Навчально-науковий Центр високотехнологічного науково-дослідного обладнання та приладів сумісного користування

 
Керівник  навчально-наукового центру високотехнологічного науково-дослідного обладнання  та приладів – Ракитська С.І.
 
Колектив  ННЦОП ОНУ складається з фахівців високого рівня підготовки та відповідним досвідом роботи. Людей творчих, комунікабельних, здатних реалізовувати та вирішувати сміливі ідеї будь-якої складності науковців різних напрямків.
 
 
Історична довідка
 
ННЦОП ОНУ   створений в структурі Одеського національного університету ОНУ імені І.І.Мечникова, згідно з наказом ректора від 09.12.2005 року за № 38-03, з метою найбільш раціонального використання унікальних та коштовних наукових приладів обладнання вітчизняного,  або імпортного виробництва,  яке не можливо або не доцільно придбати кожному науковому підрозділу.  
ННЦОП ОНУ є структурним підрозділом у складі науково-дослідної частини Одеського національного університету ОНУ імені І.І.Мечникова.
Напрямки діяльності.
Предметом діяльності ННЦОП ОНУ   є ефективне використання матеріально-технічної бази в науковій і науково-технічній діяльності де можуть застосовуватися різні форми колективного використання унікальної апаратури, обчислювальної техніки та іншого обладнання на основі міжвузівської, міжвідомчої кооперації і спеціалізації, що орієнтовано на розробку і створення в обмежені терміни нових високоефективних технологій, нової техніки та конкурентоздатних товарів з метою їх реалізації в умовах ринку.
ННЦОП ОНУ   здійснює координацію робіт з обслуговування обладнання в усіх науково-дослідних підрозділах університету. 
 
 
До складу НН ЦОП ОНУ входять:
 
 • Метрологічна служба  університету.
 • Центральний склад дорогоцінних металів. 
 • Центральний склад прекурсорів  
 • Лабораторія електронної мікроскопії. 
 • Лабораторія газової хроматографії.
 • Кабінет центрифугування.
 
Метрологічна служба
 
Метрологічна служба ОНУ організує, здійснює та координує діяльність, що направлена на забезпечення якості та єдності вимірювань, у відповідальності з законодавчими актами України, нормативними документами з метрології та дійсним положенням.
 
Основні завдання метрологічної служби:
 
 • забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань, підвищення рівня та вдосконалення техніки вимірювань;
 • проведення робіт по підготовці та вдосконаленню метрологічного забезпечення діяльності ОНУ;
 • розробка та впровадження сучасних методів та засобів вимірювальної техніки , сучасного наукового та випробувального обладнання;
 • участь у впровадженні нормативних документів по державній системі вимірювань;
 • розробка та представлення керівництву ОНУ заходів щодо поліпшення умов виконання вимірювань, експлуатації ЗВТ, випробувального та наукового обладнання.
 
Центральний склад дорогоцінних металів.
 
Згідно з Законом України  від 18.11.1997р. за  №637/97-13Р в ОНУ імені І.І.Мечникова був створений  «Склад  дорогоцінних металів» і підпорядкований НН ЦОП ОНУ.
 
ННЦОП ОНУ координує роботу з дорогоцінними металами в університеті, а саме:
 
 • веде чіткий облік надходження, витрачання, залишків дорогоцінних металів та їх відходів;  
 • проводить в установлені терміни інвентаризації указаних цінностей (2 рази на рік);
 • забезпечує повний збір та попередню обробку всіх видів брухту та відходів дорогоцінних металів та своєчасну здачу їх в держфонд;
 • надає допомогу матеріально-відповідальним у підрозділах при оформленні документів на виготовлення виробів із дорогоцінних металів, списання безповоротних витрат, та здачі відходів і брухту. Для створення нових компонентів приладів (камери  електрофорезу).
 
