Для авторів

Інформація для авторів

Журнал «Вісник Одеського національного університету. Математика і механіка» має мету інформувати читачів про нові наукові дослідження у сфері теоретичної і прикладної математики і механіки та суміжних дисциплін. У журналі друкуються статті та короткі повідомлення, в яких наведені оригінальні результати теоретичних досліджень і огляди з актуальних проблем за тематикою видання.

Журнал структуровано за наступними напрямками:

  • Математика
  • Механіка
  • Короткі повідомлення
  • Хроніка (ювілеї, знаменні дати та події, тощо)

Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

До журналу приймаються раніше не опубліковані наукові роботи.

Авторський оригінал складається із двох друкованих примірників, підписаних авторами, та електронної версії на будь-якому електронному носії.

Електронна версія містить анкетні дані авторів: прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, адресу для листування та телефон.

Текст статті має бути підготовлений за допомогою видавничої системи LaTeX. Шаблон статті, а також стильовий файл журналу можна взяти тут (стаття без малюнків). Якщо у статті будуть розміщені малюнки, то необхідні файли можна взяти тут (стаття з малюнками). Шаблони статті і стильові файли можна отримати електронною поштою, надіславши листа за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., або в редакційній колегії журналу безпосередньо. Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 20 сторінок, а короткого повідомлення 5-6 сторінок.

Структура статті:

  • УДК
  • назва статті
  • список авторів
  • анотації українською, російською та англійською мовами, які містять назву, список авторів, резюме та список ключових слів відповідною мовою
  • основний текст статті повинен відповідати вимогам постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1, тобто необхідно виділити вступ, основну частину і висновки. Основна частина повинна містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Посилання на літературу в тексті подаються порядковим номером в квадратних дужках
  • список літературних джерел укладається в порядку посилань або в алфавітному порядку та оформлюється відповідно до держстандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", що відповідає вимогам ВАК України (див. наказ No. 63 від 26.01.2008).

Наказ про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників.

Усі надіслані статті проходять рецензування.

Редколегія має право відхилити рукописи, якщо вони не відповідають вимогам журналу «Вісник Одеського національного університету. Математика і механіка».

В одному номері журналу публікується тільки одна стаття автора, в тому числі у співавторстві.

Статті слід подавати до редакційної колегії журналу або надсилати за адресою:

Редакційна колегія журналу

«Вісник Одеського національного університету. Математика і механіка»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, 
м. Одеса, 65026

Електронну версію статті можна надіслати електронною поштою за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рукописи статей та електронні носії авторам не повертаються.

Електронну версію журналу можна знайти на сайті: www.visnyk_math.onu.edu.ua

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top