З 8 по 9 липнгя відбулись XVI засідання Консорціуму Українських університетів і Варшавського універстету, яке проходило в Харьківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.
 
В засіданні прийняли участь ректори і представники ряду українських університетів, серед яких була делегація Одеського національного університету імені І. І. Мечникова на чолі з ректором, професором І. М. КОВАЛЕМ.
 
Програма заходу включала виступи представника Посольства Республіки Польща в Україні, Рафала ВОЛЬСЬКОГО, ректора Варшавського університету, Марчіна ПАЛИСА, ректорів ВНЗ України – ректора Острозької академії, Ігора ПАСІЧНИКА, ректора Прикарпатського університету ім. В. Стефаника І. Є. ЦЕПЕНДИ.
 
Особливим питанням Програми засідання була презентація Одеського національного університету імені І. І. Мечникова у мультімедійному форматі ректором ОНУ ім. І.І. Мечникова, І. М. КОВАЛЕМ.
 
За результатами презентації університета та її обговорення було прийняте рішення про офіційне прийняття Одеського національного університету імені І. І, Мечникова до Консорціуму Українських університетів і Варшавського університету. Це рішення було оформлено Постановою № 1 XVI засідання Консорціуму Українських університетів і Варшавського університету в Харькові від 9 липня 2016 р.
 
Учасники заходу заслухали виступ постійного заступника Голови Консорціума, Яна МАЛІЦЬКОГО (РП), щодо стану реалізації «Східних Студій» в Україні.
 
Крім зазначеного до уваги присутніх була доведена інформація про Стипендіальні пророзиції 2016/2017 (для студентів та аспірантів, а також про організацію IIIЛітньої Школи для учасників програми «Studia Wschodnie na Ukrainie» в університеті «Острозька академія».
 
Після обговорення програми засідання були підведені підсумки та визначено місце і термін чергового засідання Консорціуму.
 
Участь ОНУ ім. І.І. Мечникова у Консорціумі відкриває перспективні напрямки співпраці із Варшавським університетом та іншими університетами Польщі.
 
Посилання на джерело при використанні обовязкове
 

Відділ міжнародного співробітництва
Тел.:(048) 723-60-13
(048) 731-74-03
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
http://intercollab.onu.edu.ua/en/

11.07.2016
 
 
  Керівникам Інститутів, факультетів, науково-дослідних підрозділів університету:
 
-  Провести щорічний конкурсний відбір наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок,  що пропонуються до виконання починаючи з 2017 року за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201040;
 
- Здійснити формування тематики наукових досліджень і розробок відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;
 
- З метою забезпечення  оптимізації кількості  проектів досліджень і розробок та запобіганню розпорошення бюджетних коштів на їх виконання при формуванні тематики наукових досліджень і  розробок  орієнтуватись а вирішення найактуальніших проблем у сфері розвитку науки та економіки, зокрема шляхом формування міждисциплінарної тематики зазначених проектів;
 
- При здійсненні відбору надавати перевагу проектам, які мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави, мають прикладні результати подвійного використання, а також конкурентоспроможні на світовому ринку та спрямовані на використання у соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі;
 
- При формуванні обсягу фінансування на виконання наукового проекту виконавці повинні керуватися детальними розрахунками;
 
- Форми проектів отримати  (додаток до наказу Міністерства освіти і науки від 30.06.2016 р. №717) на електронних адресах кожного підрозділу;
 
- Проекти подати до 15 серпня 2016 року зав. науково-організаційного відділу Сминтині Ж.П. за запропонованими формами у одному примірнику та на електронному носії, витяг із рішення ради Інституту, факультету, науково-технічної ради Центру щодо висунення проекту на конкурс.
08.07.2016
 
 
  Про конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук України у 2016 році
 
Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І. Вернадського Національної академії наук України. 
 
З метою відзначення вчених за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, на честь першого президента Української академії наук – видатного вченого, академіка Володимира Івановича Вернадського, а також з нагоди 85-річчя створення Академії Національною академією наук України було заснова но Золоту медаль імені В.І.Вернадського. Щорічно до дня народження академіка В.І.Вернадського (12 березня) присуджуються дві золоті медалі – одна вітчизняному і одна за рубіжному вченому.
 