Центральний склад прекурсорів
 
Згідно з Постановою Кабінету  Міністрів України № 770 від 06.05.2000року « Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»  була отримана ліцензія  №200 від 25.07.2013року та виконані всіх умови, щодо її отримання.
Прекурсори використовуються для забезпечення  науково-дослідних робіт по держбюджетних темах, в учбовому процесі на кафедрах для проведення лабораторних занять та при виконанні дипломних робіт і наукових досліджень на здобуття вченого ступеню.
 
Обладнання   ННЦОП ОНУ

Електронний просвічуючий мікроскоп ПЕМ-100-01 – використовується для медико-біологічних досліджень, досліджень в галузях науки і техніки, а також для навчання фахівців вищих та середніх учбових закладів.

ПЭМ-100-01 — малогабаритный просвечивающий электронный микроскоп широкого применения для медико-биологических исследований, исследований в областях науки и техники, а также для обучения специалистов высших и средних учебных заведений.

Основные достоинства и особенности прибора:

- помехоустойчивая система управления прибором с использованием промышленного компьютера;

 - высокое качество электронно-микроскопических изображений, простота управления;

- наличие двух режимов работы: основной режим высокого разрешения, режим высокого контраста для медико-биологических объектов;

- малогабаритная с эффективной системой охлаждения электромагнитных линз колонна, не требующая механической юстировки у заказчика;

- 4-х линзовый проекционный блок с компенсацией поворота изображения и микродифракционной картины;

- наличие вобблеров юстировки микроскопа и фокусировки изображения;

- оригинальная конструкция вакуумной фотокамеры с регистрацией на фотоплёнку размером 90×120 mm или 3×4” (80×100 mm);

- простая и надежная вакуумная система;

- отображение информации о состоянии прибора на дисплее компьютера;

современный дизайн и удобство в эксплуатации;

Опции:  системы анализа изображения;  автономная система водяного охлаждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры

Основной
режим

Контрастный
режим

Разрешающая способность, nm
по кристаллической решетке
по точкам


0,34
0,40,5

Диапазон электронно-оптических
увеличений, ×

50 ... 600000

50 ... 430000

Диапазон длины дифракционной
камеры, mm

200 ... 2000

280 ... 2800

Ускоряющее напряжение, kV
со ступенями регулировки, kV

25 ... 100
0,05; 1; 5

Напряжение питания (1 фаза), V
частота, Hz

220
50/60

Потребляемая мощность, kVA,
не более

4,5

Габаритные размеры, mm,
не более

Колонна
со стендом

Высоковольтный
источник

• длина
• ширина
• высота

1220
2100
2000

430
610
900

Масса, kg, не более

650

160

 

 

Исследовать можно:

Биологические объекты:Срезы любых биологических объектов; Бактериология; Вирусология; Микология; Ботаника; Биохимия; Протозоология; изучение структуры и морфологии объектов; применение в биотехнологии; изучение носителей, пор….

Не биологические  объекты:изучение полупроводников,  других частиц, порошков,  осевшие облака от столкновения электронов;  ряд других объектов, кристаллы,  порошки,  микрокристаллы,  частицы аэрозолей.

Объекты должны отвечать определенным требованиям, а именно толщина должна быть в пределах 1 мкм или незначительно больше, при выполнении этого условия можно получить представление о структуре объекта. 

 

Вакуумний  універсальний  пост  ВУП-5М – використовується   для отримання плівок з різних матеріалів методом магнетронного розпилення, а також для підготовки об'єктів, досліджуваних за допомогою електронного мікроскопа або інших аналітичних приладів. Прилад може бути використаний для досліджень в галузі фізики, хімії, біології, медицини і інших галузях науки і техніки.

 

Хроматогроф Селміхром -1 – для ідентифікації та вимірювання складу компонентів газоподібних сумішей  відповідно до  методики на підприємствах хімічної, нафтохімічної, газової, коксохімічної, фармацевтичної промисловості, медицині та екологічному контролі.

