XI МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА «МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ»

Інформація оновлена 13.06.2016

ОГОЛОШЕННЯ

XI МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА

«МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ»

Одеса, 2016

З 6 червня по 23 червня 2016 року Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Товариство мікробіологів України та Спілка біологів і біотехнологів Одеси проводять на базі ОНУ ХІ Міжнародну Літню школу з Молекулярної мікробіології та біотехнології.

До участі у Літній школі запрошуються молоді вчені та аспіранти! Для співробітників академічних наукових та навчальних закладів України участь і навчання безкоштовні. Організаційний внесок для учасників звиробництв, фірм, організацій та для іноземних учасників на покриття матеріальних витрат на лабораторні заняття сплачується у розмірі 100 Євро (або по курсу у гривнях).

Заявки на участь у Літній школі надсилати до 6 травня на електронну адресу sergeeva.zh@onu.edu.ua.Відповідальний секретар Літньої школи к. б. н., с. н. с. Сергєєва Жанна Юріївна.

Заявки подавати у вигляді документа MicrosoftWord(*.doc(x)), обов’язково вказати П. І. Б. (українською та англійською або англійською для іноземних учасників), вік, посаду або рік навчання в аспірантурі, заклад, спеціальність, наукові інтереси.

Кількість учасників обмежена. Конкурсний відбір дляучасті у школіздійснюєтьсяпісля розгляду заявдо 13 травня!  

Відкриття та початок занять Літньої школи 6 червня о 9.00, закінчення занять – 23 червня.

Будь ласка, зверніть увагу, що усі витрати на відрядження несе сторона, що направляє (дорога, проживання, харчування). За бажанням – можливе проживання у гуртожитку ОНУ за кошти учасника.

Лекції і заняття проводяться на кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології біологічнийфакультет ОНУ за адресою Одеса, пров. Шампанський, 2.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ХІ МІЖНАРОДНОЇ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ

«МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ»

6 - 23 червня 2016 року
Одеса, Шампанський пров. 2, Біологічний факультет, 
каф. мікробіології, вірусології та біотехнології, 
ауд. 32, 36.
Пн 6 червня 
 
 9.00 – 10.00  Реєстрація. Поселення.
10.00 – 10.50 Офіційне відкриття ХІ Міжнародної Літньої школи. 
11.00 – 13.00 Лабораторне заняття. Титрування фагів (к.б.н.  Іваниця Тетяна Володимирівна)
13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 17.00. Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts 100)] (к.б.н.  Жумінська Ганна Іванівна)
 
Вт 7 червня
 
9.00 – 10.50 Лекція.  Д.б.н. Товкач Федір Іванович «Молекулярна генетика і молекулярна мікро-біологія. Сучасні наукові концепції в молекулярній мікробіології. Біологічний метроном. Теорія нейтральної еволюції. Адаптивні мутації. Прокаріотно-еукаріотна дихотомія. Сучасні схеми класифікації прокаріотних і еукаріотних мікроорганізмів і вірусів. Домени життя». «Первинна по-слідовність геномів. Методи встановлення первинної послідовності – сіквенс. Бактеріальна ге-номіка. Топологія цілісних бактеріальних геномів. Ортологи і паралоги. Кластери ортологічних генів. Концепція «найменшого генома».
11.00 – 13.00 Лабораторне заняття. Препаративне одержання фагових часток. Метод злитного лізису чутливої культури. (к.б.н.  Іваниця Т.В.) 
13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 16.00  Лабораторне заняття. Трансформація бактеріальних клітин. (к.б.н. Сергєєва Жанна Юріївна)
16.00 – 17.00 Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts 100)]. (к.б.н.  Жумінська Г.І.)
 
Ср 8 червня
 
9.00 – 10.10 Лекція. Д.б.н, Марченко Михайло Маркович,  Чернівецький національний універси-тет імені Юрія Федьковича «Молекулярні механізми дії есенціальних мікронутрієнтів»
10.20 – 11.30 Лекція.  К.б.н. Ліманська Наталя Вікторівна «Agrobacterium tumefaciens: унікаль-ний механізм переносу генетичної інформації в геном еукаріотних організмів»
11.40 – 13.30 Лабораторне заняття. Концентрування фагових часток методом ПЕГ-преципітації (процедура Ямамото). ( к.б.н.  Іваниця Т.В.) 
13.30 – 14.00 Обід
14.00 – 17.00 Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts 100)]. (к.б.н.  Жумінська Г.І.)
 
