Науково-дослідна лабораторія датчиків і реєструючих систем рухомих об’єктів

Інформація оновлена 17.09.2015

Науково-дослідна лабораторія «Датчики та реєструючі системи»(НДЛ «ДРС»)

Науковий керівник Професор, доктор фізико-математичних наук, академік Сминтина Валентин Андрійович Науковий керівник Професор, доктор фізико-математичних наук, академік Сминтина Валентин Андрійович

Завідуюча лабораторією Будіянська Людмила Михайлівна

Адреса

телефон: 65057, м. Одеса, вул. Довженко, 7а, контактний тел. 63-77-57

Науково-дослідна лабораторія заснована професором В.О. Пресновим в 1969 році. У 1993 р. на її основі Міністерством машинобудування, ВПК і конверсії та Міністерством освіти України створено міжгалузевий Науко-во-технічний центр “Датчики та реєструючі системи”, який у 2002 р. реорганізовано у Науково-дослідну лаборато-рію “ДРС” Міністерства освіти і науки України.

Науковий склад співробітників лабораторії:

Зав. НДЛ «ДРС», старший науковий співробітник - Будіянська Людмила Михайлівна

Науковий склад співробітників лабораторії

Старші наукові співробітники:

Наукові співробітники:

Напрями наукових досліджень:

Лабораторія спеціалізується в наступних галузях:

За 1980-2006 рр. виконано приблизно 20 госпрозрахункових та 12 держбюджетних тем. Отримано грант на 15 співробітників та в 1999-2000 рр. виконано проект №554 “Дослідження проблем високоточного оптико-електронного дальнометрування малих відстаней для рухомих об‘єктів”, який фінансували Канада і Швеція через міжурядову організацію “Науково-технологічний центр в Україні (НТЦУ)”.

Основні результати фундаментальних досліджень за 2000- 2006 рр.:

Прикладні аспекти:

Розроблено алгоритм роботи спеціалізованих мікропроцесорів для обробки сигналів оптико-локаційних сис-тем, що забезпечує використання цифрових технологій і зведення аналогових функціональних операцій до мінімуму Розроблено апаратно-програмний комплекс нестандартного обладнання для проведення технічної діагнос-тики локаційних пристроїв в процесі проектування і дослідження неруйнівними методами та перевірки роботи у ди-намічних умовах шляхом моделювання або імітації з достатньою точністю випробувального процесу. Науково-прикладна спрямованість розробок лабораторії сприяє прискоренню використання резуль-татів в різних галузях народного господарства України.

Наукові основи досліджень висвітлено більш ніж в 130 публікаціях, авторських свідоцтвах та патен-тах. У Каталозі Міністерства науки і освіти України опубліковано 7 розробок. За останні 3 роки опубліковано більш 40 наукових праць, взято участь в роботі 15 національних та міжнародних конференцій. Всього співробітниками зроблено більш 100 доповідей на наукових та науково-технічних конференціях.

Інформація для потенційних партнерів

За результатами проведених досліджень розроблені наступні експонати (короткий опис)

Розроблені експонати демонстрували на наступних виставках:

Список основних публікацій за 2000-2007 рр.

НАГОРУ