1. Медаль присуджується лише окремим особам персонально як за окремі наукові досягнення, так і за сукупність наукових праць. Одна і та ж особа не може бути нагороджена медаллю більше одного разу.
2. Медаль не присуджується посмертно, окрім випадку, коли лауреат помер після прийняття рішення про його нагородження.
3. У конкурсі на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського можуть брати участь:
 • дійсні члени і члени - кореспонденти НАН України незалежно від місця їх постійної роботи;
 • зарубіжні вчені;
 • окремі особи, які працюють у наукових установах, вищих навчальних закладах, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.
4. Право висунення робіт на здобуття Золотої медалі імені В. І.Вернадського надається:
 • дійсним членам, членам-кореспондентам та іноземним членам НАН України;
 • науковим установам, вищим навчальним закладам та науковим радам НАН України;
 • науковим та науково-технічним товариствам, іншим громадським об’єднанням учених;
 • науково-технічним (технічним) радам міністерств, відомств, науково-виробничих об’єднань, конструкторських бюро, промислових підприємств.
5. Право представлення кандидатур на здобуття медалі надається відділенням НАН України.
6. Організації або окремі особи, що висунули кандидата для присудження медалі, до 12 листопада 2016 р. подають свої пропозиції разом з мотивуванням до відповідного відділення НАН України, в тому числі розгорнуту інформацію про номінанта та його наукові досягнення і здобутки (до 3 сторінок).
 
Мотивоване подання повинне містити:
 
1. Наукову характеристику робіт з висвітленням їх значення для розвитку науки, народного господарства, суспільства (надання опублікованих праць, матеріалів відкриттів та винаходів не обов’язкове).
2. Відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, повна дата народження, перелік основних наукових праць, відкриттів, винаходів, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса), а також кольорове персональне фото 9 х 12у паперовому та/або електронному вигляді.
 
7. Усі матеріали подаються у двох примірниках за адресою: 01601, Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України (телефони для довідок: 8(044) 239-64-24; 8(044) 239-64-63).
05.07.2016
 
 
  Про конкурс на здобуття премій імені видатних учених України у 2016 році
 
Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття премій імені видатних учених України.  
 
З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України. 
 
1. У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть брати участь: 
 • дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їх постійної роботи; 
 • окремі особи, які працюють у наукових установах, вищих навчальних закладах, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України; 
 • колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії роботу, якщо більшість авторів працює в установах, передбачених підпунктом “б” цього пункту. 
2. Право висунути роботи на здобуття іменних премій надається: 
 • дійсним членам і членам-кореспондентам НАН України; 
 • науковим установам, вищим навчальним закладам, дослідним лабораторіям і станціям, конструкторським бюро; 
 • науково-технічним радам міністерств і відомств України; 
 • науковим радам з проблем науки; 
 • технічним радам промислових підприємств; 
 • науковим та інженерно-технічним асоціаціям і товариствам. 
3. Колектив, висунений на здобуття іменної премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим. Загальне число авторів не повинно перевищувати трьох осіб. До складу авторського колективу не включаються особи, які вже були раніше удостоєні цієї іменної премії. 
4. На здобуття іменних премій можуть бути висунені: 
- наукові праці лише після того, як мине не менше 6 місяців, але не більше 5 років після їх опублікування; 
- винаходи й відкриття – після їх впровадження у народне господарство. 
5. Граничний термін подання роботи на конкурс – 1 листопада 2016 р. 
6. Організації та окремі особи, які висунули наукову працю на здобуття іменної премії, подають її до відповідного відділення НАН України на бланку організації з написом “На здобуття премії імені ...”: 
 • опубліковану працю (серію праць) або матеріали про наукове відкриття (винахід); 
 • анотацію, що включає наукову характеристику праці та висновки щодо її значення для розвитку науки і народного господарства (українською мовою); 
 • копії авторських свідоцтв та посвідчень про відкриття; 
 • у відповідних випадках документи про впровадження роботи у народне господарство (копії постанов, наказів, актів та довідок про техніко-економічні показники впровадження); 
 • акти випробувань (для нових конструкцій машин, технологічних процесів тощо); 
 • відгуки наукової громадськості, преси про роботу; 
 • детальну довідку у відсотково-цифровій формі про творчий внесок кожного члена авторського колективу у висунену на конкурс роботу. Довідка складається окремо на кожного автора і підписується керівником установи за місцем роботи автора та скріплюється гербовою печаткою; 
 • біографічні відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, рік та місяць народження, спеціальність, почесне звання, вчений ступінь, вчене звання, посада, службова та домашня адреси, службовий та домашній телефони; ідентифікаційний код автора) у 2 примірниках, підписані ним, а їх відповідність засвідчена керівництвом і гербовою печаткою установи за місцем роботи, а також кольорове персональне фото 9 х 12 у паперовому та електронному вигляді. 
Усі матеріали подаються у двох ідентично оформлених примірниках на адресу: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України (телефони для довідок: 8(044) 239-64-24; 8(044) 239-64-63). 
 
На конкурс не приймаються роботи, які були удостоєні Державної премії України, іменних премій Російської АН, НАН України і галузевих академій країн СНД або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами. 
 
Не приймаються на конкурс і збірники наукових праць більш ніж трьох авторів. 
 
  Науково-дослідна частина університету повідомляє, що відповідно до листа Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України від 23.06.2016р. №18/4-115-16 оголошено конкурс на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених.
 