Чт 9 червня
 
9.00 – 10.10 Лекція. К.б.н.  Гергалова Галина Леонідівна «Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні», 
10.20 – 11.30 Лекція. К.б.н. Галкін Микола Борисович «Біоплівки. Структура, молекулярні меха-нізми формування та біологічна роль»
11.40 – 13.30 Лабораторне заняття. Виділення плазмід. Електрофорез. (к.б.н. Сергєєва .Ж.Ю.)
13.30 – 14.00 Обід
14.00 – 16.00 Лабораторне заняття. Виділення фагової ДНК. (к.б.н. Крилова Катерина Дмитрів-на)
16.00 – 17.00 Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts 100)]. (к.б.н.  Жумінська Г.І.)
 
Пт 10 червня
 
9.00 – 10.10 Лекція.  Д.б.н. Товкач Ф.І. «Геноміка профагів і острови патогенності. Фагова лізо-генна конверсія. Фагові токсини. Концепція «моронів». Острови патогенності і системи секреції ІІІ типу».  
10.20 – 11.30 Лекція. К.б.н. Юрченко Оксана Олександрівна «Використання методу секвенуван-ня для вивчення вірусів».
11.40 – 13.30 Лабораторне заняття. Виділення фагової ДНК. (к.б.н. Крилова К. Д.) Рестрикцій-ний аналіз. (к.б.н. Сергєєва .Ж.Ю.)
13.30 – 14.00 Обід
14.00 – 17.00 Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts 100)]. (к.б.н.  Жумінська Г.І.)
 
Сб 11 та Нд 12 червня
Вихідні дні
 
Пн 13 червня
 
9.00 – 10.10 Лекція Jon Bent Kristoffersen (Hellenic Centre for Marine Research,  PhD)
«An introduction to next-generation sequencing. Methods and practical  
application. Sequencing technologies, library preparation, shotgun sequencing, metabarcoding, 16s rRNA,  metagenomics».
10.20 – 11.30 Семінар. М.н.с. Боброва Олександра Євгенівна  «Метагеномний аналіз. Робота з нуклеотидними послідовностями. Програми біоінформативного аналізу для вивчення біологіч-ної та функціональної різноманітності».
11.40 – 13.30 Лабораторне заняття. Електрофорез фагової ДНК. (к.б.н. Крилова К. Д.)
13.30 – 14.00 Обід
14.00 – 17.00 Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts 100)]. (к.б.н.  Жумінська Г.І.)
 
Вт 14 червня
 
9.00 – 10.50 Лекція.  Д.б.н. Товкач Ф.І. «Бактеріальні транспозони. ІS-елементи, інтегрони і ге-нетичні касети. Формування множинної антибіотикорезистентності у бактерій. Концепція внут-ригеномних перебудов – геномний інженерінг». «Дефектні бактеріофаги і бактеріоцини. Роль у міжбактеріальному антагонізмі. Перспективи використання бактеріоцинів – типування бактерій, біоконтроль бактеріальних популяцій і терапія раку».
11.00 – 13.00 Лекція К.б.н. Степанова  Тетяна Юріївна "Європейські конкурси для молодих вчених: розширючи горізонти" - координатор НКП Горизонт 2020 "Акції Марії Склодовської-Кюрі"
13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 17.00  Лекція К.б.н. Степанова  Т.Ю. "Основи управління науковими проектами"
 
Ср 15 червня
 
9.00 – 10.10 Лекція.  Д.б.н. Товкач Ф.І. «Геноміка плазмід. Плазмідні детермінанти патогенності. Вектори на основі плазмід. Молекулярна генетика плазміди  pTi – С58 Agrobacterium tumеfaciens. Трансгенні рослини».
10.20 – 11.30   Лекція. К.б.н. Васильєва Наталя Юріївна «Поняття нумеричної таксономії. Ієрар-хічні алгоритми. Використання кластерного аналізу в нумеричній таксономії і філогенії».
11.40 – 13.30 Лабораторне заняття. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Електрофорез про-дуктів ПЛР. (к.б.н. Ліманська Н.В.)
13.30 – 14.00 Обід
14.00 – 17.00 Лабораторне заняття. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Електрофорез про-дуктів ПЛР. (к.б.н. Ліманська Н.В.)
 
