніх віків 321
H. І. Швайба. Доробок Н. Д. Полонської-Василенко з історії запорозького козацтва в контексті історіографічної ситуації 1920-1930-х рр 327
I. В. Нємченко. Проблеми середньовічної культури в дослідженнях науковців Новоросійського університету 336
С. Грєбцова. Викладання російської історії в Новоросійському університеті 342
O.A. Горчакова. Розвиток психолого-педагогічних наук на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету 351
Розділ V РЕЦЕНЗІЇ. ПЕРСОНАЛІЇ. ХРОНIКА
О. Ф. Самойлов, Ф. О. Самойлов. Наукова та педагогічна діяльність професора Ф. І. Успенського в імператорському Новоросійському університеті 358
В. Г. Берковський, В. М. Хмарський. Мокіак J. W walce о tozsamosc ukraincow. Zagadnienie j^zyka wykladowego w szkolach ludowych і Srednich w pracach galicyjskiego sejmu krajowego. 1866-1892. Krakow, 2004. 318 s 365
O. Бачинська, Т. Гончарук. Пореформена Одещина та Одеса на сторінках навчального посібника: Самойлов Ф. О. Історія Одещини й Одеси (II половина XIX ст. — 1917 р.): Навчальний посібник. — Одеса: Астропринт, 2006. — 264 365
O.A. Прігарін. "Древнє блгігочестя" між Європою та Азією. Рец.: Данилко Е. С. Старообрядчество на Южном Урале: очерки истории и традиционной культуры. — Уфа: Гилем, 2002. — 219 с, 13 илл., 4 карты 369

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top