Документи претендентів-молодих учених (вік – до 35 років), які успішно проводять наукові дослідження, мають опубліковані праці та можливість проводити наукові дослідження, оформляються відповідно до діючого Положення щодо «Умов та порядку проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених» розробленого Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки та розміщеного на його веб-сайті.
 
Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюється за місцем їхньої основної роботи (навчання) Вченими (Науково-технічними) радами за письмовою рекомендацією не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів Ради.
 
Термін подання документів претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених – до 2 вересня 2016 року.
29.06.2016
 
 
   Рішенням Сенату університету «Нижній Дунай» м. Галац, Румунія, Ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова був удостоєний ступеня Doctor Honoris Causa.
 
Для участі в урочистій церемонії нагородження делегація Одеського національного університету у складі ректора, проф. І.Н.КОВАЛЯ (глава делегації), проректора, проф. В.М.ХМАРСКОГО, декана історичного факультету, проф. В.Г. КУШНІРА і начальника відділу міжнародного співробітництва В.С.ГРІНЕВІЧА відвідала університет м Галац в період з 8 по 10 червня 2016 р
 
 
   
 
  Науково-дослідна частина ОНУ представляє оголошення щодо проведення з 01 червня до 01 серпня 2016 року конкурсу на здобуття щорічної Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій. 
 
З умовами участі у конкурсі можна ознайомитись на сайті МОН: http://mon.gov.ua/activity/nauka/premiya-kmu/normativni-akti.html
13.06.2016
 
  Шановні аспіранти, магістри, бакалаври-випускники та молоді науковці!
 
Запрошуємо вас до участі
 
У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ЛІТНІЙ ШКОЛІ З ПСИХОЛОГІЇ "НАЦІОНАЛЬНІ НАУКОВІ ПСИХОЛОГІЧНІ ШКОЛИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ"
 
Дата проведення:  24-30 червня 2016 р. 
 
Місце проведення:  м. Одеса, берег Чорного моря (база відпочинку ОНУ імені І.І.Мечникова "Чорноморка")
 
09.06.2016
 
 
   
 
17   ЧЕРВНЯ   2016  РОКУ  О 14 ГОДИНІ
АКТОВА ЗАЛА (ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, 24/26)
 
ВІДБУДЕТЬСЯ  КОНФЕРЕНЦІЯ  ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
1. ЗАТВЕРДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ «Списку висококваліфікованих спеціалістів ОНУ Імені І.І.Мечникова, що мають право на позачергове отримання житла за узгодженням з трудовим колективом».
 
2. Різне.
08.06.2016
 
 

13-14 червня 2016 року на базі ОНУ імені І.І.Мечникова проходитиме навчально-методичний семінар для викладачів французької мови ВНЗ України, організований Посольством Франції в Україні. Керівником семінару є пан Ерве Дешам, викладач французької мови як іноземної університету м. Ліона (Франція).

08.06.2016
 
   
В рамках програми Еразмус + університет ім. Аристотеля надає стипендії на  стажування академічного персоналу ОНУ.
Дедлайн подачі заявок 16 червня 2016 р
Детальна інформація на сайті: http://erasmus.onu.edu.ua
08.06.2016
 
 
   
11 червня (субота) 2016 р. об 11-00  у конференц-залі на Дворянській, 2 відбудеться зустріч з відомим істориком, культурологом, літературознавцем Александром Еткіндом. Професор Європейського університету у Флоренції розкаже про свою книгу "Криве горе. Пам'ять про непохованих", а так само книжки "Ерос неможливого. Історія психоаналізу у Росії", "Внутрішня колонізація. Імперський досвід Росії" тощо.
Ведучій – проректор, професор кафедри історії України Вадим Хмарський.
 
07.06.2016
 
 
  15 червня 2016 року о 13.00
 
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08
в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова
(вул. Єлісаветинська, 12, ауд. № 9)
 
відбудеться захист кандидатської дисертації: Стамбола Ігоря Івановича «Іван Львович Липа в українському національному русі (кінець ХІХ – початок 20-х років ХХ ст.)»
 
спеціальність 07.00.01 – історія України
 
Науковий керівник:
 
Хмарський Вадим Михайлович, д.і.н., проф., проректор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
 
Офіційні опоненти:
 
Гирич Ігор Борисович, д.і.н., ст.н.с., завідувач відділу джерелознавства нової історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (м. Київ);
 
Шишко Олександр Григорович, к.і.н., доц., доцент кафедри соціології, філософії та права Одеської національної академії харчових технологій (м. Одеса).
 