Газовый лабораторный хроматограф

СЭЛМИХРОМ-1

Предназначен для идентификации и измерений содержания компонентов газообразных и жидких смесей в соответствии с методиками выполнения измерений на предприятиях химической, нефтехимической, газовой, коксохимической, фармацевтической промышленности, медицине и экологическом контроле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Детекторы: пламенно-ионизационный (ПИД), детектор по теплопроводности (ДТП), детектор электронного захвата (ДЭЗ), термоионный детектор (ТИД), мультидетектора ПИД/ДТП и ДТП/ДТП и другие.
 • Диапазон рабочих температур детекторов, 0С
   ПИД 50…400
   ДТП 50…300
   ДЭЗ 100…450
   ТИД 50…400
 • Дискретность задания температур детекторов, 0С 0.1
 • Предел детектирования, не более
   ПИД, kg/s 2•10-14 /по пропану /
   ДТП, kg/m3 5•10-9/по пропану/
   ДЭЗ, kg/m3 1•10-12 /по линдану/
   ТИД, kg/m3:  1•10-12 /по фосфору в метафосе/
                       5•10-14 /по азоту в азобензоле/
 • Термостат колонок:объем, L 9диапазон рабочих температур, 0С -70…+400
  дискретность задания, 0С 0.1
 • режим работы изотермический и линейного программирования  рабочий диапазон скоростей линейного программирования, C/min 1…25
  с дискретностью задания не более, C/min  0.1
 • Испаритель:диапазон рабочих температур, 0С 50-450дискретность задания, 0С 1 
 
Мас-спектрометр – метод визначення хімічного, фазового складу і молекулярної структури речовини, що базується на реєстрації спектра мас іонів , утворених внаслідок іонізації атомів і (або) молекул проби. Маса іона визначається за його відхиленням у магнітному полі.
 

Спектрофотометр атомно-абсорбціний С-115 ПК – використовується для вимірювання масової концентрації хімічних елементів в рідких пробах різного походження і складу. Проведення кількісного елементного атомно-абсорбційного і атомно-емісійного аналізу при визначенні складу металів в рідких пробах.

Спектрофотометр атомно-абсорбционный С-115ПК

НАЗНАЧЕНИЕ

 • предназначен для измерения массовой концентрации химических элементов в жидких пробах различного происхождения и состава
 • проведение количественного элементного атомно-абсорбционного и атомно-эмиссионного анализов при определении содержания металлов в жидких пробах.

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 • контроль объектов окружающей среды (воды, почвы, воздуха),
 • анализ продуктов питания, кормов и пищевого сырья,
 • контроль технологических процессов,
 • исходного сырья и конечного продукта в химической и металлургической промышленности
 • химическая, нефтехимическая, металлургическая и другие отрасли промышленности;
 • контроль окружающей среды АЭС, ТЭЦ;
 • медицина и фармакология;
 • геология и геохимия.

ОСОБЕННОСТИ:
наличие малогабаритного двухканального полихроматора с системой регистрации на базе CCD - детектора, волоконной оптики и применение многоэлементных спектральных ламп позволяет проводить одновременно анализ от 3 до 5 химических элементов в одной пробе; управление прибором, получение и обработка результатов измерений осуществляется от компьютера.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • спектральный диапазон измерений, нм - 200 - 500
 • диапазон измерения оптической плотности, Б - 0 - 2
 • производительность, измерений/ч - до 300
 • спектральное разрешение, нм - 0,15
 • характеристическая концентрация, мкг/см3 (медь (Cu)) - 0,05
 • диапазон измерения массовой концентрации, Схар. - 10 – 150  
 

Ультрацентрифуга VAC 602 (80тис.об.) – ультрацентрифуга призначена для аналізу ДНК, РНК, білків і рібонуклеопротеінових комплексів, високошвидкісного осадження, розділення в градієнті густини та препаративного виділення біологічних макромолекул.

 

Контактна інформація

Адреса:  Україна, 65058,
м. Одеса, вул. Довженка, 7а, ННЦОП ОНУ  
Т/ф:  +38(048) 748-14-20,  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top