Чт 16 червня
 
9.00 – 10.10 Лекція.  Д.б.н. Товкач Ф.І. ««Бактеріальні транспозони. ІS-елементи, інтегрони і ге-нетичні касети. Формування множинної антибіотикорезистентності у бактерій. Концепція внут-ригеномних перебудов – геномний інженерінг». «Дефектні бактеріофаги і бактеріоцини. Роль у міжбактеріальному антагонізмі.».Перспективи використання бактеріоцинів – типування бактерій, біоконтроль бактеріальних популяцій і терапія раку». 
10.20 – 11.30  Лекція. К.б.н. Васильєва Н.Ю. «Поняття про кластерний аналіз. Методи кластер-ного аналізу. Алгоритми прямої класифікації. Визначення кластерів. Алгоритми розрахунку кла-стерного аналізу, які використовуються в біології. Критерії якості класифікації».
11.40 – 13.30 Лабораторне заняття. Електрофорез у поліакриламідному гелі. (к.б.н. Остапчук Андрій Миколайович)
13.30 – 14.00 Обід
14.00 – 17.00 Лабораторне заняття. Розділення білків методом вертикального електрофорезу. (к.б.н. Остапчук А.М.)
 
Пт 17 червня
 
9.00 – 10.30 Лекція.  Д.б.н. Товкач Ф.І. «Автономні генетичні елементи бактерій. Інсерційні пос-лідовності, транспозони, системи рестрикції-модифікації, плазміди, бактеріофаги, острівки і ос-трови патогенності». 
10.40 – 13.00 Лабораторне заняття. Методи хроматографічного розділення. Принципи рідинної хроматографії. Сучасне обладнання для хроматографії. Іонообмінна та гель фільтраційна хро-матографія.  (к.б.н. Остапчук А.М.)
13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 17.00 Лабораторне заняття. Ідентифікація мікроорганізмів за спектром жирних кислот з використанням методу газової хроматографії і системи MIDI Sherlock. (к.б.н. Остапчук А.М.)
 
Сб 18 та Нд 19 червня
Вихідні дні
 
Пн 20 червня
 
9.00 – 10.30 Лекція.  Д.б.н. Товкач Ф.І. «Ієрархія і мобільність автономних генетичних елемен-тів»
10.40 – 13.00 Лабораторне заняття. Знайомство з основними пакетами програм, які застосову-ються у філогенії (програми on-line) (к.б.н. Васильєва Н.Ю.)
13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 17.00 Лабораторне заняття. Програма аналізу первинної послідовності і побудова на її основі філограм. (к.б.н. Васильєва Н.Ю.)
 
Вт 21 червня
 
9.00 – 10.30 Лекція.  Д.б.н. Товкач Ф.І. «Роль  автономних генетичних елементів у формуванні патогенності у бактерій». 
10.40 – 13.00 Лабораторне заняття. Застосування кластерного аналізу при побудові родинних зв'язків. (пакет MatLab). (к.б.н. Васильєва Н.Ю.)
13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 17.00 Лабораторне заняття. Побудова філограм за допомогою комп'ютерних програм (пакет MatLab) (к.б.н. Васильєва Н.Ю.)
 
Ср 22 червня
 
9.00 – 10.10 Лекція.  Thomas Haertlé «Harnessing of lactic acid bacteria for the reduction of immu-nogenicities».
10.20 – 11.30 Лекція.  Cedric Gaillard «Електронна мікроскопія. Огляд» (Увага! Можлива зміна теми лекції).
11.40 – 13.00 Лабораторне заняття. Побудова філограм за допомогою комп'ютерних програм Множинне вирівнювання як попередній етап при аналізі родинних зв'язків (пакет MatLab). (к.б.н. Васильєва Н.Ю.)
13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 17.00 Лабораторне заняття. Множинне вирівнювання як попередній етап при аналізі родинних зв'язків (пакет MatLab) (к.б.н. Васильєва Н.Ю.)
 
Чт 23 червня
 
11.00 – 13.00 Урочисте закриття ХI Міжнародної Літньої школи. 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e8c6016b815418885594061586257942
title_5e8c6016b825316011715331586257942
title_5e8c6016b83a38966961001586257942
Top