Запрошуються всі бажаючі
 
Матеріали у відкритому доступі знаходяться за посиланням http://history-rada.onu.edu.ua/vidkrytyj-dostup/kandydatski-dysertatsiyi/
06.06.2016
 
 
   
15 червня 2016 року о 13.00
 
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08
в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова
(вул. Єлісаветинська, 12, ауд. № 9)
 
відбудеться захист кандидатської дисертації: Моторної Ірини Вікторівни «Політика румунської адміністрації щодо етнічних груп на території Трансністрії (1941 – 1944 рр.)»
 
спеціальність 07.00.01 – історія України
 
Науковий керівник:
 
Вінцковський Тарас Степанович, к.і.н., доц., доцент кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
 
Офіційні опоненти:
 
Лисенко Олександр Євгенович, д.і.н., проф., завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни (Інститут історії України НАН України);
 
Зіневич Наталія Олексіївна, к.і.н., ст.н.с., старший науковий співробітник відділу пам’яток української культури Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ).
 
 
Запрошуються всі бажаючі
 
Матеріали у відкритому доступі знаходяться за посиланням http://history-rada.onu.edu.ua/vidkrytyj-dostup/kandydatski-dysertatsiyi/
06.06.2016
 
 
   
Університет ім. Аристотеля, найбільший університет Греції, давній партнер ОНУ, відкриває свої двері студентам / аспірантам ОНУ.
 
В рамках програми Еразмус +, університет ім. Аристотеля надає стипендії на навчання для бакалаврів, магістрів та аспірантів ОНУ.
 
Дедлайн подачі заявок - 9 червня 2016 р
 
 
Не пропусти свій шанс! 
31.05.2016
 
   
29 червня о 12.00 відбудеться захист дисертації  Колотухи Олександра Васильовича на тему: «Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження», представлену на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.
31.05.2016
 
   
8 червня 2016 року о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (вул. Єлісаветинська, 12, ауд. № 9) відбудеться захист кандидатської дисертації: Петрова Станіслава Валерійовича «Політика СРСР щодо Євангельських церков у 1940-і – 1960-і роки» спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія.
 
Науковий керівник:
Литвиненко Роман Олександрович, д.і.н., проф., в.о. завідувача кафедри всесвітньої історії Донецького національного університету (м. Вінниця).
 
Офіційні опоненти:
Шитюк Микола Миколайович, д.і.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, керівник Навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв);
Вільховий Юрій Віталійович, к.і.н., доц., доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава).
Запрошуються всі бажаючі
Матеріали у відкритому доступі знаходяться за посиланням http://history-rada.onu.edu.ua/vidkrytyj-dostup/kandydatski-dysertatsiyi/
30.05.2016
 
 
   
У четвер, 26.05.2016, відбулось підписання Договору про освітянське та наукове співробітництво між Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова та Університетом 18 березня (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, м. Чанаккале, Туреччина) у ході перебування делегації ОНУ ім. І.І. Мечникова на чолі із ректором, проф. І. М. КОВАЛЕМ, з візитом в Університеті м. Чанаккале.
 
Окрім знайомства та спілкування з ректором Університету18 березня, Проф. Д-ром Юджелем АДЖЕРОМ (Prof. Dr. Yücel ACER), делегація ОНУ зустрілась також із губернатором м. Чанаккале. У ході зустрічі обговорювалась перспектива не тільки міжуніверситетського співробітництва, а також і співробітництва між містами – Одесою та Чанаккале. 
 
Дана подія була широко освітлена у турецькій пресі.
 
 
Джерело фото: http://comu.edu.tr/icerik-14912.html
Посилання на джерело при використанні обов’язкове
 
Відділ міжнародного співробітництва
Тел.: (048) 723-60-13
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
27.05.2016
 
 
   
Науково-дослідна частина ОНУ розміщує оголошення щодо проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними.   
 
Умови участі у конкурсі: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16
 
Проекти подавати начальнику  науково-дослідної частини Малигіній Л.К. до 13 червня ц.р.
23.05.2016
 
   
 
29 травня - 3 червня 2016 р.
 
Україна,  м. Одеса, Французький бульвар 24/26 
 
організовані Одеським національним університетом І.І. Мечникова, Україна, і Європейською організацією з дослідження туберкульозу TBnet спільно з Університетом Умео, Швеція, і Університету Германс Тріас і Пужоль (Іспанія) (Marie Curie Actions, IRSES, TB-PROGNOSIS). У роботі TBnet Академії приймуть участь фахівці зі Швеції, України, Німеччини, Іспанії, Латвії, США, Нидерландів, Молдови, Великої Британії, Італії, Арменії.
 
 
Європейська організація з дослідження туберкульозу TBnet
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна
Рамковий проект FP7 IRSES-319007-TB PROGNOSIS 
Marie Curie Actions та FP7
 
19.05.2016
 
 
Сторінка 9 із 15

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ab5e5b121e6111059422361521870257
title_5ab5e5b121f7f11159386381521870257
title_5ab5e5b1220953792700751521870257
title_5ab5e5b1221ad14343963801521870257
Top